லட்சுமி நரசிம்ம கராவலம்ப ஸ்தோத்திரம்

 

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram

 

ஶ்ரீமத்பயோநிதி-
நிகேதனசக்ரபாணே
போகீந்த்ரபோகமணி-
ராஜிதபுண்யமூர்தே।
யோகீஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய பவாப்திபோத
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ப்ரஹ்மேந்த்ரருத்ர-
மருதர்ககிரீடகோடி-
ஸங்கட்டிதாங்க்ரி-
கமலாமலகாந்திகாந்த।
லக்ஷ்மீலஸத்குச-
ஸரோருஹராஜஹம்ஸ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரதாவ-
கஹனாகரபீகரோரு-
ஜ்வாலாவலீபிரதிதக்த-
தனூருஹஸ்ய।
த்வத்பாதபத்ம-
ஸரஸீருஹமாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரஜாலபதிதஸ்ய ஜகந்நிவாஸ
ஸர்வேந்த்ரியார்த-
படிஶாக்ரஜஷோபமஸ்ய।
ப்ரோத்கம்பிதப்ரசுரதாலுக-
மஸ்தகஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரகூபமதிகோரமகாதமூலம்
ஸம்ப்ராப்ய து꞉கஶதஸர்பஸமாகுலஸ்ய।
தீனஸ்ய தேவ க்ருபயா பதமாகதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரபீகரகரீந்த்ரகராபிகாத-
நிஷ்பீட்யமானவபுஷ꞉ ஸகலார்திநாஶ।
ப்ராணப்ரயாண-
பவபீதிஸமாகுலஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரஸர்பவிஷ-
திக்தமஹோக்ரதீவ்ர-
தம்ஷ்ட்ராக்ரகோடி-
பரிதஷ்டவிநஷ்டமூர்தே꞉।
நாகாரிவாஹன ஸுதாப்திநிவாஸ ஶௌரே
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷ-
மகபீஜமனந்தகர்ம-
ஶாகாயுதம் கரணபத்ரமனங்கபுஷ்பம்।
ஆருஹ்ய து꞉கபலிதம் சகிதம் தயாலோ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரஸாகர-
விஶாலகராலகால-
நக்ரக்ரஹக்ரஸித-
நிக்ரஹவிக்ரஹஸ்ய।
வ்யக்ரஸ்ய ராகனிசயோர்மினிபீடிதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரஸாகர-
னிமஜ்ஜனமுஹ்யமானம்
தீனம் விலோகய விபோ கருணாநிதே மாம்।
ப்ரஹ்லாதகேதபரிஹாரபராவதார
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸம்ஸாரகோரகஹனே சரதோ முராரே
மாரோக்ரபீகர-
ம்ருகப்ரசுரார்திதஸ்ய।
ஆர்தஸ்ய மத்ஸரநிதாகஸுது꞉கிதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
பத்த்வா கலே யமபடா பஹு தர்ஜயந்த꞉
கர்ஷந்தி யத்ர பவபாஶஶதைர்யுதம் மாம்।
ஏகாகினம் பரவஶம் சகிதம் தயாலோ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
லக்ஷ்மீபதே கமலநாப ஸுரேஶ விஷ்ணோ
யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞ மதுஸூதன விஶ்வரூப।
ப்ரஹ்மண்ய கேஶவ ஜனார்தன வாஸுதேவ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஏகேன சக்ரமபரேண கரேண ஶங்க-
மன்யேன ஸிந்துதனயாமவலம்ப்ய திஷ்டன்।
வாமேதரேண வரதாபயபத்மசிஹ்னம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
அந்தஸ்ய மே ஹ்ருதவிவேகமஹாதனஸ்ய
சோரைர்மஹாபலிபி-
ரிந்த்ரியநாமதேயை꞉।
மோஹாந்தகாரகுஹரே விநிபாதிதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
ப்ரஹ்லாதநாரதபராஶரபுண்டரீக-
வ்யாஸாதிபாகவதபுங்கவ-
ஹ்ருந்நிவாஸ।
பக்தானுரக்தபரிபாலனபாரிஜாத
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்।
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ-
சரணாப்ஜமதுவ்ரதேன
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுபகரம் புவி ஶங்கரேண।
யே தத்படந்தி மனுஜா ஹரிபக்தியுக்தா-
ஸ்தே யாந்தி தத்பதஸரோஜமகண்டரூபம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |