ലളിതാ പുഷ്പാഞ്ജലി സ്തോത്രം

സമസ്തമുനിയക്ഷ- കിമ്പുരുഷസിദ്ധ- വിദ്യാധര-
ഗ്രഹാസുരസുരാപ്സരോ- ഗണമുഖൈർഗണൈഃ സേവിതേ.
നിവൃത്തിതിലകാംബരാ- പ്രകൃതിശാന്തിവിദ്യാകലാ-
കലാപമധുരാകൃതേ കലിത ഏഷ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ.
ത്രിവേദകൃതവിഗ്രഹേ ത്രിവിധകൃത്യസന്ധായിനി
ത്രിരൂപസമവായിനി ത്രിപുരമാർഗസഞ്ചാരിണി.
ത്രിലോചനകുടുംബിനി ത്രിഗുണസംവിദുദ്യുത്പദേ
ത്രയി ത്രിപുരസുന്ദരി ത്രിജഗദീശി പുഷ്പാഞ്ജലിഃ.
പുരന്ദരജലാധിപാന്തക- കുബേരരക്ഷോഹര-
പ്രഭഞ്ജനധനഞ്ജയ- പ്രഭൃതിവന്ദനാനന്ദിതേ.
പ്രവാലപദപീഠീകാ- നികടനിത്യവർതിസ്വഭൂ-
വിരിഞ്ചിവിഹിതസ്തുതേ വിഹിത ഏഷ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ.
യദാ നതിബലാദഹങ്കൃതിരുദേതി വിദ്യാവയ-
സ്തപോദ്രവിണരൂപ- സൗരഭകവിത്വസംവിന്മയി.
ജരാമരണജന്മജം ഭയമുപൈതി തസ്യൈ സമാ-
ഖിലസമീഹിത- പ്രസവഭൂമി തുഭ്യം നമഃ.
നിരാവരണസംവിദുദ്ഭ്രമ- പരാസ്തഭേദോല്ലസത്-
പരാത്പരചിദേകതാ- വരശരീരിണി സ്വൈരിണി.
രസായനതരംഗിണീ- രുചിതരംഗസഞ്ചാരിണി
പ്രകാമപരിപൂരിണി പ്രകൃത ഏഷ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ.
തരംഗയതി സമ്പദം തദനുസംഹരത്യാപദം
സുഖം വിതരതി ശ്രിയം പരിചിനോതി ഹന്തി ദ്വിഷഃ.
ക്ഷിണോതി ദുരിതാനി യത് പ്രണതിരംബ തസ്യൈ സദാ
ശിവങ്കരി ശിവേ പദേ ശിവപുരന്ധ്രി തുഭ്യം നമഃ.
ശിവേ ശിവസുശീതലാമൃത- തരംഗഗന്ധോല്ലസ-
ന്നവാവരണദേവതേ നവനവാമൃതസ്പന്ദിനീ.
ഗുരുക്രമപുരസ്കൃതേ ഗുണശരീരനിത്യോജ്ജ്വലേ
ഷഡംഗപരിവാരിതേ കലിത ഏഷ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ.
ത്വമേവ ജനനീ പിതാ ത്വമഥ ബന്ധവസ്ത്വം സഖാ
ത്വമായുരപരാ ത്വമാഭരണമാത്മനസ്ത്വം കലാഃ.
ത്വമേവ വപുഷഃ സ്ഥിതിസ്ത്വമഖിലാ യതിസ്ത്വം ഗുരുഃ
പ്രസീദ പരമേശ്വരി പ്രണതപാത്രി തുഭ്യം നമഃ.
കഞ്ജാസനാദിസുരവൃന്ദല- സത്കിരീടകോടിപ്രഘർഷണ- സമുജ്ജ്വലദംഘ്രിപീഠേ.
ത്വാമേവ യാമി ശരണം വിഗതാന്യഭാവം ദീനം വിലോകയ യദാർദ്രവിലോകനേന.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |