ഹരിഹരപുത്ര മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഹരിഹരപുത്രായ, പുത്രലാഭായ ശത്രുനാശായ, മദഗജവാഹനായ മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |