ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಧಾಮುಕುಂದಪದ- ಸಂಭವಘರ್ಮಬಿಂದು
ನಿರ್ಮಂಛನೋಪಕರಣೀ- ಕೃತದೇಹಲಕ್ಷಾಂ.
ಉತ್ತುಂಗಸೌಹೃದ- ವಿಶೇಷವಶಾತ್ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ರಾಕಾಸುಧಾಕಿರಣ- ಮಂಡಲಕಾಂತಿದಂಡಿ-
ವಕ್ತ್ರಶ್ರಿಯಂ ಚಕಿತಚಾರು- ಚಮೂರುನೇತ್ರಾಂ.
ರಾಧಾಪ್ರಸಾಧನವಿಧಾನ- ಕಲಾಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಲಾಸ್ಯೋಲ್ಲಸದ್ಭುಜಗ- ಶತ್ರುಪತತ್ರಚಿತ್ರ-
ಪಟ್ಟಾಂಶುಕಾಭರಣ- ಕಂಚುಲಿಕಾಂಚಿತಾಂಗೀಂ.
ಗೋರೋಚನಾರುಚಿ- ವಿಗರ್ಹಣಗೌರಿಮಾಣಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಧೂರ್ತೇ ವ್ರಜೇಂದ್ರತನಯೇ ತನುಸುಷ್ಠುವಾಮ್ಯಂ
ಮಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭವ ಕಲಂಕಿನಿ ಲಾಘವಾಯ.
ರಾಧೇ ಗಿರಂ ಶೃಣು ಹಿತಾಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಯಂತೀಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ರಾಧಾಮಭಿವ್ರಜಪತೇಃ ಕೃತಮಾತ್ಮಜೇನ
ಕೂಟಂ ಮನಾಗಪಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ವಿಲೋಹಿತಾಕ್ಷೀಂ.
ವಾಗ್ಭಂಗಿಭಿಸ್ತಮಚಿರೇಣ ವಿಲಜ್ಜಯಂತೀಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ವಾತ್ಸಲ್ಯವೃಂದವಸತಿಂ ಪಶುಪಾಲರಾಜ್ಞ್ಯಾಃ
ಸಖ್ಯಾನುಶಿಕ್ಷಣಕಲಾಸು ಗುರುಂ ಸಖೀನಾಂ.
ರಾಧಾಬಲಾವರಜ- ಜೀವಿತನಿರ್ವಿಶೇಷಾಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಯಾಂ ಕಾಮಪಿ ವ್ರಜಕುಲೇ ವೃಷಭಾನುಜಾಯಾಃ
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವಪಕ್ಷಪದವೀ- ಮನುರುದ್ಧ್ಯಮಾನಾಂ .
ಸದ್ಯಸ್ತದಿಷ್ಟಘಟನೇನ ಕೃತಾರ್ಥಯಂತೀಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ರಾಧಾವ್ರಜೇಂದ್ರಸುತ- ಸಂಗಮರಂಗಚರ್ಯಾಂ
ವರ್ಯಾಂ ವಿನಿಶ್ಚಿತವತೀ- ಮಖಿಲೋತ್ಸವೇಭ್ಯಃ.
ತಾಂ ಗೋಕುಲಪ್ರಿಯಸಖೀ- ನಿಕುರಂಬಮುಖ್ಯಾಂ
ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ನಂದನಮೂನಿ ಲಲಿತಾಗುಣಲಾಲಿತಾನಿ
ಪದ್ಯಾನಿ ಯಃ ಪಠತಿ ನಿರ್ಮಲದೃಷ್ಟಿರಷ್ಟೌ.
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಿಕರ್ಷತಿ ಜನಂ ನಿಜವೃಂದಮಧ್ಯೇ
ತಂ ಕೀರ್ತಿದಾಪತಿಕುಲೋಜ್ಜ್ವಲ-ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |