Padmavathi Ashtottara Shatanamavali

ॐ ह्रीँ महादेव्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कल्णात्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ भुवनेश्वर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ द्रां चण्ड्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कात्यायन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गौर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ निजधर्मपरायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पञ्चब्रह्मपदारध्यायै पचवत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पञ्चमन्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ व्रतगुणोपेतायै पद्मावत्यै नमः । १०
ॐ ह्रीँ पञ्चकल्याणदर्शिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्रियै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ तोतलायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नित्यायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ त्रिपुरायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ काम्यसाधिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ मदनोन्मालिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ विद्यायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महालक्ष्मै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सरस्वत्यै पद्मावत्यै नमः । २०
ॐ ह्रीँ सारस्वतगणाधीशायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सर्वशास्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सर्वेशायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महादुर्गायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ त्रिनेत्राये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ फणिशेखर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ जटाबालेन्दुमुकुटायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कुर्कुटोरगवाहिन्यै पद्मायत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ चतुर्मुख्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महायशायै पद्मावत्यै नमः । ३०
ॐ ह्रीँ महादुर्गायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गुहेश्वर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नागराजमहापत्न्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नागिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नागदेवतायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सिद्धान्तसम्पन्नाये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ द्वादशाङ्गपरायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ चतुर्दशमहाविद्यायै पद्मायत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ अवधज्ञानलोचनायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ वासन्त्यै पद्मावत्यै नमः । ४०
ॐ ह्रीँ वनदेव्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ वनमालिकायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महेश्वर्ये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महाघोरायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महारौद्रायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ वीतभीतायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ अभयङ्कर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कङ्कालायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कालरात्रये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गङ्गायै पद्मावत्यै नमः । ५०
ॐ ह्रीँ गन्धर्वनायक्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सम्यग्दर्शनसम्पन्नायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सम्यग्ज्ञानपरायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सम्यक्चारित्रसम्पन्नाये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नरोपकारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ अगण्यपुण्यसम्पन्नायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गणन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गणनायक्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पातालवासिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पद्मायै पद्मावत्यै नमः । ६०
ॐ ह्रीँ पद्मास्यायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ द्रां पद्मलोचयनाये पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ प्रज्ञप्त्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ रोहिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ जृम्भायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ स्तम्भिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ जयायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ योगिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ योगविज्ञानायै पद्मावत्यै नमः । ७०
ॐ ह्रीँ मृत्युदारिद्र्यभञ्जिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ क्षमायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सम्पन्नधरण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सर्वपापनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ ज्वालामुख्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ महाज्वालामालिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ वज्रश‍ृङ्खलायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ नागपाशधरायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ धैर्यायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्रेणितानफलान्वितायै पद्मावत्यै नमः । ८०
ॐ ह्रीँ शुभहस्तायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ प्रशस्तविधायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ आर्यायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ हस्तिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ हस्तिवाहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ वसन्तलक्ष्म्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गीर्वाण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ शर्वाण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पद्मविष्टरायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ बालार्कवर्णसङ्काशायै पद्मावत्यै नमः । ९०
ॐ ह्रीँ श‍ृङ्गाररसनायक्यै पद्मायत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ अनेकान्तात्मतत्वज्ञायै पद्मायत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ चिन्तितार्थफलप्रदायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ चिन्तामण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कृपापूर्णायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ पापारम्भविमोचिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कल्पवल्लीसमाकारायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ कामधेनवे पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ शुभङ्कर्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सद्धर्मिवत्सलायै पद्मावत्यै नमः । १००
ॐ ह्रीँ सर्वायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सद्धर्मोत्सववर्धिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सर्वपापोपशमन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सर्वरोगनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ गम्भीरायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ सिद्धायै पद्मावत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ शेफालीतरूवासिन्यै पद्मावत्यै नमः । १०८

 

om hreem' mahaadevyai padmaavatyai namah' .
om hreem' kalnaatyai padmaavatyai namah' .
om hreem' bhuvaneshvaryai padmaavatyai namah' .
om draam chand'yai padmaavatyai namah' .
om hreem' kaatyaayanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' gauryai padmaavatyai namah' .
om hreem' nijadharmaparaayanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' panchabrahmapadaaradhyaayai pachavatyai namah' .
om hreem' panchamantropadeshinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' vratagunopetaayai padmaavatyai namah' . 10
om hreem' panchakalyaanadarshinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' shriyai padmaavatyai namah' .
om hreem' totalaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' nityaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' tripuraayai padmaavatyai namah' .
om hreem' kaamyasaadhinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' madanonmaalinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' vidyaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaalakshmai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarasvatyai padmaavatyai namah' . 20
om hreem' saarasvataganaadheeshaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarvashaastropadeshinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarveshaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaadurgaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' trinetraaye padmaavatyai namah' .
om hreem' phanishekharyai padmaavatyai namah' .
om hreem' jat'aabaalendumukut'aayai padmaavatyai namah' .
om hreem' kurkut'oragavaahinyai padmaayatyai namah' .
om hreem' chaturmukhyai padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaayashaayai padmaavatyai namah' . 30
om hreem' mahaadurgaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' guheshvaryai padmaavatyai namah' .
om hreem' naagaraajamahaapatnyai padmaavatyai namah' .
om hreem' naaginyai padmaavatyai namah' .
om hreem' naagadevataayai padmaavatyai namah' .
om hreem' siddhaantasampannaaye padmaavatyai namah' .
om hreem' dvaadashaangaparaayanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' chaturdashamahaavidyaayai padmaayatyai namah' .
om hreem' avadhajnyaanalochanaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' vaasantyai padmaavatyai namah' . 40
om hreem' vanadevyai padmaavatyai namah' .
om hreem' vanamaalikaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' maheshvarye padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaaghoraayai padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaaraudraayai padmaavatyai namah' .
om hreem' veetabheetaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' abhayankaryai padmaavatyai namah' .
om hreem' kankaalaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' kaalaraatraye padmaavatyai namah' .
om hreem' gangaayai padmaavatyai namah' . 50
om hreem' gandharvanaayakyai padmaavatyai namah' .
om hreem' samyagdarshanasampannaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' samyagjnyaanaparaayanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' samyakchaaritrasampannaaye padmaavatyai namah' .
om hreem' naropakaarinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' aganyapunyasampannaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' gananyai padmaavatyai namah' .
om hreem' gananaayakyai padmaavatyai namah' .
om hreem' paataalavaasinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' padmaayai padmaavatyai namah' . 60
om hreem' padmaasyaayai padmaavatyai namah' .
om draam padmalochayanaaye padmaavatyai namah' .
om hreem' prajnyaptyai padmaavatyai namah' .
om hreem' rohinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' jri'mbhaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' stambhinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' mohinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' jayaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' yoginyai padmaavatyai namah' .
om hreem' yogavijnyaanaayai padmaavatyai namah' . 70
om hreem' mri'tyudaaridryabhanjinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' kshamaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' sampannadharanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarvapaapanivaarinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' jvaalaamukhyai padmaavatyai namah' .
om hreem' mahaajvaalaamaalinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' vajrashri'nkhalaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' naagapaashadharaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' dhairyaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' shrenitaanaphalaanvitaayai padmaavatyai namah' . 80
om hreem' shubhahastaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' prashastavidhaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' aaryaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' hastinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' hastivaahinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' vasantalakshmyai padmaavatyai namah' .
om hreem' geervaanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' sharvaanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' padmavisht'araayai padmaavatyai namah' .
om hreem' baalaarkavarnasankaashaayai padmaavatyai namah' . 90
om hreem' shri'ngaararasanaayakyai padmaayatyai namah' .
om hreem' anekaantaatmatatvajnyaayai padmaayatyai namah' .
om hreem' chintitaarthaphalapradaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' chintaamanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' kri'paapoornaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' paapaarambhavimochinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' kalpavalleesamaakaaraayai padmaavatyai namah' .
om hreem' kaamadhenave padmaavatyai namah' .
om hreem' shubhankaryai padmaavatyai namah' .
om hreem' saddharmivatsalaayai padmaavatyai namah' . 100
om hreem' sarvaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' saddharmotsavavardhinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarvapaapopashamanyai padmaavatyai namah' .
om hreem' sarvaroganivaarinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' gambheeraayai padmaavatyai namah' .
om hreem' mohinyai padmaavatyai namah' .
om hreem' siddhaayai padmaavatyai namah' .
om hreem' shephaaleetaroovaasinyai padmaavatyai namah' . 108

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.7K

Comments English

ditkh
Happy to support Vedadhara in this charitable work 😇 -Krishnaa Dodke

Vedadhara has brought so much positivity and peace into my life. Truly grateful! 🙏🏻 -Anish Kandoth

Vedadhara gives us so much exposure to the treasures in our Vedas...blessed😇 -Kamala Pillai

Fabulous! -Vivek Rathour

Your content is truly unique and enlightening. Keep up the exceptional work. Many thanks.💐🙏 -K Jagan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |