నరహరి స్తోత్రం

ఉదయరవిసహస్రద్యోతితం రూక్షవీక్షం
ప్రలయజలధినాదం కల్పకృద్వహ్నివక్త్రం.
సురపతిరిపువక్షశ్ఛేదరక్తోక్షితాంగం
ప్రణతభయహరం తం నారసింహం నమామి.
ప్రలయరవికరాలాకారరుక్చక్రవాలం
విరలయ దురురోచీరోచితాశాంతరాల.
ప్రతిభయతమకోపాత్త్యుత్కటోచ్చాట్టహాసిన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
సరసరభసపాదాపాతభారాభిరావ
ప్రచకితచలసప్తద్వంద్వలోకస్తుతస్త్త్వం.
రిపురుధిరనిషేకేణైవ శోణాంఘ్రిశాలిన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
తవ ఘనఘనఘోషో ఘోరమాఘ్రాయ జంఘా-
పరిఘమలఘుమూరువ్యాజతేజో గిరించ.
ఘనవిఘటతమాగాద్దైత్యజంఘాలసంఘో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
కటకికటకరాజద్ధాట్టకాగ్ర్యస్థలాభా
ప్రకటపటతటిత్తే సత్కటిస్థాతిపట్వీ.
కటుకకటుకదుష్టాటోపదృష్టిప్రముష్టౌ
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
ప్రఖరనఖరవజ్రోత్ఖాతరోక్షారివక్షః
శిఖరిశిఖరరక్త్యరాక్తసందోహ దేహ.
సువలిభశుభకుక్షే భద్రగంభీరనాభే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
స్ఫురయతి తవ సాక్షాత్సైవ నక్షత్రమాలా
క్షపితదితిజవక్షోవ్యాప్తనక్షత్రమార్గం.
అరిదరధరజాన్వాసక్తహస్తద్వయాహో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
కటువికటసటౌఘోద్ఘట్టనాద్భ్రష్టభూయో
ఘనపటలవిశాలాకాశలబ్ధావకాశం.
కరపరిఘవిమర్దప్రోద్యమం ధ్యాయతస్తే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
హఠలుఠదలఘిష్టోత్కంఠదష్టోష్ఠవిద్యుత్
సటశఠకఠినోరః పీఠభిత్సుష్ఠునిష్ఠాం.
పఠతినుతవ కంఠాధిష్ఠ ఘోరాంత్రమాలా
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
హృతబహుమిహిరాభాసహ్యసంహారరంహో
హుతవహబహుహేతిహ్రేపికానంతహేతి.
అహితవిహితమోహం సంవహన్ సైంహమాస్యం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
గురుగురుగిరిరాజత్కందరాంతర్గతేవ
దినమణిమణిశృంగే వంతవహ్నిప్రదీప్తే.
దధదతికటుదంష్ప్రేభీషణోజ్జిహ్వవక్త్రే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
అధరితవిబుధాబ్ధిధ్యానధైర్యం విదీధ్య
ద్వివిధవిబుధధీశ్రద్ధాపితేంద్రారినాశం.
విదధదతి కటాహోద్ఘట్టనేద్ధాట్టహాసం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
త్రిభువనతృణమాత్రత్రాణతృష్ణంతు నేత్ర-
త్రయమతి లఘితార్చిర్విష్టపావిష్టపాదం.
నవతరరవితామ్రం ధారయన్ రూక్షవీక్షం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
భ్రమదభిభవభూభృద్భూరిభూభారసద్భిద్-
భిదనభినవవిదభ్రూవిభ్రమాదభ్రశుభ్ర.
ఋభుభవభయభేత్తర్భాసి భో భో విభోఽభి-
ర్దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
శ్రవణఖచితచంచత్కుండలోచ్చండగండ
భ్రుకుటికటులలాట శ్రేష్ఠనాసారుణోష్ఠ.
వరద సురద రాజత్కేసరోత్సారితారే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
ప్రవికచకచరాజద్రత్నకోటీరశాలిన్
గలగతగలదుస్రోదారరత్నాంగదాఢ్య.
కనకకటకకాంచీశింజినీముద్రికావన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
అరిదరమసిఖేటౌ బాణచాపే గదాం సన్-
ముసలమపి దధానః పాశవర్యాంకుశౌ చ .
కరయుగలధృతాంత్రస్రగ్విభిన్నారివక్షో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
చట చట చట దూరం మోహయ భ్రామయారిన్
కడి కడి కడికాయం జ్వారయ స్ఫోటయస్వ.
జహి జహి జహి వేగం శాత్రవం సానుబంధం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
విధిభవ విబుధేశ భ్రామకాగ్నిస్ఫులింగ
ప్రసవివికటదంష్ట్ర ప్రోజ్జిహ్వవక్త్ర త్రినేత్ర.
కలకలకలకామం పాహిమాం తే సుభక్తం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
కురు కురు కరుణాం తాం సాంకురాం దైత్యపోతే
దిశ దిశ విశదాం మే శాశ్వతీం దేవదృష్టిం.
జయ జయ జయ ముర్తేఽనార్త జేతవ్య పక్షం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే.
స్తుతిరియమహితఘ్నీ సేవితా నారసింహీ
తనురివపరిశాంతా మాలినీ సాఽభితోఽలం.
తదఖిలగురుమాగ్ర్యశ్రీధరూపాలసద్భిః
సునియమనయకృత్యైః సద్గుణైర్నిత్యయుక్తాః.
లికుచతిలకసూనుః సద్ధితార్థానుసారీ
నరహరినుతిమేతాం శత్రుసంహారహేతుం.
అకృతసకలపాపధ్వంసినీం యః పఠేత్తాం
వ్రజతి నృహరిలోకం కామలోభాద్యసక్తః.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

73.3K

Comments Telugu

ezsff
వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |