ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾಸುವಿಶಾಲಭಾಲಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಲಸಿತಂ ಸುಸುಧಾಂಶುಖಣ್ದಂ.
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಸುಮಧುರಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಂ ಶ್ರುತಿಕುಂದಲೇ ಚ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾಗಲಶೋಭಿಮಾಲಾಂ
ವಕ್ಷಃಶ್ರಿಯಂ ಲಲಿತತುಂಗಪಯೋಧರಾಲೀಂ.
ಸಂವಿದ್ಘಟಂಚ ದಧತೀಂ ಕಮಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ
ಕಂಜಾಸನಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ತಾಂ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾಪದಪಾರಿಜಾತಂ
ರತ್ನೌಘನಿರ್ಮಿತಘಟೇ ಘಟಿತಾಸ್ಪದಂಚ.
ಯೋಗಂಚ ಭೋಗಮಮಿತಂ ನಿಜಸೇವಕೇಭ್ಯೋ
ವಾಂಚಾಽಧಿಕಂ ಕಿಲದದಾನಮನಂತಪಾರಂ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಭುವನಪಾಲನಕೇಲಿಲೋಲಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರದೇವಗಣ- ವಂದಿತಪಾದಪೀಠಂ.
ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಂಬಸಮ- ಶೋಣಿತಶೋಭಿತಾಂಗೀಂ
ಬಿಂದ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ ಕಲಿತಕಾಮಕಲಾವಿಲಾಸಾಂ.
ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭುವನೇ ತವ ನಾಮ ರೂಪಂ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಪರಂ ಪರಮಾಮೃತಂಚ.
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಂತ್ರಮನನೀ ಜನನೀ ಭವಾನೀ
ಭದ್ರಾ ವಿಭಾ ಭಯಹರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀತಿ.
ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಸ್ಮರತಿ ಪ್ರಭಾತೇ
ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಭುವನಾಂಬಿಕಾಯಾಃ.
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಭುವನಾ ಸುತರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ಸಿದ್ಧಂ ಮನೋಃ ಸ್ವಪದಪದ್ಮಸಮಾಶ್ರಯಂಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |