ಸರಸ್ವತೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಾ ಭಾವಯೇಽಹಂ ಪ್ರಸಾದೇನ ಯಸ್ಯಾಃ
ಪುಮಾಂಸೋ ಜಡಾಃ ಸಂತಿ ಲೋಕೈಕನಾಥೇ.
ಸುಧಾಪೂರನಿಷ್ಯಂದಿವಾಗ್ರೀತಯಸ್ತ್ವಾಂ
ಸರೋಜಾಸನಪ್ರಾಣನಾಥೇ ಹೃದಂತೇ.
ವಿಶುದ್ಧಾರ್ಕಶೋಭಾವಲರ್ಕ್ಷಂ ವಿರಾಜ-
ಜ್ಜಟಾಮಂಡಲಾಸಕ್ತಶೀತಾಂಶುಖಂಡಾ.
ಭಜಾಮ್ಯರ್ಧದೋಷಾಕರೋದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಂ
ವಪುಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕೃಪಾಬ್ಧೇ.
ಮೃದುಭ್ರೂಲತಾನಿರ್ಜಿತಾನಂಗಚಾಪಂ
ದ್ಯುತಿಧ್ವಸ್ತನೀಲಾರವಿಂದಾಯತಾಕ್ಷಂ.
ಶರತ್ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಸಂಕಾಶನಾಸಂ
ಮಹಾಮೌಕ್ತಿಕಾದರ್ಶರಾಜತ್ಕಪೋಲಂ.
ಪ್ರವಾಲಾಭಿರಾಮಾಧರಂ ಚಾರುಮಂದ-
ಸ್ಮಿತಾಭಾವನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತೇಂದುಪ್ರಕಾಶಂ.
ಸ್ಫುರನ್ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಡ್ಮಲೋಲ್ಲಾಸಿದಂತಂ
ಗಲಾಭಾವಿನಿರ್ಧೂತಶಂಖಾಭಿರಮ್ಯಂ.
ವರಂ ಚಾಭಯಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ
ದಧದ್ಭಿಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಕರೈರಂಬುಜಾಭೈಃ.
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಕುಂಭೀಂದ್ರಕುಂಭೋಪಮಾನ-
ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವಮುಕ್ತಾಘಟಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಮ್ರಂ.
ಸ್ಫುರದ್ರೋಮರಾಜಿಪ್ರಭಾಪೂರದೂರೀ-
ಕೃತಶ್ಯಾಮಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಃಕಾಂತಿಭಾರಂ.
ಗಭೀರತ್ರಿರೇಖಾವಿರಾಜತ್ಪಿಚಂಡ-
ದ್ಯುತಿಧ್ವಸ್ತಬೋಧಿದ್ರುಮಸ್ನಿಗ್ಧಶೋಭಂ.
ಲಸತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಶುಕ್ಲಾಂಬರೋದ್ಯನ್ನಿತಂಬಂ
ಮಹಾಕಾದಲಸ್ತಂಬತುಲ್ಯೋರುಕಾಂಡಂ.
ಸುವೃತ್ತಪ್ರಕಾಮಾಭಿರಾಮೋರುಪರ್ವ-
ಪ್ರಭಾನಿಂದಿತಾನಂಗಸಾಮುದ್ಗಕಾಭಂ.
ಉಪಾಸಂಗಸಂಕಾಶಜಂಘಂ ಪದಾಗ್ರ-
ಪ್ರಭಾಭರ್ತ್ಸಿತೋತ್ತುಂಗಕೂರ್ಮಪ್ರಭಾವಂ.
ಪದಾಂಭೋಜಸಂಭಾವಿತಾಶೋಕಸಾಲಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಕುಡ್ಮಲೋದ್ಯನ್ನಖಾಭಂ.
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇ ವರ್ಣರೂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವಿ ಗೀರ್ವಾಣವಂದ್ಯೇ.
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಪದ್ಮಕಾಂತಾರವಾಸೇ
ಸಮಸ್ತಾಂ ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಪ್ರದೇಹಿ.
ನಮಃ ಪದ್ಮಭೂವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಾಧಿವಾಸೇ
ನಮಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾದಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನೇ.
ನಮಃ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಸಂಕಾಶವರ್ಣೇ
ನಮಃ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಭಿರಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಭ್ಯಂ.
ಪಲಾಶಪ್ರಸೂನೋಪಮಂ ಚಾರುತುಂಡಂ
ಬಲಾರಾತಿನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಂ ಪತತ್ರಂ.
ತ್ರಿವರ್ಣಂ ಗಲಾಂತಂ ವಹಂತಂ ಶುಕಂ ತಂ
ದಧತ್ಯೈ ಮಹತ್ಯೈ ಭವತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು.
ಕದಂಬಾಟವೀಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾಂ ಸಖೀಭಿಃ
ಮನೋಜ್ಞಾಭಿರಾನಂದಲೀಲಾರಸಾಭಿಃ.
ಕಲಸ್ವಾನಯಾ ವೀಣಯಾ ರಾಜಮಾನಾಂ
ಭಜೇ ತ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಹಂ ದೇವಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಸುಧಾಪೂರ್ಣಹೈರಣ್ಯಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ-
ಪ್ರಿಯೇ ಭಕ್ತಲೋಕಪ್ರಿಯೇ ಪೂಜನೀಯೇ.
ಸನಂದಾದಿಭಿರ್ಯೋಗಿಭಿರ್ಯೋಗಿನೀಭಿಃ
ಜಗನ್ಮಾತರಸ್ಮನ್ಮನಃ ಶೋಧಯ ತ್ವಂ.
ಅವಿದ್ಯಾಂಧಕಾರೌಘಮಾರ್ತಾಂಡದೀಪ್ತ್ಯೈ
ಸುವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನೋತ್ಸುಕಾಯೈ ಶಿವಾಯೈ.
ಸಮಸ್ತಾರ್ತರಕ್ಷಾಕರಾಯೈ ವರಾಯೈ
ಸಮಸ್ತಾಂಬಿಕೇ ದೇವಿ ದುಭ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು.
ಪರೇ ನಿರ್ಮಲೇ ನಿಷ್ಕಲೇ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೇ
ಶರಣ್ಯೇ ವರೇಣ್ಯೇ ತ್ರಯೀಮಯ್ಯನಂತೇ.
ನಮೋಽಸ್ತ್ವಂಬಿಕೇ ಯುಷ್ಮದೀಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ
ರಸಜ್ಞಾತಲೇ ಸಂತತಂ ನೃತ್ಯತಾಂ ಮೇ.
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದಾಂಬಿಕೇ ಮಾ-
ಮಸೀಮಾನುದೀನಾನುಕಂಪಾವಲೋಕೇ.
ಪದಾಂಭೋರುಹದ್ವಂದ್ವಮೇಕಾವಲಂಬಂ
ನ ಜಾನೇ ಪರಂ ಕಿಂಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೇ.
ಇತೀದಂ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಪಠೇದ್ಯೋ
ಮುದಾ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೇತಃ.
ಸ ಮಾಸತ್ರಯಾತ್ಪೂರ್ವಮೇವಾಸ್ತಿ ನೂನಂ
ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ ಸಾರಸ್ವತಸ್ಯೈಕಪಾತ್ರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.3K
1.2K

Comments Kannada

7v7xj
ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ವರ 😊 -ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |