ഭുവനേശ്വരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

പ്രാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാസുവിശാലഭാലം
മാണിക്യമൗലിലസിതം സുസുധാംശുഖൺദം.
മന്ദസ്മിതം സുമധുരം കരുണാകടാക്ഷം
താംബൂലപൂരിതമുഖം ശ്രുതികുന്ദലേ ച.
പ്രാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാഗലശോഭിമാലാം
വക്ഷഃശ്രിയം ലലിതതുംഗപയോധരാലീം.
സംവിദ്ഘടഞ്ച ദധതീം കമലം കരാഭ്യാം
കഞ്ജാസനാം ഭഗവതീം ഭുവനേശ്വരീം താം.
പ്രാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാപദപാരിജാതം
രത്നൗഘനിർമിതഘടേ ഘടിതാസ്പദഞ്ച.
യോഗഞ്ച ഭോഗമമിതം നിജസേവകേഭ്യോ
വാഞ്ചാഽധികം കിലദദാനമനന്തപാരം.
പ്രാതഃ സ്തുവേ ഭുവനപാലനകേലിലോലാം
ബ്രഹ്മേന്ദ്രദേവഗണ- വന്ദിതപാദപീഠം.
ബാലാർകബിംബസമ- ശോണിതശോഭിതാംഗീം
ബിന്ദ്വാത്മികാം കലിതകാമകലാവിലാസാം.
പ്രാതർഭജാമി ഭുവനേ തവ നാമ രൂപം
ഭക്താർതിനാശനപരം പരമാമൃതഞ്ച.
ഹ്രീങ്കാരമന്ത്രമനനീ ജനനീ ഭവാനീ
ഭദ്രാ വിഭാ ഭയഹരീ ഭുവനേശ്വരീതി.
യഃ ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം സ്മരതി പ്രഭാതേ
ഭൂതിപ്രദം ഭയഹരം ഭുവനാംബികായാഃ.
തസ്മൈ ദദാതി ഭുവനാ സുതരാം പ്രസന്നാ
സിദ്ധം മനോഃ സ്വപദപദ്മസമാശ്രയഞ്ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |