బాలాంబికా స్తోత్రం

వేలాతిలంఘ్యకరుణే విబుధేంద్రవంద్యే
లీలావినిర్మిత- చరాచరహృన్నివాసే.
మాలాకిరీట- మణికుండల మండితాంగే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
కంజాసనాదిమణి- మంజుకిరీటకోటి-
ప్రత్యుప్తరత్నరుచి- రంజితపాదపద్మే.
మంజీరమంజుల- వినిర్జితహంసనాదే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
ప్రాలేయభానుకలి- కాకలితాతిరమ్యే
పాదాగ్రజావలి- వినిర్జితమౌక్తికాభే.
ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేః ప్రగల్భే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
జంఘాదిభిర్విజిత- చిత్తజతూణిభాగే
రంభాదిమార్దవ- కరీంద్రకరోరుయుగ్మే.
శంపాశతాధిక- సముజ్వలచేలలీలే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
మాణిక్యమౌక్తిక- వినిర్మితమేఖలాఢ్యే
మాయావిలగ్న- విలసన్మణిపట్టబంధే.
లోలంబరాజి- విలసన్నవరోమజాలే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
న్యగ్రోధపల్లవ- తలోదరనిమ్ననాభే
నిర్ధూతహారవిలసత్- కుచచక్రవాకే.
నిష్కాదిమంజుమణి- భూషణభూషితాంగే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
కందర్పచాపమదభంగ- కృతాతిరమ్యే
భ్రూవల్లరీవివిధ- చేష్టితరమ్యమానే.
కందర్పసోదర- సమాకృతిఫాలదేశే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
ముక్తావలీవిలస- దూర్జితకంబుకంఠే
మందస్మితానన- వినిర్జితచంద్రబింబే.
భక్తేష్టదాన- నిరతామృతపూర్ణదృష్టే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
కర్ణావలంబిమణి- కుండలగండభాగే
కర్ణాంతదీర్ఘ- నవనీరజపత్రనేత్రే.
స్వర్ణాయకాదిమణి- మౌక్తికశోభినాసే
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.
లోలంబరాజి- లలితాలకజాలశోభే
మల్లీనవీనకలికా- నవకుందజాలే.
బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

70.7K
1.1K

Comments Telugu

uthir
ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |