ಶಾರದಾ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Sharada Pancharatna Stotram

 

ವಾರಾರಾಂಭಸಮುಜ್ಜೃಂಭರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ.
ಪಾತು ಮಾಂ ವರದಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾ ನಾರದಾರ್ಚಿತಾ.
ಅಪಾರಕಾವ್ಯಸಂಸಾರಶೃಂಕಾರಾಲಂಕೃತಾಂಬಿಕಾ.
ಪಾತು ಮಾಂ ವರದಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾ ನಾರದಾರ್ಚಿತಾ.
ನವಪಲ್ಲವಕಾಮಾಂಗಕೋಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಽಮಲಾ.
ಪಾತು ಮಾಂ ವರದಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾ ನಾರದಾರ್ಚಿತಾ.
ಅಖಂಡಲೋಕಸಂದೋ- ಹಮೋಹಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ.
ಪಾತು ಮಾಂ ವರದಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾ ನಾರದಾರ್ಚಿತಾ.
ವಾಣೀ ವಿಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಮನೋಬುದ್ಧಿನಿಯಂತ್ರಿಣೀ.
ಪಾತು ಮಾಂ ವರದಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾ ನಾರದಾರ್ಚಿತಾ.
ಶಾರದಾಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ನು ಯಃ ಪಠೇತ್.
ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾರದಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |