നരഹരി സ്തോത്രം

ഉദയരവിസഹസ്രദ്യോതിതം രൂക്ഷവീക്ഷം
പ്രലയജലധിനാദം കല്പകൃദ്വഹ്നിവക്ത്രം.
സുരപതിരിപുവക്ഷശ്ഛേദരക്തോക്ഷിതാംഗം
പ്രണതഭയഹരം തം നാരസിംഹം നമാമി.
പ്രലയരവികരാലാകാരരുക്ചക്രവാലം
വിരലയ ദുരുരോചീരോചിതാശാന്തരാല.
പ്രതിഭയതമകോപാത്ത്യുത്കടോച്ചാട്ടഹാസിൻ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
സരസരഭസപാദാപാതഭാരാഭിരാവ
പ്രചകിതചലസപ്തദ്വന്ദ്വലോകസ്തുതസ്ത്ത്വം.
രിപുരുധിരനിഷേകേണൈവ ശോണാംഘ്രിശാലിൻ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
തവ ഘനഘനഘോഷോ ഘോരമാഘ്രായ ജംഘാ-
പരിഘമലഘുമൂരുവ്യാജതേജോ ഗിരിഞ്ച.
ഘനവിഘടതമാഗാദ്ദൈത്യജംഘാലസംഘോ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
കടകികടകരാജദ്ധാട്ടകാഗ്ര്യസ്ഥലാഭാ
പ്രകടപടതടിത്തേ സത്കടിസ്ഥാതിപട്വീ.
കടുകകടുകദുഷ്ടാടോപദൃഷ്ടിപ്രമുഷ്ടൗ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
പ്രഖരനഖരവജ്രോത്ഖാതരോക്ഷാരിവക്ഷഃ
ശിഖരിശിഖരരക്ത്യരാക്തസന്ദോഹ ദേഹ.
സുവലിഭശുഭകുക്ഷേ ഭദ്രഗംഭീരനാഭേ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
സ്ഫുരയതി തവ സാക്ഷാത്സൈവ നക്ഷത്രമാലാ
ക്ഷപിതദിതിജവക്ഷോവ്യാപ്തനക്ഷത്രമാർഗം.
അരിദരധരജാന്വാസക്തഹസ്തദ്വയാഹോ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
കടുവികടസടൗഘോദ്ഘട്ടനാദ്ഭ്രഷ്ടഭൂയോ
ഘനപടലവിശാലാകാശലബ്ധാവകാശം.
കരപരിഘവിമർദപ്രോദ്യമം ധ്യായതസ്തേ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ഹഠലുഠദലഘിഷ്ടോത്കണ്ഠദഷ്ടോഷ്ഠവിദ്യുത്
സടശഠകഠിനോരഃ പീഠഭിത്സുഷ്ഠുനിഷ്ഠാം.
പഠതിനുതവ കണ്ഠാധിഷ്ഠ ഘോരാന്ത്രമാലാ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ഹൃതബഹുമിഹിരാഭാസഹ്യസംഹാരരംഹോ
ഹുതവഹബഹുഹേതിഹ്രേപികാനന്തഹേതി.
അഹിതവിഹിതമോഹം സംവഹൻ സൈംഹമാസ്യം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ഗുരുഗുരുഗിരിരാജത്കന്ദരാന്തർഗതേവ
ദിനമണിമണിശൃംഗേ വന്തവഹ്നിപ്രദീപ്തേ.
ദധദതികടുദംഷ്പ്രേഭീഷണോജ്ജിഹ്വവക്ത്രേ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
അധരിതവിബുധാബ്ധിധ്യാനധൈര്യം വിദീധ്യ
ദ്വിവിധവിബുധധീശ്രദ്ധാപിതേന്ദ്രാരിനാശം.
വിദധദതി കടാഹോദ്ഘട്ടനേദ്ധാട്ടഹാസം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ത്രിഭുവനതൃണമാത്രത്രാണതൃഷ്ണന്തു നേത്ര-
ത്രയമതി ലഘിതാർചിർവിഷ്ടപാവിഷ്ടപാദം.
നവതരരവിതാമ്രം ധാരയൻ രൂക്ഷവീക്ഷം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ഭ്രമദഭിഭവഭൂഭൃദ്ഭൂരിഭൂഭാരസദ്ഭിദ്-
ഭിദനഭിനവവിദഭ്രൂവിഭ്രമാദഭ്രശുഭ്ര.
ഋഭുഭവഭയഭേത്തർഭാസി ഭോ ഭോ വിഭോഽഭി-
ര്ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ശ്രവണഖചിതചഞ്ചത്കുണ്ഡലോച്ചണ്ഡഗണ്ഡ
ഭ്രുകുടികടുലലാട ശ്രേഷ്ഠനാസാരുണോഷ്ഠ.
വരദ സുരദ രാജത്കേസരോത്സാരിതാരേ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
പ്രവികചകചരാജദ്രത്നകോടീരശാലിൻ
ഗലഗതഗലദുസ്രോദാരരത്നാംഗദാഢ്യ.
കനകകടകകാഞ്ചീശിഞ്ജിനീമുദ്രികാവൻ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
അരിദരമസിഖേടൗ ബാണചാപേ ഗദാം സൻ-
മുസലമപി ദധാനഃ പാശവര്യാങ്കുശൗ ച .
കരയുഗലധൃതാന്ത്രസ്രഗ്വിഭിന്നാരിവക്ഷോ
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
ചട ചട ചട ദൂരം മോഹയ ഭ്രാമയാരിൻ
കഡി കഡി കഡികായം ജ്വാരയ സ്ഫോടയസ്വ.
ജഹി ജഹി ജഹി വേഗം ശാത്രവം സാനുബന്ധം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
വിധിഭവ വിബുധേശ ഭ്രാമകാഗ്നിസ്ഫുലിംഗ
പ്രസവിവികടദംഷ്ട്ര പ്രോജ്ജിഹ്വവക്ത്ര ത്രിനേത്ര.
കലകലകലകാമം പാഹിമാം തേ സുഭക്തം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
കുരു കുരു കരുണാം താം സാങ്കുരാം ദൈത്യപോതേ
ദിശ ദിശ വിശദാം മേ ശാശ്വതീം ദേവദൃഷ്ടിം.
ജയ ജയ ജയ മുർതേഽനാർത ജേതവ്യ പക്ഷം
ദഹ ദഹ നരസിംഹാസഹ്യവീര്യാഹിതം മേ.
സ്തുതിരിയമഹിതഘ്നീ സേവിതാ നാരസിംഹീ
തനുരിവപരിശാന്താ മാലിനീ സാഽഭിതോഽലം.
തദഖിലഗുരുമാഗ്ര്യശ്രീധരൂപാലസദ്ഭിഃ
സുനിയമനയകൃത്യൈഃ സദ്ഗുണൈർനിത്യയുക്താഃ.
ലികുചതിലകസൂനുഃ സദ്ധിതാർഥാനുസാരീ
നരഹരിനുതിമേതാം ശത്രുസംഹാരഹേതും.
അകൃതസകലപാപധ്വംസിനീം യഃ പഠേത്താം
വ്രജതി നൃഹരിലോകം കാമലോഭാദ്യസക്തഃ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

26.5K

Comments Malayalam

aiqae
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |