ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ

 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ .
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ .
ಐಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಂ . ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಕೂಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ .
ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಕೂಟೇತಿ ಕೀಲಕಂ . ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ಧ್ಯಾನಂ .
ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ
ಚಿಂತಿತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .

ಧ್ಯಾನಂ

ಸಿಂದೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿ ಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾ ನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ .
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನ ಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ ..

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ .
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ ..

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ .
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ..

ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ .
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಂ ..

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ

ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ .
ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ .. 1..

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ .
ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ .. 2..

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ .
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲಾ .. 3..

ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾ .
ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾ .. 4..

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜ ದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾ .
ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ .. 5..

ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹ ತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ .
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ .. 6..

ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾ .
ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ .. 7..

ಕದಂಬಮಂಜರೀಕೢಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ .
ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾ .. 8..

ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ .
ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ .. 9.. (ದಶನಚ್ಛದಾ)

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ .
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷಿದಿಗಂತರಾ .. 10..

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ .
ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ .. 11..

ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯ ಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ . (ಚುಬುಕಶ್ರೀ)
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರ ಶೋಭಿತಕಂಧರಾ .. 12..

ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ .
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿಂತಾಕ ಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ .. 13..

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ .
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿ ಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ .. 14..

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾ - ಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ .
ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾ .. 15..

ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ .
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ .. 16..

ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ .
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ .. 17..

ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾ .
ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ .. 18..

ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನ ನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾ .
ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ .. 19..

ಸಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾ . (ಶಿಂಜಾನ)
ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ .. 20..

ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ .
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ .. 21..

ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ .
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ .. 22..

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ .
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ .. 23..

ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ .
ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾ .. 24..

ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ .
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ .. 25..

ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ .
ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ .. 26..

ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾ .
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ .. 27..

ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ .
ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ .. 28..

ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾ .
ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ .. 29.. (ವಿಶುಕ್ರವಧತೋಷಿತಾ)

ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾ . (ವಿಷಂಗಪ್ರಾಣಹರಣ)
ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ .. 30..

ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ .
ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ .. 31..

ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ .
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾ .. 32..

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ .
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ .. 33..

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ .
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾ .. 34..

ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ .. 35..

ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರಾ .
ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ .. 36..

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥಾ ಕೌಲಿನೀ ಕುಲಯೋಗಿನೀ .
ಅಕುಲಾ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ .. 37..

ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ .
ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ .. 38..

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ .
ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ .. 39..

ತಡಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ .
ಮಹಾಸಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸೀ .. 40..

ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ .
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ .. 41..

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ .
ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ .. 42..

ಶಾಂಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ .
ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಂಜನಾ .. 43..

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ .
ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಾಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ .. 44..

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ .
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಂತರಾ .. 45..

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ .
ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ .. 46..

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ .
ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ .. 47..

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ .
ನಿಃಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ .. 48.. (ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ)

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ .
ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ .. 49..

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ .
ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ .. 50..

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ .. 51..

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ .
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 52..

ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ .
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ .. 53..

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ .
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ .. 54..

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ .
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ - ರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ .. 55..

ಮಹಾತಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಯಂತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ .
ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ .. 56..

ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ .
ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ .. 57..

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯೀ .
ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ .. 58..

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ .
ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾ .. 59..

ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾ .
ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ .. 60..

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದಾ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ .. 61..

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ .
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪಂತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ .. 62..

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ .
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ .. 63..

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ .
ಸದಾಶಿವಾಽನುಗ್ರಹದಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ .. 64..

ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ .
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ .. 65..

ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲೀ .
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ .. 66..

ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನೀ .
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ .. 67..

ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾ .
ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ .. 68..

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ .
ಅಂಬಿಕಾಽನಾದಿನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾ .. 69..

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ .
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ .. 70..

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ .
ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ .. 71..

ರಮಾ ರಾಕೇಂದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ .
ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಂಪಟಾ .. 72..

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ .
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕಂದಾ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ .. 73..

ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ .
ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ .. 74..

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ .
ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ .. 75..

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ .
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾ .. 76..

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ .
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ .. 77..

ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನೀ .
ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ .. 78.. (ಪಾಖಂಡಾ)

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾ .
ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಽಪಹಾ .. 79..

ಚಿತಿಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ .
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತಿಃ .. 80..

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ಪರದೇವತಾ .
ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ .. 81..

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ .
ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ .. 82..

ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನೀ .
ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ .. 83..

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ .
ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ .. 84..

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನೀ .
ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ .. 85..

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 86..

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ-ಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದೀ .. 87..

ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತಿಃ .
ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ .. 88..

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ .
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ .. 89..

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ .
ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾ .. 90..

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ .
ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ .. 91.. (ನಿಸ್ಸೀಮ)

ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭೂಃ .
ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ .. 92..

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ .
ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ .. 93..

ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮತಿರ್ಧೃತಿಃ .
ಶಾಂತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾಂತಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ .. 94..

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣೀ .
ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ .. 95..

ಸುಮುಖೀ ನಲಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ .
ಕಾಲಕಂಠೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ .. 96..

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ .
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ .. 97..

ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಽಽರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ .
ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾ .. 98..

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರೀ .
ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ .. 99..

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ .
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಽಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ .. 100..

ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ .
ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 101..

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾ .
ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ .. 102..

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ .
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 103..

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ .
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾಽತಿಗರ್ವಿತಾ .. 104..

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬಂಧಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ .
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ .. 105..

ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ .
ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ .. 106..

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ .. 107..

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ .
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ .. 108..

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ .
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ .. 109..

ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಽಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ .. 110..

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾ .
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ ಬಂಧಮೋಚನೀ ಬಂಧುರಾಲಕಾ .. 111.. (ಮೋಚನೀ ಬರ್ಬರಾಲಕಾ)

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ .
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ .. 112..

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಽಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ .
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಹಂತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾ .. 113..

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾ .
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ .. 114..

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿರ್ನಿಯಂತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ .
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ .. 115..

ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ .
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ .. 116..

ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾ .
ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ .. 117..

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ .
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ .. 118..

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತ ಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾ .
ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಭಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾ .. 119..

ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾ .
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ .. 120..

ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ .
ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿರ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ .. 121..

ದೇವೇಶೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ .
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾ .. 122..

ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ . (ವಿಮೋದಿನೀ)
ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ .. 123..

ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾಽಽತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ .
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ .. 124..

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ .
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ .. 125..

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ .
ಉಮಾ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ .. 126..

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ .
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ .. 127..

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕೢಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ .. 128..

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ .
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಾ ಯುಗಂಧರಾ .. 129..

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ .. 130..

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನೀ . (ಅಜಾಜೇತ್ರೀ)
ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ .. 131..

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ .. 132..

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ .
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾ ಗತಿಃ .. 133..

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ .
ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ .. 134..

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ .
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ .. 135..

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ .
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ .. 136..

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ .
ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ .. 137..

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾ .
ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣೀ .. 138..

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ .
ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ .. 139..

ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ .
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ .. 140..

ಚಿತ್ಕಲಾಽಽನಂದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ .
ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ .. 141..

ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ .
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾ .. 142..

ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ .
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾ .. 143..

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ .
ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಿ - ರ್ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ .. 144..

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ .
ಅಪರ್ಣಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ .. 145..

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ .
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ .. 146..

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿಃ .
ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ .. 147..

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ .
ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ .. 148..

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ .
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ .. 149..

ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ . (ಮಾರ್ತಂಡ)
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ .. 150..

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ .
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ .. 151..

ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ .
ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ .. 152..

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ .
ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನೀ .. 153..

ಮೂರ್ತಾಽಮೂರ್ತಾಽನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ .
ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸತೀ .. 154..

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ .
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಾಽಽಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ .. 155..

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ .
ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ .. 156..

ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ .
ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ .. 157..

ಛಂದಃಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮಂತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ .
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ .. 158..

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತ ಜನವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನೀ .
ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾ .. 159..

ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾಂತಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ .
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾಽಕಾಂತಾ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾ .. 160..

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾ .
ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ .. 161..

ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ .
ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾ .. 162..

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ .
ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ .. 163.. (ಸುಧಾಸ್ರುತಿಃ)

ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ .
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 164..

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ .
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ .. 165..

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ .
ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ .. 166..

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ .
ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಬೈಂದವಾಸನಾ .. 167..

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ .
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ .. 168.. (ಸೋಮ್ಯಾ)

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ .
ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ .. 169..

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ .
ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ .. 170..

ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾ .
ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಽನರ್ಘ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ .. 171..

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ .
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಲಾಕೃತಿಃ .. 172..

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ .
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ .. 173..

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ .
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ .. 174..

ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಭೂತೇಶೀ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ .
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ .. 175..

ಧರಾಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ .
ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ .. 176..

ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ .
ಸುಮಂಗಲೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ .. 177..

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಽಽಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ .
ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ .. 178..

ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರೀ .
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ .. 179..

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ .
ಅನಘಾಽದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ .. 180..

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ .
ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ದೀಪಿಕಾ .. 181..

ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ .
ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ .. 182..

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ .
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |