ലളിതാ അഷ്ടക സ്തോത്രം

രാധാമുകുന്ദപദ- സംഭവഘർമബിന്ദു
നിർമഞ്ഛനോപകരണീ- കൃതദേഹലക്ഷാം.
ഉത്തുംഗസൗഹൃദ- വിശേഷവശാത് പ്രഗൽഭാം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
രാകാസുധാകിരണ- മണ്ഡലകാന്തിദണ്ഡി-
വക്ത്രശ്രിയം ചകിതചാരു- ചമൂരുനേത്രാം.
രാധാപ്രസാധനവിധാന- കലാപ്രസിദ്ധാം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
ലാസ്യോല്ലസദ്ഭുജഗ- ശത്രുപതത്രചിത്ര-
പട്ടാംശുകാഭരണ- കഞ്ചുലികാഞ്ചിതാംഗീം.
ഗോരോചനാരുചി- വിഗർഹണഗൗരിമാണം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
ധൂർതേ വ്രജേന്ദ്രതനയേ തനുസുഷ്ഠുവാമ്യം
മാ ദക്ഷിണാ ഭവ കലങ്കിനി ലാഘവായ.
രാധേ ഗിരം ശൃണു ഹിതാമിതി ശിക്ഷയന്തീം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
രാധാമഭിവ്രജപതേഃ കൃതമാത്മജേന
കൂടം മനാഗപി വിലോക്യ വിലോഹിതാക്ഷീം.
വാഗ്ഭംഗിഭിസ്തമചിരേണ വിലജ്ജയന്തീം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
വാത്സല്യവൃന്ദവസതിം പശുപാലരാജ്ഞ്യാഃ
സഖ്യാനുശിക്ഷണകലാസു ഗുരും സഖീനാം.
രാധാബലാവരജ- ജീവിതനിർവിശേഷാം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
യാം കാമപി വ്രജകുലേ വൃഷഭാനുജായാഃ
പ്രേക്ഷ്യ സ്വപക്ഷപദവീ- മനുരുദ്ധ്യമാനാം .
സദ്യസ്തദിഷ്ടഘടനേന കൃതാർഥയന്തീം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലളിതാം ലളിതാം നമാമി.
രാധാവ്രജേന്ദ്രസുത- സംഗമരംഗചര്യാം
വര്യാം വിനിശ്ചിതവതീ- മഖിലോത്സവേഭ്യഃ.
താം ഗോകുലപ്രിയസഖീ- നികുരംബമുഖ്യാം
ദേവീം ഗുണൈഃ സുലലളിതാം ലലളിതാം നമാമി.
നന്ദനമൂനി ലലിതാഗുണലാലളിതാനി
പദ്യാനി യഃ പഠതി നിർമലദൃഷ്ടിരഷ്ടൗ.
പ്രീത്യാ വികർഷതി ജനം നിജവൃന്ദമധ്യേ
തം കീർതിദാപതികുലോജ്ജ്വല-കല്പവല്ലീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |