నరసింహ స్తుతి

 

Narasimha Stuti

 

వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం.
నినాదత్రస్తవిశ్వాండం విష్ణుముగ్రం నమామ్యహం.
సర్వైరవధ్యతాం ప్రాప్తం సకలౌఘం దితేః సుతం.
నఖాగ్రైః శకలీచక్రే యస్తం వీరం నమామ్యహం.
పాదావష్టబ్ధపాతాలం మూర్ద్ధావిష్టత్రివిష్టపం.
భుజప్రవిష్టాష్టదిశం మహావిష్ణుం నమామ్యహం.
జ్యోతీష్యర్కేందునక్షత్ర- జ్వలనాదీన్యనుక్రమాత్.
జ్వలంతి తేజసా యస్య తం జ్వలంతం నమామ్యహం.
సర్వేంద్రియైరపి వినా సర్వం సర్వత్ర సర్వదా.
జానాతి యో నమామ్యాద్యం తమహం సర్వతోముఖం.
నరవత్ సింహవచ్చైవ రూపం యస్య మహాత్మనః.
మహాసటం మహాదంష్ట్రం తం నృసింహం నమామ్యహం.
యన్నామస్మరణాద్భీతా భూతవేతాలరాక్షసాః.
రోగాద్యాశ్చ ప్రణశ్యంతి భీషణం తం నమామ్యహం.
సర్వోఽపి యం సమాశ్రిత్య సకలం భద్రమశ్నుతే.
శ్రియా చ భద్రయా జుష్టో యస్తం భద్రం నమామ్యహం.
సాక్షాత్ స్వకాలే సంప్రాప్తం మృత్యుం శత్రుగణానపి.
భక్తానాం నాశయేద్యస్యు మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహం.
నమాస్కారాత్మకం యస్మై విధాయాత్మనివేదనం.
త్యక్తదుఃఖోఽఖిలాన్ కామానశ్నుతే తం నమామ్యహం.
దాసభూతాః స్వతః సర్వే హ్యాత్మానః పరమాత్మనః.
అతోఽహమపి తే దాస ఇతి మత్వా నమామ్యహం.
శంకరేణాదరాత్ ప్రోక్తం పదానాం తత్త్వముత్తమం.
త్రిసంధ్యం యః పఠేత్ తస్య శ్రీర్విద్యాయుశ్చ వర్ధతే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |