ಭಾರತೀ ಭಾವನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರಿತಜನಮುಖ- ಸಂತೋಷಸ್ಯ ದಾತ್ರೀಂ ಪವಿತ್ರಾಂ
ಜಗದವನಜನಿತ್ರೀಂ ವೇದವನೇದಾಂತತ್ತ್ವಾಂ.
ವಿಭವನವರದಾಂ ತಾಂ ವೃದ್ಧಿದಾಂ ವಾಕ್ಯದೇವೀಂ
ಸುಮನಸಹೃದಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಾರತೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವಿಧಿಹರಿಹರವಂದ್ಯಾಂ ವೇದನಾದಸ್ವರೂಪಾಂ
ಗ್ರಹರಸರವ- ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಪಯಿತ್ರೀಂ ಸುನೇತ್ರಾಂ.
ಅಮೃತಮುಖಸಮಂತಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕಾಂ ವಿಧಾತ್ರೀಂ
ಸುಮನಸಹೃದಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಾರತೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಕೃತಕನಕವಿಭೂಷಾಂ ನೃತ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಂ ತಾಂ
ಶತಗುಣಹಿಮರಶ್ಮೀ- ರಮ್ಯಮುಖ್ಯಾಂಗಶೋಭಾಂ.
ಸಕಲದುರಿತನಾಶಾಂ ವಿಶ್ವಭಾವಾಂ ವಿಭಾವಾಂ
ಸುಮನಸಹೃದಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಾರತೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಸಮರುಚಿಫಲದಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀಂ ಸುರೇಜ್ಯಾಂ
ಶಮದಮಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ಶಾಂತಿದಾಂ ಶಾಂತರೂಪಾಂ.
ಅಗಣಿತಗುಣರೂಪಾಂ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾಂ ಬುಧಾದ್ಯಾಂ
ಸುಮನಸಹೃದಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಾರತೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವಿಕಟವಿದಿತರೂಪಾಂ ಸತ್ಯಭೂತಾಂ ಸುಧಾಂಶಾಂ
ಮಣಿಮಕುಟವಿಭೂಷಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ.
ಮುನಿನುತಪದಪದ್ಮಾಂ ಸಿದ್ಧದೇಶ್ಯಾಂ ವಿಶಾಲಾಂ
ಸುಮನಸಹೃದಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಾರತೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |