லலிதா அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்திரம்

கஞ்ஜமனோஹரபாதசலன்மணிநூபுரஹம்ʼஸவிராஜிதே
கஞ்ஜபவாதிஸுரௌகபரிஷ்டுதலோகவிஸ்ருʼத்வரவைபவே.
மஞ்ஜுலவாங்மயநிர்ஜிதகீரகுலேசலராஜஸுகன்யகே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஏணதரோஜ்வலபாலதலோல்லஸதைணமதாங்கஸமன்விதே
ஶோணபராகவிசித்ரிதகந்துகஸுந்தரஸுஸ்தனஶோபிதே.
நீலபயோதரகாலஸுகுந்தலநிர்ஜிதப்ருʼங்ககதம்பகே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஈதிவிநாஶினி பீதிநிவாரிணி தானவஹந்த்ரி தயாபரே
ஶீதகராங்கிதரத்னவிபூஷிதஹேமகிரீடஸமன்விதே.
தீப்ததராயுதபண்டமஹாஸுரகர்வனிஹந்த்ரி புராம்பிகே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
லப்தவரேண ஜகத்ரயமோஹனதக்ஷலதாந்தமஹேஷுணா
லப்தமனோஹரஸாலவிஷண்ணஸுதேஹபுவா பரிபூஜிதே.
லங்கிதஶாஸனதானவநாஶனதக்ஷமஹாயுதராஜிதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஹ்ரீம்பதபூஷிதபஞ்சதஶாக்ஷரஷோடஶவர்ணஸுதேவதே
ஹ்ரீமதிஹாதிஹாமனுமந்திரரத்னவிநிர்மிததீபிகே.
ஹஸ்திவரானனதர்ஶிதயுத்தஸமாதரஸாஹஸதோஷிதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஹஸ்தலஸன்னவபுஷ்பஸரேக்ஷுஶராஸனபாஶமஹாங்குஶே
ஹர்யஜஶம்புமஹேஶ்வரபாதசதுஷ்டயமஞ்சநிவாஸினி.
ஹம்ʼஸபதார்தமஹேஶ்வரி யோகிஸமூஹஸமாத்ருʼதவைபவே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஸர்வஜகத்கரணாவனநாஶனகர்த்ரி கபாலிமனோஹரே
ஸ்வச்சம்ருʼணாலமராலதுஷாரஸமானஸுஹாரவிபூஷிதே.
ஸஜ்ஜனசித்தவிஹாரிணி ஶங்கரி துர்ஜனநாஶனதத்பரே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
கஞ்ஜதலாக்ஷி நிரஞ்ஜனி குஞ்ஜரகாமினி மஞ்ஜுலபாஷிதே
குங்குமபங்கவிலேபனஶோபிததேஹலதே த்ரிபுரேஶ்வரி.
திவ்யமதங்கஸுதாத்ருʼதராஜ்யபரே கருணாரஸவாரிதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஹல்லகசம்பகபங்கஜகேதகபுஷ்பஸுகந்திதகுந்தலே
ஹாடகபூதரஶ்ருʼங்கவிநிர்மிதஸுந்தரமந்திரவாஸினி.
ஹஸ்திமுகாம்பவராஹமுகீத்ருʼதஸைன்யபரே கிரிகன்யகே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
லக்ஷ்மணஸோதரஸாதரபூஜிதபாதயுகே வரதே ஶிவே
லோஹமயாதிபஹூன்னதஸாலநிஷண்ணபுதேஶ்வரஸம்ʼயுதே.
லோலமதாலஸலோசனநிர்ஜிதநீலஸரோஜஸுமாலிகே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஹ்ரீமிதிமந்த்ரமஹாஜபஸுஸ்திரஸாதகமானஸஹம்ʼஸிகே
ஹ்ரீம்பதஶீதகரானனஶோபிதஹேமலதே வஸுபாஸ்வரே.
ஹார்ததமோகுணநாஶினி பாஶவிமோசனி மோக்ஷஸுகப்ரதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஸச்சிதபேதஸுகாம்ருʼதவர்ஷிணி தத்த்வமஸீதி ஸதாத்ருʼதே
ஸத்குணஶாலினி ஸாதுஸமர்சிதபாதயுகே பரஶாம்பவி.
ஸர்வஜகத்பரிபாலநதீக்ஷிதபாஹுலதாயுகஶோபிதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
கம்புகலே வரகுந்தரதே ரஸரஞ்ஜிதபாதஸரோருஹே
காமமஹேஶ்வரகாமினி கோமலகோகிலபாஷிணி பைரவி.
சிந்திதஸர்வமனோஹரபூரணகல்பலதே கருணார்ணவே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
லஸ்தகஶோபிகரோஜ்வலகங்கணகாந்திஸுதீபிததிங்முகே
ஶஸ்ததரத்ரிதஶாலயகார்யஸமாத்ருʼததிவ்யதனுஜ்வலே.
கஶ்சதுரோபுவி தேவிபுரேஶி பவானி தவ ஸ்தவனே பவேத்
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஹ்ரீம்பதலாஞ்சிதமந்த்ரபயோததிமந்தனஜாதபராம்ருʼதே
ஹவ்யவஹானிலபூயஜமானககேந்துதிவாகரரூபிணி.
ஹர்யஜருத்ரமஹேஶ்வரஸம்ʼஸ்துதவைபவஶாலினி ஸித்திதே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.
ஶ்ரீபுரவாஸினி ஹஸ்தலஸத்வரசாமரவாக்கமலானுதே
ஶ்ரீகுஹபூர்வபவார்ஜிதபுண்யபலே பவமத்தவிலாஸினி.
ஶ்ரீவஶினீவிமலாதிஸதானதபாதசலன்மணிநூபுரே
பாலய ஹே லலிதாபரமேஶ்வரி மாமபராதினமம்பிகே.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |