ಲಲಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಮಸ್ತಮುನಿಯಕ್ಷ- ಕಿಂಪುರುಷಸಿದ್ಧ- ವಿದ್ಯಾಧರ-
ಗ್ರಹಾಸುರಸುರಾಪ್ಸರೋ- ಗಣಮುಖೈರ್ಗಣೈಃ ಸೇವಿತೇ.
ನಿವೃತ್ತಿತಿಲಕಾಂಬರಾ- ಪ್ರಕೃತಿಶಾಂತಿವಿದ್ಯಾಕಲಾ-
ಕಲಾಪಮಧುರಾಕೃತೇ ಕಲಿತ ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ.
ತ್ರಿವೇದಕೃತವಿಗ್ರಹೇ ತ್ರಿವಿಧಕೃತ್ಯಸಂಧಾಯಿನಿ
ತ್ರಿರೂಪಸಮವಾಯಿನಿ ತ್ರಿಪುರಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣಿ.
ತ್ರಿಲೋಚನಕುಟುಂಬಿನಿ ತ್ರಿಗುಣಸಂವಿದುದ್ಯುತ್ಪದೇ
ತ್ರಯಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ.
ಪುರಂದರಜಲಾಧಿಪಾಂತಕ- ಕುಬೇರರಕ್ಷೋಹರ-
ಪ್ರಭಂಜನಧನಂಜಯ- ಪ್ರಭೃತಿವಂದನಾನಂದಿತೇ.
ಪ್ರವಾಲಪದಪೀಠೀಕಾ- ನಿಕಟನಿತ್ಯವರ್ತಿಸ್ವಭೂ-
ವಿರಿಂಚಿವಿಹಿತಸ್ತುತೇ ವಿಹಿತ ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ.
ಯದಾ ನತಿಬಲಾದಹಂಕೃತಿರುದೇತಿ ವಿದ್ಯಾವಯ-
ಸ್ತಪೋದ್ರವಿಣರೂಪ- ಸೌರಭಕವಿತ್ವಸಂವಿನ್ಮಯಿ.
ಜರಾಮರಣಜನ್ಮಜಂ ಭಯಮುಪೈತಿ ತಸ್ಯೈ ಸಮಾ-
ಖಿಲಸಮೀಹಿತ- ಪ್ರಸವಭೂಮಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ನಿರಾವರಣಸಂವಿದುದ್ಭ್ರಮ- ಪರಾಸ್ತಭೇದೋಲ್ಲಸತ್-
ಪರಾತ್ಪರಚಿದೇಕತಾ- ವರಶರೀರಿಣಿ ಸ್ವೈರಿಣಿ.
ರಸಾಯನತರಂಗಿಣೀ- ರುಚಿತರಂಗಸಂಚಾರಿಣಿ
ಪ್ರಕಾಮಪರಿಪೂರಿಣಿ ಪ್ರಕೃತ ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ.
ತರಂಗಯತಿ ಸಂಪದಂ ತದನುಸಂಹರತ್ಯಾಪದಂ
ಸುಖಂ ವಿತರತಿ ಶ್ರಿಯಂ ಪರಿಚಿನೋತಿ ಹಂತಿ ದ್ವಿಷಃ.
ಕ್ಷಿಣೋತಿ ದುರಿತಾನಿ ಯತ್ ಪ್ರಣತಿರಂಬ ತಸ್ಯೈ ಸದಾ
ಶಿವಂಕರಿ ಶಿವೇ ಪದೇ ಶಿವಪುರಂಧ್ರಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ಶಿವೇ ಶಿವಸುಶೀತಲಾಮೃತ- ತರಂಗಗಂಧೋಲ್ಲಸ-
ನ್ನವಾವರಣದೇವತೇ ನವನವಾಮೃತಸ್ಪಂದಿನೀ.
ಗುರುಕ್ರಮಪುರಸ್ಕೃತೇ ಗುಣಶರೀರನಿತ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲೇ
ಷಡಂಗಪರಿವಾರಿತೇ ಕಲಿತ ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ.
ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ಪಿತಾ ತ್ವಮಥ ಬಂಧವಸ್ತ್ವಂ ಸಖಾ
ತ್ವಮಾಯುರಪರಾ ತ್ವಮಾಭರಣಮಾತ್ಮನಸ್ತ್ವಂ ಕಲಾಃ.
ತ್ವಮೇವ ವಪುಷಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ತ್ವಮಖಿಲಾ ಯತಿಸ್ತ್ವಂ ಗುರುಃ
ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಣತಪಾತ್ರಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ಕಂಜಾಸನಾದಿಸುರವೃಂದಲ- ಸತ್ಕಿರೀಟಕೋಟಿಪ್ರಘರ್ಷಣ- ಸಮುಜ್ಜ್ವಲದಂಘ್ರಿಪೀಠೇ.
ತ್ವಾಮೇವ ಯಾಮಿ ಶರಣಂ ವಿಗತಾನ್ಯಭಾವಂ ದೀನಂ ವಿಲೋಕಯ ಯದಾರ್ದ್ರವಿಲೋಕನೇನ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |