ലളിത സഹസ്രനാമം

 

അസ്യ ശ്രീലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ വശിന്യാദി വാഗ്ദേവതാ ഋഷയഃ .

അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ശ്രീലളിതാ പരമേശ്വരീ ദേവതാ .

ഐം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടേതി ബീജം . ക്ലീം മധ്യകൂടേതി ശക്തിഃ .

സൗഃ ശക്തികൂടേതി കീലകം . മൂലപ്രകൃതിരിതി ധ്യാനം .

ശ്രീലളിതാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ പ്രസാദസിദ്ധിദ്വാരാ

ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ .

 

ധ്യാനം

 

സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത്

താരാ നായക ശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീന വക്ഷോരുഹാം .

പാണിഭ്യാമളിപൂർണ രത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം

സൗമ്യാം രത്ന ഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ..

 

അരുണാം കരുണാതരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശ പുഷ്പബാണചാപാം .

അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈഃ അഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം ..

 

ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം

ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാംഗീം .

സർവാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം

ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർതിം സകലസുരനുതാം സർവ സമ്പത്പ്രദാത്രീം ..

 

സകുങ്കുമ വിലേപനാമളികചുംബി കസ്തൂരികാം

സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം .

അശേഷജനമോഹിനീം അരുണമാല്യഭൂഷാംബരാം

ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം ..

 

ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം

 

ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വരീ .

ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതാ ദേവകാര്യസമുദ്യതാ .. 1..

 

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ ചതുർബാഹുസമന്വിതാ .

രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലാ .. 2..

 

മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ .

നിജാരുണപ്രഭാപൂര മജ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലാ .. 3..

 

ചമ്പകാശോക പുന്നാഗ സൗഗന്ധികലസത്കചാ .

കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീ കനത്കോടീര മണ്ഡിതാ .. 4..

 

അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജ ദളികസ്ഥലശോഭിതാ .

മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭ മൃഗനാഭിവിശേഷകാ .. 5..

 

വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹ തോരണചില്ലികാ .

വക്ത്രലക്ഷ്മീ പരീവാഹചലന്മീനാഭ ലോചനാ .. 6..

 

നവചമ്പകപുഷ്പാഭ നാസാദണ്ഡവിരാജിതാ .

താരാകാന്തിതിരസ്കാരി നാസാഭരണഭാസുരാ .. 7..

 

കദംബമഞ്ജരീകൢപ്ത കർണപൂരമനോഹരാ .

താടങ്കയുഗളീഭൂത തപനോഡുപമണ്ഡലാ .. 8..

 

പദ്മരാഗശിലാദർശപരിഭാവി കപോലഭൂഃ .

നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരി രദനച്ഛദാ .. 9.. (ദശനച്ഛദാ)

 

ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാര ദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലാ .

കർപൂരവീടികാമോദ സമാകർഷിദിഗന്തരാ .. 10..

 

നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിർഭർത്സിതകച്ഛപീ .

മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂര മജ്ജത്കാമേശമാനസാ .. 11..

 

അനാകലിതസാദൃശ്യ ചിബുകശ്രീവിരാജിതാ . (ചുബുകശ്രീ)

കാമേശബദ്ധ മാംഗല്യസൂത്രശോഭിത കന്ധരാ .. 12..

 

കനകാംഗദകേയൂര കമനീയഭുജാന്വിതാ .

രത്നഗ്രൈവേയചിന്താക ലോലമുക്താഫലാന്വിതാ .. 13..

 

കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണി പ്രതിപണസ്തനീ .

നാഭ്യാലവാലരോമാളി ലതാഫലകുചദ്വയീ .. 14..

 

ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാ - സമുന്നേയമധ്യമാ .

സ്തനഭാരദലന്മധ്യ പട്ടബന്ധവലിത്രയാ .. 15..

 

അരുണാരുണകൗസുംഭ വസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതടീ .

രത്നകിങ്കിണികാരമ്യ രശനാദാമഭൂഷിതാ .. 16..

 

കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യ മാർദവോരുദ്വയാന്വിതാ .

മാണിക്യമുകുടാകാര ജാനുദ്വയവിരാജിതാ .. 17..

 

ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്ത സ്മരതൂണാഭജംഘികാ .

ഗൂഢഗുൽഫാ കൂർമപൃഷ്ഠജയിഷ്ണു പ്രപദാന്വിതാ .. 18..

 

നഖദീധിതിസഞ്ഛന്ന നമജ്ജനതമോഗുണാ .

പദദ്വയപ്രഭാജാല പരാകൃതസരോരുഹാ .. 19..

 

സിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീര മണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ . (ശിഞ്ജാന)

മരാളീമന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യശേവധിഃ .. 20..

 

സർവാരുണാ ഽനവദ്യാംഗീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ .

ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീനവല്ലഭാ .. 21..

 

സുമേരുമധ്യശൃംഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗരനായികാ .

ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥാ പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ .. 22..

 

മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥാ കദംബവനവാസിനീ .

സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥാ കാമാക്ഷീ കാമദായിനീ .. 23..

 

ദേവർഷിഗണസംഘാത സ്തൂയമാനാത്മവൈഭവാ .

ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്ത ശക്തിസേനാസമന്വിതാ .. 24..

 

സമ്പത്കരീസമാരൂഢ സിന്ധുരവ്രജസേവിതാ .

അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വ കോടികോടിഭിരാവൃതാ .. 25..

 

ചക്രരാജരഥാരൂഢ സർവായുധപരിഷ്കൃതാ .

ഗേയചക്രരഥാരൂഢ മന്ത്രിണീപരിസേവിതാ .. 26..

 

കിരിചക്രരഥാരൂഢ ദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതാ .

ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്ത വഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗാ .. 27..

 

ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്ത ശക്തിവിക്രമഹർഷിതാ .

നിത്യാപരാക്രമാടോപ നിരീക്ഷണസമുത്സുകാ .. 28..

 

ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്ത ബാലാവിക്രമനന്ദിതാ .

മന്ത്രിണ്യംബാവിരചിത വിഷംഗവധതോഷിതാ .. 29.. (വിശുക്രവധതോഷിതാ)

 

വിശുക്രപ്രാണഹരണ വാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ . (വിഷംഗപ്രാണഹരണ)

കാമേശ്വരമുഖാലോക കല്പിതശ്രീഗണേശ്വരാ .. 30..

 

മഹാഗണേശനിർഭിന്ന വിഘ്നയന്ത്രപ്രഹർഷിതാ .

ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിർമുക്ത ശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവർഷിണീ .. 31..

 

കരാംഗുലിനഖോത്പന്ന നാരായണദശാകൃതിഃ .

മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി നിർദഗ്ധാസുരസൈനികാ .. 32..

 

കാമേശ്വരാസ്ത്രനിർദഗ്ധ സഭണ്ഡാസുരശൂന്യകാ .

ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദി ദേവസംസ്തുതവൈഭവാ .. 33..

 

ഹരനേത്രാഗ്നിസന്ദഗ്ധ കാമസഞ്ജീവനൗഷധിഃ .

ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈക സ്വരൂപമുഖപങ്കജാ .. 34..

 

കണ്ഠാധഃകടിപര്യന്ത മധ്യകൂടസ്വരൂപിണീ .

ശക്തികൂടൈകതാപന്ന കട്യധോഭാഗധാരിണീ .. 35..

 

മൂലമന്ത്രാത്മികാ മൂലകൂടത്രയകലേബരാ .

കുലാമൃതൈകരസികാ കുലസങ്കേതപാലിനീ .. 36..

 

കുലാംഗനാ കുലാന്തസ്ഥാ കൗളിനീ കുലയോഗിനീ .

അകുലാ സമയാന്തസ്ഥാ സമയാചാരതത്പരാ .. 37..

 

മൂലാധാരൈകനിലയാ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ .

മണിപൂരാന്തരുദിതാ വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ .. 38..

 

ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ .

സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ സുധാസാരാഭിവർഷിണീ .. 39..

 

തഡില്ലതാസമരുചിഃ ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ .

മഹാസക്തിഃ കുണ്ഡലിനീ ബിസതന്തുതനീയസീ .. 40..

 

ഭവാനീ ഭാവനാഗമ്യാ ഭവാരണ്യകുഠാരികാ .

ഭദ്രപ്രിയാ ഭദ്രമൂർതിർഭക്ത സൗഭാഗ്യദായിനീ .. 41..

 

ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിഗമ്യാ ഭക്തിവശ്യാ ഭയാപഹാ .

ശാംഭവീ ശാരദാരാധ്യാ ശർവാണീ ശർമദായിനീ .. 42..

 

ശാങ്കരീ ശ്രീകരീ സാധ്വീ ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ .

ശാതോദരീ ശാന്തിമതീ നിരാധാരാ നിരഞ്ജനാ .. 43..

 

നിർലേപാ നിർമലാ നിത്യാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ .

നിർഗുണാ നിഷ്കലാ ശാന്താ നിഷ്കാമാ നിരുപപ്ലവാ .. 44..

 

നിത്യമുക്താ നിർവികാരാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ .

നിത്യശുദ്ധാ നിത്യബുദ്ധാ നിരവദ്യാ നിരന്തരാ .. 45..

 

നിഷ്കാരണാ നിഷ്കലങ്കാ നിരുപാധിർനിരീശ്വരാ .

നീരാഗാ രാഗമഥനീ നിർമദാ മദനാശിനീ .. 46..

 

നിശ്ചിന്താ നിരഹങ്കാരാ നിർമോഹാ മോഹനാശിനീ .

നിർമമാ മമതാഹന്ത്രീ നിഷ്പാപാ പാപനാശിനീ .. 47..

 

നിഷ്ക്രോധാ ക്രോധശമനീ നിർലോഭാ ലോഭനാശിനീ .

നിഃസംശയാ സംശയഘ്നീ നിർഭവാ ഭവനാശിനീ .. 48.. (നിസ്സംശയാ)

 

നിർവികല്പാ നിരാബാധാ നിർഭേദാ ഭേദനാശിനീ .

നിർനാശാ മൃത്യുമഥനീ നിഷ്ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ .. 49..

 

നിസ്തുലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരത്യയാ .

ദുർലഭാ ദുർഗമാ ദുർഗാ ദുഃഖഹന്ത്രീ സുഖപ്രദാ .. 50..

 

ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാചാരശമനീ ദോഷവർജിതാ .

സർവജ്ഞാ സാന്ദ്രകരുണാ സമാനാധികവർജിതാ .. 51..

 

സർവശക്തിമയീ സർവമംഗലാ സദ്ഗതിപ്രദാ .

സർവേശ്വരീ സർവമയീ സർവമന്ത്രസ്വരൂപിണീ .. 52..

 

സർവയന്ത്രാത്മികാ സർവതന്ത്രരൂപാ മനോന്മനീ .

മാഹേശ്വരീ മഹാദേവീ മഹാലക്ഷ്മീർമൃഡപ്രിയാ .. 53..

 

മഹാരൂപാ മഹാപൂജ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ .

മഹാമായാ മഹാസത്ത്വാ മഹാശക്തിർമഹാരതിഃ .. 54..

 

മഹാഭോഗാ മഹൈശ്വര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാ .

മഹാബുദ്ധിർ - മഹാസിദ്ധിർ - മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ .. 55..

 

മഹാതന്ത്രാ മഹാമന്ത്രാ മഹായന്ത്രാ മഹാസനാ .

മഹായാഗക്രമാരാധ്യാ മഹാഭൈരവപൂജിതാ .. 56..

 

മഹേശ്വരമഹാകല്പ മഹാതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ .

മഹാകാമേശമഹിഷീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ .. 57..

 

ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയീ .

മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീഗണസേവിതാ .. 58..

 

മനുവിദ്യാ ചന്ദ്രവിദ്യാ ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗാ .

ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസാ ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ .. 59..

 

ചരാചരജഗന്നാഥാ ചക്രരാജനികേതനാ .

പാർവതീ പദ്മനയനാ പദ്മരാഗസമപ്രഭാ .. 60..

 

പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനാ പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ .

ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ .. 61..

 

ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ ധർമാധർമവിവർജിതാ .

വിശ്വരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപന്തീ തൈജസാത്മികാ .. 62..

 

സുപ്താ പ്രാജ്ഞാത്മികാ തുര്യാ സർവാവസ്ഥാവിവർജിതാ .

സൃഷ്ടികർത്രീ ബ്രഹ്മരൂപാ ഗോപ്ത്രീ ഗോവിന്ദരൂപിണീ .. 63..

 

സംഹാരിണീ രുദ്രരൂപാ തിരോധാനകരീശ്വരീ .

സദാശിവാഽനുഗ്രഹദാ പഞ്ചകൃത്യപരായണാ .. 64..

 

ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ ഭൈരവീ ഭഗമാലിനീ .

പദ്മാസനാ ഭഗവതീ പദ്മനാഭസഹോദരീ .. 65..

 

ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്ന വിപന്നഭുവനാവലീ .

സഹസ്രശീർഷവദനാ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത് .. 66..

 

ആബ്രഹ്മകീടജനനീ വർണാശ്രമവിധായിനീ .

നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദാ .. 67..

 

ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃത പാദാബ്ജധൂളികാ .

സകലാഗമസന്ദോഹ ശുക്തിസമ്പുടമൗക്തികാ .. 68..

 

പുരുഷാർഥപ്രദാ പൂർണാ ഭോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ .

അംബികാഽനാദിനിധനാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതാ .. 69..

 

നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപവിവർജിതാ .

ഹ്രീങ്കാരീ ഹ്രീമതീ ഹൃദ്യാ ഹേയോപാദേയവർജിതാ .. 70..

 

രാജരാജാർചിതാ രാജ്ഞീ രമ്യാ രാജീവലോചനാ .

രഞ്ജനീ രമണീ രസ്യാ രണത്കിങ്കിണിമേഖലാ .. 71..

 

രമാ രാകേന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിപ്രിയാ .

രക്ഷാകരീ രാക്ഷസഘ്നീ രാമാ രമണലമ്പടാ .. 72..

 

കാമ്യാ കാമകലാരൂപാ കദംബകുസുമപ്രിയാ .

കല്യാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാരസസാഗരാ .. 73..

 

കലാവതീ കലാലാപാ കാന്താ കാദംബരീപ്രിയാ .

വരദാ വാമനയനാ വാരുണീമദവിഹ്വലാ .. 74..

 

വിശ്വാധികാ വേദവേദ്യാ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ .

വിധാത്രീ വേദജനനീ വിഷ്ണുമായാ വിലാസിനീ .. 75..

 

ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ ക്ഷേത്രേശീ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ .

ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിർമുക്താ ക്ഷേത്രപാലസമർചിതാ .. 76..

 

വിജയാ വിമലാ വന്ദ്യാ വന്ദാരുജനവത്സലാ .

വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ .. 77..

 

ഭക്തിമത്കല്പലതികാ പശുപാശവിമോചിനീ .

സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡാ സദാചാരപ്രവർതികാ .. 78.. (പാഖണ്ഡാ)

 

താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്ത സമാഹ്ളാദനചന്ദ്രികാ .

തരുണീ താപസാരാധ്യാ തനുമധ്യാ തമോഽപഹാ .. 79..

 

ചിതിസ്തത്പദലക്ഷ്യാർഥാ ചിദേകരസരൂപിണീ .

സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂത ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തതിഃ .. 80..

 

പരാ പ്രത്യക്ചിതീരൂപാ പശ്യന്തീ പരദേവതാ .

മധ്യമാ വൈഖരീരൂപാ ഭക്തമാനസഹംസികാ .. 81..

 

കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ .

ശൃംഗാരരസസമ്പൂർണാ ജയാ ജാലന്ധരസ്ഥിതാ .. 82..

 

ഓഡ്യാണപീഠനിലയാ ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിനീ .

രഹോയാഗക്രമാരാധ്യാ രഹസ്തർപണതർപിതാ .. 83..

 

സദ്യഃപ്രസാദിനീ വിശ്വസാക്ഷിണീ സാക്ഷിവർജിതാ .

ഷഡംഗദേവതായുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ .. 84..

 

നിത്യക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിർവാണസുഖദായിനീ .

നിത്യാഷോഡശികാരൂപാ ശ്രീകണ്ഠാർധശരീരിണീ .. 85..

 

പ്രഭാവതീ പ്രഭാരൂപാ പ്രസിദ്ധാ പരമേശ്വരീ .

മൂലപ്രകൃതിരവ്യക്താ വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണീ .. 86..

 

വ്യാപിനീ വിവിധാകാരാ വിദ്യാവിദ്യാ-സ്വരൂപിണീ .

മഹാകാമേശനയന കുമുദാഹ്ളാദകൗമുദീ .. 87..

 

ഭക്തഹാർദതമോഭേദ ഭാനുമദ്ഭാനുസന്തതിഃ .

ശിവദൂതീ ശിവാരാധ്യാ ശിവമൂർതിഃ ശിവങ്കരീ .. 88..

 

ശിവപ്രിയാ ശിവപരാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടപൂജിതാ .

അപ്രമേയാ സ്വപ്രകാശാ മനോവാചാമഗോചരാ .. 89..

 

ചിച്ഛക്തിശ് ചേതനാരൂപാ ജഡശക്തിർജഡാത്മികാ .

ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിഃ സന്ധ്യാ ദ്വിജബൃന്ദനിഷേവിതാ .. 90..

 

തത്ത്വാസനാ തത്ത്വമയീ പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ .

നിഃസീമമഹിമാ നിത്യയൗവനാ മദശാലിനീ .. 91.. (നിസ്സീമ)

 

മദഘൂർണിതരക്താക്ഷീ മദപാടലഗണ്ഡഭൂഃ .

ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാംഗീ ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയാ .. 92..

 

കുശലാ കോമലാകാരാ കുരുകുല്ലാ കുലേശ്വരീ .

കുലകുണ്ഡാലയാ കൗളമാർഗതത്പരസേവിതാ .. 93..

 

കുമാരഗണനാഥാംബാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിർമതിർധൃതിഃ .

ശാന്തിഃ സ്വസ്തിമതീ കാന്തിർനന്ദിനീ വിഘ്നനാശിനീ .. 94..

 

തേജോവതീ ത്രിനയനാ ലോലാക്ഷീകാമരൂപിണീ .

മാലിനീ ഹംസിനീ മാതാ മലയാചലവാസിനീ .. 95..

 

സുമുഖീ നളിനീ സുഭ്രൂഃ ശോഭനാ സുരനായികാ .

കാലകണ്ഠീ കാന്തിമതീ ക്ഷോഭിണീ സൂക്ഷ്മരൂപിണീ .. 96..

 

വജ്രേശ്വരീ വാമദേവീ വയോഽവസ്ഥാവിവർജിതാ .

സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധമാതാ യശസ്വിനീ .. 97..

 

വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ ഽഽരക്തവർണാ ത്രിലോചനാ .

ഖട്വാംഗാദിപ്രഹരണാ വദനൈകസമന്വിതാ .. 98..

 

പായസാന്നപ്രിയാ ത്വക്സ്ഥാ പശുലോകഭയങ്കരീ .

അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതാ ഡാകിനീശ്വരീ .. 99..

 

അനാഹതാബ്ജനിലയാ ശ്യാമാഭാ വദനദ്വയാ .

ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാ ഽക്ഷമാലാദിധരാ രുധിരസംസ്ഥിതാ .. 100..

 

കാലരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതാ സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയാ .

മഹാവീരേന്ദ്രവരദാ രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണീ .. 101..

 

മണിപൂരാബ്ജനിലയാ വദനത്രയസംയുതാ .

വജ്രാദികായുധോപേതാ ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ .. 102..

 

രക്തവർണാ മാംസനിഷ്ഠാ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ .

സമസ്തഭക്തസുഖദാ ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ .. 103..

 

സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ ചതുർവക്ത്രമനോഹരാ .

ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നാ പീതവർണാഽതിഗർവിതാ .. 104..

 

മേദോനിഷ്ഠാ മധുപ്രീതാ ബന്ധിന്യാദിസമന്വിതാ .

ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയാ കാകിനീരൂപധാരിണീ .. 105..

 

മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ പഞ്ചവക്ത്രാഽസ്ഥിസംസ്ഥിതാ .

അങ്കുശാദിപ്രഹരണാ വരദാദിനിഷേവിതാ .. 106..

 

മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്താ സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ .

ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ ശുക്ലവർണാ ഷഡാനനാ .. 107..

 

മജ്ജാസംസ്ഥാ ഹംസവതീമുഖ്യശക്തി സമന്വിതാ .

ഹരിദ്രാന്നൈകരസികാ ഹാകിനീരൂപധാരിണീ .. 108..

 

സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥാ സർവവർണോപശോഭിതാ .

സർവായുധധരാ ശുക്ലസംസ്ഥിതാ സർവതോമുഖീ .. 109..

 

സർവൗദനപ്രീതചിത്താ യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ .

സ്വാഹാ സ്വധാഽമതിർമേധാ ശ്രുതിഃ സ്മൃതിരനുത്തമാ .. 110..

 

പുണ്യകീർതിഃ പുണ്യലഭ്യാ പുണ്യശ്രവണകീർതനാ .

പുലോമജാർചിതാ ബന്ധമോചനീ ബന്ധുരാളകാ .. 111.. (മോചനീ ബർബരാലകാ)

 

വിമർശരൂപിണീ വിദ്യാ വിയദാദിജഗത്പ്രസൂഃ .

സർവവ്യാധിപ്രശമനീ സർവമൃത്യുനിവാരിണീ .. 112..

 

അഗ്രഗണ്യാഽചിന്ത്യരൂപാ കലികല്മഷനാശിനീ .

കാത്യായനീ കാലഹന്ത്രീ കമലാക്ഷനിഷേവിതാ .. 113..

 

താംബൂലപൂരിതമുഖീ ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ .

മൃഗാക്ഷീ മോഹിനീ മുഖ്യാ മൃഡാനീ മിത്രരൂപിണീ .. 114..

 

നിത്യതൃപ്താ ഭക്തനിധിർനിയന്ത്രീ നിഖിലേശ്വരീ .

മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ മഹാപ്രലയസാക്ഷിണീ .. 115..

 

പരാ ശക്തിഃ പരാ നിഷ്ഠാ പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണീ .

മാധ്വീപാനാലസാ മത്താ മാതൃകാവർണരൂപിണീ .. 116..

 

മഹാകൈലാസനിലയാ മൃണാലമൃദുദോർലതാ .

മഹനീയാ ദയാമൂർതിർമഹാ സാമ്രാജ്യശാലിനീ .. 117..

 

ആത്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ശ്രീവിദ്യാ കാമസേവിതാ .

ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ ത്രികൂടാ കാമകോടികാ .. 118..

 

കടാക്ഷകിങ്കരീഭൂത കമലാകോടിസേവിതാ .

ശിരഃസ്ഥിതാ ചന്ദ്രനിഭാ ഭാലസ്ഥേന്ദ്രധനുഃപ്രഭാ .. 119..

 

ഹൃദയസ്ഥാ രവിപ്രഖ്യാ ത്രികോണാന്തരദീപികാ .

ദാക്ഷായണീ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ .. 120..

 

ദരാന്ദോളിതദീർഘാക്ഷീ ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖീ .

ഗുരുമൂർതിർ - ഗുണനിധിർ - ഗോമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ .. 121..

 

ദേവേശീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദഹരാകാശരൂപിണീ .

പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്ത തിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ .. 122..

 

കലാത്മികാ കലാനാഥാ കാവ്യാലാപവിനോദിനീ . (വിമോദിനീ)

സചാമരരമാവാണീ സവ്യദക്ഷിണസേവിതാ .. 123..

 

ആദിശക്തിരമേയാഽഽത്മാ പരമാ പാവനാകൃതിഃ .

അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ .. 124..

 

ക്ലീങ്കാരീ കേവലാ ഗുഹ്യാ കൈവല്യപദദായിനീ .

ത്രിപുരാ ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ ത്രിമൂർതിസ്ത്രിദശേശ്വരീ .. 125..

 

ത്ര്യക്ഷരീ ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ .

ഉമാ ശൈലേന്ദ്രതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധർവസേവിതാ .. 126..

 

വിശ്വഗർഭാ സ്വർണഗർഭാഽവരദാ വാഗധീശ്വരീ .

ധ്യാനഗമ്യാഽപരിച്ഛേദ്യാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ .. 127..

 

സർവവേദാന്തസംവേദ്യാ സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ .

ലോപാമുദ്രാർചിതാ ലീലാകൢപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലാ .. 128..

 

അദൃശ്യാ ദൃശ്യരഹിതാ വിജ്ഞാത്രീ വേദ്യവർജിതാ .

യോഗിനീ യോഗദാ യോഗ്യാ യോഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ .. 129..

 

ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണീ .

സർവാധാരാ സുപ്രതിഷ്ഠാ സദസദ്രൂപധാരിണീ .. 130..

 

അഷ്ടമൂർതിരജാജൈത്രീ ലോകയാത്രാവിധായിനീ . (അജാജേത്രീ)

ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിർദ്വൈതാ ദ്വൈതവർജിതാ .. 131..

 

അന്നദാ വസുദാ വൃദ്ധാ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ .

ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മണീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബലിപ്രിയാ .. 132..

 

ഭാഷാരൂപാ ബൃഹത്സേനാ ഭാവാഭാവവിവർജിതാ .

സുഖാരാധ്യാ ശുഭകരീ ശോഭനാ സുലഭാ ഗതിഃ .. 133..

 

രാജരാജേശ്വരീ രാജ്യദായിനീ രാജ്യവല്ലഭാ .

രാജത്കൃപാ രാജപീഠനിവേശിത നിജാശ്രിതാ .. 134..

 

രാജ്യലക്ഷ്മീഃ കോശനാഥാ ചതുരംഗബലേശ്വരീ .

സാമ്രാജ്യദായിനീ സത്യസന്ധാ സാഗരമേഖലാ .. 135..

 

ദീക്ഷിതാ ദൈത്യശമനീ സർവലോകവശങ്കരീ .

സർവാർഥദാത്രീ സാവിത്രീ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ .. 136..

 

ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ സർവഗാ സർവമോഹിനീ .

സരസ്വതീ ശാസ്ത്രമയീ ഗുഹാംബാ ഗുഹ്യരൂപിണീ .. 137..

 

സർവോപാധിവിനിർമുക്താ സദാശിവപതിവ്രതാ .

സമ്പ്രദായേശ്വരീ സാധ്വീ ഗുരുമണ്ഡലരൂപിണീ .. 138..

 

കുലോത്തീർണാ ഭഗാരാധ്യാ മായാ മധുമതീ മഹീ .

ഗണാംബാ ഗുഹ്യകാരാധ്യാ കോമലാംഗീ ഗുരുപ്രിയാ .. 139..

 

സ്വതന്ത്രാ സർവതന്ത്രേശീ ദക്ഷിണാമൂർതിരൂപിണീ .

സനകാദിസമാരാധ്യാ ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ .. 140..

 

ചിത്കലാഽഽനന്ദകലികാ പ്രേമരൂപാ പ്രിയങ്കരീ .

നാമപാരായണപ്രീതാ നന്ദിവിദ്യാ നടേശ്വരീ .. 141..

 

മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തിരൂപിണീ .

ലാസ്യപ്രിയാ ലയകരീ ലജ്ജാ രംഭാദിവന്ദിതാ .. 142..

 

ഭവദാവസുധാവൃഷ്ടിഃ പാപാരണ്യദവാനലാ .

ദൗർഭാഗ്യതൂലവാതൂലാ ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭാ .. 143..

 

ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികാ ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനാ .

രോഗപർവതദംഭോളിർ - മൃത്യുദാരുകുഠാരികാ .. 144..

 

മഹേശ്വരീ മഹാകാലീ മഹാഗ്രാസാ മഹാശനാ .

അപർണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിനീ .. 145..

 

ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ സർവലോകേശീ വിശ്വധാരിണീ .

ത്രിവർഗദാത്രീ സുഭഗാ ത്ര്യംബകാ ത്രിഗുണാത്മികാ .. 146..

 

സ്വർഗാപവർഗദാ ശുദ്ധാ ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതിഃ .

ഓജോവതീ ദ്യുതിധരാ യജ്ഞരൂപാ പ്രിയവ്രതാ .. 147..

 

ദുരാരാധ്യാ ദുരാധർഷാ പാടലീകുസുമപ്രിയാ .

മഹതീ മേരുനിലയാ മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ .. 148..

 

വീരാരാധ്യാ വിരാഡ്രൂപാ വിരജാ വിശ്വതോമുഖീ .

പ്രത്യഗ്രൂപാ പരാകാശാ പ്രാണദാ പ്രാണരൂപിണീ .. 149..

 

മാർതാണ്ഡഭൈരവാരാധ്യാ മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധൂഃ . (മാർതണ്ഡ)

ത്രിപുരേശീ ജയത്സേനാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യാ പരാപരാ .. 150..

 

സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ സാമരസ്യപരായണാ .

കപർദിനീ കലാമാലാ കാമധുക് കാമരൂപിണീ .. 151..

 

കലാനിധിഃ കാവ്യകലാ രസജ്ഞാ രസശേവധിഃ .

പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജ്യാ പുഷ്കരാ പുഷ്കരേക്ഷണാ .. 152..

 

പരഞ്ജ്യോതിഃ പരന്ധാമ പരമാണുഃ പരാത്പരാ .

പാശഹസ്താ പാശഹന്ത്രീ പരമന്ത്രവിഭേദിനീ .. 153..

 

മൂർതാഽമൂർതാഽനിത്യതൃപ്താ മുനിമാനസഹംസികാ .

സത്യവ്രതാ സത്യരൂപാ സർവാന്തര്യാമിനീ സതീ .. 154..

 

ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധാർചിതാ .

പ്രസവിത്രീ പ്രചണ്ഡാഽഽജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രകടാകൃതിഃ .. 155..

 

പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണദാത്രീ പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണീ .

വിശൃംഖലാ വിവിക്തസ്ഥാ വീരമാതാ വിയത്പ്രസൂഃ .. 156..

 

മുകുന്ദാ മുക്തിനിലയാ മൂലവിഗ്രഹരൂപിണീ .

ഭാവജ്ഞാ ഭവരോഗഘ്നീ ഭവചക്രപ്രവർതിനീ .. 157..

 

ഛന്ദഃസാരാ ശാസ്ത്രസാരാ മന്ത്രസാരാ തലോദരീ .

ഉദാരകീർതിരുദ്ദാമവൈഭവാ വർണരൂപിണീ .. 158..

 

ജന്മമൃത്യുജരാതപ്ത ജനവിശ്രാന്തിദായിനീ .

സർവോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടാ ശാന്ത്യതീതകലാത്മികാ .. 159..

 

ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്ഥാ ഗർവിതാ ഗാനലോലുപാ .

കല്പനാരഹിതാ കാഷ്ഠാഽകാന്താ കാന്താർധവിഗ്രഹാ .. 160..

 

കാര്യകാരണനിർമുക്താ കാമകേളിതരംഗിതാ .

കനത്കനകതാടങ്കാ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ .. 161..

 

അജാ ക്ഷയവിനിർമുക്താ മുഗ്ധാ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനീ .

അന്തർമുഖസമാരാധ്യാ ബഹിർമുഖസുദുർലഭാ .. 162..

 

ത്രയീ ത്രിവർഗനിലയാ ത്രിസ്ഥാ ത്രിപുരമാലിനീ .

നിരാമയാ നിരാലംബാ സ്വാത്മാരാമാ സുധാസൃതിഃ .. 163.. (സുധാസ്രുതിഃ)

 

സംസാരപങ്കനിർമഗ്ന സമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ .

യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞകർത്രീ യജമാനസ്വരൂപിണീ .. 164..

 

ധർമാധാരാ ധനാധ്യക്ഷാ ധനധാന്യവിവർധിനീ .

വിപ്രപ്രിയാ വിപ്രരൂപാ വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ .. 165..

 

വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭാ വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുരൂപിണീ .

അയോനിര്യോനിനിലയാ കൂടസ്ഥാ കുലരൂപിണീ .. 166..

 

വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയാ വീരാ നൈഷ്കർമ്യാ നാദരൂപിണീ .

വിജ്ഞാനകലനാ കല്യാ വിദഗ്ധാ ബൈന്ദവാസനാ .. 167..

 

തത്ത്വാധികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമർഥസ്വരൂപിണീ .

സാമഗാനപ്രിയാ സൗമ്യാ സദാശിവകുടുംബിനീ .. 168.. (സോമ്യാ)

 

സവ്യാപസവ്യമാർഗസ്ഥാ സർവാപദ്വിനിവാരിണീ .

സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധുരാ ധീരാ ധീരസമർചിതാ .. 169..

 

ചൈതന്യാർഘ്യസമാരാധ്യാ ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ .

സദോദിതാ സദാതുഷ്ടാ തരുണാദിത്യപാടലാ .. 170..

 

ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യാ ദരസ്മേരമുഖാംബുജാ .

കൗളിനീകേവലാ ഽനർഘ്യകൈവല്യപദദായിനീ .. 171..

 

സ്തോത്രപ്രിയാ സ്തുതിമതീ ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ .

മനസ്വിനീ മാനവതീ മഹേശീ മംഗലാകൃതിഃ .. 172..

 

വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണീ .

പ്രഗൽഭാ പരമോദാരാ പരാമോദാ മനോമയീ .. 173..

 

വ്യോമകേശീ വിമാനസ്ഥാ വജ്രിണീ വാമകേശ്വരീ .

പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിനീ .. 174..

 

പഞ്ചമീ പഞ്ചഭൂതേശീ പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണീ .

ശാശ്വതീ ശാശ്വതൈശ്വര്യാ ശർമദാ ശംഭുമോഹിനീ .. 175..

 

ധരാധരസുതാ ധന്യാ ധർമിണീ ധർമവർധിനീ .

ലോകാതീതാ ഗുണാതീതാ സർവാതീതാ ശമാത്മികാ .. 176..

 

ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യാ ബാലാ ലീലാവിനോദിനീ .

സുമംഗലീ സുഖകരീ സുവേഷാഢ്യാ സുവാസിനീ .. 177..

 

സുവാസിന്യർചനപ്രീതാ ഽഽശോഭനാ ശുദ്ധമാനസാ .

ബിന്ദുതർപണസന്തുഷ്ടാ പൂർവജാ ത്രിപുരാംബികാ .. 178..

 

ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ ത്രിപുരാശ്രീവശങ്കരീ .

ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യാ ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ .. 179..

 

യോനിമുദ്രാ ത്രിഖണ്ഡേശീ ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണഗാ .

അനഘാഽദ്ഭുതചാരിത്രാ വാഞ്ഛിതാർഥപ്രദായിനീ .. 180..

 

അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ ഷഡധ്വാതീതരൂപിണീ .

അവ്യാജ കരുണാമൂർതിരജ്ഞാനധ്വാന്ത ദീപികാ .. 181..

 

ആബാലഗോപവിദിതാ സർവാനുല്ലംഘ്യശാസനാ .

ശ്രീചക്രരാജനിലയാ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ .. 182..

 

ശ്രീശിവാ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണീ ലളിതാംബികാ .

ഏവം ശ്രീലളിതാ ദേവ്യാ നാമ്നാം സാഹസ്രകം ജഗുഃ ..

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

 

 

Video - ലളിതാസഹസ്രനാമം 

 

ലളിതാസഹസ്രനാമം

 

 

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |