Ayyappa Sahasranamavali

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृणवन्नूतिभिः सीद सादनम्।
धाता विधाता परमोत सन्दृक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा।
स्तोमाश्छन्दांसि निविदो म आहुरेतस्मै राष्ट्रमभिसन्नमाम।
अभ्यावर्तध्वमुपमेत साकमयं शास्ताधिपतिर्वो अस्तु।
अस्य विज्ञानमनुसंरभध्वमिमं पश्चादनु जीवाथ सर्वे।
भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि।
तन्नः शास्ता प्रचोदयात्।
अथ श्रीहरिहरपुत्रसहस्रनामावलिः।
ॐ नमो भगवते भूतनाथाय श्रीहरिहरपुत्राय नमः।
ॐ शिवपुत्राय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ शिवकार्यधुरन्धराय नमः।
ॐ शिवप्रदाय नमः।
ॐ शिवज्ञानिने नमः।
ॐ शैवधर्मसुरक्षकाय नमः।
ॐ शङ्खधारिणे नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ चन्द्रमौलये नमः।
ॐ सुरोत्तमाय नमः।
ॐ कामेशाय नमः।
ॐ कामतेजस्विने नमः।
ॐ कामादिफलसंयुताय नमः।
ॐ कल्याणाय नमः।
ॐ कोमलाङ्गाय नमः।
ॐ कल्याणफलदायकाय नमः।
ॐ करुणाब्धये नमः।
ॐ कर्मदक्षाय नमः।
ॐ करुणारससागराय नमः।
ॐ जगत्प्रियाय नमः।
ॐ जगद्रक्षाय नमः।
ॐ जगदानन्ददायकाय नमः।
ॐ जयादिशक्तिसंसेव्याय नमः।
ॐ जनाह्लादाय नमः।
ॐ जिगीषुकाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ जितदेवारिसङ्घकाय नमः।
ॐ जैमिन्यादिमुनिसेव्याय नमः।
ॐ जरामरणनाशकाय नमः।
ॐ जनार्दनसुताय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
ॐ ज्येष्ठादिगणसेविताय नमः।
ॐ जन्महीनाय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जनकेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ परमेष्ठिने नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ पङ्कजासनपूजिताय नमः।
ॐ पुरहन्त्रे नमः।
ॐ पुरत्रात्रे नमः।
ॐ परमैश्वर्यदायकाय नमः।
ॐ पवनादिसुरैः सेव्याय नमः।
ॐ पञ्चब्रह्मपरायणाय नमः।
ॐ पार्वतीतनयाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ परानन्दाय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः।
ॐ ज्ञाननिरताय नमः।
ॐ गुणागुणनिरूपकाय नमः।
ॐ गुणाध्यक्षाय नमः।
ॐ गुणनिधये नमः।
ॐ गोपालेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ गोरक्षकाय नमः।
ॐ गोधनाय नमः।
ॐ गजारूढाय नमः।
ॐ गजप्रियाय नमः।
ॐ गजग्रीवाय नमः।
ॐ गजस्कन्धाय नमः।
ॐ गभस्तये नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ ग्रामपालाय नमः।
ॐ गजाध्यक्षाय नमः।
ॐ दिग्गजेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
ॐ गणपतये नमः।
ॐ गवां पतये नमः।
ॐ अहस्पतये नमः।
ॐ जटाधराय नमः।
ॐ जलनिभाय नमः।
ॐ जैमिन्यैपभिपूजिताय नमः।
ॐ जलन्धरनिहन्त्रे नमः।
ॐ शोणाक्षाय नमः।
ॐ शोणवासकाय नमः।
ॐ सुराधिपाय नमः।
ॐ शोकहन्त्रे नमः।
ॐ शोभाक्षाय नमः।
ॐ सूर्यतेजसे नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।
ॐ सुरैर्वन्द्याय नमः।
ॐ शोणाङ्गाय नमः।
ॐ शाल्मलीपतये नमः।
ॐ सुज्योतिषे नमः।
ॐ शरवीरघ्नाय नमः।
ॐ शरच्चन्द्रनिभाननाय नमः।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
ॐ सर्वज्ञानप्रदाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ हंसनिभाय नमः।
ॐ हाहाहूहूमुखस्तुत्याय नमः।
ॐ हरिप्रियाय नमः।
ॐ हरप्रियाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हर्यक्षासनतत्पराय नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ पावकनिभाय नमः।
ॐ भक्तपापविनाशनाय नमः।
ॐ भासिताङ्गाय नमः।
ॐ भयत्रात्रे नमः।
ॐ भानुमते नमः।
ॐ भयनाशनाय नमः।
ॐ त्रिपुण्ड्रधारिणे नमः।
ॐ त्रिनयनाय नमः।
ॐ त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाय नमः।
ॐ त्रिपुरघ्नाय नमः।
ॐ देववराय नमः।
ॐ देवारिकुलनाशकाय नमः।
ॐ देवसेनाधिपाय नमः ।
ॐ तेजसे नमः।
ॐ तेजोराशये नमः।
ॐ दशाननाय नमः।
ॐ दारुणाय नमः।
ॐ दोषहन्त्रे नमः।
ॐ दोर्दण्डाय नमः।
ॐ दण्डनायकाय नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ धराध्यक्षाय नमः।
ॐ धनिकाय नमः।
ॐ धर्मवत्सलाय नमः।
ॐ धर्मज्ञाय नमः।
ॐ धर्मनिरताय नमः।
ॐ धनुःशास्त्रपरायणाय नमः।
ॐ स्थूलकर्णाय नमः।
ॐ स्थूलतनवे नमः।
ॐ स्थूलाक्षाय नमः।
ॐ स्थूलबाहुकाय नमः।
ॐ तनूत्तमाय नमः।
ॐ तनुत्राणाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ तेजसां पतये नमः।
ॐ योगीश्वराय नमः।
ॐ योगनिधये नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योगसंस्थिताय नमः ।
ॐ मन्दारवाटिकाय नमः।
ॐ मत्ताय नमः।
ॐ मलयालचलवासभुवे नमः।
ॐ मन्दारकुसुमप्रख्याय नमः।
ॐ मन्दमारुतसेविताय नमः।
ॐ महाभासाय नमः।
ॐ महावक्षसे नमः।
ॐ मनोहरमदार्चिताय नमः।
ॐ महोन्नताय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महानेत्राय नमः।
ॐ महाहनुवे नमः।
ॐ मरुत्पूज्याय नमः।
ॐ मानधनाय नमः।
ॐ मोहनाय नमः।
ॐ मोक्षदायकाय नमः।
ॐ मित्राय नमः।
ॐ मेधाय नमः।
ॐ महौजस्विने नमः।
ॐ महावर्षप्रदायकाय नमः।
ॐ भाषकाय नमः।
ॐ भाष्यशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ भानुमते नमः।
ॐ भानुतेजसे नमः।
ॐ भवानीपुत्राय नमः।
ॐ भिषजे नमः।
ॐ भवतारणकारणाय नमः।
ॐ नीलाम्बराय नमः।
ॐ नीलनिभाय नमः।
ॐ नीलग्रीवाय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ नेत्रत्रयाय नमः।
ॐ निषादज्ञाय नमः।
ॐ नानारत्नोपशोभिताय नमः।
ॐ रत्नप्रभाय नमः।
ॐ रमापुत्राय नमः।
ॐ रमया परितोषिताय नमः।
ॐ राजसेव्याय नमः।
ॐ राजधनाय नमः।
ॐ रणदोर्दण्डमण्डिताय नमः।
ॐ रमणाय नमः।
ॐ रेणुकासेव्याय नमः।
ॐ रजनीचरदारणाय नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ इभराट्सेव्याय नमः।
ॐ ईषणात्रयनाशनाय नमः।
ॐ इडावासाय नमः।
ॐ हेमनिभाय नमः।
ॐ हैमप्राकारशोभिताय नमः।
ॐ हयप्रियाय नमः।
ॐ हयग्रीवाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हरिहरात्मजाय नमः।
ॐ हाटकस्फटिकप्रख्याय नमः।
ॐ हंसारूढेन सेविताय नमः।
ॐ वनवासाय नमः।
ॐ वनाध्यक्षाय नमः।
ॐ वामदेवाय नमः।
ॐ वाराननाय नमः।
ॐ वैवस्वतपतये नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विराड्रूपाय नमः।
ॐ विशां पतये नमः।
ॐ वेणुनादाय नमः।
ॐ वरग्रीवाय नमः।
ॐ वराभयकरान्विताय नमः।
ॐ वर्चस्विने नमः।
ॐ विपुलग्रीवाय नमः।
ॐ विपुलाक्षाय नमः।
ॐ विनोदवते नमः।
ॐ वैणवारण्यवासाय नमः।
ॐ वामदेवेनसेविताय नमः।
ॐ वेत्रहस्ताय नमः।
ॐ वेदनिधये नमः।
ॐ वंशदेवाय नमः।
ॐ वराङ्गाय नमः।
ॐ ह्रीङ्काराय नमः।
ॐ ह्रिम्मनसे नमः।
ॐ हृष्टाय नमः।
ॐ हिरण्याय नमः।
ॐ हेमसम्भवाय नमः।
ॐ हुताशनाय नमः।
ॐ हुतनिष्पन्नाय नमः।
ॐ हुङ्काराकृतिसुप्रभवे नमः।
ॐ हव्यवाहाय नमः।
ॐ हव्यकराय नमः।
ॐ अट्टहासाय नमः।
ॐ अपराहताय नमः।
ॐ अणुरूपाय नमः।
ॐ रूपकराय नमः।
ॐ अजराय नमः।
ॐ अतनुरूपकाय नमः।
ॐ हंसमन्त्राय नमः।
ॐ हुतभुजे नमः।
ॐ हेमाम्बराय नमः।
ॐ सुलक्षणाय नमः।
ॐ नीपप्रियाय नमः।
ॐ नीलवाससे नमः।
ॐ निधिपालाय नमः।
ॐ निरातपाय नमः।
ॐ क्रोडहस्ताय नमः।
ॐ तपस्त्रात्रे नमः।
ॐ तपोरक्षकाय नमः।
ॐ तपाह्वयाय नमः।
ॐ मूर्धाभिषिक्ताय नमः।
ॐ मानिने नमः।
ॐ मन्त्ररूपाय नमः।
ॐ मृडाय नमः।
ॐ मनवे नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मेधसाय नमः।
ॐ मुष्णवे नमः।
ॐ मकराय नमः।
ॐ मकरालयाय नमः।
ॐ मार्ताण्डाय नमः।
ॐ मञ्जुकेशाय नमः।
ॐ मासपालाय नमः।
ॐ महौषधये नमः।
ॐ श्रोत्रियाय नमः।
ॐ शोभमानाय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सर्वदेशिकाय नमः।
ॐ चन्द्रहासाय नमः।
ॐ शमाय नमः।
ॐ शक्ताय नमः।
ॐ शशिभासाय नमः।
ॐ समाधिकाय नमः।
ॐ सुदन्ताय नमः।
ॐ सुकपोलाय नमः।
ॐ षड्वर्णाय नमः।
ॐ सम्पदोऽधिपाय नमः।
ॐ गरलाय नमः।
ॐ कालकण्ठाय नमः।
ॐ गोनेत्रे नमः ।
ॐ गोमुखप्रभवे नमः।
ॐ कौशिकाय नमः।
ॐ कालदेवाय नमः।
ॐ कोशकाय नमः।
ॐ क्रौञ्चभेदकाय नमः।
ॐ क्रियाकराय नमः।
ॐ कृपालवे नमः।
ॐ करवीरकरोरुहाय नमः।
ॐ कन्दर्पदर्पहारिणे नमः।
ॐ कामदात्रे नमः।
ॐ कपालकाय नमः।
ॐ कैलासवासाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ विरोचनाय नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ बभ्रुवाहाय नमः।
ॐ बलाध्यक्षाय नमः।
ॐ फणामणिविभूषणाय नमः।
ॐ सुन्दराय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ स्वच्छाय नमः।
ॐ सभासदे नमः।
ॐ सभाकराय नमः।
ॐ शरानिवृत्ताय नमः।
ॐ शक्राप्ताय नमः।
ॐ शरणागतपालकाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
ॐ दीर्घजिह्वाय नमः।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
ॐ पिशाचघ्ने नमः।
ॐ अभेद्याय नमः।
ॐ अङ्गदाढ्याय नमः।
ॐ भोजपालाय नमः।
ॐ भूपतये नमः।
ॐ गृध्रनासाय नमः।
ॐ अविषह्याय नमः।
ॐ दिग्देहाय नमः।
ॐ दैन्यदाहकाय नमः।
ॐ बाडवपूरितमुखाय नमः।
ॐ व्यापकाय नमः।
ॐ विषमोचकाय नमः।
ॐ वसन्ताय नमः।
ॐ समरक्रुद्धाय नमः।
ॐ पुङ्गवाय नमः।
ॐ पङ्कजासनाय नमः।
ॐ विश्वदर्पाय नमः।
ॐ निश्चिताज्ञाय नमः।
ॐ नागाभरणभूषिताय नमः।
ॐ भरताय नमः।
ॐ भैरवाकाराय नमः।
ॐ भरणाय नमः।
ॐ वामनक्रियाय नमः।
ॐ सिंहास्याय नमः।
ॐ सिंहरूपाय नमः।
ॐ सेनापतये नमः।
ॐ सकारकाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सिद्धरूपिणे नमः।
ॐ सिद्धधर्मपरायणाय नमः।
ॐ आदित्यरूपाय नमः।
ॐ आपद्घ्नाय नमः।
ॐ अमृताब्धिवासभुवे नमः।
ॐ युवराजाय नमः।
ॐ योगिवर्याय नमः।
ॐ उषस्तेजसे नमः।
ॐ उडुप्रभाय नमः।
ॐ देवादिदेवाय नमः।
ॐ दैवज्ञाय नमः।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
ॐ पिञ्छचूडाय नमः।
ॐ फणामणिविभूषिताय नमः।
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः।
ॐ भोगाय नमः।
ॐ भोगानन्दकराय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ पञ्चहस्तेन सम्पूज्याय नमः।
ॐ पञ्चबाणेन सेविताय नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ भानुमयाय नमः।
ॐ प्राजापत्यस्वरूपकाय नमः।
ॐ स्वच्छन्दाय नमः।
ॐ छन्दःशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ देवमनुप्रभवे नमः।
ॐ दशभुजाय नमः।
ॐ दशाध्यक्षाय नमः।
ॐ दानवानां विनाशनाय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ शरनिष्पन्नाय नमः।
ॐ शतानन्दसमागमाय नमः।
ॐ गृध्राद्रिवासाय नमः।
ॐ गम्भीराय नमः।
ॐ गन्धग्राहाय नमः।
ॐ गणेश्वराय नमः।
ॐ गोमेधाय नमः।
ॐ गण्डकावासाय नमः।
ॐ गोकुलैः परिवारिताय नमः।
ॐ परिवेषाय नमः।
ॐ पदज्ञानिने नमः।
ॐ प्रियङ्गुद्रुमवासकाय नमः।
ॐ गुहावासाय नमः।
ॐ गुरुवराय नमः।
ॐ वन्दनीयाय नमः।
ॐ वदान्यकाय नमः।
ॐ वृत्ताकाराय नमः।
ॐ वेणुपाणये नमः।
ॐ वीणादण्डधराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हैमीड्याय नमः।
ॐ होतृसुभगाय नमः।
ॐ हौत्रज्ञाय नमः।
ॐ ओजसां पतये नमः।
ॐ पवमानाय नमः।
ॐ प्रजातन्तुप्रदाय नमः।
ॐ दण्डविनाशनाय नमः।
ॐ निमीड्याय नमः।
ॐ निमिषार्धज्ञाय नमः।
ॐ निमिषाकारकारणाय नमः।
ॐ लिगुडाभाय नमः।
ॐ लिडाकाराय नमः।
ॐ लक्ष्मीवन्द्याय नमः।
ॐ वरप्रभवे नमः।
ॐ इडाज्ञाय नमः।
ॐ पिङ्गलावासाय नमः।
ॐ सुषुम्नामध्यसम्भवाय नमः।
ॐ भिक्षाटनाय नमः।
ॐ भीमवर्चसे नमः।
ॐ वरकीर्तये नमः।
ॐ सभेश्वराय नमः।
ॐ वाचाऽतीताय नमः।
ॐ वरनिधये नमः।
ॐ परिवेत्रे नमः।
ॐ प्रमाणकाय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ अनन्तादित्यवर्चसे नमः।
ॐ वेषप्रियाय नमः।
ॐ विषग्राहाय नमः।
ॐ वरदानकरोत्तमाय नमः।
ॐ विपिने नमः।
ॐ वेदसाराय नमः।
ॐ वेदान्तैः परितोषिताय नमः।
ॐ वक्रागमाय नमः।
ॐ वर्चवचसे नमः।
ॐ बलदात्रे नमः।
ॐ विमानवते नमः।
ॐ वज्रकान्ताय नमः।
ॐ वंशकराय नमः।
ॐ वटुरक्षाविशारदाय नमः।
ॐ विप्रक्रीडाय नमः।
ॐ विप्रपूज्याय नमः।
ॐ वेलाराशये नमः।
ॐ चलालकाय नमः।
ॐ कोलाहलाय नमः।
ॐ क्रोडनेत्राय नमः।
ॐ क्रोडास्याय नमः।
ॐ कपालभृते नमः।
ॐ कुञ्जरेड्याय नमः।
ॐ मञ्जुवाससे नमः।
ॐ क्रियमाणाय नमः।
ॐ क्रियाप्रदाय नमः।
ॐ क्रीडानाथाय नमः।
ॐ कीलहस्ताय नमः।
ॐ क्रोशमानाय नमः।
ॐ बलाधिकाय नमः।
ॐ कनकाय नमः।
ॐ होतृभागिने नमः।
ॐ खवासाय नमः।
ॐ खचराय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ गुणकाय नमः।
ॐ गुणनिर्दिष्टाय नमः।
ॐ गुणत्यागिने नमः।
ॐ कुशाधिपाय नमः।
ॐ पाटलाय नमः।
ॐ पत्रधारिणे नमः।
ॐ पलाशाय नमः।
ॐ पुत्रवर्धनाय नमः।
ॐ पितृसच्चरिताय नमः।
ॐ प्रेष्टाय नमः।
ॐ पापभस्मपुनःशुचये नमः ।
ॐ फालनेत्राय नमः ।
ॐ फुल्लकेशाय नमः ।
ॐ फुल्लकल्हारभूषिताय नमः।
ॐ फणिसेव्याय नमः।
ॐ पट्टभद्राय नमः।
ॐ पटवे नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वयोऽधिकाय नमः।
ॐ चोरनाट्याय नमः।
ॐ चोरवेषाय नमः।
ॐ चोरघ्नाय नमः।
ॐ शौर्यवर्धनाय नमः।
ॐ चञ्चलाक्षाय नमः।
ॐ चामरकाय नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ मदगामिने नमः।
ॐ मृडाभाय नमः।
ॐ मेषवाहाय नमः।
ॐ मैथिल्याय नमः।
ॐ मोचकाय नमः।
ॐ मनसे नमः।
ॐ मनुरूपाय नमः।
ॐ मन्त्रदेवाय नमः।
ॐ मन्त्रराशये नमः।
ॐ महादृढाय नमः।
ॐ स्थूपज्ञाय नमः।
ॐ धनदात्रे नमः।
ॐ देववन्द्याय नमः।
ॐ तारणाय नमः।
ॐ यज्ञप्रियाय नमः।
ॐ यमाध्यक्षाय नमः।
ॐ इभक्रीडाय नमः।
ॐ इभेक्षणाय नमः।
ॐ दधिप्रियाय नमः।
ॐ दुराधर्षाय नमः।
ॐ दारुपालाय नमः।
ॐ दनूजघ्ने नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ दामधराय नमः।
ॐ दक्षिणामूर्तिरूपकाय नमः।
ॐ शचीपूज्याय नमः।
ॐ शङ्खकर्णाय नमः।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
ॐ मनुप्रियाय नमः।
ॐ गुणरूपाय नमः।
ॐ गुडाकेशाय नमः।
ॐ कुलधर्मपरायणाय नमः।
ॐ कालकण्ठाय नमः।
ॐ गाढगात्राय नमः।
ॐ गोत्ररूपाय नमः।
ॐ कुलेश्वराय नमः।
ॐ आनन्दभैरवाराध्याय नमः।
ॐ हयमेधफलप्रदाय नमः।
ॐ दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः।
ॐ गुडान्नप्रीतमानसाय नमः।
ॐ घृतान्नासक्तहृदयाय नमः।
ॐ गौराङ्गाय नमः।
ॐ गर्वभञ्जकाय नमः।
ॐ गणेशपूज्याय नमः।
ॐ गगनाय नमः।
ॐ गणानां पतये नमः।
ॐ गर्जिताय नमः।
ॐ छद्महीनाय नमः।
ॐ शशिधराय नमः।
ॐ शत्रूणां पतये नमः।
ॐ अङ्गिरसे नमः।
ॐ चराचरमयाय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शरभेशाय नमः।
ॐ शतातपाय नमः।
ॐ वीराराध्याय नमः।
ॐ वक्रागमाय नमः।
ॐ वेदाङ्गाय नमः।
ॐ वेदपारगाय नमः।
ॐ पर्वतारोहणाय नमः।
ॐ पूष्णे नमः।
ॐ परमेशाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ भावज्ञाय नमः।
ॐ भवरोगघ्नाय नमः।
ॐ भवसागरतारणाय नमः।
ॐ चिदग्निदेहाय नमः।
ॐ चिद्रूपाय नमः।
ॐ चिदानन्दाय नमः।
ॐ चिदाकृतये नमः।
ॐ नाट्यप्रियाय नमः।
ॐ नरपतये नमः।
ॐ नरनारायणार्चिताय नमः।
ॐ निषादराजाय नमः।
ॐ नीहाराय नमः।
ॐ नेष्ट्रे नमः।
ॐ निष्टुरभाषणाय नमः।
ॐ निम्नप्रियाय नमः।
ॐ नीलनेत्राय नमः।
ॐ नीलाङ्गाय नमः।
ॐ नीलकेशकाय नमः।
ॐ सिंहाक्षाय नमः।
ॐ सर्वविघ्नेशाय नमः।
ॐ सामवेदपरायाणाय नमः।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
ॐ शर्वरीशाय नमः।
ॐ षडाननाय नमः।
ॐ सुरूपाय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ स्वर्गाय नमः।
ॐ शचीनाथेन पूजिताय नमः।
ॐ काननाय नमः।
ॐ कामदहनाय नमः।
ॐ दग्धपापाय नमः।
ॐ धराधिपाय नमः।
ॐ दामग्रन्थिने नमः।
ॐ शतस्त्रीशाय नमः।
ॐ तन्त्रीपालाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ ताम्राक्षाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
ॐ तिलभोज्याय नमः।
ॐ तिलोदराय नमः।
ॐ माण्डुकर्णाय नमः।
ॐ मृडाधीशाय नमः।
ॐ मेरुवर्णाय नमः।
ॐ महोदराय नमः।
ॐ मार्त्ताण्डभैरवाराध्याय नमः।
ॐ मणिरूपाय नमः।
ॐ मरुद्वहाय नमः।
ॐ माषप्रियाय नमः।
ॐ मधुपानाय नमः।
ॐ मृणालाय नमः।
ॐ मोहिनीपतये नमः।
ॐ महाकामेशनयनाय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मदगर्विताय नमः।
ॐ मूलाधाराम्बुजावासाय नमः।
ॐ मूलविद्यास्वरूपकाय नमः।
ॐ स्वाधिष्ठानमयाय नमः।
ॐ स्वस्थाय नमः।
ॐ स्वस्तिवाक्याय नमः।
ॐ स्रुवायुधाय नमः।
ॐ मणिपूराब्जनिलयाय नमः।
ॐ महाभैरवपूजिताय नमः।
ॐ अनाहताब्जरसिकाय नमः।
ॐ ह्रीङ्काररसपेशलाय नमः।
ॐ भ्रूमध्यवासाय नमः।
ॐ भूकान्ताय नमः।
ॐ भरद्वाजप्रपूजिताय नमः।
ॐ सहस्राराम्बुजावासाय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सामवाचकाय नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ गुणातीताय नमः।
ॐ गुणपूज्याय नमः।
ॐ गुणाश्रयाय नमः।
ॐ धन्याय नमः।
ॐ धनभृते नमः।
ॐ दाहाय नमः।
ॐ धनदानकराम्बुजाय नमः।
ॐ महाशयाय नमः।
ॐ महातीताय नमः।
ॐ मायाहीनाय नमः।
ॐ मदार्चिताय नमः।
ॐ माठराय नमः।
ॐ मोक्षफलदाय नमः।
ॐ मद्वैरीकुलनाशनाय नमः।
ॐ पिङ्गलाय नमः।
ॐ पिञ्छचूडाय नमः।
ॐ पिशिताशपवित्रकाय नमः।
ॐ पायसान्नप्रियाय नमः।
ॐ पर्वपक्षमासविभाजकाय नमः।
ॐ वज्रभूषाय नमः।
ॐ वज्रकायाय नमः।
ॐ विरिञ्चिने नमः।
ॐ वरवक्षणाय नमः।
ॐ विज्ञानकलिकावृन्दाय नमः।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
ॐ डम्भघ्नाय नमः।
ॐ दमघोषघ्नाय नमः।
ॐ दासपालाय नमः।
ॐ तपौजसे नमः।
ॐ द्रोणकुम्भाभिषिक्ताय नमः।
ॐ द्रोहिनाशाय नमः।
ॐ तपातुराय नमः।
ॐ महावीरेन्द्रवरदाय नमः।
ॐ महासंसारनाशनाय नमः।
ॐ लाकिनीहाकिनीलब्धाय नमः।
ॐ लवणाम्भोधितारणाय नमः।
ॐ कोकिलाय नमः।
ॐ कालपाशघ्नाय नमः।
ॐ कर्मबन्धविमोचकाय नमः।
ॐ मोचकाय नमः।
ॐ मोहनिर्भिन्नाय नमः।
ॐ भगाराध्याय नमः।
ॐ बृहत्तनवे नमः।
ॐ अक्षयाय नमः।
ॐ अक्रूरवरदाय नमः।
ॐ वक्रागमविनाशनाय नमः।
ॐ डाकीनेय नमः।
ॐ सूर्यतेजस्विने नमः।
ॐ सर्पभूषाय नमः।
ॐ सद्गुरवे नमः।
ॐ स्वतन्त्रेशैाय नमः।
ॐ सर्वतन्त्रेशाय नमः।
ॐ दक्षिणादिगधीश्वराय नमः।
ॐ सच्चिदानन्दकलिकाय नमः।
ॐ प्रेमरूपाय नमः।
ॐ प्रियङ्कराय नमः।
ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानाय नमः।
ॐ मुक्तिदाय नमः।
ॐ मुक्तिरूपकाय नमः।
ॐ मुमुक्षवे नमः।
ॐ कर्मफलदाय नमः।
ॐ मार्गदक्षाय नमः।
ॐ कर्मणे नमः।
ॐ महाबुद्धाय नमः।
ॐ महाशुद्धाय नमः।
ॐ शुकवर्णाय नमः।
ॐ शुकप्रियाय नमः ।
ॐ सोमप्रियाय नमः।
ॐ सुरप्रीताय नमः।
ॐ पर्वाराधनतत्पराय नमः।
ॐ अजपाय नमः।
ॐ जनहंसाय नमः।
ॐ हफलपाणिप्रपूजिताय नमः।
ॐ अर्चिताय नमः।
ॐ वर्धनाय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वीरवेषाय नमः।
ॐ विधुप्रियाय नमः।
ॐ लास्यप्रियाय नमः।
ॐ लयकराय नमः।
ॐ लाभालाभविवर्जिताय नमः।
ॐ पञ्चाननाय नमः।
ॐ पञ्चगूरवे नमः।
ॐ पञ्चयज्ञफलप्रदाय नमः।
ॐ पाशहस्ताय नमः।
ॐ परशुहस्ताय नम।
ॐ पावकेशाय नमः।
ॐ पर्जन्यसमगर्जनाय नमः।
ॐ पापारये नमः।
ॐ परमोदाराय नमः।
ॐ प्रजेशाय नमः।
ॐ पङ्कनाशनाय नमः।
ॐ नष्टकर्मणे नमः।
ॐ नष्टवैराय नमः।
ॐ इष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः।
ॐ नागाधीशाय नमः।
ॐ नष्टपापाय नमः।
ॐ इष्टनामविधायकाय नमः।
ॐ सामरस्याय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ पाषण्डिने नमः।
ॐ पर्वतप्रियाय नमः।
ॐ पञ्चकृत्यपरायणाय नमः।
ॐ पात्रे नमः।
ॐ पञ्चपञ्चातिशायिकाय नमः।
ॐ पद्माक्षाय नमः।
ॐ पद्मवदनाय नमः।
ॐ पावकाभाय नमः।
ॐ प्रियङ्कराय नमः।
ॐ कार्तस्वराङ्गाय नमः।
ॐ गौराङ्गाय नमः।
ॐ गौरीपुत्राय नमः।
ॐ धनेश्वराय नमः।
ॐ गणेशाश्लिष्टदेहाय नमः।
ॐ शितांशवे नमः।
ॐ शुभदीधितये नमः।
ॐ दक्षध्वंसाय नमः।
ॐ दक्षकराय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ कात्यायनीसुताय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ मार्गणाय नमः।
ॐ गर्भाय नमः।
ॐ गर्वभङ्गाय नमः।
ॐ कुशासनाय नमः।
ॐ कुलपालपतये नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ पवमानाय नमः।
ॐ प्रजाधिपाय नमः।
ॐ दर्शप्रियाय नमः।
ॐ निर्विकाराय नमः।
ॐ दीर्घकायाय नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ भेरीनादप्रियाय नमः।
ॐ वृन्दाय नमः।
ॐ बृहत्सेनाय नमः।
ॐ सुपालकाय नमः।
ॐ सुब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मरसिकाय नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ रजताद्रिभासे नमः।
ॐ तिमिरघ्नाय नमः।
ॐ मिहिराभाय नमः।
ॐ महानीलसमप्रभाय नमः।
ॐ श्रीचन्दनविलिप्ताङ्गाय नमः।
ॐ श्रीपुत्राय नमः।
ॐ श्रीतरुप्रियाय नमः।
ॐ लाक्षावर्णाय नमः।
ॐ लसत्कर्णाय नमः।
ॐ रजनीध्वंसिसन्निभाय नमः।
ॐ बिन्दुप्रियाय नमः।
ॐ अम्बिकापुत्राय नमः।
ॐ बैन्दवाय नमः।
ॐ बलनायकाय नमः।
ॐ आपन्नतारकाय नमः।
ॐ तप्ताय नमः।
ॐ तप्तकृछ्रफलप्रदाय नमः।
ॐ मरुद्वृधाय नमः।
ॐ महाखर्वाय नमः।
ॐ चिरावासय नमः।
ॐ शिखिप्रियाय नमः।
ॐ आयुष्मते नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ दूताय नमः।
ॐ आयुर्वेदपरायणाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ परमहंसाय नमः।
ॐ अवधूताश्रमप्रियाय नमः।
ॐ अश्ववेगाय नमः।
ॐ अश्वहृदयाय नमः।
ॐ हयधैर्यफलप्रदाय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ दुर्मुखाय नमः।
ॐ विघ्नाय नमः।
ॐ निर्विघ्नाय नमः।
ॐ विघ्नविनाशनाय नमः।
ॐ आर्याय नमः।
ॐ नाथाय नमः।
ॐ अर्यमाभासाय नमः।
ॐ फाल्गुनाय नमः।
ॐ फाललोचनाय नमः।
ॐ अरातिघ्नाय नमः।
ॐ घनग्रीवाय नमः।
ॐ ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाय नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ कल्पशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ कल्पानलविधायकाय नमः।
ॐ ज्ञानविज्ञानफलदाय नमः।
ॐ विरिञ्चारिविनाशनाय नमः।
ॐ वीरमार्ताण्डवरदाय नमः।
ॐ वीरबाहवे नमः।
ॐ पूर्वजाय नमः।
ॐ वीरसिंहासनाय नमः।
ॐ विज्ञाय नमः।
ॐ वीरकार्याय नमः।
ॐ अस्तदानवाय नमः।
ॐ नरवीरसुहृद्भ्रात्रे नमः।
ॐ वीरकार्याय नमः।
ॐ नागरत्नविभूषिताय नमः।
ॐ वाचस्पतये नमः।
ॐ पुरारातये नमः।
ॐ संवर्त्ताय नमः।
ॐ समरेश्वराय नमः।
ॐ उरुवाग्मिने नमः।
ॐ उमापुत्राय नमः।
ॐ उडुलोकसुरक्षकाय नमः।
ॐ श‍ृङ्गाररससम्पूर्णाय नमः।
ॐ सिन्दूरतिलकाङ्गिताय नमः।
ॐ कुङ्कुमाङ्कितसर्वाङ्गाय नमः।
ॐ कालकेयविनाशानाय नमः।
ॐ मत्तनागप्रियाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ नागगन्धर्वपूजिताय नमः।
ॐ सुस्वप्नबोधकाय नमः।
ॐ बोधाय नमः।
ॐ गौरीदुःस्वप्ननाशनाय नमः।
ॐ चिन्ताराशिपरिध्वंसिने नमः।
ॐ चिन्तामणिविभूषिताय नमः।
ॐ चराचरजगत्स्रष्ट्रे नमः।
ॐ चलत्कुण्डलकर्णयुगे नमः।
ॐ मुकुरास्याय नमः।
ॐ मूलनिधये नमः।
ॐ निधिद्वयनिषेविताय नमः।
ॐ नीराजनप्रीतमानसाय नमः।
ॐ नीलनेत्राय नमः।
ॐ नयप्रदाय नमः।
ॐ केदारेशाय नमः।
ॐ किराताय नमः।
ॐ कालात्मने नमः।
ॐ कल्पविग्रहाय नमः।
ॐ कल्पान्तभैरवाराध्याय नमः।
ॐ कलाकाष्ठास्वरूपाय नमः।
ॐ ऋतुवर्षादिमासवते नमः।
ॐ दिनेशमण्डलावासाय नमः।
ॐ वासवेन प्रपूजिताय नमः।
ॐ बहूलास्तम्बकर्मज्ञाय नमः।
ॐ पञ्चाशद्वर्णरूपकाय नमः।
ॐ चिन्ताहीनाय नमः।
ॐ चिदाक्रान्ताय नमः।
ॐ चारुपालाय नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ बन्धूककुसुमप्रख्याय नमः।
ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः।
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
ॐ विराधघ्नाय नमः।
ॐ सचित्राय नमः।
ॐ चित्रकर्मकाय नमः।
ॐ सङ्गीतलोलुपमनसे नमः।
ॐ स्निग्धगम्भीरगर्जिताय नमः।
ॐ तुङ्गवक्त्राय नमः।
ॐ स्तवरसाय नमः।
ॐ अभ्राभाय नमः।
ॐ भ्रमरेक्षणाय नमः।
ॐ लीलाकमलहस्ताब्जाय नमः।
ॐ बालकुन्दविभूषिताय नमः।
ॐ लोध्रप्रसवशुद्धाभाय नमः।
ॐ शिरीषकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ त्रासत्राणकराय नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तत्त्ववाक्यार्धबोधकाय नमः।
ॐ वर्षीयसे नमः।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
ॐ वेदान्तप्रतिपादकाय नमः।
ॐ मूलभुताय नमः।
ॐ मूलतत्वाय नमः।
ॐ मूलकारणविग्रहाय नमः।
ॐ आदिनाथाय नमः।
ॐ अक्षयफलपाणये नमः।
ॐ जन्मपराजिताय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ गानप्रियाय नमः।
ॐ गानलोलाय नमः।
ॐ महेशाय नमः।
ॐ विज्ञमानसाय नमः।
ॐ गिरिजास्तन्यरसिकाय नमः।
ॐ गिरिराजवरस्तुताय नमः।
ॐ पीयूषकुम्भहस्ताब्जाय नमः।
ॐ पाशत्यागिने नमः।
ॐ चिरन्तनाय नमः।
ॐ सुधालालसवक्त्राब्जाय नमः।
ॐ सुरद्रुमफलेप्सिताय नमः।
ॐ रत्नहाटकभूषाङ्गाय नमः।
ॐ रावणाभिप्रपूजिताय नमः।
ॐ कनत्कालेयसुप्रीताय नमः।
ॐ क्रौञ्चगर्वविनाशनाय नमः।
ॐ अशेषजनसम्मोहाय नमः।
ॐ आयुर्विद्याफलप्रदाय नमः।
ॐ अवबद्धदुकूलाङ्गाय नमः।
ॐ हारालङ्कृतकन्धराय नमः।
ॐ केतकीकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ कलभैःपरिवारिताय नमः।
ॐ केकाप्रियाय नमः।
ॐ कार्तिकेयाय नमः।
ॐ सारङ्गनिनादप्रियाय नमः।
ॐ चातकालापसन्तुष्टाय नमः।
ॐ चमरीमृगसेविताय नमः।
ॐ आम्रकूटाद्रिसञ्चाराय नमः।
ॐ आम्नायफलदायकाय नमः।
ॐ अक्षसूत्रधृतपाणये नमः।
ॐ अक्षिरोगविनाशनाय नमः।
ॐ मुकुन्दपूज्याय नमः।
ॐ मोहाङ्गाय नमः।
ॐ मुनिमानसतोषिताय नमः।
ॐ तैलाभिषिक्तसुशिरसे नमः।
ॐ तर्जनीमुद्रदर्शनाय नमः।
ॐ तटातकामनःप्रीताय नमः।
ॐ तमोगुणविनाशनाय नमः।
ॐ अनामयाय नमः।
ॐ अनादर्शाय नमः।
ॐ अर्जुनाभाय नमः।
ॐ हुतप्रियाय नमः।
ॐ षाड्गुण्यपरिसम्पूर्णाय नमः।
ॐ सप्ताश्वादिग्रहैः स्तुताय नमः।
ॐ वीतशोकाय नमः।
ॐ प्रसादज्ञाय नमः।
ॐ सप्तप्राणवरप्रदाय नमः।
ॐ सप्तार्चिषे नमः।
ॐ त्रिनयनाय नमः।
ॐ त्रिवेणीफलदायकाय नमः।
ॐ कृष्णवर्त्मने नमः।
ॐ वेदमुखाय नमः।
ॐ दारुमण्डलमध्यकाय नमः।
ॐ वीरनूपुरपादाब्जाय नमः।
ॐ वीरकङ्कणपाणिमते नमः।
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
ॐ शुद्धमुखाय नमः।
ॐ शुद्धभस्मानुलेपनाय नमः।
ॐ शुम्भध्वंसिनीसम्पूज्याय नमः।
ॐ रक्तबीजकुलान्तकाय नमः।
ॐ निषादादिस्वरप्रीताय नमः।
ॐ नमस्कारफलप्रदाय नमः।
ॐ भक्तारिपञ्चतादायिने नमः।
ॐ सज्जीकृतशरायुधाय नमः।
ॐ अभयङ्करमन्त्रज्ञाय नमः।
ॐ कुब्जिकामन्त्रविग्रहाय नमः।
ॐ धूम्राश्वाय नमः।
ॐ उग्रतेजस्विने नमः।
ॐ दशकण्ठविनाशनाय नमः।
ॐ आशुगायुधहस्ताब्जाय नमः।
ॐ गदायुधकराम्बुजाय नमः।
ॐ पाशायुधसुपाणये नमः।
ॐ कपालायुधसद्भुजाय नमः।
ॐ सहस्रशीर्षवदनाय नमः।
ॐ सहस्रद्वयलोचनाय नमः।
ॐ नानाहेतिधरपाणये नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ नानास्रृजे नमः।
ॐ भूषणप्रियाय नमः।
ॐ आश्यामकोमलतनवे नमः।
ॐ आरक्तापाङ्गलोचनाय नमः।
ॐ द्वादशाहक्रतुप्रीताय नमः।
ॐ पौण्डरीकफलप्रदाय नमः।
ॐ अप्तोऽर्यामक्रतुमयाय नमः।
ॐ चयनादिफलप्रदाय नमः।
ॐ पशुबन्धफलदाय नमः।
ॐ वाजपेयात्मदैवताय नमः।
ॐ आब्रह्मकीटजननावनात्मने नमः।
ॐ चम्पकप्रियाय नमः।
ॐ पशुपाशविभागज्ञाय नमः।
ॐ परिज्ञानप्रदायकाय नमः।
ॐ कल्पेश्वराय नमः।
ॐ कल्पवर्याय नमः।
ॐ जातवेदप्रभाकराय नमः।
ॐ कुम्भीश्वराय नमः।
ॐ कुम्भपाणये नमः।
ॐ कुङ्कुमाक्तललाटकाय नमः।
ॐ शिलीध्रपत्रसङ्काशाय नमः।
ॐ सिंहवक्त्रप्रमर्दनाय नमः।
ॐ कोकिलक्वणिताकर्णिने नमः।
ॐ कालनाशनतत्पराय नमः।
ॐ नैयायिकमतघ्नाय नमः।
ॐ बौद्धसङ्घविनाशनाय नमः।
ॐ धृतहेमाब्जपाणये नमः।
ॐ होमसन्तुष्टमानसाय नमः।
ॐ पितृयज्ञस्यफलदाय नमः।
ॐ पितृवज्जनरक्षकाय नमः।
ॐ पदातिकर्मनिरताय नमः।
ॐ पृषदाज्यप्रदायकाय नमः।
ॐ महासुरवधोद्युक्ताय नमः।
ॐ शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षकाय नमः।
ॐ महावर्षतिरोधानाय नमः।
ॐ नमःस्वाहावषड्वौष- ट्वल्लवप्रतिपादकाय नमः।
ॐ महीरसदृशग्रीवाय नमः।
ॐ महीरसदृशस्तवाय नमः।
ॐ तन्त्रीवादनहस्ताग्राय नमः।
ॐ सङ्गीतप्रियमानसाय नमः।
ॐ चिदंशमुकुरावासाय नमः।
ॐ मणिकूटाद्रिसञ्चाराय नमः।
ॐ लीलासञ्चारतनुकाय नमः।
ॐ लिङ्गशास्त्रप्रवर्तकाय नमः।
ॐ राकेन्दुद्युतिसम्पन्नाय नमः।
ॐ यागकर्मफलप्रदाय नमः।
ॐ मैनाकगिरिसञ्चारिणे नमः।
ॐ मधुवंशविनाशनाय नमः।
ॐ तालखण्डपुरावासाय नमः।
ॐ तमालनिभतेजसे नमः।
ॐ पूर्णापुष्कलाम्बासमेत- श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः।
स्वामिये शरणम् अय्यप्पा।गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृणवन्नूतिभिः सीद सादनम्।
धाता विधाता परमोत सन्दृक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा।
स्तोमाश्छन्दांसि निविदो म आहुरेतस्मै राष्ट्रमभिसन्नमाम।
अभ्यावर्तध्वमुपमेत साकमयं शास्ताधिपतिर्वो अस्तु।
अस्य विज्ञानमनुसंरभध्वमिमं पश्चादनु जीवाथ सर्वे।
भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि।
तन्नः शास्ता प्रचोदयात्।
अथ श्रीहरिहरपुत्रसहस्रनामावलिः।
ॐ नमो भगवते भूतनाथाय श्रीहरिहरपुत्राय नमः।
ॐ शिवपुत्राय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ शिवकार्यधुरन्धराय नमः।
ॐ शिवप्रदाय नमः।
ॐ शिवज्ञानिने नमः।
ॐ शैवधर्मसुरक्षकाय नमः।
ॐ शङ्खधारिणे नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ चन्द्रमौलये नमः।
ॐ सुरोत्तमाय नमः।
ॐ कामेशाय नमः।
ॐ कामतेजस्विने नमः।
ॐ कामादिफलसंयुताय नमः।
ॐ कल्याणाय नमः।
ॐ कोमलाङ्गाय नमः।
ॐ कल्याणफलदायकाय नमः।
ॐ करुणाब्धये नमः।
ॐ कर्मदक्षाय नमः।
ॐ करुणारससागराय नमः।
ॐ जगत्प्रियाय नमः।
ॐ जगद्रक्षाय नमः।
ॐ जगदानन्ददायकाय नमः।
ॐ जयादिशक्तिसंसेव्याय नमः।
ॐ जनाह्लादाय नमः।
ॐ जिगीषुकाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ जितदेवारिसङ्घकाय नमः।
ॐ जैमिन्यादिमुनिसेव्याय नमः।
ॐ जरामरणनाशकाय नमः।
ॐ जनार्दनसुताय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
ॐ ज्येष्ठादिगणसेविताय नमः।
ॐ जन्महीनाय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जनकेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ परमेष्ठिने नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ पङ्कजासनपूजिताय नमः।
ॐ पुरहन्त्रे नमः।
ॐ पुरत्रात्रे नमः।
ॐ परमैश्वर्यदायकाय नमः।
ॐ पवनादिसुरैः सेव्याय नमः।
ॐ पञ्चब्रह्मपरायणाय नमः।
ॐ पार्वतीतनयाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ परानन्दाय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः।
ॐ ज्ञाननिरताय नमः।
ॐ गुणागुणनिरूपकाय नमः।
ॐ गुणाध्यक्षाय नमः।
ॐ गुणनिधये नमः।
ॐ गोपालेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ गोरक्षकाय नमः।
ॐ गोधनाय नमः।
ॐ गजारूढाय नमः।
ॐ गजप्रियाय नमः।
ॐ गजग्रीवाय नमः।
ॐ गजस्कन्धाय नमः।
ॐ गभस्तये नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ ग्रामपालाय नमः।
ॐ गजाध्यक्षाय नमः।
ॐ दिग्गजेनाभिपूजिताय नमः।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
ॐ गणपतये नमः।
ॐ गवां पतये नमः।
ॐ अहस्पतये नमः।
ॐ जटाधराय नमः।
ॐ जलनिभाय नमः।
ॐ जैमिन्यैपभिपूजिताय नमः।
ॐ जलन्धरनिहन्त्रे नमः।
ॐ शोणाक्षाय नमः।
ॐ शोणवासकाय नमः।
ॐ सुराधिपाय नमः।
ॐ शोकहन्त्रे नमः।
ॐ शोभाक्षाय नमः।
ॐ सूर्यतेजसे नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।
ॐ सुरैर्वन्द्याय नमः।
ॐ शोणाङ्गाय नमः।
ॐ शाल्मलीपतये नमः।
ॐ सुज्योतिषे नमः।
ॐ शरवीरघ्नाय नमः।
ॐ शरच्चन्द्रनिभाननाय नमः।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
ॐ सर्वज्ञानप्रदाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ हंसनिभाय नमः।
ॐ हाहाहूहूमुखस्तुत्याय नमः।
ॐ हरिप्रियाय नमः।
ॐ हरप्रियाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हर्यक्षासनतत्पराय नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ पावकनिभाय नमः।
ॐ भक्तपापविनाशनाय नमः।
ॐ भासिताङ्गाय नमः।
ॐ भयत्रात्रे नमः।
ॐ भानुमते नमः।
ॐ भयनाशनाय नमः।
ॐ त्रिपुण्ड्रधारिणे नमः।
ॐ त्रिनयनाय नमः।
ॐ त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाय नमः।
ॐ त्रिपुरघ्नाय नमः।
ॐ देववराय नमः।
ॐ देवारिकुलनाशकाय नमः।
ॐ देवसेनाधिपाय नमः ।
ॐ तेजसे नमः।
ॐ तेजोराशये नमः।
ॐ दशाननाय नमः।
ॐ दारुणाय नमः।
ॐ दोषहन्त्रे नमः।
ॐ दोर्दण्डाय नमः।
ॐ दण्डनायकाय नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ धराध्यक्षाय नमः।
ॐ धनिकाय नमः।
ॐ धर्मवत्सलाय नमः।
ॐ धर्मज्ञाय नमः।
ॐ धर्मनिरताय नमः।
ॐ धनुःशास्त्रपरायणाय नमः।
ॐ स्थूलकर्णाय नमः।
ॐ स्थूलतनवे नमः।
ॐ स्थूलाक्षाय नमः।
ॐ स्थूलबाहुकाय नमः।
ॐ तनूत्तमाय नमः।
ॐ तनुत्राणाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ तेजसां पतये नमः।
ॐ योगीश्वराय नमः।
ॐ योगनिधये नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योगसंस्थिताय नमः ।
ॐ मन्दारवाटिकाय नमः।
ॐ मत्ताय नमः।
ॐ मलयालचलवासभुवे नमः।
ॐ मन्दारकुसुमप्रख्याय नमः।
ॐ मन्दमारुतसेविताय नमः।
ॐ महाभासाय नमः।
ॐ महावक्षसे नमः।
ॐ मनोहरमदार्चिताय नमः।
ॐ महोन्नताय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महानेत्राय नमः।
ॐ महाहनुवे नमः।
ॐ मरुत्पूज्याय नमः।
ॐ मानधनाय नमः।
ॐ मोहनाय नमः।
ॐ मोक्षदायकाय नमः।
ॐ मित्राय नमः।
ॐ मेधाय नमः।
ॐ महौजस्विने नमः।
ॐ महावर्षप्रदायकाय नमः।
ॐ भाषकाय नमः।
ॐ भाष्यशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ भानुमते नमः।
ॐ भानुतेजसे नमः।
ॐ भवानीपुत्राय नमः।
ॐ भिषजे नमः।
ॐ भवतारणकारणाय नमः।
ॐ नीलाम्बराय नमः।
ॐ नीलनिभाय नमः।
ॐ नीलग्रीवाय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ नेत्रत्रयाय नमः।
ॐ निषादज्ञाय नमः।
ॐ नानारत्नोपशोभिताय नमः।
ॐ रत्नप्रभाय नमः।
ॐ रमापुत्राय नमः।
ॐ रमया परितोषिताय नमः।
ॐ राजसेव्याय नमः।
ॐ राजधनाय नमः।
ॐ रणदोर्दण्डमण्डिताय नमः।
ॐ रमणाय नमः।
ॐ रेणुकासेव्याय नमः।
ॐ रजनीचरदारणाय नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ इभराट्सेव्याय नमः।
ॐ ईषणात्रयनाशनाय नमः।
ॐ इडावासाय नमः।
ॐ हेमनिभाय नमः।
ॐ हैमप्राकारशोभिताय नमः।
ॐ हयप्रियाय नमः।
ॐ हयग्रीवाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हरिहरात्मजाय नमः।
ॐ हाटकस्फटिकप्रख्याय नमः।
ॐ हंसारूढेन सेविताय नमः।
ॐ वनवासाय नमः।
ॐ वनाध्यक्षाय नमः।
ॐ वामदेवाय नमः।
ॐ वाराननाय नमः।
ॐ वैवस्वतपतये नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विराड्रूपाय नमः।
ॐ विशां पतये नमः।
ॐ वेणुनादाय नमः।
ॐ वरग्रीवाय नमः।
ॐ वराभयकरान्विताय नमः।
ॐ वर्चस्विने नमः।
ॐ विपुलग्रीवाय नमः।
ॐ विपुलाक्षाय नमः।
ॐ विनोदवते नमः।
ॐ वैणवारण्यवासाय नमः।
ॐ वामदेवेनसेविताय नमः।
ॐ वेत्रहस्ताय नमः।
ॐ वेदनिधये नमः।
ॐ वंशदेवाय नमः।
ॐ वराङ्गाय नमः।
ॐ ह्रीङ्काराय नमः।
ॐ ह्रिम्मनसे नमः।
ॐ हृष्टाय नमः।
ॐ हिरण्याय नमः।
ॐ हेमसम्भवाय नमः।
ॐ हुताशनाय नमः।
ॐ हुतनिष्पन्नाय नमः।
ॐ हुङ्काराकृतिसुप्रभवे नमः।
ॐ हव्यवाहाय नमः।
ॐ हव्यकराय नमः।
ॐ अट्टहासाय नमः।
ॐ अपराहताय नमः।
ॐ अणुरूपाय नमः।
ॐ रूपकराय नमः।
ॐ अजराय नमः।
ॐ अतनुरूपकाय नमः।
ॐ हंसमन्त्राय नमः।
ॐ हुतभुजे नमः।
ॐ हेमाम्बराय नमः।
ॐ सुलक्षणाय नमः।
ॐ नीपप्रियाय नमः।
ॐ नीलवाससे नमः।
ॐ निधिपालाय नमः।
ॐ निरातपाय नमः।
ॐ क्रोडहस्ताय नमः।
ॐ तपस्त्रात्रे नमः।
ॐ तपोरक्षकाय नमः।
ॐ तपाह्वयाय नमः।
ॐ मूर्धाभिषिक्ताय नमः।
ॐ मानिने नमः।
ॐ मन्त्ररूपाय नमः।
ॐ मृडाय नमः।
ॐ मनवे नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मेधसाय नमः।
ॐ मुष्णवे नमः।
ॐ मकराय नमः।
ॐ मकरालयाय नमः।
ॐ मार्ताण्डाय नमः।
ॐ मञ्जुकेशाय नमः।
ॐ मासपालाय नमः।
ॐ महौषधये नमः।
ॐ श्रोत्रियाय नमः।
ॐ शोभमानाय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सर्वदेशिकाय नमः।
ॐ चन्द्रहासाय नमः।
ॐ शमाय नमः।
ॐ शक्ताय नमः।
ॐ शशिभासाय नमः।
ॐ समाधिकाय नमः।
ॐ सुदन्ताय नमः।
ॐ सुकपोलाय नमः।
ॐ षड्वर्णाय नमः।
ॐ सम्पदोऽधिपाय नमः।
ॐ गरलाय नमः।
ॐ कालकण्ठाय नमः।
ॐ गोनेत्रे नमः ।
ॐ गोमुखप्रभवे नमः।
ॐ कौशिकाय नमः।
ॐ कालदेवाय नमः।
ॐ कोशकाय नमः।
ॐ क्रौञ्चभेदकाय नमः।
ॐ क्रियाकराय नमः।
ॐ कृपालवे नमः।
ॐ करवीरकरोरुहाय नमः।
ॐ कन्दर्पदर्पहारिणे नमः।
ॐ कामदात्रे नमः।
ॐ कपालकाय नमः।
ॐ कैलासवासाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ विरोचनाय नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ बभ्रुवाहाय नमः।
ॐ बलाध्यक्षाय नमः।
ॐ फणामणिविभूषणाय नमः।
ॐ सुन्दराय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ स्वच्छाय नमः।
ॐ सभासदे नमः।
ॐ सभाकराय नमः।
ॐ शरानिवृत्ताय नमः।
ॐ शक्राप्ताय नमः।
ॐ शरणागतपालकाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
ॐ दीर्घजिह्वाय नमः।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
ॐ पिशाचघ्ने नमः।
ॐ अभेद्याय नमः।
ॐ अङ्गदाढ्याय नमः।
ॐ भोजपालाय नमः।
ॐ भूपतये नमः।
ॐ गृध्रनासाय नमः।
ॐ अविषह्याय नमः।
ॐ दिग्देहाय नमः।
ॐ दैन्यदाहकाय नमः।
ॐ बाडवपूरितमुखाय नमः।
ॐ व्यापकाय नमः।
ॐ विषमोचकाय नमः।
ॐ वसन्ताय नमः।
ॐ समरक्रुद्धाय नमः।
ॐ पुङ्गवाय नमः।
ॐ पङ्कजासनाय नमः।
ॐ विश्वदर्पाय नमः।
ॐ निश्चिताज्ञाय नमः।
ॐ नागाभरणभूषिताय नमः।
ॐ भरताय नमः।
ॐ भैरवाकाराय नमः।
ॐ भरणाय नमः।
ॐ वामनक्रियाय नमः।
ॐ सिंहास्याय नमः।
ॐ सिंहरूपाय नमः।
ॐ सेनापतये नमः।
ॐ सकारकाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सिद्धरूपिणे नमः।
ॐ सिद्धधर्मपरायणाय नमः।
ॐ आदित्यरूपाय नमः।
ॐ आपद्घ्नाय नमः।
ॐ अमृताब्धिवासभुवे नमः।
ॐ युवराजाय नमः।
ॐ योगिवर्याय नमः।
ॐ उषस्तेजसे नमः।
ॐ उडुप्रभाय नमः।
ॐ देवादिदेवाय नमः।
ॐ दैवज्ञाय नमः।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
ॐ पिञ्छचूडाय नमः।
ॐ फणामणिविभूषिताय नमः।
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः।
ॐ भोगाय नमः।
ॐ भोगानन्दकराय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ पञ्चहस्तेन सम्पूज्याय नमः।
ॐ पञ्चबाणेन सेविताय नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ भानुमयाय नमः।
ॐ प्राजापत्यस्वरूपकाय नमः।
ॐ स्वच्छन्दाय नमः।
ॐ छन्दःशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ देवमनुप्रभवे नमः।
ॐ दशभुजाय नमः।
ॐ दशाध्यक्षाय नमः।
ॐ दानवानां विनाशनाय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ शरनिष्पन्नाय नमः।
ॐ शतानन्दसमागमाय नमः।
ॐ गृध्राद्रिवासाय नमः।
ॐ गम्भीराय नमः।
ॐ गन्धग्राहाय नमः।
ॐ गणेश्वराय नमः।
ॐ गोमेधाय नमः।
ॐ गण्डकावासाय नमः।
ॐ गोकुलैः परिवारिताय नमः।
ॐ परिवेषाय नमः।
ॐ पदज्ञानिने नमः।
ॐ प्रियङ्गुद्रुमवासकाय नमः।
ॐ गुहावासाय नमः।
ॐ गुरुवराय नमः।
ॐ वन्दनीयाय नमः।
ॐ वदान्यकाय नमः।
ॐ वृत्ताकाराय नमः।
ॐ वेणुपाणये नमः।
ॐ वीणादण्डधराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हैमीड्याय नमः।
ॐ होतृसुभगाय नमः।
ॐ हौत्रज्ञाय नमः।
ॐ ओजसां पतये नमः।
ॐ पवमानाय नमः।
ॐ प्रजातन्तुप्रदाय नमः।
ॐ दण्डविनाशनाय नमः।
ॐ निमीड्याय नमः।
ॐ निमिषार्धज्ञाय नमः।
ॐ निमिषाकारकारणाय नमः।
ॐ लिगुडाभाय नमः।
ॐ लिडाकाराय नमः।
ॐ लक्ष्मीवन्द्याय नमः।
ॐ वरप्रभवे नमः।
ॐ इडाज्ञाय नमः।
ॐ पिङ्गलावासाय नमः।
ॐ सुषुम्नामध्यसम्भवाय नमः।
ॐ भिक्षाटनाय नमः।
ॐ भीमवर्चसे नमः।
ॐ वरकीर्तये नमः।
ॐ सभेश्वराय नमः।
ॐ वाचाऽतीताय नमः।
ॐ वरनिधये नमः।
ॐ परिवेत्रे नमः।
ॐ प्रमाणकाय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ अनन्तादित्यवर्चसे नमः।
ॐ वेषप्रियाय नमः।
ॐ विषग्राहाय नमः।
ॐ वरदानकरोत्तमाय नमः।
ॐ विपिने नमः।
ॐ वेदसाराय नमः।
ॐ वेदान्तैः परितोषिताय नमः।
ॐ वक्रागमाय नमः।
ॐ वर्चवचसे नमः।
ॐ बलदात्रे नमः।
ॐ विमानवते नमः।
ॐ वज्रकान्ताय नमः।
ॐ वंशकराय नमः।
ॐ वटुरक्षाविशारदाय नमः।
ॐ विप्रक्रीडाय नमः।
ॐ विप्रपूज्याय नमः।
ॐ वेलाराशये नमः।
ॐ चलालकाय नमः।
ॐ कोलाहलाय नमः।
ॐ क्रोडनेत्राय नमः।
ॐ क्रोडास्याय नमः।
ॐ कपालभृते नमः।
ॐ कुञ्जरेड्याय नमः।
ॐ मञ्जुवाससे नमः।
ॐ क्रियमाणाय नमः।
ॐ क्रियाप्रदाय नमः।
ॐ क्रीडानाथाय नमः।
ॐ कीलहस्ताय नमः।
ॐ क्रोशमानाय नमः।
ॐ बलाधिकाय नमः।
ॐ कनकाय नमः।
ॐ होतृभागिने नमः।
ॐ खवासाय नमः।
ॐ खचराय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ गुणकाय नमः।
ॐ गुणनिर्दिष्टाय नमः।
ॐ गुणत्यागिने नमः।
ॐ कुशाधिपाय नमः।
ॐ पाटलाय नमः।
ॐ पत्रधारिणे नमः।
ॐ पलाशाय नमः।
ॐ पुत्रवर्धनाय नमः।
ॐ पितृसच्चरिताय नमः।
ॐ प्रेष्टाय नमः।
ॐ पापभस्मपुनःशुचये नमः ।
ॐ फालनेत्राय नमः ।
ॐ फुल्लकेशाय नमः ।
ॐ फुल्लकल्हारभूषिताय नमः।
ॐ फणिसेव्याय नमः।
ॐ पट्टभद्राय नमः।
ॐ पटवे नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वयोऽधिकाय नमः।
ॐ चोरनाट्याय नमः।
ॐ चोरवेषाय नमः।
ॐ चोरघ्नाय नमः।
ॐ शौर्यवर्धनाय नमः।
ॐ चञ्चलाक्षाय नमः।
ॐ चामरकाय नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ मदगामिने नमः।
ॐ मृडाभाय नमः।
ॐ मेषवाहाय नमः।
ॐ मैथिल्याय नमः।
ॐ मोचकाय नमः।
ॐ मनसे नमः।
ॐ मनुरूपाय नमः।
ॐ मन्त्रदेवाय नमः।
ॐ मन्त्रराशये नमः।
ॐ महादृढाय नमः।
ॐ स्थूपज्ञाय नमः।
ॐ धनदात्रे नमः।
ॐ देववन्द्याय नमः।
ॐ तारणाय नमः।
ॐ यज्ञप्रियाय नमः।
ॐ यमाध्यक्षाय नमः।
ॐ इभक्रीडाय नमः।
ॐ इभेक्षणाय नमः।
ॐ दधिप्रियाय नमः।
ॐ दुराधर्षाय नमः।
ॐ दारुपालाय नमः।
ॐ दनूजघ्ने नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ दामधराय नमः।
ॐ दक्षिणामूर्तिरूपकाय नमः।
ॐ शचीपूज्याय नमः।
ॐ शङ्खकर्णाय नमः।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
ॐ मनुप्रियाय नमः।
ॐ गुणरूपाय नमः।
ॐ गुडाकेशाय नमः।
ॐ कुलधर्मपरायणाय नमः।
ॐ कालकण्ठाय नमः।
ॐ गाढगात्राय नमः।
ॐ गोत्ररूपाय नमः।
ॐ कुलेश्वराय नमः।
ॐ आनन्दभैरवाराध्याय नमः।
ॐ हयमेधफलप्रदाय नमः।
ॐ दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः।
ॐ गुडान्नप्रीतमानसाय नमः।
ॐ घृतान्नासक्तहृदयाय नमः।
ॐ गौराङ्गाय नमः।
ॐ गर्वभञ्जकाय नमः।
ॐ गणेशपूज्याय नमः।
ॐ गगनाय नमः।
ॐ गणानां पतये नमः।
ॐ गर्जिताय नमः।
ॐ छद्महीनाय नमः।
ॐ शशिधराय नमः।
ॐ शत्रूणां पतये नमः।
ॐ अङ्गिरसे नमः।
ॐ चराचरमयाय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शरभेशाय नमः।
ॐ शतातपाय नमः।
ॐ वीराराध्याय नमः।
ॐ वक्रागमाय नमः।
ॐ वेदाङ्गाय नमः।
ॐ वेदपारगाय नमः।
ॐ पर्वतारोहणाय नमः।
ॐ पूष्णे नमः।
ॐ परमेशाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ भावज्ञाय नमः।
ॐ भवरोगघ्नाय नमः।
ॐ भवसागरतारणाय नमः।
ॐ चिदग्निदेहाय नमः।
ॐ चिद्रूपाय नमः।
ॐ चिदानन्दाय नमः।
ॐ चिदाकृतये नमः।
ॐ नाट्यप्रियाय नमः।
ॐ नरपतये नमः।
ॐ नरनारायणार्चिताय नमः।
ॐ निषादराजाय नमः।
ॐ नीहाराय नमः।
ॐ नेष्ट्रे नमः।
ॐ निष्टुरभाषणाय नमः।
ॐ निम्नप्रियाय नमः।
ॐ नीलनेत्राय नमः।
ॐ नीलाङ्गाय नमः।
ॐ नीलकेशकाय नमः।
ॐ सिंहाक्षाय नमः।
ॐ सर्वविघ्नेशाय नमः।
ॐ सामवेदपरायाणाय नमः।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
ॐ शर्वरीशाय नमः।
ॐ षडाननाय नमः।
ॐ सुरूपाय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ स्वर्गाय नमः।
ॐ शचीनाथेन पूजिताय नमः।
ॐ काननाय नमः।
ॐ कामदहनाय नमः।
ॐ दग्धपापाय नमः।
ॐ धराधिपाय नमः।
ॐ दामग्रन्थिने नमः।
ॐ शतस्त्रीशाय नमः।
ॐ तन्त्रीपालाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ ताम्राक्षाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
ॐ तिलभोज्याय नमः।
ॐ तिलोदराय नमः।
ॐ माण्डुकर्णाय नमः।
ॐ मृडाधीशाय नमः।
ॐ मेरुवर्णाय नमः।
ॐ महोदराय नमः।
ॐ मार्त्ताण्डभैरवाराध्याय नमः।
ॐ मणिरूपाय नमः।
ॐ मरुद्वहाय नमः।
ॐ माषप्रियाय नमः।
ॐ मधुपानाय नमः।
ॐ मृणालाय नमः।
ॐ मोहिनीपतये नमः।
ॐ महाकामेशनयनाय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मदगर्विताय नमः।
ॐ मूलाधाराम्बुजावासाय नमः।
ॐ मूलविद्यास्वरूपकाय नमः।
ॐ स्वाधिष्ठानमयाय नमः।
ॐ स्वस्थाय नमः।
ॐ स्वस्तिवाक्याय नमः।
ॐ स्रुवायुधाय नमः।
ॐ मणिपूराब्जनिलयाय नमः।
ॐ महाभैरवपूजिताय नमः।
ॐ अनाहताब्जरसिकाय नमः।
ॐ ह्रीङ्काररसपेशलाय नमः।
ॐ भ्रूमध्यवासाय नमः।
ॐ भूकान्ताय नमः।
ॐ भरद्वाजप्रपूजिताय नमः।
ॐ सहस्राराम्बुजावासाय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सामवाचकाय नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ गुणातीताय नमः।
ॐ गुणपूज्याय नमः।
ॐ गुणाश्रयाय नमः।
ॐ धन्याय नमः।
ॐ धनभृते नमः।
ॐ दाहाय नमः।
ॐ धनदानकराम्बुजाय नमः।
ॐ महाशयाय नमः।
ॐ महातीताय नमः।
ॐ मायाहीनाय नमः।
ॐ मदार्चिताय नमः।
ॐ माठराय नमः।
ॐ मोक्षफलदाय नमः।
ॐ मद्वैरीकुलनाशनाय नमः।
ॐ पिङ्गलाय नमः।
ॐ पिञ्छचूडाय नमः।
ॐ पिशिताशपवित्रकाय नमः।
ॐ पायसान्नप्रियाय नमः।
ॐ पर्वपक्षमासविभाजकाय नमः।
ॐ वज्रभूषाय नमः।
ॐ वज्रकायाय नमः।
ॐ विरिञ्चिने नमः।
ॐ वरवक्षणाय नमः।
ॐ विज्ञानकलिकावृन्दाय नमः।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
ॐ डम्भघ्नाय नमः।
ॐ दमघोषघ्नाय नमः।
ॐ दासपालाय नमः।
ॐ तपौजसे नमः।
ॐ द्रोणकुम्भाभिषिक्ताय नमः।
ॐ द्रोहिनाशाय नमः।
ॐ तपातुराय नमः।
ॐ महावीरेन्द्रवरदाय नमः।
ॐ महासंसारनाशनाय नमः।
ॐ लाकिनीहाकिनीलब्धाय नमः।
ॐ लवणाम्भोधितारणाय नमः।
ॐ कोकिलाय नमः।
ॐ कालपाशघ्नाय नमः।
ॐ कर्मबन्धविमोचकाय नमः।
ॐ मोचकाय नमः।
ॐ मोहनिर्भिन्नाय नमः।
ॐ भगाराध्याय नमः।
ॐ बृहत्तनवे नमः।
ॐ अक्षयाय नमः।
ॐ अक्रूरवरदाय नमः।
ॐ वक्रागमविनाशनाय नमः।
ॐ डाकीनेय नमः।
ॐ सूर्यतेजस्विने नमः।
ॐ सर्पभूषाय नमः।
ॐ सद्गुरवे नमः।
ॐ स्वतन्त्रेशैाय नमः।
ॐ सर्वतन्त्रेशाय नमः।
ॐ दक्षिणादिगधीश्वराय नमः।
ॐ सच्चिदानन्दकलिकाय नमः।
ॐ प्रेमरूपाय नमः।
ॐ प्रियङ्कराय नमः।
ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानाय नमः।
ॐ मुक्तिदाय नमः।
ॐ मुक्तिरूपकाय नमः।
ॐ मुमुक्षवे नमः।
ॐ कर्मफलदाय नमः।
ॐ मार्गदक्षाय नमः।
ॐ कर्मणे नमः।
ॐ महाबुद्धाय नमः।
ॐ महाशुद्धाय नमः।
ॐ शुकवर्णाय नमः।
ॐ शुकप्रियाय नमः ।
ॐ सोमप्रियाय नमः।
ॐ सुरप्रीताय नमः।
ॐ पर्वाराधनतत्पराय नमः।
ॐ अजपाय नमः।
ॐ जनहंसाय नमः।
ॐ हफलपाणिप्रपूजिताय नमः।
ॐ अर्चिताय नमः।
ॐ वर्धनाय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वीरवेषाय नमः।
ॐ विधुप्रियाय नमः।
ॐ लास्यप्रियाय नमः।
ॐ लयकराय नमः।
ॐ लाभालाभविवर्जिताय नमः।
ॐ पञ्चाननाय नमः।
ॐ पञ्चगूरवे नमः।
ॐ पञ्चयज्ञफलप्रदाय नमः।
ॐ पाशहस्ताय नमः।
ॐ परशुहस्ताय नम।
ॐ पावकेशाय नमः।
ॐ पर्जन्यसमगर्जनाय नमः।
ॐ पापारये नमः।
ॐ परमोदाराय नमः।
ॐ प्रजेशाय नमः।
ॐ पङ्कनाशनाय नमः।
ॐ नष्टकर्मणे नमः।
ॐ नष्टवैराय नमः।
ॐ इष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः।
ॐ नागाधीशाय नमः।
ॐ नष्टपापाय नमः।
ॐ इष्टनामविधायकाय नमः।
ॐ सामरस्याय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ पाषण्डिने नमः।
ॐ पर्वतप्रियाय नमः।
ॐ पञ्चकृत्यपरायणाय नमः।
ॐ पात्रे नमः।
ॐ पञ्चपञ्चातिशायिकाय नमः।
ॐ पद्माक्षाय नमः।
ॐ पद्मवदनाय नमः।
ॐ पावकाभाय नमः।
ॐ प्रियङ्कराय नमः।
ॐ कार्तस्वराङ्गाय नमः।
ॐ गौराङ्गाय नमः।
ॐ गौरीपुत्राय नमः।
ॐ धनेश्वराय नमः।
ॐ गणेशाश्लिष्टदेहाय नमः।
ॐ शितांशवे नमः।
ॐ शुभदीधितये नमः।
ॐ दक्षध्वंसाय नमः।
ॐ दक्षकराय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ कात्यायनीसुताय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ मार्गणाय नमः।
ॐ गर्भाय नमः।
ॐ गर्वभङ्गाय नमः।
ॐ कुशासनाय नमः।
ॐ कुलपालपतये नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ पवमानाय नमः।
ॐ प्रजाधिपाय नमः।
ॐ दर्शप्रियाय नमः।
ॐ निर्विकाराय नमः।
ॐ दीर्घकायाय नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ भेरीनादप्रियाय नमः।
ॐ वृन्दाय नमः।
ॐ बृहत्सेनाय नमः।
ॐ सुपालकाय नमः।
ॐ सुब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मरसिकाय नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ रजताद्रिभासे नमः।
ॐ तिमिरघ्नाय नमः।
ॐ मिहिराभाय नमः।
ॐ महानीलसमप्रभाय नमः।
ॐ श्रीचन्दनविलिप्ताङ्गाय नमः।
ॐ श्रीपुत्राय नमः।
ॐ श्रीतरुप्रियाय नमः।
ॐ लाक्षावर्णाय नमः।
ॐ लसत्कर्णाय नमः।
ॐ रजनीध्वंसिसन्निभाय नमः।
ॐ बिन्दुप्रियाय नमः।
ॐ अम्बिकापुत्राय नमः।
ॐ बैन्दवाय नमः।
ॐ बलनायकाय नमः।
ॐ आपन्नतारकाय नमः।
ॐ तप्ताय नमः।
ॐ तप्तकृछ्रफलप्रदाय नमः।
ॐ मरुद्वृधाय नमः।
ॐ महाखर्वाय नमः।
ॐ चिरावासय नमः।
ॐ शिखिप्रियाय नमः।
ॐ आयुष्मते नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ दूताय नमः।
ॐ आयुर्वेदपरायणाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ परमहंसाय नमः।
ॐ अवधूताश्रमप्रियाय नमः।
ॐ अश्ववेगाय नमः।
ॐ अश्वहृदयाय नमः।
ॐ हयधैर्यफलप्रदाय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ दुर्मुखाय नमः।
ॐ विघ्नाय नमः।
ॐ निर्विघ्नाय नमः।
ॐ विघ्नविनाशनाय नमः।
ॐ आर्याय नमः।
ॐ नाथाय नमः।
ॐ अर्यमाभासाय नमः।
ॐ फाल्गुनाय नमः।
ॐ फाललोचनाय नमः।
ॐ अरातिघ्नाय नमः।
ॐ घनग्रीवाय नमः।
ॐ ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाय नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ कल्पशास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ कल्पानलविधायकाय नमः।
ॐ ज्ञानविज्ञानफलदाय नमः।
ॐ विरिञ्चारिविनाशनाय नमः।
ॐ वीरमार्ताण्डवरदाय नमः।
ॐ वीरबाहवे नमः।
ॐ पूर्वजाय नमः।
ॐ वीरसिंहासनाय नमः।
ॐ विज्ञाय नमः।
ॐ वीरकार्याय नमः।
ॐ अस्तदानवाय नमः।
ॐ नरवीरसुहृद्भ्रात्रे नमः।
ॐ वीरकार्याय नमः।
ॐ नागरत्नविभूषिताय नमः।
ॐ वाचस्पतये नमः।
ॐ पुरारातये नमः।
ॐ संवर्त्ताय नमः।
ॐ समरेश्वराय नमः।
ॐ उरुवाग्मिने नमः।
ॐ उमापुत्राय नमः।
ॐ उडुलोकसुरक्षकाय नमः।
ॐ श‍ृङ्गाररससम्पूर्णाय नमः।
ॐ सिन्दूरतिलकाङ्गिताय नमः।
ॐ कुङ्कुमाङ्कितसर्वाङ्गाय नमः।
ॐ कालकेयविनाशानाय नमः।
ॐ मत्तनागप्रियाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ नागगन्धर्वपूजिताय नमः।
ॐ सुस्वप्नबोधकाय नमः।
ॐ बोधाय नमः।
ॐ गौरीदुःस्वप्ननाशनाय नमः।
ॐ चिन्ताराशिपरिध्वंसिने नमः।
ॐ चिन्तामणिविभूषिताय नमः।
ॐ चराचरजगत्स्रष्ट्रे नमः।
ॐ चलत्कुण्डलकर्णयुगे नमः।
ॐ मुकुरास्याय नमः।
ॐ मूलनिधये नमः।
ॐ निधिद्वयनिषेविताय नमः।
ॐ नीराजनप्रीतमानसाय नमः।
ॐ नीलनेत्राय नमः।
ॐ नयप्रदाय नमः।
ॐ केदारेशाय नमः।
ॐ किराताय नमः।
ॐ कालात्मने नमः।
ॐ कल्पविग्रहाय नमः।
ॐ कल्पान्तभैरवाराध्याय नमः।
ॐ कलाकाष्ठास्वरूपाय नमः।
ॐ ऋतुवर्षादिमासवते नमः।
ॐ दिनेशमण्डलावासाय नमः।
ॐ वासवेन प्रपूजिताय नमः।
ॐ बहूलास्तम्बकर्मज्ञाय नमः।
ॐ पञ्चाशद्वर्णरूपकाय नमः।
ॐ चिन्ताहीनाय नमः।
ॐ चिदाक्रान्ताय नमः।
ॐ चारुपालाय नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ बन्धूककुसुमप्रख्याय नमः।
ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः।
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
ॐ विराधघ्नाय नमः।
ॐ सचित्राय नमः।
ॐ चित्रकर्मकाय नमः।
ॐ सङ्गीतलोलुपमनसे नमः।
ॐ स्निग्धगम्भीरगर्जिताय नमः।
ॐ तुङ्गवक्त्राय नमः।
ॐ स्तवरसाय नमः।
ॐ अभ्राभाय नमः।
ॐ भ्रमरेक्षणाय नमः।
ॐ लीलाकमलहस्ताब्जाय नमः।
ॐ बालकुन्दविभूषिताय नमः।
ॐ लोध्रप्रसवशुद्धाभाय नमः।
ॐ शिरीषकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ त्रासत्राणकराय नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तत्त्ववाक्यार्धबोधकाय नमः।
ॐ वर्षीयसे नमः।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
ॐ वेदान्तप्रतिपादकाय नमः।
ॐ मूलभुताय नमः।
ॐ मूलतत्वाय नमः।
ॐ मूलकारणविग्रहाय नमः।
ॐ आदिनाथाय नमः।
ॐ अक्षयफलपाणये नमः।
ॐ जन्मपराजिताय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ गानप्रियाय नमः।
ॐ गानलोलाय नमः।
ॐ महेशाय नमः।
ॐ विज्ञमानसाय नमः।
ॐ गिरिजास्तन्यरसिकाय नमः।
ॐ गिरिराजवरस्तुताय नमः।
ॐ पीयूषकुम्भहस्ताब्जाय नमः।
ॐ पाशत्यागिने नमः।
ॐ चिरन्तनाय नमः।
ॐ सुधालालसवक्त्राब्जाय नमः।
ॐ सुरद्रुमफलेप्सिताय नमः।
ॐ रत्नहाटकभूषाङ्गाय नमः।
ॐ रावणाभिप्रपूजिताय नमः।
ॐ कनत्कालेयसुप्रीताय नमः।
ॐ क्रौञ्चगर्वविनाशनाय नमः।
ॐ अशेषजनसम्मोहाय नमः।
ॐ आयुर्विद्याफलप्रदाय नमः।
ॐ अवबद्धदुकूलाङ्गाय नमः।
ॐ हारालङ्कृतकन्धराय नमः।
ॐ केतकीकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ कलभैःपरिवारिताय नमः।
ॐ केकाप्रियाय नमः।
ॐ कार्तिकेयाय नमः।
ॐ सारङ्गनिनादप्रियाय नमः।
ॐ चातकालापसन्तुष्टाय नमः।
ॐ चमरीमृगसेविताय नमः।
ॐ आम्रकूटाद्रिसञ्चाराय नमः।
ॐ आम्नायफलदायकाय नमः।
ॐ अक्षसूत्रधृतपाणये नमः।
ॐ अक्षिरोगविनाशनाय नमः।
ॐ मुकुन्दपूज्याय नमः।
ॐ मोहाङ्गाय नमः।
ॐ मुनिमानसतोषिताय नमः।
ॐ तैलाभिषिक्तसुशिरसे नमः।
ॐ तर्जनीमुद्रदर्शनाय नमः।
ॐ तटातकामनःप्रीताय नमः।
ॐ तमोगुणविनाशनाय नमः।
ॐ अनामयाय नमः।
ॐ अनादर्शाय नमः।
ॐ अर्जुनाभाय नमः।
ॐ हुतप्रियाय नमः।
ॐ षाड्गुण्यपरिसम्पूर्णाय नमः।
ॐ सप्ताश्वादिग्रहैः स्तुताय नमः।
ॐ वीतशोकाय नमः।
ॐ प्रसादज्ञाय नमः।
ॐ सप्तप्राणवरप्रदाय नमः।
ॐ सप्तार्चिषे नमः।
ॐ त्रिनयनाय नमः।
ॐ त्रिवेणीफलदायकाय नमः।
ॐ कृष्णवर्त्मने नमः।
ॐ वेदमुखाय नमः।
ॐ दारुमण्डलमध्यकाय नमः।
ॐ वीरनूपुरपादाब्जाय नमः।
ॐ वीरकङ्कणपाणिमते नमः।
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
ॐ शुद्धमुखाय नमः।
ॐ शुद्धभस्मानुलेपनाय नमः।
ॐ शुम्भध्वंसिनीसम्पूज्याय नमः।
ॐ रक्तबीजकुलान्तकाय नमः।
ॐ निषादादिस्वरप्रीताय नमः।
ॐ नमस्कारफलप्रदाय नमः।
ॐ भक्तारिपञ्चतादायिने नमः।
ॐ सज्जीकृतशरायुधाय नमः।
ॐ अभयङ्करमन्त्रज्ञाय नमः।
ॐ कुब्जिकामन्त्रविग्रहाय नमः।
ॐ धूम्राश्वाय नमः।
ॐ उग्रतेजस्विने नमः।
ॐ दशकण्ठविनाशनाय नमः।
ॐ आशुगायुधहस्ताब्जाय नमः।
ॐ गदायुधकराम्बुजाय नमः।
ॐ पाशायुधसुपाणये नमः।
ॐ कपालायुधसद्भुजाय नमः।
ॐ सहस्रशीर्षवदनाय नमः।
ॐ सहस्रद्वयलोचनाय नमः।
ॐ नानाहेतिधरपाणये नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ नानास्रृजे नमः।
ॐ भूषणप्रियाय नमः।
ॐ आश्यामकोमलतनवे नमः।
ॐ आरक्तापाङ्गलोचनाय नमः।
ॐ द्वादशाहक्रतुप्रीताय नमः।
ॐ पौण्डरीकफलप्रदाय नमः।
ॐ अप्तोऽर्यामक्रतुमयाय नमः।
ॐ चयनादिफलप्रदाय नमः।
ॐ पशुबन्धफलदाय नमः।
ॐ वाजपेयात्मदैवताय नमः।
ॐ आब्रह्मकीटजननावनात्मने नमः।
ॐ चम्पकप्रियाय नमः।
ॐ पशुपाशविभागज्ञाय नमः।
ॐ परिज्ञानप्रदायकाय नमः।
ॐ कल्पेश्वराय नमः।
ॐ कल्पवर्याय नमः।
ॐ जातवेदप्रभाकराय नमः।
ॐ कुम्भीश्वराय नमः।
ॐ कुम्भपाणये नमः।
ॐ कुङ्कुमाक्तललाटकाय नमः।
ॐ शिलीध्रपत्रसङ्काशाय नमः।
ॐ सिंहवक्त्रप्रमर्दनाय नमः।
ॐ कोकिलक्वणिताकर्णिने नमः।
ॐ कालनाशनतत्पराय नमः।
ॐ नैयायिकमतघ्नाय नमः।
ॐ बौद्धसङ्घविनाशनाय नमः।
ॐ धृतहेमाब्जपाणये नमः।
ॐ होमसन्तुष्टमानसाय नमः।
ॐ पितृयज्ञस्यफलदाय नमः।
ॐ पितृवज्जनरक्षकाय नमः।
ॐ पदातिकर्मनिरताय नमः।
ॐ पृषदाज्यप्रदायकाय नमः।
ॐ महासुरवधोद्युक्ताय नमः।
ॐ शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षकाय नमः।
ॐ महावर्षतिरोधानाय नमः।
ॐ नमःस्वाहावषड्वौष- ट्वल्लवप्रतिपादकाय नमः।
ॐ महीरसदृशग्रीवाय नमः।
ॐ महीरसदृशस्तवाय नमः।
ॐ तन्त्रीवादनहस्ताग्राय नमः।
ॐ सङ्गीतप्रियमानसाय नमः।
ॐ चिदंशमुकुरावासाय नमः।
ॐ मणिकूटाद्रिसञ्चाराय नमः।
ॐ लीलासञ्चारतनुकाय नमः।
ॐ लिङ्गशास्त्रप्रवर्तकाय नमः।
ॐ राकेन्दुद्युतिसम्पन्नाय नमः।
ॐ यागकर्मफलप्रदाय नमः।
ॐ मैनाकगिरिसञ्चारिणे नमः।
ॐ मधुवंशविनाशनाय नमः।
ॐ तालखण्डपुरावासाय नमः।
ॐ तमालनिभतेजसे नमः।
ॐ पूर्णापुष्कलाम्बासमेत- श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः।
स्वामिये शरणम् अय्यप्पा।

ganaanaam tvaa ganapatim havaamahe kavim kaveenaamupavashravastamam.
jyesht'haraajam brahmanaam brahmanaspata aa nah' shri'navannootibhih' seeda saadanam.
dhaataa vidhaataa paramota sandri'k prajaapatih' paramesht'hee viraajaa.
stomaashchhandaamsi nivido ma aahuretasmai raasht'ramabhisannamaama.
abhyaavartadhvamupameta saakamayam shaastaadhipatirvo astu.
asya vijnyaanamanusamrabhadhvamimam pashchaadanu jeevaatha sarve.
bhootanaathaaya vidmahe bhavaputraaya dheemahi.
tannah' shaastaa prachodayaat.
atha shreehariharaputrasahasranaamaavalih'.
om namo bhagavate bhootanaathaaya shreehariharaputraaya namah'.
om shivaputraaya namah'.
om mahaatejase namah'.
om shivakaaryadhurandharaaya namah'.
om shivapradaaya namah'.
om shivajnyaanine namah'.
om shaivadharmasurakshakaaya namah'.
om shankhadhaarine namah'.
om suraadhyakshaaya namah'.
om chandramaulaye namah'.
om surottamaaya namah'.
om kaameshaaya namah'.
om kaamatejasvine namah'.
om kaamaadiphalasamyutaaya namah'.
om kalyaanaaya namah'.
om komalaangaaya namah'.
om kalyaanaphaladaayakaaya namah'.
om karunaabdhaye namah'.
om karmadakshaaya namah'.
om karunaarasasaagaraaya namah'.
om jagatpriyaaya namah'.
om jagadrakshaaya namah'.
om jagadaanandadaayakaaya namah'.
om jayaadishaktisamsevyaaya namah'.
om janaahlaadaaya namah'.
om jigeeshukaaya namah'.
om jitendriyaaya namah'.
om jitakrodhaaya namah'.
om jitadevaarisanghakaaya namah'.
om jaiminyaadimunisevyaaya namah'.
om jaraamarananaashakaaya namah'.
om janaardanasutaaya namah'.
om jyesht'haaya namah'.
om jyesht'haadiganasevitaaya namah'.
om janmaheenaaya namah'.
om jitaamitraaya namah'.
om janakenaabhipoojitaaya namah'.
om paramesht'hine namah'.
om pashupataye namah'.
om pankajaasanapoojitaaya namah'.
om purahantre namah'.
om puratraatre namah'.
om paramaishvaryadaayakaaya namah'.
om pavanaadisuraih' sevyaaya namah'.
om panchabrahmaparaayanaaya namah'.
om paarvateetanayaaya namah'.
om brahmane namah'.
om paraanandaaya namah'.
om paraatparaaya namah'.
om brahmisht'haaya namah'.
om jnyaananirataaya namah'.
om gunaagunaniroopakaaya namah'.
om gunaadhyakshaaya namah'.
om gunanidhaye namah'.
om gopaalenaabhipoojitaaya namah'.
om gorakshakaaya namah'.
om godhanaaya namah'.
om gajaarood'haaya namah'.
om gajapriyaaya namah'.
om gajagreevaaya namah'.
om gajaskandhaaya namah'.
om gabhastaye namah'.
om gopataye namah'.
om prabhave namah'.
om graamapaalaaya namah'.
om gajaadhyakshaaya namah'.
om diggajenaabhipoojitaaya namah'.
om ganaadhyakshaaya namah'.
om ganapataye namah'.
om gavaam pataye namah'.
om ahaspataye namah'.
om jat'aadharaaya namah'.
om jalanibhaaya namah'.
om jaiminyaipabhipoojitaaya namah'.
om jalandharanihantre namah'.
om shonaakshaaya namah'.
om shonavaasakaaya namah'.
om suraadhipaaya namah'.
om shokahantre namah'.
om shobhaakshaaya namah'.
om sooryatejase namah'.
om suraarchitaaya namah'.
om surairvandyaaya namah'.
om shonaangaaya namah'.
om shaalmaleepataye namah'.
om sujyotishe namah'.
om sharaveeraghnaaya namah'.
om sharachchandranibhaananaaya namah'.
om sanakaadimunidhyeyaaya namah'.
om sarvajnyaanapradaaya namah'.
om vibhave namah'.
om halaayudhaaya namah'.
om hamsanibhaaya namah'.
om haahaahoohoomukhastutyaaya namah'.
om haripriyaaya namah'.
om harapriyaaya namah'.
om hamsaaya namah'.
om haryakshaasanatatparaaya namah'.
om paavanaaya namah'.
om paavakanibhaaya namah'.
om bhaktapaapavinaashanaaya namah'.
om bhaasitaangaaya namah'.
om bhayatraatre namah'.
om bhaanumate namah'.
om bhayanaashanaaya namah'.
om tripund'radhaarine namah'.
om trinayanaaya namah'.
om tripund'raankitamastakaaya namah'.
om tripuraghnaaya namah'.
om devavaraaya namah'.
om devaarikulanaashakaaya namah'.
om devasenaadhipaaya namah' .
om tejase namah'.
om tejoraashaye namah'.
om dashaananaaya namah'.
om daarunaaya namah'.
om doshahantre namah'.
om dordand'aaya namah'.
om dand'anaayakaaya namah'.
om dhanushpaanaye namah'.
om dharaadhyakshaaya namah'.
om dhanikaaya namah'.
om dharmavatsalaaya namah'.
om dharmajnyaaya namah'.
om dharmanirataaya namah'.
om dhanuh'shaastraparaayanaaya namah'.
om sthoolakarnaaya namah'.
om sthoolatanave namah'.
om sthoolaakshaaya namah'.
om sthoolabaahukaaya namah'.
om tanoottamaaya namah'.
om tanutraanaaya namah'.
om taarakaaya namah'.
om tejasaam pataye namah'.
om yogeeshvaraaya namah'.
om yoganidhaye namah'.
om yogine namah'.
om yogasamsthitaaya namah' .
om mandaaravaat'ikaaya namah'.
om mattaaya namah'.
om malayaalachalavaasabhuve namah'.
om mandaarakusumaprakhyaaya namah'.
om mandamaarutasevitaaya namah'.
om mahaabhaasaaya namah'.
om mahaavakshase namah'.
om manoharamadaarchitaaya namah'.
om mahonnataaya namah'.
om mahaakaayaaya namah'.
om mahaanetraaya namah'.
om mahaahanuve namah'.
om marutpoojyaaya namah'.
om maanadhanaaya namah'.
om mohanaaya namah'.
om mokshadaayakaaya namah'.
om mitraaya namah'.
om medhaaya namah'.
om mahaujasvine namah'.
om mahaavarshapradaayakaaya namah'.
om bhaashakaaya namah'.
om bhaashyashaastrajnyaaya namah'.
om bhaanumate namah'.
om bhaanutejase namah'.
om bhavaaneeputraaya namah'.
om bhishaje namah'.
om bhavataaranakaaranaaya namah'.
om neelaambaraaya namah'.
om neelanibhaaya namah'.
om neelagreevaaya namah'.
om niranjanaaya namah'.
om netratrayaaya namah'.
om nishaadajnyaaya namah'.
om naanaaratnopashobhitaaya namah'.
om ratnaprabhaaya namah'.
om ramaaputraaya namah'.
om ramayaa paritoshitaaya namah'.
om raajasevyaaya namah'.
om raajadhanaaya namah'.
om ranadordand'amand'itaaya namah'.
om ramanaaya namah'.
om renukaasevyaaya namah'.
om rajaneecharadaaranaaya namah'.
om eeshaanaaya namah'.
om ibharaat'sevyaaya namah'.
om eeshanaatrayanaashanaaya namah'.
om id'aavaasaaya namah'.
om hemanibhaaya namah'.
om haimapraakaarashobhitaaya namah'.
om hayapriyaaya namah'.
om hayagreevaaya namah'.
om hamsaaya namah'.
om hariharaatmajaaya namah'.
om haat'akasphat'ikaprakhyaaya namah'.
om hamsaarood'hena sevitaaya namah'.
om vanavaasaaya namah'.
om vanaadhyakshaaya namah'.
om vaamadevaaya namah'.
om vaaraananaaya namah'.
om vaivasvatapataye namah'.
om vishnave namah'.
om viraad'roopaaya namah'.
om vishaam pataye namah'.
om venunaadaaya namah'.
om varagreevaaya namah'.
om varaabhayakaraanvitaaya namah'.
om varchasvine namah'.
om vipulagreevaaya namah'.
om vipulaakshaaya namah'.
om vinodavate namah'.
om vainavaaranyavaasaaya namah'.
om vaamadevenasevitaaya namah'.
om vetrahastaaya namah'.
om vedanidhaye namah'.
om vamshadevaaya namah'.
om varaangaaya namah'.
om hreenkaaraaya namah'.
om hrimmanase namah'.
om hri'sht'aaya namah'.
om hiranyaaya namah'.
om hemasambhavaaya namah'.
om hutaashanaaya namah'.
om hutanishpannaaya namah'.
om hunkaaraakri'tisuprabhave namah'.
om havyavaahaaya namah'.
om havyakaraaya namah'.
om at't'ahaasaaya namah'.
om aparaahataaya namah'.
om anuroopaaya namah'.
om roopakaraaya namah'.
om ajaraaya namah'.
om atanuroopakaaya namah'.
om hamsamantraaya namah'.
om hutabhuje namah'.
om hemaambaraaya namah'.
om sulakshanaaya namah'.
om neepapriyaaya namah'.
om neelavaasase namah'.
om nidhipaalaaya namah'.
om niraatapaaya namah'.
om krod'ahastaaya namah'.
om tapastraatre namah'.
om taporakshakaaya namah'.
om tapaahvayaaya namah'.
om moordhaabhishiktaaya namah'.
om maanine namah'.
om mantraroopaaya namah'.
om mri'd'aaya namah'.
om manave namah'.
om medhaavine namah'.
om medhasaaya namah'.
om mushnave namah'.
om makaraaya namah'.
om makaraalayaaya namah'.
om maartaand'aaya namah'.
om manjukeshaaya namah'.
om maasapaalaaya namah'.
om mahaushadhaye namah'.
om shrotriyaaya namah'.
om shobhamaanaaya namah'.
om savitre namah'.
om sarvadeshikaaya namah'.
om chandrahaasaaya namah'.
om shamaaya namah'.
om shaktaaya namah'.
om shashibhaasaaya namah'.
om samaadhikaaya namah'.
om sudantaaya namah'.
om sukapolaaya namah'.
om shad'varnaaya namah'.
om sampado'dhipaaya namah'.
om garalaaya namah'.
om kaalakant'haaya namah'.
om gonetre namah' .
om gomukhaprabhave namah'.
om kaushikaaya namah'.
om kaaladevaaya namah'.
om koshakaaya namah'.
om kraunchabhedakaaya namah'.
om kriyaakaraaya namah'.
om kri'paalave namah'.
om karaveerakaroruhaaya namah'.
om kandarpadarpahaarine namah'.
om kaamadaatre namah'.
om kapaalakaaya namah'.
om kailaasavaasaaya namah'.
om varadaaya namah'.
om virochanaaya namah'.
om vibhaavasave namah'.
om babhruvaahaaya namah'.
om balaadhyakshaaya namah'.
om phanaamanivibhooshanaaya namah'.
om sundaraaya namah'.
om sumukhaaya namah'.
om svachchhaaya namah'.
om sabhaasade namah'.
om sabhaakaraaya namah'.
om sharaanivri'ttaaya namah'.
om shakraaptaaya namah'.
om sharanaagatapaalakaaya namah'.
om teekshnadamsht'raaya namah'.
om deerghajihvaaya namah'.
om pingalaakshaaya namah'.
om pishaachaghne namah'.
om abhedyaaya namah'.
om angadaad'hyaaya namah'.
om bhojapaalaaya namah'.
om bhoopataye namah'.
om gri'dhranaasaaya namah'.
om avishahyaaya namah'.
om digdehaaya namah'.
om dainyadaahakaaya namah'.
om baad'avapooritamukhaaya namah'.
om vyaapakaaya namah'.
om vishamochakaaya namah'.
om vasantaaya namah'.
om samarakruddhaaya namah'.
om pungavaaya namah'.
om pankajaasanaaya namah'.
om vishvadarpaaya namah'.
om nishchitaajnyaaya namah'.
om naagaabharanabhooshitaaya namah'.
om bharataaya namah'.
om bhairavaakaaraaya namah'.
om bharanaaya namah'.
om vaamanakriyaaya namah'.
om simhaasyaaya namah'.
om simharoopaaya namah'.
om senaapataye namah'.
om sakaarakaaya namah'.
om sanaatanaaya namah'.
om siddharoopine namah'.
om siddhadharmaparaayanaaya namah'.
om aadityaroopaaya namah'.
om aapadghnaaya namah'.
om amri'taabdhivaasabhuve namah'.
om yuvaraajaaya namah'.
om yogivaryaaya namah'.
om ushastejase namah'.
om ud'uprabhaaya namah'.
om devaadidevaaya namah'.
om daivajnyaaya namah'.
om taamrosht'haaya namah'.
om taamralochanaaya namah'.
om pingalaakshaaya namah'.
om pinchhachood'aaya namah'.
om phanaamanivibhooshitaaya namah'.
om bhujangabhooshanaaya namah'.
om bhogaaya namah'.
om bhogaanandakaraaya namah'.
om avyayaaya namah'.
om panchahastena sampoojyaaya namah'.
om panchabaanena sevitaaya namah'.
om bhavaaya namah'.
om sharvaaya namah'.
om bhaanumayaaya namah'.
om praajaapatyasvaroopakaaya namah'.
om svachchhandaaya namah'.
om chhandah'shaastrajnyaaya namah'.
om daantaaya namah'.
om devamanuprabhave namah'.
om dashabhujaaya namah'.
om dashaadhyakshaaya namah'.
om daanavaanaam vinaashanaaya namah'.
om sahasraakshaaya namah'.
om sharanishpannaaya namah'.
om shataanandasamaagamaaya namah'.
om gri'dhraadrivaasaaya namah'.
om gambheeraaya namah'.
om gandhagraahaaya namah'.
om ganeshvaraaya namah'.
om gomedhaaya namah'.
om gand'akaavaasaaya namah'.
om gokulaih' parivaaritaaya namah'.
om pariveshaaya namah'.
om padajnyaanine namah'.
om priyangudrumavaasakaaya namah'.
om guhaavaasaaya namah'.
om guruvaraaya namah'.
om vandaneeyaaya namah'.
om vadaanyakaaya namah'.
om vri'ttaakaaraaya namah'.
om venupaanaye namah'.
om veenaadand'adharaaya namah'.
om haraaya namah'.
om haimeed'yaaya namah'.
om hotri'subhagaaya namah'.
om hautrajnyaaya namah'.
om ojasaam pataye namah'.
om pavamaanaaya namah'.
om prajaatantupradaaya namah'.
om dand'avinaashanaaya namah'.
om nimeed'yaaya namah'.
om nimishaardhajnyaaya namah'.
om nimishaakaarakaaranaaya namah'.
om ligud'aabhaaya namah'.
om lid'aakaaraaya namah'.
om lakshmeevandyaaya namah'.
om varaprabhave namah'.
om id'aajnyaaya namah'.
om pingalaavaasaaya namah'.
om sushumnaamadhyasambhavaaya namah'.
om bhikshaat'anaaya namah'.
om bheemavarchase namah'.
om varakeertaye namah'.
om sabheshvaraaya namah'.
om vaachaa'teetaaya namah'.
om varanidhaye namah'.
om parivetre namah'.
om pramaanakaaya namah'.
om aprameyaaya namah'.
om aniruddhaaya namah'.
om anantaadityavarchase namah'.
om veshapriyaaya namah'.
om vishagraahaaya namah'.
om varadaanakarottamaaya namah'.
om vipine namah'.
om vedasaaraaya namah'.
om vedaantaih' paritoshitaaya namah'.
om vakraagamaaya namah'.
om varchavachase namah'.
om baladaatre namah'.
om vimaanavate namah'.
om vajrakaantaaya namah'.
om vamshakaraaya namah'.
om vat'urakshaavishaaradaaya namah'.
om viprakreed'aaya namah'.
om viprapoojyaaya namah'.
om velaaraashaye namah'.
om chalaalakaaya namah'.
om kolaahalaaya namah'.
om krod'anetraaya namah'.
om krod'aasyaaya namah'.
om kapaalabhri'te namah'.
om kunjared'yaaya namah'.
om manjuvaasase namah'.
om kriyamaanaaya namah'.
om kriyaapradaaya namah'.
om kreed'aanaathaaya namah'.
om keelahastaaya namah'.
om kroshamaanaaya namah'.
om balaadhikaaya namah'.
om kanakaaya namah'.
om hotri'bhaagine namah'.
om khavaasaaya namah'.
om khacharaaya namah'.
om khagaaya namah'.
om gunakaaya namah'.
om gunanirdisht'aaya namah'.
om gunatyaagine namah'.
om kushaadhipaaya namah'.
om paat'alaaya namah'.
om patradhaarine namah'.
om palaashaaya namah'.
om putravardhanaaya namah'.
om pitri'sachcharitaaya namah'.
om presht'aaya namah'.
om paapabhasmapunah'shuchaye namah' .
om phaalanetraaya namah' .
om phullakeshaaya namah' .
om phullakalhaarabhooshitaaya namah'.
om phanisevyaaya namah'.
om pat't'abhadraaya namah'.
om pat'ave namah'.
om vaagmine namah'.
om vayo'dhikaaya namah'.
om choranaat'yaaya namah'.
om choraveshaaya namah'.
om choraghnaaya namah'.
om shauryavardhanaaya namah'.
om chanchalaakshaaya namah'.
om chaamarakaaya namah'.
om mareechaye namah'.
om madagaamine namah'.
om mri'd'aabhaaya namah'.
om meshavaahaaya namah'.
om maithilyaaya namah'.
om mochakaaya namah'.
om manase namah'.
om manuroopaaya namah'.
om mantradevaaya namah'.
om mantraraashaye namah'.
om mahaadri'd'haaya namah'.
om sthoopajnyaaya namah'.
om dhanadaatre namah'.
om devavandyaaya namah'.
om taaranaaya namah'.
om yajnyapriyaaya namah'.
om yamaadhyakshaaya namah'.
om ibhakreed'aaya namah'.
om ibhekshanaaya namah'.
om dadhipriyaaya namah'.
om duraadharshaaya namah'.
om daarupaalaaya namah'.
om danoojaghne namah'.
om daamodaraaya namah'.
om daamadharaaya namah'.
om dakshinaamoortiroopakaaya namah'.
om shacheepoojyaaya namah'.
om shankhakarnaaya namah'.
om chandrachood'aaya namah'.
om manupriyaaya namah'.
om gunaroopaaya namah'.
om gud'aakeshaaya namah'.
om kuladharmaparaayanaaya namah'.
om kaalakant'haaya namah'.
om gaad'hagaatraaya namah'.
om gotraroopaaya namah'.
om kuleshvaraaya namah'.
om aanandabhairavaaraadhyaaya namah'.
om hayamedhaphalapradaaya namah'.
om dadhyannaasaktahri'dayaaya namah'.
om gud'aannapreetamaanasaaya namah'.
om ghri'taannaasaktahri'dayaaya namah'.
om gauraangaaya namah'.
om garvabhanjakaaya namah'.
om ganeshapoojyaaya namah'.
om gaganaaya namah'.
om ganaanaam pataye namah'.
om garjitaaya namah'.
om chhadmaheenaaya namah'.
om shashidharaaya namah'.
om shatroonaam pataye namah'.
om angirase namah'.
om charaacharamayaaya namah'.
om shaantaaya namah'.
om sharabheshaaya namah'.
om shataatapaaya namah'.
om veeraaraadhyaaya namah'.
om vakraagamaaya namah'.
om vedaangaaya namah'.
om vedapaaragaaya namah'.
om parvataarohanaaya namah'.
om pooshne namah'.
om parameshaaya namah'.
om prajaapataye namah'.
om bhaavajnyaaya namah'.
om bhavarogaghnaaya namah'.
om bhavasaagarataaranaaya namah'.
om chidagnidehaaya namah'.
om chidroopaaya namah'.
om chidaanandaaya namah'.
om chidaakri'taye namah'.
om naat'yapriyaaya namah'.
om narapataye namah'.
om naranaaraayanaarchitaaya namah'.
om nishaadaraajaaya namah'.
om neehaaraaya namah'.
om nesht're namah'.
om nisht'urabhaashanaaya namah'.
om nimnapriyaaya namah'.
om neelanetraaya namah'.
om neelaangaaya namah'.
om neelakeshakaaya namah'.
om simhaakshaaya namah'.
om sarvavighneshaaya namah'.
om saamavedaparaayaanaaya namah'.
om sanakaadimunidhyeyaaya namah'.
om sharvareeshaaya namah'.
om shad'aananaaya namah'.
om suroopaaya namah'.
om sulabhaaya namah'.
om svargaaya namah'.
om shacheenaathena poojitaaya namah'.
om kaananaaya namah'.
om kaamadahanaaya namah'.
om dagdhapaapaaya namah'.
om dharaadhipaaya namah'.
om daamagranthine namah'.
om shatastreeshaaya namah'.
om tantreepaalaaya namah'.
om taarakaaya namah'.
om taamraakshaaya namah'.
om teekshnadamsht'raaya namah'.
om tilabhojyaaya namah'.
om tilodaraaya namah'.
om maand'ukarnaaya namah'.
om mri'd'aadheeshaaya namah'.
om meruvarnaaya namah'.
om mahodaraaya namah'.
om maarttaand'abhairavaaraadhyaaya namah'.
om maniroopaaya namah'.
om marudvahaaya namah'.
om maashapriyaaya namah'.
om madhupaanaaya namah'.
om mri'naalaaya namah'.
om mohineepataye namah'.
om mahaakaameshanayanaaya namah'.
om maadhavaaya namah'.
om madagarvitaaya namah'.
om moolaadhaaraambujaavaasaaya namah'.
om moolavidyaasvaroopakaaya namah'.
om svaadhisht'haanamayaaya namah'.
om svasthaaya namah'.
om svastivaakyaaya namah'.
om sruvaayudhaaya namah'.
om manipooraabjanilayaaya namah'.
om mahaabhairavapoojitaaya namah'.
om anaahataabjarasikaaya namah'.
om hreenkaararasapeshalaaya namah'.
om bhroomadhyavaasaaya namah'.
om bhookaantaaya namah'.
om bharadvaajaprapoojitaaya namah'.
om sahasraaraambujaavaasaaya namah'.
om savitre namah'.
om saamavaachakaaya namah'.
om mukundaaya namah'.
om gunaateetaaya namah'.
om gunapoojyaaya namah'.
om gunaashrayaaya namah'.
om dhanyaaya namah'.
om dhanabhri'te namah'.
om daahaaya namah'.
om dhanadaanakaraambujaaya namah'.
om mahaashayaaya namah'.
om mahaateetaaya namah'.
om maayaaheenaaya namah'.
om madaarchitaaya namah'.
om maat'haraaya namah'.
om mokshaphaladaaya namah'.
om madvaireekulanaashanaaya namah'.
om pingalaaya namah'.
om pinchhachood'aaya namah'.
om pishitaashapavitrakaaya namah'.
om paayasaannapriyaaya namah'.
om parvapakshamaasavibhaajakaaya namah'.
om vajrabhooshaaya namah'.
om vajrakaayaaya namah'.
om virinchine namah'.
om varavakshanaaya namah'.
om vijnyaanakalikaavri'ndaaya namah'.
om vishvaroopapradarshakaaya namah'.
om d'ambhaghnaaya namah'.
om damaghoshaghnaaya namah'.
om daasapaalaaya namah'.
om tapaujase namah'.
om dronakumbhaabhishiktaaya namah'.
om drohinaashaaya namah'.
om tapaaturaaya namah'.
om mahaaveerendravaradaaya namah'.
om mahaasamsaaranaashanaaya namah'.
om laakineehaakineelabdhaaya namah'.
om lavanaambhodhitaaranaaya namah'.
om kokilaaya namah'.
om kaalapaashaghnaaya namah'.
om karmabandhavimochakaaya namah'.
om mochakaaya namah'.
om mohanirbhinnaaya namah'.
om bhagaaraadhyaaya namah'.
om bri'hattanave namah'.
om akshayaaya namah'.
om akrooravaradaaya namah'.
om vakraagamavinaashanaaya namah'.
om d'aakeeneya namah'.
om sooryatejasvine namah'.
om sarpabhooshaaya namah'.
om sadgurave namah'.
om svatantreshaiaaya namah'.
om sarvatantreshaaya namah'.
om dakshinaadigadheeshvaraaya namah'.
om sachchidaanandakalikaaya namah'.
om premaroopaaya namah'.
om priyankaraaya namah'.
om mithyaajagadadhisht'haanaaya namah'.
om muktidaaya namah'.
om muktiroopakaaya namah'.
om mumukshave namah'.
om karmaphaladaaya namah'.
om maargadakshaaya namah'.
om karmane namah'.
om mahaabuddhaaya namah'.
om mahaashuddhaaya namah'.
om shukavarnaaya namah'.
om shukapriyaaya namah' .
om somapriyaaya namah'.
om surapreetaaya namah'.
om parvaaraadhanatatparaaya namah'.
om ajapaaya namah'.
om janahamsaaya namah'.
om haphalapaaniprapoojitaaya namah'.
om architaaya namah'.
om vardhanaaya namah'.
om vaagmine namah'.
om veeraveshaaya namah'.
om vidhupriyaaya namah'.
om laasyapriyaaya namah'.
om layakaraaya namah'.
om laabhaalaabhavivarjitaaya namah'.
om panchaananaaya namah'.
om panchagoorave namah'.
om panchayajnyaphalapradaaya namah'.
om paashahastaaya namah'.
om parashuhastaaya nama.
om paavakeshaaya namah'.
om parjanyasamagarjanaaya namah'.
om paapaaraye namah'.
om paramodaaraaya namah'.
om prajeshaaya namah'.
om pankanaashanaaya namah'.
om nasht'akarmane namah'.
om nasht'avairaaya namah'.
om isht'asiddhipradaayakaaya namah'.
om naagaadheeshaaya namah'.
om nasht'apaapaaya namah'.
om isht'anaamavidhaayakaaya namah'.
om saamarasyaaya namah'.
om aprameyaaya namah'.
om paashand'ine namah'.
om parvatapriyaaya namah'.
om panchakri'tyaparaayanaaya namah'.
om paatre namah'.
om panchapanchaatishaayikaaya namah'.
om padmaakshaaya namah'.
om padmavadanaaya namah'.
om paavakaabhaaya namah'.
om priyankaraaya namah'.
om kaartasvaraangaaya namah'.
om gauraangaaya namah'.
om gaureeputraaya namah'.
om dhaneshvaraaya namah'.
om ganeshaashlisht'adehaaya namah'.
om shitaamshave namah'.
om shubhadeedhitaye namah'.
om dakshadhvamsaaya namah'.
om dakshakaraaya namah'.
om varaaya namah'.
om kaatyaayaneesutaaya namah'.
om sumukhaaya namah'.
om maarganaaya namah'.
om garbhaaya namah'.
om garvabhangaaya namah'.
om kushaasanaaya namah'.
om kulapaalapataye namah'.
om shresht'haaya namah'.
om pavamaanaaya namah'.
om prajaadhipaaya namah'.
om darshapriyaaya namah'.
om nirvikaaraaya namah'.
om deerghakaayaaya namah'.
om divaakaraaya namah'.
om bhereenaadapriyaaya namah'.
om vri'ndaaya namah'.
om bri'hatsenaaya namah'.
om supaalakaaya namah'.
om subrahmane namah'.
om brahmarasikaaya namah'.
om rasajnyaaya namah'.
om rajataadribhaase namah'.
om timiraghnaaya namah'.
om mihiraabhaaya namah'.
om mahaaneelasamaprabhaaya namah'.
om shreechandanaviliptaangaaya namah'.
om shreeputraaya namah'.
om shreetarupriyaaya namah'.
om laakshaavarnaaya namah'.
om lasatkarnaaya namah'.
om rajaneedhvamsisannibhaaya namah'.
om bindupriyaaya namah'.
om ambikaaputraaya namah'.
om baindavaaya namah'.
om balanaayakaaya namah'.
om aapannataarakaaya namah'.
om taptaaya namah'.
om taptakri'chhraphalapradaaya namah'.
om marudvri'dhaaya namah'.
om mahaakharvaaya namah'.
om chiraavaasaya namah'.
om shikhipriyaaya namah'.
om aayushmate namah'.
om anaghaaya namah'.
om dootaaya namah'.
om aayurvedaparaayanaaya namah'.
om hamsaaya namah'.
om paramahamsaaya namah'.
om avadhootaashramapriyaaya namah'.
om ashvavegaaya namah'.
om ashvahri'dayaaya namah'.
om hayadhairyaphalapradaaya namah'.
om sumukhaaya namah'.
om durmukhaaya namah'.
om vighnaaya namah'.
om nirvighnaaya namah'.
om vighnavinaashanaaya namah'.
om aaryaaya namah'.
om naathaaya namah'.
om aryamaabhaasaaya namah'.
om phaalgunaaya namah'.
om phaalalochanaaya namah'.
om araatighnaaya namah'.
om ghanagreevaaya namah'.
om greeshmasooryasamaprabhaaya namah'.
om kireet'ine namah'.
om kalpashaastrajnyaaya namah'.
om kalpaanalavidhaayakaaya namah'.
om jnyaanavijnyaanaphaladaaya namah'.
om virinchaarivinaashanaaya namah'.
om veeramaartaand'avaradaaya namah'.
om veerabaahave namah'.
om poorvajaaya namah'.
om veerasimhaasanaaya namah'.
om vijnyaaya namah'.
om veerakaaryaaya namah'.
om astadaanavaaya namah'.
om naraveerasuhri'dbhraatre namah'.
om veerakaaryaaya namah'.
om naagaratnavibhooshitaaya namah'.
om vaachaspataye namah'.
om puraaraataye namah'.
om samvarttaaya namah'.
om samareshvaraaya namah'.
om uruvaagmine namah'.
om umaaputraaya namah'.
om ud'ulokasurakshakaaya namah'.
om shri'ngaararasasampoornaaya namah'.
om sindooratilakaangitaaya namah'.
om kunkumaankitasarvaangaaya namah'.
om kaalakeyavinaashaanaaya namah'.
om mattanaagapriyaaya namah'.
om netre namah'.
om naagagandharvapoojitaaya namah'.
om susvapnabodhakaaya namah'.
om bodhaaya namah'.
om gaureeduh'svapnanaashanaaya namah'.
om chintaaraashiparidhvamsine namah'.
om chintaamanivibhooshitaaya namah'.
om charaacharajagatsrasht're namah'.
om chalatkund'alakarnayuge namah'.
om mukuraasyaaya namah'.
om moolanidhaye namah'.
om nidhidvayanishevitaaya namah'.
om neeraajanapreetamaanasaaya namah'.
om neelanetraaya namah'.
om nayapradaaya namah'.
om kedaareshaaya namah'.
om kiraataaya namah'.
om kaalaatmane namah'.
om kalpavigrahaaya namah'.
om kalpaantabhairavaaraadhyaaya namah'.
om kalaakaasht'haasvaroopaaya namah'.
om ri'tuvarshaadimaasavate namah'.
om dineshamand'alaavaasaaya namah'.
om vaasavena prapoojitaaya namah'.
om bahoolaastambakarmajnyaaya namah'.
om panchaashadvarnaroopakaaya namah'.
om chintaaheenaaya namah'.
om chidaakraantaaya namah'.
om chaarupaalaaya namah'.
om halaayudhaaya namah'.
om bandhookakusumaprakhyaaya namah'.
om paragarvavibhanjanaaya namah'.
om vidvattamaaya namah'.
om viraadhaghnaaya namah'.
om sachitraaya namah'.
om chitrakarmakaaya namah'.
om sangeetalolupamanase namah'.
om snigdhagambheeragarjitaaya namah'.
om tungavaktraaya namah'.
om stavarasaaya namah'.
om abhraabhaaya namah'.
om bhramarekshanaaya namah'.
om leelaakamalahastaabjaaya namah'.
om baalakundavibhooshitaaya namah'.
om lodhraprasavashuddhaabhaaya namah'.
om shireeshakusumapriyaaya namah'.
om traasatraanakaraaya namah'.
om tattvaaya namah'.
om tattvavaakyaardhabodhakaaya namah'.
om varsheeyase namah'.
om vidhistutyaaya namah'.
om vedaantapratipaadakaaya namah'.
om moolabhutaaya namah'.
om moolatatvaaya namah'.
om moolakaaranavigrahaaya namah'.
om aadinaathaaya namah'.
om akshayaphalapaanaye namah'.
om janmaparaajitaaya namah'.
om aparaajitaaya namah'.
om gaanapriyaaya namah'.
om gaanalolaaya namah'.
om maheshaaya namah'.
om vijnyamaanasaaya namah'.
om girijaastanyarasikaaya namah'.
om giriraajavarastutaaya namah'.
om peeyooshakumbhahastaabjaaya namah'.
om paashatyaagine namah'.
om chirantanaaya namah'.
om sudhaalaalasavaktraabjaaya namah'.
om suradrumaphalepsitaaya namah'.
om ratnahaat'akabhooshaangaaya namah'.
om raavanaabhiprapoojitaaya namah'.
om kanatkaaleyasupreetaaya namah'.
om kraunchagarvavinaashanaaya namah'.
om asheshajanasammohaaya namah'.
om aayurvidyaaphalapradaaya namah'.
om avabaddhadukoolaangaaya namah'.
om haaraalankri'takandharaaya namah'.
om ketakeekusumapriyaaya namah'.
om kalabhaih'parivaaritaaya namah'.
om kekaapriyaaya namah'.
om kaartikeyaaya namah'.
om saaranganinaadapriyaaya namah'.
om chaatakaalaapasantusht'aaya namah'.
om chamareemri'gasevitaaya namah'.
om aamrakoot'aadrisanchaaraaya namah'.
om aamnaayaphaladaayakaaya namah'.
om akshasootradhri'tapaanaye namah'.
om akshirogavinaashanaaya namah'.
om mukundapoojyaaya namah'.
om mohaangaaya namah'.
om munimaanasatoshitaaya namah'.
om tailaabhishiktasushirase namah'.
om tarjaneemudradarshanaaya namah'.
om tat'aatakaamanah'preetaaya namah'.
om tamogunavinaashanaaya namah'.
om anaamayaaya namah'.
om anaadarshaaya namah'.
om arjunaabhaaya namah'.
om hutapriyaaya namah'.
om shaad'gunyaparisampoornaaya namah'.
om saptaashvaadigrahaih' stutaaya namah'.
om veetashokaaya namah'.
om prasaadajnyaaya namah'.
om saptapraanavarapradaaya namah'.
om saptaarchishe namah'.
om trinayanaaya namah'.
om triveneephaladaayakaaya namah'.
om kri'shnavartmane namah'.
om vedamukhaaya namah'.
om daarumand'alamadhyakaaya namah'.
om veeranoopurapaadaabjaaya namah'.
om veerakankanapaanimate namah'.
om vishvamoortaye namah'.
om shuddhamukhaaya namah'.
om shuddhabhasmaanulepanaaya namah'.
om shumbhadhvamsineesampoojyaaya namah'.
om raktabeejakulaantakaaya namah'.
om nishaadaadisvarapreetaaya namah'.
om namaskaaraphalapradaaya namah'.
om bhaktaaripanchataadaayine namah'.
om sajjeekri'tasharaayudhaaya namah'.
om abhayankaramantrajnyaaya namah'.
om kubjikaamantravigrahaaya namah'.
om dhoomraashvaaya namah'.
om ugratejasvine namah'.
om dashakant'havinaashanaaya namah'.
om aashugaayudhahastaabjaaya namah'.
om gadaayudhakaraambujaaya namah'.
om paashaayudhasupaanaye namah'.
om kapaalaayudhasadbhujaaya namah'.
om sahasrasheershavadanaaya namah'.
om sahasradvayalochanaaya namah'.
om naanaahetidharapaanaye namah'.
om dhanushpaanaye namah'.
om naanaasrri'je namah'.
om bhooshanapriyaaya namah'.
om aashyaamakomalatanave namah'.
om aaraktaapaangalochanaaya namah'.
om dvaadashaahakratupreetaaya namah'.
om paund'areekaphalapradaaya namah'.
om apto'ryaamakratumayaaya namah'.
om chayanaadiphalapradaaya namah'.
om pashubandhaphaladaaya namah'.
om vaajapeyaatmadaivataaya namah'.
om aabrahmakeet'ajananaavanaatmane namah'.
om champakapriyaaya namah'.
om pashupaashavibhaagajnyaaya namah'.
om parijnyaanapradaayakaaya namah'.
om kalpeshvaraaya namah'.
om kalpavaryaaya namah'.
om jaatavedaprabhaakaraaya namah'.
om kumbheeshvaraaya namah'.
om kumbhapaanaye namah'.
om kunkumaaktalalaat'akaaya namah'.
om shileedhrapatrasankaashaaya namah'.
om simhavaktrapramardanaaya namah'.
om kokilakvanitaakarnine namah'.
om kaalanaashanatatparaaya namah'.
om naiyaayikamataghnaaya namah'.
om bauddhasanghavinaashanaaya namah'.
om dhri'tahemaabjapaanaye namah'.
om homasantusht'amaanasaaya namah'.
om pitri'yajnyasyaphaladaaya namah'.
om pitri'vajjanarakshakaaya namah'.
om padaatikarmanirataaya namah'.
om pri'shadaajyapradaayakaaya namah'.
om mahaasuravadhodyuktaaya namah'.
om shastrapratyastravarshakaaya namah'.
om mahaavarshatirodhaanaaya namah'.
om namah'svaahaavashad'vausha- t'vallavapratipaadakaaya namah'.
om maheerasadri'shagreevaaya namah'.
om maheerasadri'shastavaaya namah'.
om tantreevaadanahastaagraaya namah'.
om sangeetapriyamaanasaaya namah'.
om chidamshamukuraavaasaaya namah'.
om manikoot'aadrisanchaaraaya namah'.
om leelaasanchaaratanukaaya namah'.
om lingashaastrapravartakaaya namah'.
om raakendudyutisampannaaya namah'.
om yaagakarmaphalapradaaya namah'.
om mainaakagirisanchaarine namah'.
om madhuvamshavinaashanaaya namah'.
om taalakhand'apuraavaasaaya namah'.
om tamaalanibhatejase namah'.
om poornaapushkalaambaasameta- shreehariharaputrasvaamine namah'.
svaamiye sharanam ayyappaa.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: TamilMalayalamTeluguKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |