കിരാതാഷ്ടക സ്തോത്രം

പ്രത്യർഥിവ്രാത- വക്ഷഃസ്ഥലരുധിര- സുരാപാനമത്തം പൃഷത്കം
ചാപേ സന്ധായ തിഷ്ഠൻ ഹൃദയസരസിജേ മാമകേ താപഹന്താ.
പിഞ്ഛോത്തംസഃ ശരണ്യഃ പശുപതിതനയോ നീരദാഭഃ പ്രസന്നോ
ദേവഃ പായാദപായാ- ച്ഛബരവപുരസൗ സാവധാനഃ സദാ നഃ.
ആഖേടായ വനേചരസ്യ ഗിരിജാസക്തസ്യ ശംഭോഃ സുത-
സ്ത്രാതും യോ ഭുവനം പുരാ സമജനി ഖ്യാതഃ കിരാതാകൃതിഃ.
കോദണ്ഡച്ഛുരികാധരോ ഘനരവഃ പിഞ്ഛാവതംസോജ്ജ്വലഃ
സ ത്വം മാമവ സർവദാ രിപുഗണത്രസ്തം ദയാവാരിധേ.
യോ മാം പീഡയതി പ്രസഹ്യ സതതം ദേവ ത്വദേകാശ്രയം
ഭിത്വാ തസ്യ രിപോരുരശ്ഛുരികയാ ശാതാഗ്രയാ ദുർമതേഃ.
ദേവ ത്വത്കരപങ്കജോ- ല്ലസിതയാ ശ്രീമത്കിരാതാകൃതേ
തത്പ്രാണാൻ വിതരാന്തകായ ഭഗവൻ കാലാരിപുത്രാഞ്ജസാ.
വിദ്ധോ മർമസു ദുർവചോഭിരസതാം സന്തപ്തശല്യോപമൈ-
ര്ദൃപ്താനാം ദ്വിഷതാമശാന്തമനസാം ഖിന്നോഽസ്മി യാവദ് ഭൃശം.
താവത്ത്വം ഛുരികാശരാസന- ധരശ്ചിത്തേ മമാവിർഭവൻ
സ്വാമിൻ ദേവ കിരാതരൂപ ശമയ പ്രത്യർഥിഗർവം ക്ഷണാത്.
ഹർതും വിത്തമധർമതോ മമ രതാശ്ചോരാശ്ച യേ ദുർജനാ-
സ്തേഷാം മർമസു താഡയാശു വിശിഖൈസ്ത്വത്- കാർമുകാന്നിഃസൃതൈഃ.
ശാസ്താരം ദ്വിഷതാം കിരാതവപുഷം സർവാർഥദം ത്വാമൃതേ
പശ്യാമ്യത്ര പുരാരിപുത്ര ശരണം നാന്യം പ്രപന്നോഽസ്മ്യഹം.
യക്ഷപ്രേതപിശാച- ഭൂതനിവഹാ ദുഃഖപ്രദാ ഭീഷണാ
ബാധന്തേ നരശോണിതോത്സുകധിയോ യേ മാം രിപുപ്രേരിതാഃ.
ചാപജ്യാ- നിനദൈസ്ത്വമീശ സകലാൻ സംഹൃത്യ ദുഷ്ടഗ്രഹാൻ
ഗൗരീശാത്മജ ദൈവതേശ്വര കിരാതാകാര സംരക്ഷ മാം.
ദ്രോഗ്ധും യേ നിരതാഃ ത്വദീയപദ- പദ്മൈകാന്തഭക്തായ മേ
മായാച്ഛന്നകലേവരാ- ശ്രുവിഷദാനാദ്യൈഃ സദാ കർമഭിഃ.
വശ്യസ്തംഭന- മാരണാദികുശല- പ്രാരംഭദക്ഷാനരീൻ
ദുഷ്ടാൻ സംഹര ദേവദേവ ശബരാകാര ത്രിലോകേശ്വര.
തന്വാ വാ മനസാ ഗിരാപി സതതം ദോഷം ചികീർഷന്ത്യലം
ത്വത്പാദപ്രണതസ്യ മേ നിരപരാധസ്യാപി യേ മാനവാഃ.
സർവാൻ സംഹര താൻ ഗിരീശസുത മേ താപത്രയൗഘാനപി
ത്വാമേകം ശബരാകൃതേ ഭയഹരം നാഥം പ്രപന്നോഽസ്മ്യഹം.
ക്ലിഷ്ടോ രാജഭടൈസ്തദാപി പരിഭൂതോഽഹം ഖലൈഃ ശത്രുഭി-
ശ്ചാന്യൈർഘോരതരൈ- ര്വിപജ്ജലനിധൗ മഗ്നോഽസ്മി ദുഃഖാതുരഃ.
ഹാ ഹാ കിം കരവൈ വിഭോ ശബരവേഷം ത്വാമഭീഷ്ടാർഥദം
വന്ദേഽഹം പരദൈവതം കുരു കൃപാനാഥാർതബന്ധോ മയി.
സ്തോത്രം യഃ പ്രജപേത് പ്രശാന്തകരണൈർനിത്യം കിരാതാഷ്ടകം
സഃ ക്ഷിപ്രം വശഗാൻ കരോതി നൃപതീനാബദ്ധ- വൈരാനപി.
സംഹൃത്യാത്മവിരോധിനഃ ഖലജനാൻ ദുഷ്ടഗ്രഹാനപ്യസൗ
യാത്യന്തേ യമദൂതഭീതിരഹിതോ ദിവ്യാം ഗതിം ശാശ്വതീം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |