ஐயப்ப சஹஸ்ரநாமாவளி

கணானாம் த்வா கணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீநாமுபவஶ்ரவஸ்தமம்.
ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந꞉ ஶ்ருணவன்னூதிபி꞉ ஸீத ஸாதனம்.
தாதா விதாதா பரமோத ஸந்த்ருக் ப்ரஜாபதி꞉ பரமேஷ்டீ விராஜா.
ஸ்தோமாஶ்சந்தாம்ஸி நிவிதோ ம ஆஹுரேதஸ்மை ராஷ்ட்ரமபிஸந்நமாம.
அப்யாவர்தத்வமுபமேத ஸாகமயம் ஶாஸ்தாதிபதிர்வோ அஸ்து.
அஸ்ய விஜ்ஞானமனுஸம்ரபத்வமிமம் பஶ்சாதனு ஜீவாத ஸர்வே.
பூதநாதாய வித்மஹே பவபுத்ராய தீமஹி.
தன்ன꞉ ஶாஸ்தா ப்ரசோதயாத்.
அத ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ர- ஸஹஸ்ரநாமாவலி꞉.
ௐ நமோ பகவதே பூதநாதாய ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ராய நம꞉.
ௐ ஶிவபுத்ராய நம꞉.
ௐ மஹாதேஜஸே நம꞉.
ௐ ஶிவகார்யதுரந்தராய நம꞉.
ௐ ஶிவப்ரதாய நம꞉.
ௐ ஶிவஜ்ஞானினே நம꞉.
ௐ ஶைவதர்மஸுரக்ஷகாய நம꞉.
ௐ ஶங்கதாரிணே நம꞉.
ௐ ஸுராத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ சந்த்ரமௌலயே நம꞉.
ௐ ஸுரோத்தமாய நம꞉.
ௐ காமேஶாய நம꞉.
ௐ காமதேஜஸ்வினே நம꞉.
ௐ காமாதிபலஸம்யுதாய நம꞉.
ௐ கல்யாணாய நம꞉.
ௐ கோமலாங்காய நம꞉.
ௐ கல்யாணபலதாயகாய நம꞉.
ௐ கருணாப்தயே நம꞉.
ௐ கர்மதக்ஷாய நம꞉.
ௐ கருணாரஸஸாகராய நம꞉.
ௐ ஜகத்ப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஜகத்ரக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஜகதானந்ததாயகாய நம꞉.
ௐ ஜயாதிஶக்திஸம்ஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ஜனாஹ்லாதாய நம꞉.
ௐ ஜிகீஷுகாய நம꞉.
ௐ ஜிதேந்த்ரியாய நம꞉.
ௐ ஜிதக்ரோதாய நம꞉.
ௐ ஜிததேவாரிஸங்ககாய நம꞉.
ௐ ஜைமின்யாதிமுநிஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ஜராமரணநாஶகாய நம꞉.
ௐ ஜனார்தனஸுதாய நம꞉.
ௐ ஜ்யேஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஜ்யேஷ்டாதிகணஸேவிதாய நம꞉.
ௐ ஜன்மஹீனாய நம꞉.
ௐ ஜிதாமித்ராய நம꞉.
ௐ ஜனகேநாபிபூஜிதாய நம꞉.
ௐ பரமேஷ்டினே நம꞉.
ௐ பஶுபதயே நம꞉.
ௐ பங்கஜாஸனபூஜிதாய நம꞉.
ௐ புரஹந்த்ரே நம꞉.
ௐ புரத்ராத்ரே நம꞉.
ௐ பரமைஶ்வர்யதாயகாய நம꞉.
ௐ பவநாதிஸுரை꞉ ஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ பஞ்சப்ரஹ்மபராயணாய நம꞉.
ௐ பார்வதீதனயாய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மணே நம꞉.
ௐ பரானந்தாய நம꞉.
ௐ பராத்பராய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மிஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானநிரதாய நம꞉.
ௐ குணாகுணநிரூபகாய நம꞉.
ௐ குணாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ குணநிதயே நம꞉.
ௐ கோபாலேநாபிபூஜிதாய நம꞉.
ௐ கோரக்ஷகாய நம꞉.
ௐ கோதனாய நம꞉.
ௐ கஜாரூடாய நம꞉.
ௐ கஜப்ரியாய நம꞉.
ௐ கஜக்ரீவாய நம꞉.
ௐ கஜஸ்கந்தாய நம꞉.
ௐ கபஸ்தயே நம꞉.
ௐ கோபதயே நம꞉.
ௐ ப்ரபவே நம꞉.
ௐ க்ராமபாலாய நம꞉.
ௐ கஜாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ திக்கஜேநாபிபூஜிதாய நம꞉.
ௐ கணாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ கணபதயே நம꞉.
ௐ கவாம் பதயே நம꞉.
ௐ அஹஸ்பதயே நம꞉.
ௐ ஜடாதராய நம꞉.
ௐ ஜலனிபாய நம꞉.
ௐ ஜைமின்யைபபிபூஜிதாய நம꞉.
ௐ ஜலந்தரனிஹந்த்ரே நம꞉.
ௐ ஶோணாக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஶோணவாஸகாய நம꞉.
ௐ ஸுராதிபாய நம꞉.
ௐ ஶோகஹந்த்ரே நம꞉.
ௐ ஶோபாக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஸூர்யதேஜஸே நம꞉.
ௐ ஸுரார்சிதாய நம꞉.
ௐ ஸுரைர்வந்த்யாய நம꞉.
ௐ ஶோணாங்காய நம꞉.
ௐ ஶால்மலீபதயே நம꞉.
ௐ ஸுஜ்யோதிஷே நம꞉.
ௐ ஶரவீரக்னாய நம꞉.
ௐ ஶரச்சந்த்ரனிபானனாய நம꞉.
ௐ ஸனகாதிமுநித்யேயாய நம꞉.
ௐ ஸர்வஜ்ஞானப்ரதாய நம꞉.
ௐ விபவே நம꞉.
ௐ ஹலாயுதாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸனிபாய நம꞉.
ௐ ஹாஹாஹூஹூமுகஸ்துத்யாய நம꞉.
ௐ ஹரிப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஹரப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ ஹர்யக்ஷாஸனதத்பராய நம꞉.
ௐ பாவனாய நம꞉.
ௐ பாவகனிபாய நம꞉.
ௐ பக்தபாபவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ பாஸிதாங்காய நம꞉.
ௐ பயத்ராத்ரே நம꞉.
ௐ பானுமதே நம꞉.
ௐ பயநாஶனாய நம꞉.
ௐ த்ரிபுண்ட்ரதாரிணே நம꞉.
ௐ த்ரிநயனாய நம꞉.
ௐ த்ரிபுண்ட்ராங்கிதமஸ்தகாய நம꞉.
ௐ த்ரிபுரக்னாய நம꞉.
ௐ தேவவராய நம꞉.
ௐ தேவாரிகுலநாஶகாய நம꞉.
ௐ தேவஸேனாதிபாய நம꞉ .
ௐ தேஜஸே நம꞉.
ௐ தேஜோராஶயே நம꞉.
ௐ தஶானனாய நம꞉.
ௐ தாருணாய நம꞉.
ௐ தோஷஹந்த்ரே நம꞉.
ௐ தோர்தண்டாய நம꞉.
ௐ தண்டநாயகாய நம꞉.
ௐ தனுஷ்பாணயே நம꞉.
ௐ தராத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ தநிகாய நம꞉.
ௐ தர்மவத்ஸலாய நம꞉.
ௐ தர்மஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ தர்மநிரதாய நம꞉.
ௐ தனு꞉ஶாஸ்த்ரபராயணாய நம꞉.
ௐ ஸ்தூலகர்ணாய நம꞉.
ௐ ஸ்தூலதனவே நம꞉.
ௐ ஸ்தூலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஸ்தூலபாஹுகாய நம꞉.
ௐ தனூத்தமாய நம꞉.
ௐ தனுத்ராணாய நம꞉.
ௐ தாரகாய நம꞉.
ௐ தேஜஸாம் பதயே நம꞉.
ௐ யோகீஶ்வராய நம꞉.
ௐ யோகநிதயே நம꞉.
ௐ யோகினே நம꞉.
ௐ யோகஸம்ஸ்திதாய நம꞉ .
ௐ மந்தாரவாடிகாய நம꞉.
ௐ மத்தாய நம꞉.
ௐ மலயாலசலவாஸபுவே நம꞉.
ௐ மந்தாரகுஸுமப்ரக்யாய நம꞉.
ௐ மந்தமாருதஸேவிதாய நம꞉.
ௐ மஹாபாஸாய நம꞉.
ௐ மஹாவக்ஷஸே நம꞉.
ௐ மனோஹரமதார்சிதாய நம꞉.
ௐ மஹோன்னதாய நம꞉.
ௐ மஹாகாயாய நம꞉.
ௐ மஹாநேத்ராய நம꞉.
ௐ மஹாஹனுவே நம꞉.
ௐ மருத்பூஜ்யாய நம꞉.
ௐ மானதனாய நம꞉.
ௐ மோஹனாய நம꞉.
ௐ மோக்ஷதாயகாய நம꞉.
ௐ மித்ராய நம꞉.
ௐ மேதாய நம꞉.
ௐ மஹௌஜஸ்வினே நம꞉.
ௐ மஹாவர்ஷப்ரதாயகாய நம꞉.
ௐ பாஷகாய நம꞉.
ௐ பாஷ்யஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ பானுமதே நம꞉.
ௐ பானுதேஜஸே நம꞉.
ௐ பவானீபுத்ராய நம꞉.
ௐ பிஷஜே நம꞉.
ௐ பவதாரணகாரணாய நம꞉.
ௐ நீலாம்பராய நம꞉.
ௐ நீலனிபாய நம꞉.
ௐ நீலக்ரீவாய நம꞉.
ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉.
ௐ நேத்ரத்ரயாய நம꞉.
ௐ நிஷாதஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ நாநாரத்னோபஶோபிதாய நம꞉.
ௐ ரத்னப்ரபாய நம꞉.
ௐ ரமாபுத்ராய நம꞉.
ௐ ரமயா பரிதோஷிதாய நம꞉.
ௐ ராஜஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ராஜதனாய நம꞉.
ௐ ரணதோர்தண்டமண்டிதாய நம꞉.
ௐ ரமணாய நம꞉.
ௐ ரேணுகாஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ரஜநீசரதாரணாய நம꞉.
ௐ ஈஶானாய நம꞉.
ௐ இபராட்ஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ ஈஷணாத்ரயநாஶனாய நம꞉.
ௐ இடாவாஸாய நம꞉.
ௐ ஹேமனிபாய நம꞉.
ௐ ஹைமப்ராகாரஶோபிதாய நம꞉.
ௐ ஹயப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஹயக்ரீவாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ ஹரிஹராத்மஜாய நம꞉.
ௐ ஹாடகஸ்படிகப்ரக்யாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸாரூடேன ஸேவிதாய நம꞉.
ௐ வனவாஸாய நம꞉.
ௐ வனாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ வாமதேவாய நம꞉.
ௐ வாரானனாய நம꞉.
ௐ வைவஸ்வதபதயே நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.
ௐ விராட்ரூபாய நம꞉.
ௐ விஶாம் பதயே நம꞉.
ௐ வேணுநாதாய நம꞉.
ௐ வரக்ரீவாய நம꞉.
ௐ வராபயகரான்விதாய நம꞉.
ௐ வர்சஸ்வினே நம꞉.
ௐ விபுலக்ரீவாய நம꞉.
ௐ விபுலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ வினோதவதே நம꞉.
ௐ வைணவாரண்யவாஸாய நம꞉.
ௐ வாமதேவேனஸேவிதாய நம꞉.
ௐ வேத்ரஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ வேதநிதயே நம꞉.
ௐ வம்ஶதேவாய நம꞉.
ௐ வராங்காய நம꞉.
ௐ ஹ்ரீங்காராய நம꞉.
ௐ ஹ்ரிம்மனஸே நம꞉.
ௐ ஹ்ருஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஹிரண்யாய நம꞉.
ௐ ஹேமஸம்பவாய நம꞉.
ௐ ஹுதாஶனாய நம꞉.
ௐ ஹுதநிஷ்பன்னாய நம꞉.
ௐ ஹுங்காராக்ருதிஸுப்ரபவே நம꞉.
ௐ ஹவ்யவாஹாய நம꞉.
ௐ ஹவ்யகராய நம꞉.
ௐ அட்டஹாஸாய நம꞉.
ௐ அபராஹதாய நம꞉.
ௐ அணுரூபாய நம꞉.
ௐ ரூபகராய நம꞉.
ௐ அஜராய நம꞉.
ௐ அதனுரூபகாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸமந்த்ராய நம꞉.
ௐ ஹுதபுஜே நம꞉.
ௐ ஹேமாம்பராய நம꞉.
ௐ ஸுலக்ஷணாய நம꞉.
ௐ நீபப்ரியாய நம꞉.
ௐ நீலவாஸஸே நம꞉.
ௐ நிதிபாலாய நம꞉.
ௐ நிராதபாய நம꞉.
ௐ க்ரோடஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ தபஸ்த்ராத்ரே நம꞉.
ௐ தபோரக்ஷகாய நம꞉.
ௐ தபாஹ்வயாய நம꞉.
ௐ மூர்தாபிஷிக்தாய நம꞉.
ௐ மானினே நம꞉.
ௐ மந்த்ரரூபாய நம꞉.
ௐ ம்ருடாய நம꞉.
ௐ மனவே நம꞉.
ௐ மேதாவினே நம꞉.
ௐ மேதஸாய நம꞉.
ௐ முஷ்ணவே நம꞉.
ௐ மகராய நம꞉.
ௐ மகராலயாய நம꞉.
ௐ மார்தாண்டாய நம꞉.
ௐ மஞ்ஜுகேஶாய நம꞉.
ௐ மாஸபாலாய நம꞉.
ௐ மஹௌஷதயே நம꞉.
ௐ ஶ்ரோத்ரியாய நம꞉.
ௐ ஶோபமானாய நம꞉.
ௐ ஸவித்ரே நம꞉.
ௐ ஸர்வதேஶிகாய நம꞉.
ௐ சந்த்ரஹாஸாய நம꞉.
ௐ ஶமாய நம꞉.
ௐ ஶக்தாய நம꞉.
ௐ ஶஶிபாஸாய நம꞉.
ௐ ஸமாதிகாய நம꞉.
ௐ ஸுதந்தாய நம꞉.
ௐ ஸுகபோலாய நம꞉.
ௐ ஷட்வர்ணாய நம꞉.
ௐ ஸம்பதோ(அ)திபாய நம꞉.
ௐ கரலாய நம꞉.
ௐ காலகண்டாய நம꞉.
ௐ கோநேத்ரே நம꞉ .
ௐ கோமுகப்ரபவே நம꞉.
ௐ கௌஶிகாய நம꞉.
ௐ காலதேவாய நம꞉.
ௐ கோஶகாய நம꞉.
ௐ க்ரௌஞ்சபேதகாய நம꞉.
ௐ க்ரியாகராய நம꞉.
ௐ க்ருபாலவே நம꞉.
ௐ கரவீரகரோருஹாய நம꞉.
ௐ கந்தர்பதர்பஹாரிணே நம꞉.
ௐ காமதாத்ரே நம꞉.
ௐ கபாலகாய நம꞉.
ௐ கைலாஸவாஸாய நம꞉.
ௐ வரதாய நம꞉.
ௐ விரோசனாய நம꞉.
ௐ விபாவஸவே நம꞉.
ௐ பப்ருவாஹாய நம꞉.
ௐ பலாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ பணாமணிவிபூஷணாய நம꞉.
ௐ ஸுந்தராய நம꞉.
ௐ ஸுமுகாய நம꞉.
ௐ ஸ்வச்சாய நம꞉.
ௐ ஸபாஸதே நம꞉.
ௐ ஸபாகராய நம꞉.
ௐ ஶராநிவ்ருத்தாய நம꞉.
ௐ ஶக்ராப்தாய நம꞉.
ௐ ஶரணாகதபாலகாய நம꞉.
ௐ தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய நம꞉.
ௐ தீர்கஜிஹ்வாய நம꞉.
ௐ பிங்கலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ பிஶாசக்னே நம꞉.
ௐ அபேத்யாய நம꞉.
ௐ அங்கதாட்யாய நம꞉.
ௐ போஜபாலாய நம꞉.
ௐ பூபதயே நம꞉.
ௐ க்ருத்ரனாஸாய நம꞉.
ௐ அவிஷஹ்யாய நம꞉.
ௐ திக்தேஹாய நம꞉.
ௐ தைன்யதாஹகாய நம꞉.
ௐ பாடவபூரிதமுகாய நம꞉.
ௐ வ்யாபகாய நம꞉.
ௐ விஷமோசகாய நம꞉.
ௐ வஸந்தாய நம꞉.
ௐ ஸமரக்ருத்தாய நம꞉.
ௐ புங்கவாய நம꞉.
ௐ பங்கஜாஸனாய நம꞉.
ௐ விஶ்வதர்பாய நம꞉.
ௐ நிஶ்சிதாஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ நாகாபரணபூஷிதாய நம꞉.
ௐ பரதாய நம꞉.
ௐ பைரவாகாராய நம꞉.
ௐ பரணாய நம꞉.
ௐ வாமனக்ரியாய நம꞉.
ௐ ஸிம்ஹாஸ்யாய நம꞉.
ௐ ஸிம்ஹரூபாய நம꞉.
ௐ ஸேனாபதயே நம꞉.
ௐ ஸகாரகாய நம꞉.
ௐ ஸனாதனாய நம꞉.
ௐ ஸித்தரூபிணே நம꞉.
ௐ ஸித்ததர்மபராயணாய நம꞉.
ௐ ஆதித்யரூபாய நம꞉.
ௐ ஆபத்க்னாய நம꞉.
ௐ அம்ருதாப்திவாஸபுவே நம꞉.
ௐ யுவராஜாய நம꞉.
ௐ யோகிவர்யாய நம꞉.
ௐ உஷஸ்தேஜஸே நம꞉.
ௐ உடுப்ரபாய நம꞉.
ௐ தேவாதிதேவாய நம꞉.
ௐ தைவஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ தாம்ரோஷ்டாய நம꞉.
ௐ தாம்ரலோசனாய நம꞉.
ௐ பிங்கலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ பிஞ்சசூடாய நம꞉.
ௐ பணாமணிவிபூஷிதாய நம꞉.
ௐ புஜங்கபூஷணாய நம꞉.
ௐ போகாய நம꞉.
ௐ போகானந்தகராய நம꞉.
ௐ அவ்யயாய நம꞉.
ௐ பஞ்சஹஸ்தேன ஸம்பூஜ்யாய நம꞉.
ௐ பஞ்சபாணேன ஸேவிதாய நம꞉.
ௐ பவாய நம꞉.
ௐ ஶர்வாய நம꞉.
ௐ பானுமயாய நம꞉.
ௐ ப்ராஜாபத்யஸ்வரூபகாய நம꞉.
ௐ ஸ்வச்சந்தாய நம꞉.
ௐ சந்த꞉ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ தாந்தாய நம꞉.
ௐ தேவமனுப்ரபவே நம꞉.
ௐ தஶபுஜாய நம꞉.
ௐ தஶாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ தானவானாம் விநாஶனாய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஶரநிஷ்பன்னாய நம꞉.
ௐ ஶதானந்தஸமாகமாய நம꞉.
ௐ க்ருத்ராத்ரிவாஸாய நம꞉.
ௐ கம்பீராய நம꞉.
ௐ கந்தக்ராஹாய நம꞉.
ௐ கணேஶ்வராய நம꞉.
ௐ கோமேதாய நம꞉.
ௐ கண்டகாவாஸாய நம꞉.
ௐ கோகுலை꞉ பரிவாரிதாய நம꞉.
ௐ பரிவேஷாய நம꞉.
ௐ பதஜ்ஞானினே நம꞉.
ௐ ப்ரியங்குத்ருமவாஸகாய நம꞉.
ௐ குஹாவாஸாய நம꞉.
ௐ குருவராய நம꞉.
ௐ வந்தனீயாய நம꞉.
ௐ வதான்யகாய நம꞉.
ௐ வ்ருத்தாகாராய நம꞉.
ௐ வேணுபாணயே நம꞉.
ௐ வீணாதண்டதராய நம꞉.
ௐ ஹராய நம꞉.
ௐ ஹைமீட்யாய நம꞉.
ௐ ஹோத்ருஸுபகாய நம꞉.
ௐ ஹௌத்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ ஓஜஸாம் பதயே நம꞉.
ௐ பவமானாய நம꞉.
ௐ ப்ரஜாதந்துப்ரதாய நம꞉.
ௐ தண்டவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ நிமீட்யாய நம꞉.
ௐ நிமிஷார்தஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ நிமிஷாகாரகாரணாய நம꞉.
ௐ லிகுடாபாய நம꞉.
ௐ லிடாகாராய நம꞉.
ௐ லக்ஷ்மீவந்த்யாய நம꞉.
ௐ வரப்ரபவே நம꞉.
ௐ இடாஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ பிங்கலாவாஸாய நம꞉.
ௐ ஸுஷும்நாமத்யஸம்பவாய நம꞉.
ௐ பிக்ஷாடனாய நம꞉.
ௐ பீமவர்சஸே நம꞉.
ௐ வரகீர்தயே நம꞉.
ௐ ஸபேஶ்வராய நம꞉.
ௐ வாசா(அ)தீதாய நம꞉.
ௐ வரநிதயே நம꞉.
ௐ பரிவேத்ரே நம꞉.
ௐ ப்ரமாணகாய நம꞉.
ௐ அப்ரமேயாய நம꞉.
ௐ அநிருத்தாய நம꞉.
ௐ அனந்தாதித்யவர்சஸே நம꞉.
ௐ வேஷப்ரியாய நம꞉.
ௐ விஷக்ராஹாய நம꞉.
ௐ வரதானகரோத்தமாய நம꞉.
ௐ விபினே நம꞉.
ௐ வேதஸாராய நம꞉.
ௐ வேதாந்தை꞉ பரிதோஷிதாய நம꞉.
ௐ வக்ராகமாய நம꞉.
ௐ வர்சவசஸே நம꞉.
ௐ பலதாத்ரே நம꞉.
ௐ விமானவதே நம꞉.
ௐ வஜ்ரகாந்தாய நம꞉.
ௐ வம்ஶகராய நம꞉.
ௐ வடுரக்ஷாவிஶாரதாய நம꞉.
ௐ விப்ரக்ரீடாய நம꞉.
ௐ விப்ரபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ வேலாராஶயே நம꞉.
ௐ சலாலகாய நம꞉.
ௐ கோலாஹலாய நம꞉.
ௐ க்ரோடநேத்ராய நம꞉.
ௐ க்ரோடாஸ்யாய நம꞉.
ௐ கபாலப்ருதே நம꞉.
ௐ குஞ்ஜரேட்யாய நம꞉.
ௐ மஞ்ஜுவாஸஸே நம꞉.
ௐ க்ரியமாணாய நம꞉.
ௐ க்ரியாப்ரதாய நம꞉.
ௐ க்ரீடாநாதாய நம꞉.
ௐ கீலஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ க்ரோஶமானாய நம꞉.
ௐ பலாதிகாய நம꞉.
ௐ கனகாய நம꞉.
ௐ ஹோத்ருபாகினே நம꞉.
ௐ கவாஸாய நம꞉.
ௐ கசராய நம꞉.
ௐ ககாய நம꞉.
ௐ குணகாய நம꞉.
ௐ குணநிர்திஷ்டாய நம꞉.
ௐ குணத்யாகினே நம꞉.
ௐ குஶாதிபாய நம꞉.
ௐ பாடலாய நம꞉.
ௐ பத்ரதாரிணே நம꞉.
ௐ பலாஶாய நம꞉.
ௐ புத்ரவர்தனாய நம꞉.
ௐ பித்ருஸச்சரிதாய நம꞉.
ௐ ப்ரேஷ்டாய நம꞉.
ௐ பாபபஸ்மபுன꞉ஶுசயே நம꞉ .
ௐ பாலநேத்ராய நம꞉ .
ௐ புல்லகேஶாய நம꞉ .
ௐ புல்லகல்ஹாரபூஷிதாய நம꞉.
ௐ பணிஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ பட்டபத்ராய நம꞉.
ௐ படவே நம꞉.
ௐ வாக்மினே நம꞉.
ௐ வயோ(அ)திகாய நம꞉.
ௐ சோரநாட்யாய நம꞉.
ௐ சோரவேஷாய நம꞉.
ௐ சோரக்னாய நம꞉.
ௐ ஶௌர்யவர்தனாய நம꞉.
ௐ சஞ்சலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ சாமரகாய நம꞉.
ௐ மரீசயே நம꞉.
ௐ மதகாமினே நம꞉.
ௐ ம்ருடாபாய நம꞉.
ௐ மேஷவாஹாய நம꞉.
ௐ மைதில்யாய நம꞉.
ௐ மோசகாய நம꞉.
ௐ மனஸே நம꞉.
ௐ மனுரூபாய நம꞉.
ௐ மந்த்ரதேவாய நம꞉.
ௐ மந்த்ரராஶயே நம꞉.
ௐ மஹாத்ருடாய நம꞉.
ௐ ஸ்தூபஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ தனதாத்ரே நம꞉.
ௐ தேவவந்த்யாய நம꞉.
ௐ தாரணாய நம꞉.
ௐ யஜ்ஞப்ரியாய நம꞉.
ௐ யமாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ இபக்ரீடாய நம꞉.
ௐ இபேக்ஷணாய நம꞉.
ௐ ததிப்ரியாய நம꞉.
ௐ துராதர்ஷாய நம꞉.
ௐ தாருபாலாய நம꞉.
ௐ தனூஜக்னே நம꞉.
ௐ தாமோதராய நம꞉.
ௐ தாமதராய நம꞉.
ௐ தக்ஷிணாமூர்திரூபகாய நம꞉.
ௐ ஶசீபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ ஶங்ககர்ணாய நம꞉.
ௐ சந்த்ரசூடாய நம꞉.
ௐ மனுப்ரியாய நம꞉.
ௐ குணரூபாய நம꞉.
ௐ குடாகேஶாய நம꞉.
ௐ குலதர்மபராயணாய நம꞉.
ௐ காலகண்டாய நம꞉.
ௐ காடகாத்ராய நம꞉.
ௐ கோத்ரரூபாய நம꞉.
ௐ குலேஶ்வராய நம꞉.
ௐ ஆனந்தபைரவாராத்யாய நம꞉.
ௐ ஹயமேதபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ தத்யன்னாஸக்தஹ்ருதயாய நம꞉.
ௐ குடான்னப்ரீதமானஸாய நம꞉.
ௐ க்ருதான்னாஸக்தஹ்ருதயாய நம꞉.
ௐ கௌராங்காய நம꞉.
ௐ கர்வபஞ்ஜகாய நம꞉.
ௐ கணேஶபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ ககனாய நம꞉.
ௐ கணானாம் பதயே நம꞉.
ௐ கர்ஜிதாய நம꞉.
ௐ சத்மஹீனாய நம꞉.
ௐ ஶஶிதராய நம꞉.
ௐ ஶத்ரூணாம் பதயே நம꞉.
ௐ அங்கிரஸே நம꞉.
ௐ சராசரமயாய நம꞉.
ௐ ஶாந்தாய நம꞉.
ௐ ஶரபேஶாய நம꞉.
ௐ ஶதாதபாய நம꞉.
ௐ வீராராத்யாய நம꞉.
ௐ வக்ராகமாய நம꞉.
ௐ வேதாங்காய நம꞉.
ௐ வேதபாரகாய நம꞉.
ௐ பர்வதாரோஹணாய நம꞉.
ௐ பூஷ்ணே நம꞉.
ௐ பரமேஶாய நம꞉.
ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉.
ௐ பாவஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ பவரோகக்னாய நம꞉.
ௐ பவஸாகரதாரணாய நம꞉.
ௐ சிதக்னிதேஹாய நம꞉.
ௐ சித்ரூபாய நம꞉.
ௐ சிதானந்தாய நம꞉.
ௐ சிதாக்ருதயே நம꞉.
ௐ நாட்யப்ரியாய நம꞉.
ௐ நரபதயே நம꞉.
ௐ நரநாராயணார்சிதாய நம꞉.
ௐ நிஷாதராஜாய நம꞉.
ௐ நீஹாராய நம꞉.
ௐ நேஷ்ட்ரே நம꞉.
ௐ நிஷ்டுரபாஷணாய நம꞉.
ௐ நிம்னப்ரியாய நம꞉.
ௐ நீலநேத்ராய நம꞉.
ௐ நீலாங்காய நம꞉.
ௐ நீலகேஶகாய நம꞉.
ௐ ஸிம்ஹாக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஸர்வவிக்னேஶாய நம꞉.
ௐ ஸாமவேதபராயாணாய நம꞉.
ௐ ஸனகாதிமுநித்யேயாய நம꞉.
ௐ ஶர்வரீஶாய நம꞉.
ௐ ஷடானனாய நம꞉.
ௐ ஸுரூபாய நம꞉.
ௐ ஸுலபாய நம꞉.
ௐ ஸ்வர்காய நம꞉.
ௐ ஶசீநாதேன பூஜிதாய நம꞉.
ௐ கானனாய நம꞉.
ௐ காமதஹனாய நம꞉.
ௐ தக்தபாபாய நம꞉.
ௐ தராதிபாய நம꞉.
ௐ தாமக்ரந்தினே நம꞉.
ௐ ஶதஸ்த்ரீஶாய நம꞉.
ௐ தந்த்ரீபாலாய நம꞉.
ௐ தாரகாய நம꞉.
ௐ தாம்ராக்ஷாய நம꞉.
ௐ தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய நம꞉.
ௐ திலபோஜ்யாய நம꞉.
ௐ திலோதராய நம꞉.
ௐ மாண்டுகர்ணாய நம꞉.
ௐ ம்ருடாதீஶாய நம꞉.
ௐ மேருவர்ணாய நம꞉.
ௐ மஹோதராய நம꞉.
ௐ மார்த்தாண்டபைரவாராத்யாய நம꞉.
ௐ மணிரூபாய நம꞉.
ௐ மருத்வஹாய நம꞉.
ௐ மாஷப்ரியாய நம꞉.
ௐ மதுபானாய நம꞉.
ௐ ம்ருணாலாய நம꞉.
ௐ மோஹினீபதயே நம꞉.
ௐ மஹாகாமேஶநயனாய நம꞉.
ௐ மாதவாய நம꞉.
ௐ மதகர்விதாய நம꞉.
ௐ மூலாதாராம்புஜாவாஸாய நம꞉.
ௐ மூலவித்யாஸ்வரூபகாய நம꞉.
ௐ ஸ்வாதிஷ்டானமயாய நம꞉.
ௐ ஸ்வஸ்தாய நம꞉.
ௐ ஸ்வஸ்திவாக்யாய நம꞉.
ௐ ஸ்ருவாயுதாய நம꞉.
ௐ மணிபூராப்ஜநிலயாய நம꞉.
ௐ மஹாபைரவபூஜிதாய நம꞉.
ௐ அனாஹதாப்ஜரஸிகாய நம꞉.
ௐ ஹ்ரீங்காரரஸபேஶலாய நம꞉.
ௐ ப்ரூமத்யவாஸாய நம꞉.
ௐ பூகாந்தாய நம꞉.
ௐ பரத்வாஜப்ரபூஜிதாய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ராராம்புஜாவாஸாய நம꞉.
ௐ ஸவித்ரே நம꞉.
ௐ ஸாமவாசகாய நம꞉.
ௐ முகுந்தாய நம꞉.
ௐ குணாதீதாய நம꞉.
ௐ குணபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ குணாஶ்ரயாய நம꞉.
ௐ தந்யாய நம꞉.
ௐ தனப்ருதே நம꞉.
ௐ தாஹாய நம꞉.
ௐ தனதானகராம்புஜாய நம꞉.
ௐ மஹாஶயாய நம꞉.
ௐ மஹாதீதாய நம꞉.
ௐ மாயாஹீனாய நம꞉.
ௐ மதார்சிதாய நம꞉.
ௐ மாடராய நம꞉.
ௐ மோக்ஷபலதாய நம꞉.
ௐ மத்வைரீகுலநாஶனாய நம꞉.
ௐ பிங்கலாய நம꞉.
ௐ பிஞ்சசூடாய நம꞉.
ௐ பிஶிதாஶபவித்ரகாய நம꞉.
ௐ பாயஸான்னப்ரியாய நம꞉.
ௐ பர்வபக்ஷமாஸவிபாஜகாய நம꞉.
ௐ வஜ்ரபூஷாய நம꞉.
ௐ வஜ்ரகாயாய நம꞉.
ௐ விரிஞ்சினே நம꞉.
ௐ வரவக்ஷணாய நம꞉.
ௐ விஜ்ஞானகலிகாவ்ருந்தாய நம꞉.
ௐ விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகாய நம꞉.
ௐ டம்பக்னாய நம꞉.
ௐ தமகோஷக்னாய நம꞉.
ௐ தாஸபாலாய நம꞉.
ௐ தபௌஜஸே நம꞉.
ௐ த்ரோணகும்பாபிஷிக்தாய நம꞉.
ௐ த்ரோஹிநாஶாய நம꞉.
ௐ தபாதுராய நம꞉.
ௐ மஹாவீரேந்த்ரவரதாய நம꞉.
ௐ மஹாஸம்ஸாரநாஶனாய நம꞉.
ௐ லாகினீஹாகிநீலப்தாய நம꞉.
ௐ லவணாம்போதிதாரணாய நம꞉.
ௐ கோகிலாய நம꞉.
ௐ காலபாஶக்னாய நம꞉.
ௐ கர்மபந்தவிமோசகாய நம꞉.
ௐ மோசகாய நம꞉.
ௐ மோஹநிர்பின்னாய நம꞉.
ௐ பகாராத்யாய நம꞉.
ௐ ப்ருஹத்தனவே நம꞉.
ௐ அக்ஷயாய நம꞉.
ௐ அக்ரூரவரதாய நம꞉.
ௐ வக்ராகமவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ டாகீனேய நம꞉.
ௐ ஸூர்யதேஜஸ்வினே நம꞉.
ௐ ஸர்பபூஷாய நம꞉.
ௐ ஸத்குரவே நம꞉.
ௐ ஸ்வதந்த்ரேஶைாய நம꞉.
ௐ ஸர்வதந்த்ரேஶாய நம꞉.
ௐ தக்ஷிணாதிகதீஶ்வராய நம꞉.
ௐ ஸச்சிதானந்தகலிகாய நம꞉.
ௐ ப்ரேமரூபாய நம꞉.
ௐ ப்ரியங்கராய நம꞉.
ௐ மித்யாஜகததிஷ்டானாய நம꞉.
ௐ முக்திதாய நம꞉.
ௐ முக்திரூபகாய நம꞉.
ௐ முமுக்ஷவே நம꞉.
ௐ கர்மபலதாய நம꞉.
ௐ மார்கதக்ஷாய நம꞉.
ௐ கர்மணே நம꞉.
ௐ மஹாபுத்தாய நம꞉.
ௐ மஹாஶுத்தாய நம꞉.
ௐ ஶுகவர்ணாய நம꞉.
ௐ ஶுகப்ரியாய நம꞉ .
ௐ ஸோமப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஸுரப்ரீதாய நம꞉.
ௐ பர்வாராதனதத்பராய நம꞉.
ௐ அஜபாய நம꞉.
ௐ ஜனஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ ஹபலபாணிப்ரபூஜிதாய நம꞉.
ௐ அர்சிதாய நம꞉.
ௐ வர்தனாய நம꞉.
ௐ வாக்மினே நம꞉.
ௐ வீரவேஷாய நம꞉.
ௐ விதுப்ரியாய நம꞉.
ௐ லாஸ்யப்ரியாய நம꞉.
ௐ லயகராய நம꞉.
ௐ லாபாலாபவிவர்ஜிதாய நம꞉.
ௐ பஞ்சானனாய நம꞉.
ௐ பஞ்சகூரவே நம꞉.
ௐ பஞ்சயஜ்ஞபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ பாஶஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ பரஶுஹஸ்தாய நம.
ௐ பாவகேஶாய நம꞉.
ௐ பர்ஜன்யஸமகர்ஜனாய நம꞉.
ௐ பாபாரயே நம꞉.
ௐ பரமோதாராய நம꞉.
ௐ ப்ரஜேஶாய நம꞉.
ௐ பங்கநாஶனாய நம꞉.
ௐ நஷ்டகர்மணே நம꞉.
ௐ நஷ்டவைராய நம꞉.
ௐ இஷ்டஸித்திப்ரதாயகாய நம꞉.
ௐ நாகாதீஶாய நம꞉.
ௐ நஷ்டபாபாய நம꞉.
ௐ இஷ்டநாமவிதாயகாய நம꞉.
ௐ ஸாமரஸ்யாய நம꞉.
ௐ அப்ரமேயாய நம꞉.
ௐ பாஷண்டினே நம꞉.
ௐ பர்வதப்ரியாய நம꞉.
ௐ பஞ்சக்ருத்யபராயணாய நம꞉.
ௐ பாத்ரே நம꞉.
ௐ பஞ்சபஞ்சாதிஶாயிகாய நம꞉.
ௐ பத்மாக்ஷாய நம꞉.
ௐ பத்மவதனாய நம꞉.
ௐ பாவகாபாய நம꞉.
ௐ ப்ரியங்கராய நம꞉.
ௐ கார்தஸ்வராங்காய நம꞉.
ௐ கௌராங்காய நம꞉.
ௐ கௌரீபுத்ராய நம꞉.
ௐ தனேஶ்வராய நம꞉.
ௐ கணேஶாஶ்லிஷ்டதேஹாய நம꞉.
ௐ ஶிதாம்ஶவே நம꞉.
ௐ ஶுபதீதிதயே நம꞉.
ௐ தக்ஷத்வம்ஸாய நம꞉.
ௐ தக்ஷகராய நம꞉.
ௐ வராய நம꞉.
ௐ காத்யாயனீஸுதாய நம꞉.
ௐ ஸுமுகாய நம꞉.
ௐ மார்கணாய நம꞉.
ௐ கர்பாய நம꞉.
ௐ கர்வபங்காய நம꞉.
ௐ குஶாஸனாய நம꞉.
ௐ குலபாலபதயே நம꞉.
ௐ ஶ்ரேஷ்டாய நம꞉.
ௐ பவமானாய நம꞉.
ௐ ப்ரஜாதிபாய நம꞉.
ௐ தர்ஶப்ரியாய நம꞉.
ௐ நிர்விகாராய நம꞉.
ௐ தீர்ககாயாய நம꞉.
ௐ திவாகராய நம꞉.
ௐ பேரீநாதப்ரியாய நம꞉.
ௐ வ்ருந்தாய நம꞉.
ௐ ப்ருஹத்ஸேனாய நம꞉.
ௐ ஸுபாலகாய நம꞉.
ௐ ஸுப்ரஹ்மணே நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மரஸிகாய நம꞉.
ௐ ரஸஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ ரஜதாத்ரிபாஸே நம꞉.
ௐ திமிரக்னாய நம꞉.
ௐ மிஹிராபாய நம꞉.
ௐ மஹாநீலஸமப்ரபாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீசந்தனவிலிப்தாங்காய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீபுத்ராய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீதருப்ரியாய நம꞉.
ௐ லாக்ஷாவர்ணாய நம꞉.
ௐ லஸத்கர்ணாய நம꞉.
ௐ ரஜனீத்வம்ஸிஸன்னிபாய நம꞉.
ௐ பிந்துப்ரியாய நம꞉.
ௐ அம்பிகாபுத்ராய நம꞉.
ௐ பைந்தவாய நம꞉.
ௐ பலநாயகாய நம꞉.
ௐ ஆபன்னதாரகாய நம꞉.
ௐ தப்தாய நம꞉.
ௐ தப்தக்ருச்ரபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ மருத்வ்ருதாய நம꞉.
ௐ மஹாகர்வாய நம꞉.
ௐ சிராவாஸய நம꞉.
ௐ ஶிகிப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஆயுஷ்மதே நம꞉.
ௐ அனகாய நம꞉.
ௐ தூதாய நம꞉.
ௐ ஆயுர்வேதபராயணாய நம꞉.
ௐ ஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ பரமஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ அவதூதாஶ்ரமப்ரியாய நம꞉.
ௐ அஶ்வவேகாய நம꞉.
ௐ அஶ்வஹ்ருதயாய நம꞉.
ௐ ஹயதைர்யபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ ஸுமுகாய நம꞉.
ௐ துர்முகாய நம꞉.
ௐ விக்னாய நம꞉.
ௐ நிர்விக்னாய நம꞉.
ௐ விக்னவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ ஆர்யாய நம꞉.
ௐ நாதாய நம꞉.
ௐ அர்யமாபாஸாய நம꞉.
ௐ பால்குனாய நம꞉.
ௐ பாலலோசனாய நம꞉.
ௐ அராதிக்னாய நம꞉.
ௐ கனக்ரீவாய நம꞉.
ௐ க்ரீஷ்மஸூர்யஸமப்ரபாய நம꞉.
ௐ கிரீடினே நம꞉.
ௐ கல்பஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ கல்பானலவிதாயகாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானபலதாய நம꞉.
ௐ விரிஞ்சாரிவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ வீரமார்தாண்டவரதாய நம꞉.
ௐ வீரபாஹவே நம꞉.
ௐ பூர்வஜாய நம꞉.
ௐ வீரஸிம்ஹாஸனாய நம꞉.
ௐ விஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ வீரகார்யாய நம꞉.
ௐ அஸ்ததானவாய நம꞉.
ௐ நரவீரஸுஹ்ருத்ப்ராத்ரே நம꞉.
ௐ வீரகார்யாய நம꞉.
ௐ நாகரத்னவிபூஷிதாய நம꞉.
ௐ வாசஸ்பதயே நம꞉.
ௐ புராராதயே நம꞉.
ௐ ஸம்வர்த்தாய நம꞉.
ௐ ஸமரேஶ்வராய நம꞉.
ௐ உருவாக்மினே நம꞉.
ௐ உமாபுத்ராய நம꞉.
ௐ உடுலோகஸுரக்ஷகாய நம꞉.
ௐ ஶ்ருங்காரரஸஸம்பூர்ணாய நம꞉.
ௐ ஸிந்தூரதிலகாங்கிதாய நம꞉.
ௐ குங்குமாங்கிதஸர்வாங்காய நம꞉.
ௐ காலகேயவிநாஶானாய நம꞉.
ௐ மத்தநாகப்ரியாய நம꞉.
ௐ நேத்ரே நம꞉.
ௐ நாககந்தர்வபூஜிதாய நம꞉.
ௐ ஸுஸ்வப்னபோதகாய நம꞉.
ௐ போதாய நம꞉.
ௐ கௌரீது꞉ஸ்வப்னநாஶனாய நம꞉.
ௐ சிந்தாராஶிபரித்வம்ஸினே நம꞉.
ௐ சிந்தாமணிவிபூஷிதாய நம꞉.
ௐ சராசரஜகத்ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉.
ௐ சலத்குண்டலகர்ணயுகே நம꞉.
ௐ முகுராஸ்யாய நம꞉.
ௐ மூலநிதயே நம꞉.
ௐ நிதித்வயநிஷேவிதாய நம꞉.
ௐ நீராஜனப்ரீதமானஸாய நம꞉.
ௐ நீலநேத்ராய நம꞉.
ௐ நயப்ரதாய நம꞉.
ௐ கேதாரேஶாய நம꞉.
ௐ கிராதாய நம꞉.
ௐ காலாத்மனே நம꞉.
ௐ கல்பவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ கல்பாந்தபைரவாராத்யாய நம꞉.
ௐ கலாகாஷ்டாஸ்வரூபாய நம꞉.
ௐ ருதுவர்ஷாதிமாஸவதே நம꞉.
ௐ தினேஶமண்டலாவாஸாய நம꞉.
ௐ வாஸவேன ப்ரபூஜிதாய நம꞉.
ௐ பஹூலாஸ்தம்பகர்மஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ பஞ்சாஶத்வர்ணரூபகாய நம꞉.
ௐ சிந்தாஹீனாய நம꞉.
ௐ சிதாக்ராந்தாய நம꞉.
ௐ சாருபாலாய நம꞉.
ௐ ஹலாயுதாய நம꞉.
ௐ பந்தூககுஸுமப்ரக்யாய நம꞉.
ௐ பரகர்வவிபஞ்ஜனாய நம꞉.
ௐ வித்வத்தமாய நம꞉.
ௐ விராதக்னாய நம꞉.
ௐ ஸசித்ராய நம꞉.
ௐ சித்ரகர்மகாய நம꞉.
ௐ ஸங்கீதலோலுபமனஸே நம꞉.
ௐ ஸ்னிக்தகம்பீரகர்ஜிதாய நம꞉.
ௐ துங்கவக்த்ராய நம꞉.
ௐ ஸ்தவரஸாய நம꞉.
ௐ அப்ராபாய நம꞉.
ௐ ப்ரமரேக்ஷணாய நம꞉.
ௐ லீலாகமலஹஸ்தாப்ஜாய நம꞉.
ௐ பாலகுந்தவிபூஷிதாய நம꞉.
ௐ லோத்ரப்ரஸவஶுத்தாபாய நம꞉.
ௐ ஶிரீஷகுஸுமப்ரியாய நம꞉.
ௐ த்ராஸத்ராணகராய நம꞉.
ௐ தத்த்வாய நம꞉.
ௐ தத்த்வவாக்யார்தபோதகாய நம꞉.
ௐ வர்ஷீயஸே நம꞉.
ௐ விதிஸ்துத்யாய நம꞉.
ௐ வேதாந்தப்ரதிபாதகாய நம꞉.
ௐ மூலபுதாய நம꞉.
ௐ மூலதத்வாய நம꞉.
ௐ மூலகாரணவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ ஆதிநாதாய நம꞉.
ௐ அக்ஷயபலபாணயே நம꞉.
ௐ ஜன்மபராஜிதாய நம꞉.
ௐ அபராஜிதாய நம꞉.
ௐ கானப்ரியாய நம꞉.
ௐ கானலோலாய நம꞉.
ௐ மஹேஶாய நம꞉.
ௐ விஜ்ஞமானஸாய நம꞉.
ௐ கிரிஜாஸ்தன்யரஸிகாய நம꞉.
ௐ கிரிராஜவரஸ்துதாய நம꞉.
ௐ பீயூஷகும்பஹஸ்தாப்ஜாய நம꞉.
ௐ பாஶத்யாகினே நம꞉.
ௐ சிரந்தனாய நம꞉.
ௐ ஸுதாலாலஸவக்த்ராப்ஜாய நம꞉.
ௐ ஸுரத்ருமபலேப்ஸிதாய நம꞉.
ௐ ரத்னஹாடகபூஷாங்காய நம꞉.
ௐ ராவணாபிப்ரபூஜிதாய நம꞉.
ௐ கனத்காலேயஸுப்ரீதாய நம꞉.
ௐ க்ரௌஞ்சகர்வவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ அஶேஷஜனஸம்மோஹாய நம꞉.
ௐ ஆயுர்வித்யாபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ அவபத்ததுகூலாங்காய நம꞉.
ௐ ஹாராலங்க்ருதகந்தராய நம꞉.
ௐ கேதகீகுஸுமப்ரியாய நம꞉.
ௐ கலபை꞉பரிவாரிதாய நம꞉.
ௐ கேகாப்ரியாய நம꞉.
ௐ கார்திகேயாய நம꞉.
ௐ ஸாரங்கனிநாதப்ரியாய நம꞉.
ௐ சாதகாலாபஸந்துஷ்டாய நம꞉.
ௐ சமரீம்ருகஸேவிதாய நம꞉.
ௐ ஆம்ரகூடாத்ரிஸஞ்சாராய நம꞉.
ௐ ஆம்னாயபலதாயகாய நம꞉.
ௐ அக்ஷஸூத்ரத்ருதபாணயே நம꞉.
ௐ அக்ஷிரோகவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ முகுந்தபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ மோஹாங்காய நம꞉.
ௐ முனிமானஸதோஷிதாய நம꞉.
ௐ தைலாபிஷிக்தஸுஶிரஸே நம꞉.
ௐ தர்ஜனீமுத்ரதர்ஶனாய நம꞉.
ௐ தடாதகாமன꞉ப்ரீதாய நம꞉.
ௐ தமோகுணவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ அநாமயாய நம꞉.
ௐ அநாதர்ஶாய நம꞉.
ௐ அர்ஜுநாபாய நம꞉.
ௐ ஹுதப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஷாட்குண்யபரிஸம்பூர்ணாய நம꞉.
ௐ ஸப்தாஶ்வாதிக்ரஹை꞉ ஸ்துதாய நம꞉.
ௐ வீதஶோகாய நம꞉.
ௐ ப்ரஸாதஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ ஸப்தப்ராணவரப்ரதாய நம꞉.
ௐ ஸப்தார்சிஷே நம꞉.
ௐ த்ரிநயனாய நம꞉.
ௐ த்ரிவேணீபலதாயகாய நம꞉.
ௐ க்ருஷ்ணவர்த்மனே நம꞉.
ௐ வேதமுகாய நம꞉.
ௐ தாருமண்டலமத்யகாய நம꞉.
ௐ வீரநூபுரபாதாப்ஜாய நம꞉.
ௐ வீரகங்கணபாணிமதே நம꞉.
ௐ விஶ்வமூர்தயே நம꞉.
ௐ ஶுத்தமுகாய நம꞉.
ௐ ஶுத்தபஸ்மானுலேபனாய நம꞉.
ௐ ஶும்பத்வம்ஸினீஸம்பூஜ்யாய நம꞉.
ௐ ரக்தபீஜகுலாந்தகாய நம꞉.
ௐ நிஷாதாதிஸ்வரப்ரீதாய நம꞉.
ௐ நமஸ்காரபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ பக்தாரிபஞ்சதாதாயினே நம꞉.
ௐ ஸஜ்ஜீக்ருதஶராயுதாய நம꞉.
ௐ அபயங்கரமந்த்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ குப்ஜிகாமந்த்ரவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ தூம்ராஶ்வாய நம꞉.
ௐ உக்ரதேஜஸ்வினே நம꞉.
ௐ தஶகண்டவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ ஆஶுகாயுதஹஸ்தாப்ஜாய நம꞉.
ௐ கதாயுதகராம்புஜாய நம꞉.
ௐ பாஶாயுதஸுபாணயே நம꞉.
ௐ கபாலாயுதஸத்புஜாய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனாய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ரத்வயலோசனாய நம꞉.
ௐ நானாஹேதிதரபாணயே நம꞉.
ௐ தனுஷ்பாணயே நம꞉.
ௐ நானாஸ்ர்ருஜே நம꞉.
ௐ பூஷணப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஆஶ்யாமகோமலதனவே நம꞉.
ௐ ஆரக்தாபாங்கலோசனாய நம꞉.
ௐ த்வாதஶாஹக்ரதுப்ரீதாய நம꞉.
ௐ பௌண்டரீகபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ அப்தோ(அ)ர்யாமக்ரதுமயாய நம꞉.
ௐ சயநாதிபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ பஶுபந்தபலதாய நம꞉.
ௐ வாஜபேயாத்மதைவதாய நம꞉.
ௐ ஆப்ரஹ்மகீடஜனனாவனாத்மனே நம꞉.
ௐ சம்பகப்ரியாய நம꞉.
ௐ பஶுபாஶவிபாகஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ பரிஜ்ஞானப்ரதாயகாய நம꞉.
ௐ கல்பேஶ்வராய நம꞉.
ௐ கல்பவர்யாய நம꞉.
ௐ ஜாதவேதப்ரபாகராய நம꞉.
ௐ கும்பீஶ்வராய நம꞉.
ௐ கும்பபாணயே நம꞉.
ௐ குங்குமாக்தலலாடகாய நம꞉.
ௐ ஶிலீத்ரபத்ரஸங்காஶாய நம꞉.
ௐ ஸிம்ஹவக்த்ரப்ரமர்தனாய நம꞉.
ௐ கோகிலக்வணிதாகர்ணினே நம꞉.
ௐ காலநாஶனதத்பராய நம꞉.
ௐ நையாயிகமதக்னாய நம꞉.
ௐ பௌத்தஸங்கவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ த்ருதஹேமாப்ஜபாணயே நம꞉.
ௐ ஹோமஸந்துஷ்டமானஸாய நம꞉.
ௐ பித்ருயஜ்ஞஸ்யபலதாய நம꞉.
ௐ பித்ருவஜ்ஜநரக்ஷகாய நம꞉.
ௐ பதாதிகர்மநிரதாய நம꞉.
ௐ ப்ருஷதாஜ்யப்ரதாயகாய நம꞉.
ௐ மஹாஸுரவதோத்யுக்தாய நம꞉.
ௐ ஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷகாய நம꞉.
ௐ மஹாவர்ஷதிரோதானாய நம꞉.
ௐ நம꞉ஸ்வாஹாவஷட்வௌஷ- ட்வல்லவப்ரதிபாதகாய நம꞉.
ௐ மஹீரஸத்ருஶக்ரீவாய நம꞉.
ௐ மஹீரஸத்ருஶஸ்தவாய நம꞉.
ௐ தந்த்ரீவாதனஹஸ்தாக்ராய நம꞉.
ௐ ஸங்கீதப்ரியமானஸாய நம꞉.
ௐ சிதம்ஶமுகுராவாஸாய நம꞉.
ௐ மணிகூடாத்ரிஸஞ்சாராய நம꞉.
ௐ லீலாஸஞ்சாரதனுகாய நம꞉.
ௐ லிங்கஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகாய நம꞉.
ௐ ராகேந்துத்யுதிஸம்பன்னாய நம꞉.
ௐ யாககர்மபலப்ரதாய நம꞉.
ௐ மைனாககிரிஸஞ்சாரிணே நம꞉.
ௐ மதுவம்ஶவிநாஶனாய நம꞉.
ௐ தாலகண்டபுராவாஸாய நம꞉.
ௐ தமாலனிபதேஜஸே நம꞉.
ௐ பூர்ணாபுஷ்கலாம்பாஸமேத- ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ரஸ்வாமினே நம꞉.
ஸ்வாமியே ஶரணம் அய்யப்பா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |