நரஹரி ஸ்தோத்திரம்

உதயரவிஸஹஸ்ரத்யோதிதம்ʼ ரூக்ஷவீக்ஷம்ʼ
ப்ரலயஜலதிநாதம்ʼ கல்பக்ருʼத்வஹ்னிவக்த்ரம்.
ஸுரபதிரிபுவக்ஷஶ்சேதரக்தோக்ஷிதாங்கம்ʼ
ப்ரணதபயஹரம்ʼ தம்ʼ நாரஸிம்ʼஹம்ʼ நமாமி.
ப்ரலயரவிகராலாகாரருக்சக்ரவாலம்ʼ
விரலய துருரோசீரோசிதாஶாந்தரால.
ப்ரதிபயதமகோபாத்த்யுத்கடோச்சாட்டஹாஸின்
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஸரஸரபஸபாதாபாதபாராபிராவ
ப்ரசகிதசலஸப்தத்வந்த்வலோகஸ்துதஸ்த்த்வம்.
ரிபுருதிரநிஷேகேணைவ ஶோணாங்க்ரிஶாலின்
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
தவ கனகனகோஷோ கோரமாக்ராய ஜங்கா-
பரிகமலகுமூருவ்யாஜதேஜோ கிரிஞ்ச.
கனவிகடதமாகாத்தைத்யஜங்காலஸங்கோ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
கடகிகடகராஜத்தாட்டகாக்ர்யஸ்தலாபா
ப்ரகடபடதடித்தே ஸத்கடிஸ்தாதிபட்வீ.
கடுககடுகதுஷ்டாடோபத்ருʼஷ்டிப்ரமுஷ்டௌ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ப்ரகரநகரவஜ்ரோத்காதரோக்ஷாரிவக்ஷ꞉
ஶிகரிஶிகரரக்த்யராக்தஸந்தோஹ தேஹ.
ஸுவலிபஶுபகுக்ஷே பத்ரகம்பீரநாபே
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஸ்புரயதி தவ ஸாக்ஷாத்ஸைவ நக்ஷத்ரமாலா
க்ஷபிததிதிஜவக்ஷோவ்யாப்தநக்ஷத்ரமார்கம்.
அரிதரதரஜான்வாஸக்தஹஸ்தத்வயாஹோ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
கடுவிகடஸடௌகோத்கட்டநாத்ப்ரஷ்டபூயோ
கனபடலவிஶாலாகாஶலப்தாவகாஶம்.
கரபரிகவிமர்தப்ரோத்யமம்ʼ த்யாயதஸ்தே
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஹடலுடதலகிஷ்டோத்கண்டதஷ்டோஷ்டவித்யுத்
ஸடஶடகடினோர꞉ பீடபித்ஸுஷ்டுநிஷ்டாம்.
படதினுதவ கண்டாதிஷ்ட கோராந்த்ரமாலா
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஹ்ருʼதபஹுமிஹிராபாஸஹ்யஸம்ʼஹாரரம்ʼஹோ
ஹுதவஹபஹுஹேதிஹ்ரேபிகானந்தஹேதி.
அஹிதவிஹிதமோஹம்ʼ ஸம்ʼவஹன் ஸைம்ʼஹமாஸ்யம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
குருகுருகிரிராஜத்கந்தராந்தர்கதேவ
தினமணிமணிஶ்ருʼங்கே வந்தவஹ்னிப்ரதீப்தே.
ததததிகடுதம்ʼஷ்ப்ரேபீஷணோஜ்ஜிஹ்வவக்த்ரே
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
அதரிதவிபுதாப்தித்யானதைர்யம்ʼ விதீத்ய
த்விவிதவிபுததீஶ்ரத்தாபிதேந்த்ராரிநாஶம்.
விததததி கடாஹோத்கட்டனேத்தாட்டஹாஸம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
த்ரிபுவனத்ருʼணமாத்ரத்ராணத்ருʼஷ்ணந்து நேத்ர-
த்ரயமதி லகிதார்சிர்விஷ்டபாவிஷ்டபாதம்.
நவதரரவிதாம்ரம்ʼ தாரயன் ரூக்ஷவீக்ஷம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ப்ரமதபிபவபூப்ருʼத்பூரிபூபாரஸத்பித்-
பிதனபினவவிதப்ரூவிப்ரமாதப்ரஶுப்ர.
ருʼபுபவபயபேத்தர்பாஸி போ போ விபோ(அ)பி-
ர்தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஶ்ரவணகசிதசஞ்சத்குண்டலோச்சண்டகண்ட
ப்ருகுடிகடுலலாட ஶ்ரேஷ்டனாஸாருணோஷ்ட.
வரத ஸுரத ராஜத்கேஸரோத்ஸாரிதாரே
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ப்ரவிகசகசராஜத்ரத்னகோடீரஶாலின்
கலகதகலதுஸ்ரோதாரரத்னாங்கதாட்ய.
கனககடககாஞ்சீஶிஞ்ஜினீமுத்ரிகாவன்
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
அரிதரமஸிகேடௌ பாணசாபே கதாம்ʼ ஸன்-
முஸலமபி ததான꞉ பாஶவர்யாங்குஶௌ ச .
கரயுகலத்ருʼதாந்த்ரஸ்ரக்விபிந்நாரிவக்ஷோ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
சட சட சட தூரம்ʼ மோஹய ப்ராமயாரின்
கடி கடி கடிகாயம்ʼ ஜ்வாரய ஸ்போடயஸ்வ.
ஜஹி ஜஹி ஜஹி வேகம்ʼ ஶாத்ரவம்ʼ ஸானுபந்தம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
விதிபவ விபுதேஶ ப்ராமகாக்நிஸ்புலிங்க
ப்ரஸவிவிகடதம்ʼஷ்ட்ர ப்ரோஜ்ஜிஹ்வவக்த்ர த்ரிநேத்ர.
கலகலகலகாமம்ʼ பாஹிமாம்ʼ தே ஸுபக்தம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
குரு குரு கருணாம்ʼ தாம்ʼ ஸாங்குராம்ʼ தைத்யபோதே
திஶ திஶ விஶதாம்ʼ மே ஶாஶ்வதீம்ʼ தேவத்ருʼஷ்டிம்.
ஜய ஜய ஜய முர்தே(அ)னார்த ஜேதவ்ய பக்ஷம்ʼ
தஹ தஹ நரஸிம்ʼஹாஸஹ்யவீர்யாஹிதம்ʼ மே.
ஸ்துதிரியமஹிதக்னீ ஸேவிதா நாரஸிம்ʼஹீ
தனுரிவபரிஶாந்தா மாலினீ ஸா(அ)பிதோ(அ)லம்.
ததகிலகுருமாக்ர்யஶ்ரீதரூபாலஸத்பி꞉
ஸுநியமனயக்ருʼத்யை꞉ ஸத்குணைர்நித்யயுக்தா꞉.
லிகுசதிலகஸூனு꞉ ஸத்திதார்தானுஸாரீ
நரஹரினுதிமேதாம்ʼ ஶத்ருஸம்ʼஹாரஹேதும்.
அக்ருʼதஸகலபாபத்வம்ʼஸினீம்ʼ ய꞉ படேத்தாம்ʼ
வ்ரஜதி ந்ருʼஹரிலோகம்ʼ காமலோபாத்யஸக்த꞉.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.9K

Comments Tamil

j858u
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

அறிவு வளர்க்கும் தரமான இணையதளம் -மாதவி வெங்கடேஷ்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |