ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: HindiEnglishTamilMalayalamTelugu

ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾಮುಪಲಾಲಯಂತೀಂ
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಂ|
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲದ್ಯುತಿಕೋಮಲಾಂಗೀಂ
ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ|
ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ|
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣ-
ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ|
ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಶಾಲಿನೀ|
ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ|
ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೇ|
ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೇ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯೇ|
ಜಯ ಜನನಿ ಸುಧಾಸಮುದ್ರಾಂತರುದ್ಯನ್ಮಣೀದ್ವೀಪ-
ಸಂರೂಢಬಿಲ್ವಾಟವೀಮಧ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಕಲ್ಪ-
ಕಾದಂಬಕಾಂತಾರವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೇ.
ಸಾದರಾರಬ್ಧಸಂಗೀತಸಂಭಾವನಾಸಂಭ್ರಮಾಲೋಲ-
ನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧಚೂಲೀಸನಾಥತ್ರಿಕೇ ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ.
ಶೇಖರೀಭೂತಶೀತಾಂಶುರೇಖಾಮಯೂಖಾವಲೀ-
ಬದ್ಧಸುಸ್ನಿಗ್ಧನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿಶೃಂಗಾರಿತೇ ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ.
ಕಾಮಲೀಲಾಧನುಃಸನ್ನಿಭಭ್ರೂಲತಾಪುಷ್ಪ-
ಸಂದೋಹಸಂದೇಹಕೃಲ್ಲೋಚನೇ ವಾಕ್ಸುಧಾಸೇಚನೇ.
ಚಾರುಗೋರೋಚನಾಪಂಕಕೇಲೀ-
ಲಲಾಮಾಭಿರಾಮೇ ಸುರಾಮೇ ರಮೇ.
ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ಧ್ವಾಲಿಕಾಮೌಕ್ತಿಕಶ್ರೇಣಿಕಾ-
ಚಂದ್ರಿಕಾಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿಲಾವಣ್ಯಗಂಡ-
ಸ್ಥಲನ್ಯಸ್ತಕಸ್ತೂರಿಕಾಪತ್ರರೇಖಾಸಮುದ್ಭೂತ-
ಸೌರಭ್ಯಸಂಂಭ್ರಾಂತಭೃಂಗಾಂಗನಾಗೀತ-
ಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂದತಂತ್ರೀಸ್ವರೇ ಸುಸ್ವರೇ ಭಾಸ್ವರೇ.
ವಲ್ಲಕೀವಾದನಪ್ರಕ್ರಿಯಾಲೋಲತಾಲೀ-
ದಲಾಬದ್ಧತಾಟಂಕಭೂಷಾವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೇ ಸಿದ್ಧಸಮ್ಮಾನಿತೇ.
ದಿವ್ಯಹಾಲಾಮದೋದ್ವೇಲಹೇಲಾಲಸಚ್ಚಕ್ಷು-
ರಾಂದೋಲನಶ್ರೀಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತಕರ್ಣೈಕನೀಲೋತ್ಪಲೇ ಶ್ಯಾಮಲೇ.
ಪೂರಿತಾಶೇಷಲೋಕಾಭಿವಾಂಛಾಫಲೇ ಶ್ರೀಫಲೇ.
ಸ್ವೇದಬಿಂದೂಲ್ಲಸದ್ಫಾಲಲಾವಣ್ಯನಿಷ್ಯಂದ-
ಸಂದೋಹಸಂದೇಹಕೃನ್ನಾಸಿಕಾಮೌಕ್ತಿಕೇ ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ ಕಾಲಿಕೇ.
ಮುಗ್ಧಮಂದಸ್ಮಿತೋದಾರವಕ್ತ್ರಸ್ಫುರತ್ಪೂಗ-
ತಾಂಬೂಲಕರ್ಪೂರಖಂಡೋತ್ಕರೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕರೇ.
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರೇ ಪದ್ಮಭಾಸ್ವತ್ಕರೇ ಶ್ರೀಕರೇ.
ಕುಂದಪುಷ್ಪದ್ಯುತಿಸ್ನಿಗ್ಧದಂತಾವಲೀನಿರ್ಮಲಾಲೋಲ-
ಕಲ್ಲೋಲಸಮ್ಮೇಲನಸ್ಮೇರಶೋಣಾಧರೇ ಚಾರುವೀಣಾಧರೇ ಪಕ್ವಬಿಂಬಾಧರೇ.
ಸುಲಲಿತನವಯೌವನಾರಂಭಚಂದ್ರೋದಯೋದ್ವೇಲ-
ಲಾವಣ್ಯದುಗ್ಧಾರ್ಣವಾವಿರ್ಭವತ್ಕಂಬು-
ಬಿಂಬೋಕಭೃತ್ಕಂಥರೇ ಸತ್ಕಲಾಮಂದಿರೇ ಮಂಥರೇ.
ದಿವ್ಯರತ್ನಪ್ರಭಾಬಂಧುರಚ್ಛನ್ನಹಾರಾದಿ-
ಭೂಷಾಸಮುದದ್ಯೋತಮಾನಾನವದ್ಯಾಂಗಶೋಭೇ ಶುಭೇ.
ರತ್ನಕೇಯೂರರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾಪಲ್ಲವ-
ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದೋಲ್ಲತಾರಾಜಿತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ ಪೂಜಿತೇ.
ವಿಶ್ವದಿಙ್ಮಂಡಲವ್ಯಾಪ್ತಮಾಣಿಕ್ಯತೇಜಃ-
ಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತೇ ವಿಭ್ರಮಾಲಂಕೃತೇ ಸಾಧುಭಿಃ ಪೂಜಿತೇ.
ವಾಸರಾರಂಭವೇಲಾಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣಾರವಿಂದ-
ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಪಾಣಿದ್ವಯೇ ಸಂತತೋದ್ಯದ್ದಯೇ ಅದ್ವಯೇ.
ದಿವ್ಯರತ್ನೋರ್ಮಿಕಾದೀಧಿತಿಸ್ತೋಮ-
ಸಂಧ್ಯಾಯಮಾನಾಂಗುಲೀಪಲ್ಲವೋದ್ಯ-
ನ್ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ.
ಸನ್ನುತಾಖಂಡಲೇ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲೇ.
ತಾರಕಾರಾಜಿನೀಕಾಶಹಾರಾವಲಿ-
ಸ್ಮೇರಚಾರುಸ್ತನಾಭೋಗಭಾರಾನಮನ್ಮಧ್ಯ-
ವಲ್ಲೀವಲಿಚ್ಛೇದವೀಚೀಸಮುದ್ಯತ್ಸಮುಲ್ಲಾಸ-
ಸಂದರ್ಶಿತಾಕಾರಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೇ ವಲ್ಲಕೀಭೃತ್ಕರೇ ಕಿಂಕರಶ್ರೀಕರೇ.
ಹೇಮಕುಂಭೋಪಮೋತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋಜ-
ಭಾರಾವನಮ್ರೇ ತ್ರಿಲೋಕಾವನಮ್ರೇ.
ಲಸದ್ವೃತ್ತಗಂಭೀರನಾಭೀಸರಸ್ತೀರ-
ಶೈವಾಲಶಂಕಾಕರಶ್ಯಾಮ-
ರೋಮಾವಲೀಭೂಷಣೇ ಮಂಜುಸಂಭಾಷಣೇ.
ಚಾರುಶಿಂಚತ್ಕಟೀಸೂತ್ರನಿರ್ಭತ್ಸಿತಾನಂಗ-
ಲೀಲಧನುಶ್ಶಿಂಚಿನೀಡಂಬರೇ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಂಬರೇ.
ಪದ್ಮರಾಗೋಲ್ಲಸನ್ಮೇಖಲಾಮೌಕ್ತಿಕ-
ಶ್ರೋಣಿಶೋಭಾಜಿತಸ್ವರ್ಣ-
ಭೂಭೃತ್ತಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಶೀತಲೇ.
ವಿಕಸಿತನವಕಿಮ್ಶುಕಾತಾಮ್ರದಿವ್ಯಾಮ್ಶುಕ-
ಚ್ಛನ್ನಚಾರೂರುಶೋಭಾಪರಾಭೂತಸಿಂದೂರ-
ಶೋಣಾಯಮಾನೇಂದ್ರಮಾತಂಗಹಸ್ಮಾರ್ಗಲೇ ವೈಭವಾನರ್ಗ್ಗಲೇ.
ಶ್ಯಾಮಲೇ ಕೋಮಲಸ್ನಿಗ್ದ್ಧನೀಲೋತ್ಪಲೋತ್ಪಾದಿ-
ತಾನಂಗತೂಣೀರಶಂಕಾಕರೋದಾರಜಂಘಾಲತೇ ಚಾರುಲೀಲಾಗತೇ.
ನಮ್ರದಿಕ್ಪಾಲಸೀಮಂತಿನೀಕುಂತಲಸ್ನಿಗ್ದ್ಧ-
ನೀಲಪ್ರಭಾಪುಂಚಸಂಜಾತದುರ್ವಾಂಕುರಾಶಂಕ-
ಸಾರಂಗಸಂಯೋಗರಿಂಖನ್ನಖೇಂದೂಜ್ಜ್ವಲೇ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೇ.
ನಿರ್ಮಲೇ ಪ್ರಹ್ವದೇವೇಶಲಕ್ಷ್ಮೀಶಭೂತೇಶ-
ತೋಯೇಶವಾಣೀಶಕೀನಾಶದೈತ್ಯೇಶಯಕ್ಷೇಶ-
ವಾಯ್ವಗ್ನಿಕೋಟೀರಮಾಣಿಕ್ಯಸಮ್ಹೃಷ್ಟ-
ಬಾಲಾತಪೋದ್ದಾಮಲಾಕ್ಷಾರಸಾರುಣ್ಯ-
ತಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಗೃಹೀತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮ್ಮೇ ಸುಪದ್ಮೇ ಉಮೇ.
ಸುರುಚಿರನವರತ್ನಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ.
ರತ್ನಪದ್ಮಾಸನೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ.
ಶಂಖಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೇ ವಿಶ್ರುತೇ.
ತತ್ರ ವಿಘ್ನೇಶದುರ್ಗಾವಟುಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೈರ್ಯುತೇ ಮತ್ತಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಸಮೂಹಾನ್ವಿತೇ ಭೈರವೈರಷ್ಟಭಿರ್ವೇಷ್ಟಿತೇ.
ಮಂಚುಲಾಮೇನಕಾದ್ಯಂಗನಾಮಾನಿತೇ ದೇವಿ ವಾಮಾದಿಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸೇವಿತೇ.
ಧಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕೈಃ ಸಂಯುತೇ ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲೈರ್ಮಂಡಿತೇ.
ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವಸಿದ್ಧಾಂಗನಾ-
ಮಂಡಲೈರರ್ಚಿತೇ.
ಭೈರವೀಸಂವೃತೇ ಪಂಚಬಾಣಾತ್ಮಿಕೇ ಪಂಚಬಾಣೇನ ರತ್ಯಾ ಚ ಸಂಭಾವಿತೇ.
ಪ್ರೀತಿಭಾಜಾ ವಸಂತೇನ ಚಾನಂದಿತೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜಂ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಲ್ಪಸೇ.
ಯೋಗಿನಾಂ ಮಾನಸೇ ದ್ಯೋತಸೇ ಛಂದಸಾಮೋಜಸಾ ಭ್ರಾಜಸೇ.
ಗೀತವಿದ್ಯಾವಿನೋದಾತಿ-
ತೃಷ್ಣೇನ ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯಸೇ.
ಭಕ್ತಿಮಚ್ಚೇತಸಾ ವೇಧಸಾ ಸ್ತೂಯಸೇ ವಿಶ್ವಹೃದ್ಯೇನ ವಾದ್ಯೇನ ವಿದ್ಯಾಧರೈರ್ಗೀಯಸೇ.
ಶ್ರವಣಹರದಕ್ಷಿಣಕ್ವಾಣಯಾ ವೀಣಯಾ ಕಿನ್ನರೈರ್ಗೀಯಸೇ.
ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವಸಿದ್ಧಾಂಗನಾಮಂಡಲೈರರ್ಚ್ಯಸೇ.
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವಾಂಛಾವತೀಭಿ-
ರ್ವಧೂಭಿಸ್ಸುರಾಣಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಸೇ.
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷತ್ಮಕಂ ಚಾಟುಗಾಥಾ ಸಮುಚ್ಚಾರಣಾಕಂಠಮೂಲೋಲ್ಲ-
ಸದ್ವರ್ಣರಾಜಿತ್ರಯಂ ಕೋಮಲಶ್ಯಾಮಲೋದಾರಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ತುಂಡಶೋಭಾತಿದೂರೀ-
ಭವತ್ಕಿಂಶುಕಂ ತಂ ಶುಕಂ ಲಾಲಯಂತೀ ಪರಿಕ್ರೀಡಸೇ.
ಪಾಣಿಪದ್ಮದ್ವಯೇನಾಕ್ಷಮಾಲಾಮಪಿ ಸ್ಫಾಟಿಕೀಂ ಜ್ಞಾನಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂಚಂಕುಶಂ ಪಾಶಮಾಬಿಭ್ರತೀ ತೇನ ಸಂಚಿಂತ್ಯಸೇ.
ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾಂತರಾತ್ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಭಾರತೀ ನಿಃಸರೇದ್ ಯೇನ ವಾಧ್ವಂಸನಾದಾ ಕೃತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇ.
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪೂರುಷಾಃ.
ಯೇನ ವಾ ಶಾತಕಂಬದ್ಯುತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇ.
ಸೋಽಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರೈಃ ಪರಿಕ್ರೀಡತೇ.
ಕಿನ್ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇದ್ವಪುಃಶ್ಯಾಮಲಂ ಕೋಮಲಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾನ್ವಿತಂ ತಾವಕಂ ಧ್ಯಾಯತಃ.
ತಸ್ಯ ಲೀಲಾ ಸರೋವಾರಿಧೀಃ.
ತಸ್ಯ ಕೇಲೀವನಂ ನಂದನಂ.
ತಸ್ಯ ಭದ್ರಾಸನಂ ಭೂತಲಂ.
ತಸ್ಯ ಗೀರ್ದೇವತಾ ಕಿಂಕರೀ.
ತಸ್ಯ ಚಾಜ್ಞಾಕರೀ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಂ.
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವಚಕ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವಪೀಠಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಯೋಗಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಗೀತಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವನಾದಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವವರ್ಗಾತ್ಮಿಕೇ.
ಸರ್ವಸರ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ಸರ್ವಗೇ ಸರ್ವರೂಪೇ.
ಜಗನ್ಮಾತೃಕೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
4148573