ശാസ്താ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

ശ്രിതാനന്ദചിന്താ- മണിശ്രീനിവാസം
സദാ സച്ചിദാനന്ദ- പൂർണപ്രകാശം.
ഉദാരം സദാരം സുരാധാരമീശം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
വിഭും വേദവേദാന്തവേദ്യം വരിഷ്ഠം
വിഭൂതിപ്രദം വിശ്രുതം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം.
വിഭാസ്വത്പ്രഭാവപ്രഭം പുഷ്കലേഷും
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
പരിത്രാണദക്ഷം പരബ്രഹ്മസൂത്രം
സ്ഫുരച്ചാരുഗാത്രം ഭവധ്വാന്തമിത്രം.
പരം പ്രേമപാത്രം പവിത്രം വിചിത്രം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
പരേശം പ്രഭും പൂർണകാരുണ്യരൂപം
ഗിരീശാധി- പീഠോജ്ജ്വലച്ചാരുദീപം.
സുരേശാദിസം- സേവിതം സുപ്രതാപം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ഗുരും പൂർണലാവണ്യ- പാദാദികേശം
ഗരിഷ്ഠം മഹാകോടി- സൂര്യപ്രകാശം .
കരാംഭോരുഹ- ന്യസ്തവേത്രം സുരേശം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ഹരീശാനസംയുക്ത- ശക്ത്യേകവീരം
കിരാതാവതാരം കൃപാപാംഗപൂരം.
കിരീടാവതംസോ- ജ്ജ്വലത്പിഞ്ഛഭാരം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
മഹായോഗപീഠേ ജ്വലന്തം മഹാന്തം
മഹാവാക്യ- സാരോപദേശം സുശാന്തം .
മഹർഷിപ്രഹർഷപ്രദം ജ്ഞാനകന്ദം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
മഹാരണ്യ- മന്മാനസാന്തർനിവാസാ-
നഹങ്കാര ദുർവാരഹിംസ്രാന്മൃഗാദീൻ.
നിഹന്തും കിരാതാവതാരം ചരന്തം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
പൃഥിവ്യാദി ഭൂതപ്രപഞ്ചാന്തരസ്ഥം
പൃഥഗ്ഭൂതചൈതന്യ- ജന്യം പ്രശസ്തം.
പ്രധാനം പ്രമാണം പുരാണം പ്രസിദ്ധം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ജഗജ്ജീവനം പാവനം ഭാവനീയം
ജഗദ്വ്യാപകം ദീപകം മോഹനീയം.
സുഖാധാരമാധാരഭൂതം തുരീയം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ഇഹാമുത്രസത്സൗഖ്യ- സമ്പന്നിധാനം
മഹദ്യോനിമവ്യാഹൃതാ- ത്മാഭിധാനം.
അഹഃ പുണ്ഡരീകാനനം ദീപ്യമാനം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ത്രികാലസ്ഥിതം സുസ്ഥിരം ജ്ഞാനസംസ്ഥം
ത്രിധാമത്രിമൂർത്യാത്മകം ബ്രഹ്മസംസ്ഥം.
ത്രയീമൂർതിമാർതിച്ഛിദം ശക്തിയുക്തം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
ഇഡാം പിംഗളാം സത്സുഷുമ്നാം വിശന്തം
സ്ഫുടം ബ്രഹ്മരന്ധ്രസ്വതന്ത്രം സുശാന്തം.
ദൃഢം നിത്യ നിർവാണമുദ്ഭാസയന്തം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.
അനുബ്രഹ്മപര്യന്ത- ജീവൈക്യബിംബം
ഗുണാകാരമത്യന്ത- ഭക്താനുകമ്പം.
അനർഘം ശുഭോദർക- മാത്മാവലംബം
പരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |