பாலாம்பிகா ஸ்தோத்திரம்

வேலாதிலங்க்யகருணே விபுதேந்த்ரவந்த்யே
லீலாவிநிர்மித- சராசரஹ்ருந்நிவாஸே.
மாலாகிரீட- மணிகுண்டல மண்டிதாங்கே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
கஞ்ஜாஸநாதிமணி- மஞ்ஜுகிரீடகோடி-
ப்ரத்யுப்தரத்னருசி- ரஞ்ஜிதபாதபத்மே.
மஞ்ஜீரமஞ்ஜுல- விநிர்ஜிதஹம்ஸநாதே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
ப்ராலேயபானுகலி- காகலிதாதிரம்யே
பாதாக்ரஜாவலி- விநிர்ஜிதமௌக்திகாபே.
ப்ராணேஶ்வரி ப்ரமதலோகபதே꞉ ப்ரகல்பே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
ஜங்காதிபிர்விஜித- சித்தஜதூணிபாகே
ரம்பாதிமார்தவ- கரீந்த்ரகரோருயுக்மே.
ஶம்பாஶதாதிக- ஸமுஜ்வலசேலலீலே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
மாணிக்யமௌக்திக- விநிர்மிதமேகலாட்யே
மாயாவிலக்ன- விலஸன்மணிபட்டபந்தே.
லோலம்பராஜி- விலஸன்னவரோமஜாலே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
ந்யக்ரோதபல்லவ- தலோதரனிம்னநாபே
நிர்தூதஹாரவிலஸத்- குசசக்ரவாகே.
நிஷ்காதிமஞ்ஜுமணி- பூஷணபூஷிதாங்கே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
கந்தர்பசாபமதபங்க- க்ருதாதிரம்யே
ப்ரூவல்லரீவிவித- சேஷ்டிதரம்யமானே.
கந்தர்பஸோதர- ஸமாக்ருதிபாலதேஶே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
முக்தாவலீவிலஸ- தூர்ஜிதகம்புகண்டே
மந்தஸ்மிதானன- விநிர்ஜிதசந்த்ரபிம்பே.
பக்தேஷ்டதான- நிரதாம்ருதபூர்ணத்ருஷ்டே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
கர்ணாவலம்பிமணி- குண்டலகண்டபாகே
கர்ணாந்ததீர்க- நவநீரஜபத்ரநேத்ரே.
ஸ்வர்ணாயகாதிமணி- மௌக்திகஶோபினாஸே
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.
லோலம்பராஜி- லலிதாலகஜாலஶோபே
மல்லீநவீனகலிகா- நவகுந்தஜாலே.
பாலாம்பிகே மயி நிதேஹி க்ருபாகடாக்ஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |