ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿಕಾ ವರಸುಧಾಧಾರಾಭಿ- ಸಂತರ್ಪಿಣೀ
ಭೂಮ್ಯಾದೀಂದ್ರಿಯ- ಚಿತ್ತಚೇತನಪರಾ ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಶಾಶ್ವತೀ.
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತ- ವಂದಿತೇಶಮಹಿಷೀ ವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ವದಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ವಾಚಾಂ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ
ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂತನಿವಾಸಿನೀಂ ಕುಲಪಥಪ್ರೋತ್ಸಾಹ- ಸಂವರ್ಧಿನೀಂ.
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತರೂಪಿಣೀಂ ಸುರಮಣೇರ್ವಾಮಾಂಕ- ಸಂಶೋಭಿನೀಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಯಿಕೇತಿ ಲಲಿತೇತ್ಯಾನಂದ- ಸೀಮೇಶ್ವರೀ-
ತ್ಯಂಬೇತಿ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ ವಚಸಾಂ ವಾಗ್ವಾದಿನೀತ್ಯನ್ನದಾ.
ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಾಧುಮತಯಃ ಸ್ವಾನಂದಬೋಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಖಿಮಂಡಲೇ ಮುನಿಜನೈರ್ಗೌರೀ ಸಮಾರಾಧ್ಯತೇ
ಯಾ ಮಧ್ಯೇ ದಿವಸಸ್ಯ ಭಾನುರುಚಿರಾ ಚಂಡಾಂಶುಮಧ್ಯೇ ಪರಂ.
ಯಾ ಸಾಯಂ ಶಶಿರೂಪಿಣೀ ಹಿಮರುಚೇರ್ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಮೂಲೋತ್ಥಿತನಾದ- ಸಂತತಿಲವೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ
ಯಾ ಪೂರ್ಣೇಂದುಕಲಾಮೃತೈಃ ಕುಲಪಥೇ ಸಂಸಿಚ್ಯತೇ ಸಂತತಂ.
ಯಾ ಬಂಧತ್ರಯಕುಂಭಿತೋನ್ಮನಿಪಥೇ ಸಿದ್ಧ್ಯಷ್ಟಕೇನೇಡ್ಯತೇ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಮೂಕಸ್ಯ ಕವಿತ್ವವರ್ಷಣ- ಸುಧಾಕಾದಂಬಿನೀ ಶ್ರೀಕರೀ
ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀತನಯಸ್ಯ ಜೀವನಕರೀ ಸಂಜೀವಿನೀವಿದ್ಯಯಾ.
ಯಾ ದ್ರೋಣೀಪುರನಾಯಿಕಾ ದ್ವಿಜಶಿಶೋಃ ಸ್ತನ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಮುದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಭವಾದಿ- ಕಾರ್ಯಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ
ಯಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಶಿಖಿ- ಪ್ರಭಾಸನಕರೀ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಭಾಸತ್ತಯಾ.
ಯಾ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣತ್ರಯೇಷು ಸಮತಾಸಂವಿತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಕ್ಷಿತ್ಯಂತಶಿವಾದಿತತ್ತ್ವ- ವಿಲಸತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಪರಂ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ದಕಟಾಹಭಾರ- ನಿವಹನ್ಮಂಡೂಕವಿಶ್ವಂಭರೀ.
ಯಾ ವಿಶ್ವಂ ನಿಖಿಲಂ ಚರಾಚರಮಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ವರ್ಗಾಷ್ಟಕವರ್ಣ- ಪಂಜರಶುಕೀ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷರಾಲಾಪಿನೀ
ನಿತ್ಯಾನಂದಪಯೋ- ಽನುಮೋದನಕರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ.
ಸತ್ಯಾನಂದಚಿದೀಶ್ವರ- ಪ್ರಣಯಿನೀ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಂತಸುಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟ- ಮಹಾಮುಕ್ತಾಫಲಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸೌಖ್ಯಪಯೋದ- ವೃಷ್ಟಿಫಲಿತಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸುಂದರಂ.
ನಿರ್ಮೂಲ್ಯಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಥದಂ ನಿರುಪಮಾಕಾರಂ ಭವಾಹ್ಲಾದದಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ನಿತ್ಯಾವ್ರತಮಂಡಲ- ಸ್ತುತಪದಾ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಾತತ್ಪರಾ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಿನೀ ಕುಲಗುರೋರ್ವಾವಯ- ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾ.
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯಮತಿ- ಪ್ರಭೇದಶಮನೀ ಕಾತ್ಸ್ನರ್ಯಾತ್ಮಲಾಭಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯಜಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾಗ್ನೌ ಸ್ರುಚಾ
ಮತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಘೃತಪ್ಲುತೇ- ನ್ದ್ರಿಯಚರುದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮಂತ್ರಾಕ್ಷರೈಃ.
ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜಭಕ್ತಿ- ದಾರ್ಢ್ಯಸುರಸಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಬುಧಾಃ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಸಂವಿನ್ಮಕರಂದ- ಪುಷ್ಪಲತಿಕಾಸ್ವಾನಂದ- ದೇಶೋತ್ಥಿತಾ
ಸತ್ಸಂತಾನಸುವೇಷ್ಟ- ನಾತಿರುಚಿರಾ ಶ್ರೇಯಃಫಲಂ ತನ್ವತೀ.
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲವೃತ್ತಿಭಕ್ತ- ಧಿಷಣಾಭೃಂಗಾಂಗನಾಸೇವಿತಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಮುನಿರ್ಭವಾಬ್ಧಿಮತರತ್ ಕ್ಲೇಶೋರ್ಮಿಜಾಲಾವೃತಂ
ಯಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೇ ಶಿವಪದಾನಂದಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಃ ಪರಂ.
ಯಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ವಪದೈಕಬೋಧಮಯತೇ ಸ್ಥೂಲೇಽಪಿ ದೇಹೇ ಜನಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಪಾಷಾಂಕುಶಚಾಪ- ಸಾಯಕಕರಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಲಸತ್
ಕಾಂಚೀದಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಾ.
ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾ ಶುಭಕರೀ ತ್ಯಾಗಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರೀ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.
ಯಾ ಭಕ್ತೇಷು ದದಾತಿ ಸಂತತಸುಖಂ ವಾಣೀಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತಥಾ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ನಿಗಮಾಗಮಾರ್ಥಕವಿತಾಂ ಸತ್ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಸುಖಂ.
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸುಕಲತ್ರತಾಂ ಸುವಿನಯಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.2K
1.1K

Comments Kannada

w2h2p
ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |