Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம்

 

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி³ வாக்³தே³வதா ருʼஷய꞉ .
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீலலிதா பரமேஶ்வரீ தே³வதா .
ஐம்ʼ ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம் . க்லீம்ʼ மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி꞉ .
ஸௌ꞉ ஶக்திகூடேதி கீலகம் . மூலப்ரக்ருʼதிரிதி த்⁴யானம் .
ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³தி⁴த்³வாரா
சிந்திதப²லாவாப்த்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .

த்⁴யானம்

ஸிந்தூ³ராருண விக்³ரஹாம்ʼ த்ரிநயனாம்ʼ மாணிக்யமௌலி ஸ்பு²ரத்
தாரா நாயக ஶேக²ராம்ʼ ஸ்மிதமுகீ²மாபீன வக்ஷோருஹாம் .
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ண ரத்னசஷகம்ʼ ரக்தோத்பலம்ʼ பி³ப்⁴ரதீம்ʼ
ஸௌம்யாம்ʼ ரத்ன க⁴டஸ்த² ரக்தசரணாம்ʼ த்⁴யாயேத் பராமம்பி³காம் ..

அருணாம்ʼ கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்ʼ த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶ புஷ்பபா³ணசாபாம் .
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம்ʼ மயூகை²꞉ அஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ..

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம்ʼ விகஸிதவத³னாம்ʼ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்ʼ
ஹேமாபா⁴ம்ʼ பீதவஸ்த்ராம்ʼ கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் .
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம்ʼ ஸததமப⁴யதா³ம்ʼ ப⁴க்தனம்ராம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ
ஶ்ரீவித்³யாம்ʼ ஶாந்தமூர்திம்ʼ ஸகலஸுரனுதாம்ʼ ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ..

ஸகுங்கும விலேபநாமலிகசும்பி³ கஸ்தூரிகாம்ʼ
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்ʼ ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் .
அஶேஷஜநமோஹினீம்ʼ அருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்ʼ
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்ʼ ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ..

ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ

ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ʼஹாஸனேஶ்வரீ .
சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்யஸமுத்³யதா .. 1..

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹுஸமன்விதா .
ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்கு - ஶோஜ்ஜ்வலா .. 2..

மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகா .
நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ ப்³ரஹ்மாண்ட³ மண்ட³லா .. 3..

சம்பகாஶோக புந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴க லஸத்கசா .
குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீ கனத்கோடீர மண்டி³தா .. 4..

அஷ்டமீசந்த்³ர விப்⁴ராஜ த³லிகஸ்த²லஶோபி⁴தா .
முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ ம்ருʼக³நாபி⁴ விஶேஷகா .. 5..

வத³னஸ்மரமாங்க³ல்ய க்³ருʼஹதோரண சில்லிகா .
வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹசலன்மீநாப⁴ லோசனா .. 6..

நவசம்பக புஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³ விராஜிதா .
தாராகாந்தி திரஸ்காரி னாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா .. 7..

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுʼப்த கர்ணபூர மனோஹரா .
தாடங்கயுக³லீபூ⁴த தபனோடு³பமண்ட³லா .. 8..

பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶ பரிபா⁴விகபோலபூ⁴꞉ .
நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீ ன்யக்காரி ரத³னச்ச²தா³ .. 9.. (த³ஶனச்ச²தா³)

ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகார த்³விஜபங்க்தி த்³வயோஜ்ஜ்வலா .
கர்பூரவீடிகாமோத³ ஸமாகர்ஷிதி³க³ந்தரா .. 10..

நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்ய விநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ .
மந்த³ஸ்மித ப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶ மானஸா .. 11..

அனாகலிதஸாத்³ருʼஶ்ய சிபு³கஶ்ரீ விராஜிதா . (சுபு³கஶ்ரீ)
காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்ய ஸூத்ரஶோபி⁴த கந்த⁴ரா .. 12..

கனகாங்க³த³கேயூர கமனீயபு⁴ஜான்விதா .
ரத்னக்³ரைவேயசிந்தாக லோலமுக்தா ப²லான்விதா .. 13..

காமேஶ்வர ப்ரேமரத்ன மணிப்ரதிபணஸ்தனீ .
நாப்⁴யாலவாலரோமாலி லதாப²லகுசத்³வயீ .. 14..

லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ர - தாஸமுன்னே யமத்⁴யமா .
ஸ்தனபா⁴ரத³லன்மத்⁴ய பட்டப³ந்த⁴வலித்ரயா .. 15..

அருணாருணகௌஸும்ப⁴ வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ .
ரத்னகிங்கிணிகாரம்ய ரஶநாதா³மபூ⁴ஷிதா .. 16..

காமேஶஜ்ஞாத ஸௌபா⁴க்³ய மார்த³வோருத்³வயான்விதா .
மாணிக்யமுகுடாகார ஜானுத்³வயவிராஜிதா .. 17..

இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்த ஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா .
கூ³ட⁴கு³ல்பா² கூர்மப்ருʼஷ்ட²ஜயிஷ்ணு ப்ரபதா³ன்விதா .. 18..

நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்ன னமஜ்ஜனதமோகு³ணா .
பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜால பராக்ருʼதஸரோருஹா .. 19..

ஸிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீர மண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா . (ஶிஞ்ஜான)
மராலீமந்த³க³மனா மஹாலாவண்யஶேவதி⁴꞉ .. 20..

ஸர்வாருணா - (அ)னவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா .
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவா ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴ .. 21..

ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருʼங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமந்நக³ரநாயிகா .
சிந்தாமணி க்³ருʼஹாந்தஸ்தா² பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தா .. 22..

மஹாபத்³மாடவீஸம்ʼஸ்தா² கத³ம்ப³வனவாஸினீ .
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யினீ .. 23..

தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴த ஸ்தூயமானாத்மவைப⁴வா .
ப⁴ண்டா³ஸுர வதோ⁴த்³யுக்த ஶக்திஸேனாஸமன்விதா .. 24..

ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா .
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வ கோடிகோடிபி⁴ராவ்ருʼதா .. 25..

சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ ஸர்வாயுத⁴ பரிஷ்க்ருʼதா .
கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴ மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா .. 26..

கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴ த³ண்ட³நாதா² புரஸ்க்ருʼதா .
ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்த வஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³ .. 27..

ப⁴ண்ட³ஸைன்ய வதோ⁴த்³யுக்த ஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா .
நித்யாபராக்ரமாடோப நிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா .. 28..

ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்த பா³லாவிக்ரமனந்தி³தா .
மந்த்ரிண்யம்பா³விரசித விஷங்க³வத⁴தோஷிதா .. 29.. (விஶுக்ரவத⁴தோஷிதா)

விஶுக்ரப்ராணஹரண வாராஹீவீர்யனந்தி³தா . (விஷங்க³ப்ராணஹரண)
காமேஶ்வரமுகா²லோக கல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா .. 30..

மஹாக³ணேஶநிர்பி⁴ன்ன விக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா .
ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரநிர்முக்த ஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ .. 31..

கராங்கு³லிநகோ²த்பன்ன நாராயணத³ஶாக்ருʼதி꞉ .
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னி நிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகா .. 32..

காமேஶ்வராஸ்த்ரநிர்த³க்³த⁴ ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகா .
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ர மஹேந்த்³ராதி³ தே³வஸம்ʼஸ்துதவைப⁴வா .. 33..

ஹரநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴ காமஸஞ்ஜீவனௌஷதி⁴꞉ .
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைக ஸ்வரூபமுக²பங்கஜா .. 34..

கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்த மத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ .
ஶக்திகூடைகதாபன்ன கட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ .. 35..

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகலேப³ரா .
குலாம்ருʼதைகரஸிகா குலஸங்கேதபாலினீ .. 36..

குலாங்க³னா குலாந்தஸ்தா² கௌலினீ குலயோகி³னீ .
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா² ஸமயாசாரதத்பரா .. 37..

மூலாதா⁴ரைகநிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ .
மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ .. 38..

ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராலஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ .
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ .. 39..

தடி³ல்லதாஸமருசி꞉ ஷட்சக்ரோபரிஸம்ʼஸ்தி²தா .
மஹாஸக்தி꞉ குண்ட³லினீ பி³ஸதந்துதனீயஸீ .. 40..

ப⁴வானீ பா⁴வநாக³ம்யா ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா .
ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர்ப⁴க்த ஸௌபா⁴க்³யதா³யினீ .. 41..

ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா .
ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யினீ .. 42..

ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனா .
ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜனா .. 43..

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா .
நிர்கு³ணா நிஷ்கலா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா .. 44..

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா .
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா .. 45..

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதி⁴ர்நிரீஶ்வரா .
நீராகா³ ராக³மத²னீ நிர்மதா³ மத³நாஶினீ .. 46..

நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாஶினீ .
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாஶினீ .. 47..

நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமனீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴நாஶினீ .
நி꞉ஸம்ʼஶயா ஸம்ʼஶயக்⁴னீ நிர்ப⁴வா ப⁴வநாஶினீ .. 48.. (நிஸ்ஸம்ʼஶயா)

நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³நாஶினீ .
நிர்நாஶா ம்ருʼத்யுமத²னீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா .. 49..

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா .
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து³꞉க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ .. 50..

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசாரஶமனீ தோ³ஷவர்ஜிதா .
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா .. 51..

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³லா ஸத்³க³திப்ரதா³ .
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ .. 52..

ஸர்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்வதந்த்ரரூபா மனோன்மனீ .
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர்ம்ருʼட³ப்ரியா .. 53..

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகநாஶினீ .
மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர்மஹாரதி꞉ .. 54..

மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா .
மஹாபு³த்³தி⁴ர் - மஹாஸித்³தி⁴ர் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ .. 55..

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸனா .
மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா .. 56..

மஹேஶ்வர மஹாகல்பமஹாதாண்ட³வ ஸாக்ஷிணீ .
மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ .. 57..

சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சது꞉ஷஷ்டிகலாமயீ .
மஹாசது꞉ஷஷ்டிகோடி யோகி³னீக³ணஸேவிதா .. 58..

மனுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ .
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா .. 59..

சராசரஜக³ந்நாதா² சக்ரராஜநிகேதனா .
பார்வதீ பத்³மநயனா பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ .. 60..

பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ .
சின்மயீ பரமானந்தா³ விஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ .. 61..

த்⁴யானத்⁴யாத்ருʼத்⁴ யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா .
விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா .. 62..

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா .
ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ .. 63..

ஸம்ʼஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴னகரீஶ்வரீ .
ஸதா³ஶிவா(அ)னுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருʼத்யபராயணா .. 64..

பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலினீ .
பத்³மாஸனா ப⁴க³வதீ பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ .. 65..

உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்னபு⁴வனாவலீ .
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் .. 66..

ஆப்³ரஹ்மகீடஜனனீ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யினீ .
நிஜாஜ்ஞாரூபநிக³மா புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ .. 67..

ஶ்ருதிஸீமந்த ஸிந்தூ³ரீக்ருʼதபாதா³ப்³ஜ தூ⁴லிகா .
ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹ ஶுக்திஸம்புட மௌக்திகா .. 68..

புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³னீ பு⁴வனேஶ்வரீ .
அம்பி³கா(அ)நாதி³நித⁴னா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா .. 69..

நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூபவிவர்ஜிதா .
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருʼத்³யா ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா .. 70..

ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா .
ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா .. 71..

ரமா ராகேந்து³வத³னா ரதிரூபா ரதிப்ரியா .
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴னீ ராமா ரமணலம்படா .. 72..

காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா .
கல்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணாரஸஸாக³ரா .. 73..

கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா .
வரதா³ வாமநயனா வாருணீமத³விஹ்வலா .. 74..

விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ .
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜனனீ விஷ்ணுமாயா விலாஸினீ .. 75..

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ .
க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா .. 76..

விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ருஜனவத்ஸலா .
வாக்³வாதி³னீ வாமகேஶீ வஹ்னிமண்ட³லவாஸினீ .. 77..

ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசினீ .
ஸம்ʼஹ்ருʼதாஶேஷ பாஷண்டா³ ஸதா³சாரப்ரவர்திகா .. 78.. (பாக²ண்டா³)

தாபத்ரயாக்³நி ஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³ன சந்த்³ரிகா .
தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தனுமத்⁴யா தமோ(அ)பஹா .. 79..

சிதிஸ்தத்பத³லக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸரூபிணீ .
ஸ்வாத்மானந்த³ லவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ ஸந்ததி꞉ .. 80..

பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா .
மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்தமானஸஹம்ʼஸிகா .. 81..

காமேஶ்வரப்ராணநாடீ³ க்ருʼதஜ்ஞா காமபூஜிதா .
ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா .. 82..

ஓட்³யாணபீட²நிலயா பி³ந்து³மண்ட³லவாஸினீ .
ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா .. 83..

ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³னீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா .
ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா .. 84..

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக²தா³யினீ .
நித்யாஷோட³ஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ .. 85..

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ .
மூலப்ரக்ருʼதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ .. 86..

வ்யாபினீ விவிதா⁴காரா வித்³யாவித்³யா-ஸ்வரூபிணீ .
மஹாகாமேஶநயன குமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³ .. 87..

ப⁴க்தஹார்த³ தமோபே⁴த³ பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்ததி꞉ .
ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்தி꞉ ஶிவங்கரீ .. 88..

ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா .
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மனோவாசாமகோ³சரா .. 89..

சிச்ச²க்திஶ் சேதனாரூபா ஜட³ஶக்திர்ஜடா³த்மிகா .
கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருʼதி꞉ ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருʼந்த³நிஷேவிதா .. 90..

தத்த்வாஸனா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா .
நி꞉ஸீமமஹிமா நித்யயௌவனா மத³ஶாலினீ .. 91.. (நிஸ்ஸீம)

மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ மத³பாடலக³ண்ட³பூ⁴꞉ .
சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேயகுஸுமப்ரியா .. 92..

குஶலா கோமலாகாரா குருகுல்லா குலேஶ்வரீ .
குலகுண்டா³லயா கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதா .. 93..

குமாரக³ணநாதா²ம்பா³ துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்மதிர்த்⁴ருʼதி꞉ .
ஶாந்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்னந்தி³னீ விக்⁴னநாஶினீ .. 94..

தேஜோவதீ த்ரிநயனா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ .
மாலினீ ஹம்ʼஸினீ மாதா மலயாசலவாஸினீ .. 95..

ஸுமுகீ² நலினீ ஸுப்⁴ரூ꞉ ஶோப⁴னா ஸுரநாயிகா .
காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ .. 96..

வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதா .
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்வினீ .. 97..

விஶுத்³தி⁴சக்ரநிலயா - (ஆ)ரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா .
க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா வத³னைகஸமன்விதா .. 98..

பாயஸான்னப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோகப⁴யங்கரீ .
அம்ருʼதாதி³ மஹாஶக்திஸம்ʼவ்ருʼதா டா³கினீஶ்வரீ .. 99..

அனாஹதாப்³ஜநிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³னத்³வயா .
த³ம்ʼஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா - (அ)க்ஷமாலாதி³த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ʼஸ்தி²தா .. 100..

காலராத்ர்யாதி³ ஶக்த்யௌக⁴வ்ருʼதா ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியா .
மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ .. 101..

மணிபூராப்³ஜநிலயா வத³னத்ரயஸம்ʼயுதா .
வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருʼதா .. 102..

ரக்தவர்ணா மாம்ʼஸநிஷ்டா² கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸா .
ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ .. 103..

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னாம்பு³ஜக³தா சதுர்வக்த்ரமனோஹரா .
ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னா பீதவர்ணா(அ)திக³ர்விதா .. 104..

மேதோ³நிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி⁴ன்யாதி³ஸமன்விதா .
த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருʼத³யா காகிநீரூபதா⁴ரிணீ .. 105..

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்சவக்த்ரா - (அ)ஸ்தி²ஸம்ʼஸ்தி²தா .
அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா வரதா³தி³நிஷேவிதா .. 106..

முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தா ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ .
ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³னனா .. 107..

மஜ்ஜாஸம்ʼஸ்தா² ஹம்ʼஸவதீ முக்²யஶக்திஸமன்விதா .
ஹரித்³ரான்னைகரஸிகா ஹாகிநீரூபதா⁴ரிணீ .. 108..

ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா .
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்லஸம்ʼஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² .. 109..

ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தா யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ .
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴(அ)மதிர்மேதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருʼதிரனுத்தமா .. 110..

புண்யகீர்தி꞉ புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவணகீர்தனா .
புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴மோசனீ ப³ந்து⁴ராலகா .. 111.. (மோசனீ ப³ர்ப³ராலகா)

விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸூ꞉ .
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருʼத்யுநிவாரிணீ .. 112..

அக்³ரக³ண்யா - (அ)சிந்த்யரூபா கலிகல்மஷநாஶினீ .
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷநிஷேவிதா .. 113..

தாம்பூ³லபூரிதமுகீ² தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴ .
ம்ருʼகா³க்ஷீ மோஹினீ முக்²யா ம்ருʼடா³னீ மித்ரரூபிணீ .. 114..

நித்யத்ருʼப்தா ப⁴க்தநிதி⁴ர்நியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ .
மைத்ர்யாதி³ வாஸனாலப்⁴யா மஹாப்ரலய ஸாக்ஷிணீ .. 115..

பரா ஶக்தி꞉ பரா நிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ .
மாத்⁴வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருʼகாவர்ணரூபிணீ .. 116..

மஹாகைலாஸநிலயா ம்ருʼணாலம்ருʼது³தோ³ர்லதா .
மஹனீயா த³யாமூர்திர் - மஹாஸாம்ராஜ்ய ஶாலினீ .. 117..

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா .
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா .. 118..

கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴த கமலாகோடிஸேவிதா .
ஶிர꞉ஸ்தி²தா சந்த்³ரனிபா⁴ பா⁴லஸ்தே²ந்த்³ரத⁴னு꞉ப்ரபா⁴ .. 119..

ஹ்ருʼத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா .
தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶினீ .. 120..

த³ராந்தோ³லிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ² .
கு³ருமூர்திர்கு³ணநிதி⁴ர் - கோ³மாதா கு³ஹஜன்மபூ⁴꞉ .. 121..

தே³வேஶீ த³ண்ட³நீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶரூபிணீ .
ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்த திதி²மண்ட³லபூஜிதா .. 122..

கலாத்மிகா கலாநாதா² காவ்யாலாபவினோதி³னீ . (விமோதி³னீ)
ஸசாமரரமாவாணீ ஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா .. 123..

ஆதி³ஶக்திரமேயா(ஆ)த்மா பரமா பாவனாக்ருʼதி꞉ .
அனேககோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனனீ தி³வ்யவிக்³ரஹா .. 124..

க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்யபத³தா³யினீ .
த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ .. 125..

த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா .
உமா ஶைலேந்த்³ரதனயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா .. 126..

விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴(அ)வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ .
த்⁴யானக³ம்யா - (அ)பரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞானதா³ ஜ்ஞானவிக்³ரஹா .. 127..

ஸர்வவேதா³ந்தஸம்ʼவேத்³யா ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிணீ .
லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலாக்லுʼப்தப்³ ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா .. 128..

அத்³ருʼஶ்யா த்³ருʼஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா .
யோகி³னீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³னந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா .. 129..

இச்சா²ஶக்தி ஜ்ஞானஶக்தி க்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ .
ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ .. 130..

அஷ்டமூர்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதா⁴யினீ . (அஜாஜேத்ரீ)
ஏகாகினீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா .. 131..

அன்னதா³ வஸுதா³ வ்ருʼத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ .
ப்³ருʼஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மானந்தா³ ப³லிப்ரியா .. 132..

பா⁴ஷாரூபா ப்³ருʼஹத்ஸேனா பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா .
ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴னா ஸுலபா⁴ க³தி꞉ .. 133..

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதா³யினீ ராஜ்யவல்லபா⁴ .
ராஜத்க்ருʼபா ராஜபீட²நிவேஶித நிஜாஶ்ரிதா .. 134..

ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கோஶநாதா² சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ .
ஸாம்ராஜ்யதா³யினீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா .. 135..

தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமனீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ .
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிணீ .. 136..

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹினீ .
ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ .. 137..

ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா .
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³லரூபிணீ .. 138..

குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ .
க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமலாங்கீ³ கு³ருப்ரியா .. 139..

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ .
ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யினீ .. 140..

சித்கலா(ஆ)நந்த³கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ .
நாமபாராயணப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ .. 141..

மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ .
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா .. 142..

ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டி꞉ பாபாரண்யத³வானலா .
தௌ³ர்பா⁴க்³யதூல வாதூலா ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴ .. 143..

பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னா .
ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லிர் - ம்ருʼத்யுதா³ருகுடா²ரிகா .. 144..

மஹேஶ்வரீ மஹாகாலீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶனா .
அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுர நிஷூதி³னீ .. 145..

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ .
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா .. 146..

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருʼதி꞉ .
ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா .. 147..

து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா .
மஹதீ மேருநிலயா மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா .. 148..

வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² .
ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ .. 149..

மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதூ⁴꞉ . (மார்தண்ட³)
த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேனா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா .. 150..

ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா .
கபர்தி³னீ கலாமாலா காமது⁴க் காமரூபிணீ .. 151..

கலாநிதி⁴꞉ காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி⁴꞉ .
புஷ்டா புராதனா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா .. 152..

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம பரமாணு꞉ பராத்பரா .
பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³னீ .. 153..

மூர்தா(அ)மூர்தா - (அ)நித்யத்ருʼப்தா முனிமானஸஹம்ʼஸிகா .
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ .. 154..

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜனனீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா .
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³(ஆ)ஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருʼதி꞉ .. 155..

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ .
விஶ்ருʼங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ꞉ .. 156..

முகுந்தா³ முக்திநிலயா மூலவிக்³ரஹரூபிணீ .
பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴னீ ப⁴வசக்ரப்ரவர்தினீ .. 157..

ச²ந்த³꞉ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ .
உதா³ரகீர்திருத்³தா³ம வைப⁴வா வர்ணரூபிணீ .. 158..

ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதப்த ஜனவிஶ்ராந்தி தா³யினீ .
ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகா .. 159..

க³ம்பீ⁴ரா க³க³னாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³னலோலுபா .
கல்பனாரஹிதா காஷ்டா²(அ)காந்தா காந்தார்த⁴விக்³ரஹா .. 160..

கார்யகாரணநிர்முக்தா காமகேலிதரங்கி³தா .
கனத்கனகதாடங்கா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ .. 161..

அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³னீ .
அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴ .. 162..

த்ரயீ த்ரிவர்க³நிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலினீ .
நிராமயா நிராலம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருʼதி꞉ .. 163.. (ஸுதா⁴ஸ்ருதி꞉)

ஸம்ʼஸாரபங்கநிர்மக்³ன ஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா .
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமானஸ்வரூபிணீ .. 164..

த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴னீ .
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ .. 165..

விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ .
அயோநிர்யோனிநிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ .. 166..

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ .
விஜ்ஞானகலனா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸனா .. 167..

தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ .
ஸாமகா³னப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ .. 168.. (ஸோம்யா)

ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³விநிவாரிணீ .
ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா .. 169..

சைதன்யார்க்⁴ய ஸமாராத்⁴யா சைதன்யகுஸுமப்ரியா .
ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்யபாடலா .. 170..

த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா .
கௌலினீகேவலா - (அ)னர்க்⁴ய கைவல்யபத³தா³யினீ .. 171..

ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ʼஸ்துதவைப⁴வா .
மனஸ்வினீ மானவதீ மஹேஶீ மங்க³லாக்ருʼதி꞉ .. 172..

விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ .
ப்ரக³ல்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மனோமயீ .. 173..

வ்யோமகேஶீ விமானஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ .
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயினீ .. 174..

பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ .
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹினீ .. 175..

த⁴ராத⁴ரஸுதா த⁴ன்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴னீ .
லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா .. 176..

ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவினோதி³னீ .
ஸுமங்க³லீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸினீ .. 177..

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா - (ஆ)ஶோப⁴னா ஶுத்³த⁴மானஸா .
பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா .. 178..

த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ .
ஜ்ஞானமுத்³ரா ஜ்ஞானக³ம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ .. 179..

யோனிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணாம்பா³ த்ரிகோணகா³ .
அனகா⁴(அ)த்³பு⁴தசாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யினீ .. 180..

அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ .
அவ்யாஜகருணாமூர்திர - ஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகா .. 181..

ஆபா³லகோ³பவிதி³தா ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனா .
ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ .. 182..

ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லலிதாம்பி³கா .
ஏவம்ʼ ஶ்ரீலலிதா தே³வ்யா நாம்னாம்ʼ ஸாஹஸ்ரகம்ʼ ஜகு³꞉ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

64.0K

Comments Tamil

72nrd
அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

அழகான வலைத்தளம் 🌺 -அனந்தன்

மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

தனித்தன்மை வாய்ந்த இணையதளம் 🌟 -ஆனந்தி

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |