ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம்

யா த்ரைலோக்யகுடும்பிகா வரஸுதாதாராபி- ஸந்தர்பிணீ
பூம்யாதீந்த்ரிய- சித்தசேதனபரா ஸம்வின்மயீ ஶாஶ்வதீ.
ப்ரஹ்மேந்த்ராச்யுத- வந்திதேஶமஹிஷீ விஜ்ஞானதாத்ரீ ஸதாம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யாம் வித்யேதி வதந்தி ஶுத்தமதயோ வாசாம் பராம் தேவதாம்
ஷட்சக்ராந்தநிவாஸினீம் குலபதப்ரோத்ஸாஹ- ஸம்வர்தினீம்.
ஶ்ரீசக்ராங்கிதரூபிணீம் ஸுரமணேர்வாமாங்க- ஸம்ஶோபினீம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா ஸர்வேஶ்வரனாயிகேதி லலிதேத்யானந்த- ஸீமேஶ்வரீ-
த்யம்பேதி த்ரிபுரேஶ்வரீதி வசஸாம் வாக்வாதினீத்யன்னதா.
இத்யேவம் ப்ரவதந்தி ஸாதுமதய꞉ ஸ்வானந்தபோதோஜ்ஜ்வலா꞉
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா ப்ராத꞉ ஶிகிமண்டலே முநிஜனைர்கௌரீ ஸமாராத்யதே
யா மத்யே திவஸஸ்ய பானுருசிரா சண்டாம்ஶுமத்யே பரம்.
யா ஸாயம் ஶஶிரூபிணீ ஹிமருசேர்மத்யே த்ரிஸந்த்யாத்மிகா
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா மூலோத்திதநாத- ஸந்ததிலவை꞉ ஸம்ஸ்தூயதே யோகிபி꞉
யா பூர்ணேந்துகலாம்ருதை꞉ குலபதே ஸம்ஸிச்யதே ஸந்ததம்.
யா பந்தத்ரயகும்பிதோன்மனிபதே ஸித்த்யஷ்டகேனேட்யதே
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா மூகஸ்ய கவித்வவர்ஷண- ஸுதாகாதம்பினீ ஶ்ரீகரீ
யா லக்ஷ்மீதனயஸ்ய ஜீவனகரீ ஸஞ்ஜீவினீவித்யயா.
யா த்ரோணீபுரநாயிகா த்விஜஶிஶோ꞉ ஸ்தன்யப்ரதாத்ரீ முதா
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா விஶ்வப்ரபவாதி- கார்யஜனனீ ப்ரஹ்மாதிமூர்த்யாத்மனா
யா சந்த்ரார்கஶிகி- ப்ரபாஸனகரீ ஸ்வாத்மப்ரபாஸத்தயா.
யா ஸத்த்வாதிகுணத்ரயேஷு ஸமதாஸம்வித்ப்ரதாத்ரீ ஸதாம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா க்ஷித்யந்தஶிவாதிதத்த்வ- விலஸத்ஸ்பூர்திஸ்வரூபா பரம்
யா ப்ரஹ்மாண்தகடாஹபார- நிவஹன்மண்டூகவிஶ்வம்பரீ.
யா விஶ்வம் நிகிலம் சராசரமயம் வ்யாப்ய ஸ்திதா ஸந்ததம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா வர்காஷ்டகவர்ண- பஞ்ஜரஶுகீ வித்யாக்ஷராலாபினீ
நித்யானந்தபயோ- (அ)னுமோதனகரீ ஶ்யாமா மனோஹாரிணீ.
ஸத்யானந்தசிதீஶ்வர- ப்ரணயினீ ஸ்வர்காபவர்கப்ரதா
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா ஶ்ருத்யந்தஸுஶுக்திஸம்புட- மஹாமுக்தாபலம் ஸாத்த்விகம்
ஸச்சித்ஸௌக்யபயோத- வ்ருஷ்டிபலிதம் ஸர்வாத்மனா ஸுந்தரம்.
நிர்மூல்யம் நிகிலார்ததம் நிருபமாகாரம் பவாஹ்லாததம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா நித்யாவ்ரதமண்டல- ஸ்துதபதா நித்யார்சனாதத்பரா
நித்யாநித்யவிமர்ஶினீ குலகுரோர்வாவய- ப்ரகாஶாத்மிகா.
க்ருத்யாக்ருத்யமதி- ப்ரபேதஶமனீ காத்ஸ்னர்யாத்மலாபப்ரதா
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யாமுத்திஶ்ய யஜந்தி ஶுத்தமதயோ நித்யம் பராக்னௌ ஸ்ருசா
மத்யா ப்ராணக்ருதப்லுதே- ந்த்ரியசருத்ரவ்யை꞉ ஸமந்த்ராக்ஷரை꞉.
யத்பாதாம்புஜபக்தி- தார்ட்யஸுரஸப்ராப்த்யை புதா꞉ ஸந்ததம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா ஸம்வின்மகரந்த- புஷ்பலதிகாஸ்வானந்த- தேஶோத்திதா
ஸத்ஸந்தானஸுவேஷ்ட- நாதிருசிரா ஶ்ரேய꞉பலம் தன்வதீ.
நிர்தூதாகிலவ்ருத்திபக்த- திஷணாப்ருங்காங்கனாஸேவிதா
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யாமாராத்ய முநிர்பவாப்திமதரத் க்லேஶோர்மிஜாலாவ்ருதம்
யாம் த்யாத்வா ந நிவர்ததே ஶிவபதானந்தாப்திமக்ன꞉ பரம்.
யாம் ஸ்ம்ருத்வா ஸ்வபதைகபோதமயதே ஸ்தூலே(அ)பி தேஹே ஜன꞉
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா பாஷாங்குஶசாப- ஸாயககரா சந்த்ரார்தசூடாலஸத்
காஞ்சீதாமவிபூஷிதா ஸ்மிதமுகீ மந்தாரமாலாதரா.
நீலேந்தீவரலோசனா ஶுபகரீ த்யாகாதிராஜேஶ்வரீ
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.
யா பக்தேஷு ததாதி ஸந்ததஸுகம் வாணீம் ச லக்ஷ்மீம் ததா
ஸௌந்தர்யம் நிகமாகமார்தகவிதாம் ஸத்புத்ரஸம்பத்ஸுகம்.
ஸத்ஸங்கம் ஸுகலத்ரதாம் ஸுவினயம் ஸாயுஜ்யமுக்திம் பராம்
தாம் வந்தே ஹ்ருதயத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |