ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರ-
ನಾಮಾವಲಿಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವೋ ಋಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ.
ಐಂ ಬೀಜಂ. ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ. ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ.
ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ.
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ.
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್.
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ.
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್.
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್.
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.
.ಧ್ಯಾನಂ.
ಅತಿಮಧುರಚಾಪಹಸ್ತಾಂ ಪರಿಮಿತಾಮೋದಸೌಭಾಗ್ಯಾಂ.
ಅರುಣಾಮತಿಶಯ-
ಕರುಣಾಮಭಿನವಕುಲಸುಂದರೀಂ ವಂದೇ.
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ.
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ಕುಂಕುಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ.
ರಂ ವಹ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ.
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ.
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
.ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀನಾಮಾವಲಿಃ.
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ.
ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂದರ್ಪವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂದರ್ಪಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌರಭ್ಯ-
ಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾರಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾನಂದಚಿದಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಿರ್ಧ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಷಣಾರಹಿತಾದೃತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಲಾಸುಗಂಧಿಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏನಃಕೂಟವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕರಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾಂತಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಜದನೇಕಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಪ್ರಾಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈದೃಗಿತ್ಯವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರತ್ವವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಾನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಕ್ಷಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಡಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಹಾವಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಷತ್ಸ್ಮಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಸದ್ದಾಡಿಮಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಂತಿಕಾಲಸತ್ಫಾಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲದಿವ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲತಾತನವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಾಮರಾಜದಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಬೋದರಪ್ರಸವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಮತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಲಧೃಕ್ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಯಾರೂಢಾಸೇವಿತಾಂಘ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಯಮೇಧಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಂಸವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹತದಾನವಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿದಶ್ವಾದಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಸ್ತಿಕುಂಭೋತ್ತುಂಗಕುಚಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರ್ಯಶ್ವಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಸಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾಲಾಮದೋಲ್ಲಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಕಾರಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಸಂಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಠಿನಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರಭೋರವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಚಜಿತಾಂಬುದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯಂದಿಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪಾಲಿಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂತಿಧೂತಜಪಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಕರನಿರ್ಜಿತಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಸಮಭುಜಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಕಾರಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಲ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಠಾತ್ಕಾರಹತಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾರ್ದಸಂತಮಸಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಂಸಮಂತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖ-
ಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಗೋಪಾರುಣಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕಾರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಯಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಸ್ಯದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಘ್ಯೇತರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಘುಸಿದ್ಧದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾರಸಸವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಭ್ಯೇತರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಂಗಲಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಗ್ನಚಾಮರಹಸ್ತಶ್ರೀ-
ಶಾರದಾಪರಿವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಪದಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಮಾನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧರಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಸಂಪತ್ಸಮುನ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕುಂಡಾಗ್ನಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಶಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಭಾಸ್ಕರರುಚ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಭೋದಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕಂದಾಂಕುರಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೇಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾವಾಲವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕಂದರಾಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಭೋಜಭೃಂಗಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಸುಮನೋಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಾರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಮರಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದಸದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂಗಹೀನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಗೃಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಧಿಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಪಾಪಮನೋದೂರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಾಹಂಕಾರದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧದೇಹಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯಸಮುನ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಯೌವನಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಸರ್ವಾಂಗ-
ಸೌಂದರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧವಿಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧರಾಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಪತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಸುಖಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಬ್ಧಹರ್ಷಾಭಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಸೌಧ-
ಶೃಂಗಕಪೋತಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಸುಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕಮಲೇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಶಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದರ್ಶಬಿಂಬಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕೋಶಾಸಿಲತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾಮುಕ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೋಧಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮಯಸೌವರ್ಣ-
ಸ್ತಂಭವಿದ್ರುಮಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷದೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರನಂದನಾರಾಮ-
ನವಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಹಿಮವದ್ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮಂತ್ರಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪರಸೌಖ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ.

Recommended for you

ಗಿರಿಧರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಿರಿಧರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ- ಮದಭೃತ್ಸುರೇಶ್ವರೋ ಯದಾ ಘನೈರಂತಕರೈರ್ವವರ್ಷ ಹ. ತದಾಕರೋದ್ಯಃ ಸ್ವಬಲೇನ ರಕ್ಷಣಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ. ಯಃ ಪಾಯಯಂತೀಮಧಿರುಹ್ಯ ಪೂತನಾಂ ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಪೌ ಪ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಶಿಶುಃ. ಜಘಾನ ವಾತಾಯಿತ- ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ. ನಂದವ್ರಜಂ ಯಃ ಸ್ವರುಚೇಂದಿರಾಲಯಂ ಚಕ್ರ

Click here to know more..

ರಾಜಾರಾಮ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಜಾರಾಮ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮಹಾವೀರಂ ಶೂರಂ ಹನೂಮಚ್ಚಿತ್ತೇಶಂ. ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಂ ಧೀರಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ಜನಾನಂದೇ ರಮ್ಯಂ ನಿತಾಂತಂ ರಾಜೇಂದ್ರಂ. ಜಿತಾಮಿತ್ರಂ ವೀರಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಶಂ ಧನುರ್ಹಸ್ತಂ ಧುರ್ಯಂ. ಮಹೋರಸ್ಕಂ ಧನ್ಯಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ಮಹಾಮಾಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಣುಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ. ಕೃಪಾಲುಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಭಜೇ ನ

Click here to know more..

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |