ലളിതാംബാ സ്തുതി

കാ ത്വം ശുഭകരേ സുഖദുഃഖഹസ്തേ
ത്വാഘൂർണിതം ഭവജലം പ്രബലോർമിഭംഗൈഃ.
ശാന്തിം വിധാതുമിഹ കിം ബഹുധാ വിഭഗ്നാം
മതഃ പ്രയത്നപരമാസി സദൈവ വിശ്വേ.
സമ്പാദയത്യവിരതം ത്വവിരാമവൃത്താ
യാ വൈ സ്ഥിതാ കൃതഫലം ത്വകൃതസ്യ നേത്രീ.
സാ മേ ഭവത്വനുദിനം വരദാ ഭവാനീ
ജാനാമ്യഹം ധ്രുവമിദം ധൃതകർമപാശാ.
കോ വാ ധർമഃ കിമകൃതം ക്വ കപാലലേഖഃ
കിം വാദൃഷ്ടം ഫലമിഹാസ്തി ഹി യാം വിനാ ഭോഃ.
ഇച്ഛാപാശൈർനിയമിതാ നിയമാഃ സ്വതന്ത്രൈഃ
യസ്യാ നേത്രീ ഭവതി സാ ശരണം മമാദ്യാ.
സന്താനയന്തി ജലധിം ജനിമൃത്യുജാലം
സംഭാവയന്ത്യവികൃതം വികൃതം വിഭഗ്നം.
യസ്യാ വിഭൂതയ ഇഹാമിതശക്തിപാലാഃ
നാശ്രിത്യ താം വദ കുതഃ ശരണം വ്രജാമഃ.
മിത്രേ രിപൗ ത്വവിഷമം തവ പദ്മനേത്രം
സ്വസ്ഥേ ദുഃസ്ഥേ ത്വവിതഥം തവ ഹസ്തപാതഃ.
മൃത്യുച്ഛായാ തവ ദയാ ത്വമൃതഞ്ച മാതഃ
മാ മാം മുഞ്ചന്തു പരമേ ശുഭദൃഷ്ടയസ്തേ.
ക്വാംബാ സർവാ ക്വ ഗണനം മമ ഹീനബുദ്ധേഃ
ധത്തും ദോർഭ്യാമിവ മതിർജഗദേകധാത്രീം.
ശ്രീസഞ്ചിന്ത്യം സുചരണമഭയപതിഷ്ഠം
സേവാസാരൈരഭിനുതം ശരണം പ്രപദ്യേ.
യാ മായാ ജന്മ വിനയത്യതിദുഃഖമാർഗൈ-
രാസംസിദ്ധേഃ സ്വകലിതൈർല്ലലിതൈർവിലാസൈഃ.
യാ മേ ബുദ്ധിം സുവിദധേ സതതം ധരണ്യാം
സാംബാ സർവാ മമ ഗതിഃ സഫലേ ഫലേ വാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |