ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತವಂ

ವಿರಾಜಮಾನಪಂಕಜಾಂ ವಿಭಾವರೀಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಂ
ವರೇಣ್ಯರೂಪಿಣೀಂ ವಿಧಾಯಿನೀಂ ವಿಧೀಂದ್ರಸೇವಿತಾಂ.
ನಿಜಾಂ ಚ ವಿಶ್ವಮಾತರಂ ವಿನಾಯಿಕಾಂ ಭಯಾಪಹಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಅನೇಕಧಾ ವಿವರ್ಣಿತಾಂ ತ್ರಯೀಸುಧಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ
ಗುಹಾಂತಗಾಂ ಗುಣೇಶ್ವರೀಂ ಗುರೂತ್ತಮಾಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಂ.
ಗಿರೇಶ್ವರೀಂ ಗುಣಸ್ತುತಾಂ ನಿಗೂಢಬೋಧನಾವಹಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಶ್ರುತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಂ ಸುರಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟಬುದ್ಧಿದಾಯಿನೀಂ
ಜಗತ್ಸಮಸ್ತವಾಸಿನೀಂ ಜನೈಃ ಸುಪೂಜಿತಾಂ ಸದಾ.
ಗುಹಸ್ತುತಾಂ ಪರಾಂಬಿಕಾಂ ಪರೋಪಕಾರಕಾರಿಣೀಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಶುಭೇಕ್ಷಣಾಂ ಶಿವೇತರಕ್ಷಯಂಕರೀಂ ಸಮೇಶ್ವರೀಂ
ಶುಚಿಷ್ಮತೀಂ ಚ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಶಿವಂಕರೀಂ ಯಶೋಮತೀಂ.
ಶರತ್ಸುಧಾಂಶುಭಾಸಮಾನ- ರಮ್ಯವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಸಂಯುತಾಂ ನು ಸತ್ಯಸಂಧಸಾಧಿತಾಂ
ವಿದಾಂ ಚ ವಿತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ಸಮಾಂ ಸಮೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾಂ.
ಸುದರ್ಶನಾಂ ಕಲಾಂ ಮಹಾಲಯಂಕರೀಂ ದಯಾವತೀಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಸದೀಶ್ವರೀಂ ಸುಖಪ್ರದಾಂ ಚ ಸಂಶಯಪ್ರಭೇದಿನೀಂ
ಜಗದ್ವಿಮೋಹನಾಂ ಜಯಾಂ ಜಪಾಸುರಕ್ತಭಾಸುರಾಂ.
ಶುಭಾಂ ಸುಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀಂ ಸುಮಂಗಲಾಸು ಮಂಗಲಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಮಖೇಶ್ವರೀಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಂ ಮಹೋತ್ಕಟಾಂ ಮತಿಪ್ರದಾಂ
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಪ್ರದಾಂ ಚ ಮುಕ್ತಿದಾಂ ಜನಾಶ್ರಯಾಂ.
ಶಿವಾಂ ಚ ಸೇವಕಪ್ರಿಯಾಂ ಮನೋಮಯೀಂ ಮಹಾಶಯಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.
ಮುದಾಲಯಾಂ ಮುದಾಕರೀಂ ವಿಭೂತಿದಾಂ ವಿಶಾರದಾಂ
ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಂ ಭವಾಂ ಸುಪೂಜಿತಾಂ ಬುಧೇಶ್ವರೀಂ.
ಕೃಪಾಭಿಪೂರ್ಣಮೂರ್ತಿಕಾಂ ಸುಮುಕ್ತಭೂಷಣಾಂ ಪರಾಂ
ಸರಸ್ವತೀಮಹಂ ಭಜೇ ಸನಾತನೀಂ ವರಪ್ರದಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |