லலிதா அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஶிவப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாராத்யாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவேஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகோமலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவோத்ஸவாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவரஸாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவதிவ்யஶிகாமண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவபூர்ணாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகனாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸ்தாயை நம꞉ .. 10..
ௐ ஶிவவல்லபாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாபின்னாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவார்தாங்க்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாதீனாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவங்கர்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவநாமஜபாஸக்தயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸாந்நித்யகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶக்த்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாத்யக்ஷாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகாமேஶ்வர்யை நம꞉ .. 20..
ௐ ஶிவாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவயோகீஶ்வரீதேவ்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாஜ்ஞாவஶவர்தின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவவித்யாதிநிபுணாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபஞ்சாக்ஷரப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸௌபாக்யஸம்பன்னாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகைங்கர்யகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாங்கஸ்தாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாஸக்தாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகைவல்யதாயின்யை நம꞉ .. 30..
ௐ ஶிவக்ரீடாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவநிதயே நம꞉ .
ௐ ஶிவாஶ்ரயஸமன்விதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவலீலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகாந்தாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶ்ரீலலிதாதேவ்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸ்ய நயனாம்ருʼதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவசிண்தாமணிபதாயை நம꞉ .. 40..
ௐ ஶிவஸ்ய ஹ்ருʼதயோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவோத்தமாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாகாராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகாமப்ரபூரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவலிங்கார்சனபராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாலிங்கனகௌதுக்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாலோகனஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவலோகநிவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவகைலஸநகரஸ்வாமின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவரஞ்ஜின்யை நம꞉ .. 50..
ௐ ஶிவஸ்யாஹோபுருஷிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸங்கல்பபூரகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸௌந்தர்யஸர்வாங்க்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸௌபாக்யதாயின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶப்தைகநிரதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவத்யானபராயணாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபக்தைகஸுலபாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபக்தஜனப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவானுக்ரஹஸம்பூர்ணாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவானந்தரஸார்ணவாயை நம꞉ ..60..
ௐ ஶிவப்ரகாஶஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶைலகுமாரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாஸ்யபங்கஜார்காபாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாந்த꞉புரவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஜீவாதுகலிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபுண்யபரம்பராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாக்ஷமாலாஸந்த்ருʼப்தாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவநித்யமனோஹராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபக்தஶிவஜ்ஞானப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவவிலாஸின்யை நம꞉ .. 70..
ௐ ஶிவஸம்மோஹனகர்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸாக்ஷாத்ப்ரஹ்மவித்யாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவதாண்டவஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாகமார்ததத்த்வஜ்ஞாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவமாந்யாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாத்மிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவகார்யைகசதுராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவப்ரஸாதஜனன்யை நம꞉ .. 80..
ௐ ஶிவஸ்ய ஹிதகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஜ்யோதிஷே நம꞉ .
ௐ ஶிவபோகஸுகங்கர்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவஸ்ய நித்யதருண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவகல்பகவல்லர்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவபில்வார்சனகர்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவபக்தார்திபஞ்ஜனாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாக்ஷிகுமுதஜ்யோத்ஸ்னாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶ்ரீகருணாகராயை நம꞉ .. 90..
ௐ ஶிவானந்தஸுதாபூர்ணாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவபாக்யாப்திசந்த்ரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஶக்த்யைக்யலலிதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவக்ரீடாரஸோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவப்ரேமமஹாரத்னகாடின்யகலஶஸ்தன்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவலாலிதலாக்ஷார்த்ரசரணாம்புஜகோமலாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவசித்தைகஹரணவ்யாலோலகனவேணிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவாபீஷ்டப்ரதானஶ்ரீகல்பவல்லீகராம்புஜாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவேதரமஹாதாபநிர்மூலாம்ருʼதவர்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவயோகீந்த்ரதுர்வாஸமஹிம்னஸ்துதிதோஷிதாயை நம꞉ .. 100..
ௐ ஶிவஸம்பூர்ணவிமலஜ்ஞானதுக்தாப்திஶாயின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவபக்தாக்ரகண்யேஶவிஷ்ணுப்ரஹ்மேந்த்ரவந்திதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவமாயாஸமாக்ராந்தமஹிஷாஸுரமர்தின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவதத்தபலோன்மத்தஶும்பாத்யஸுரநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவத்விஜார்பகஸ்தன்யஜ்ஞானக்ஷீரப்ரதாயின்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாதிப்ரியபக்தாதினந்திப்ருʼங்கிரிடிஸ்துதாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவானலஸமுத்பூதபஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாயை நம꞉ .
ௐ ஶிவஜ்ஞானாப்திபாரஜ்ஞமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம꞉ .. 108..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.5K

Comments Tamil

uxqbG
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |