ಲಲಿತಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Video - Lalitha Pratah Smarana Stotram 

 

Lalitha Pratah Smarana Stotram

 

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸಂ।
ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಂ।
ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಲೀಯಲಸದಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಂ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದಶೋಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಂ।
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿಂಧುಪೋತಂ।
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ।
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯ್ಯಂಗವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಂ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮನಸಾತಿದೂರಾಂ।
ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ।
ಶ್ರೀಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ।
ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ।
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಷಡಾನನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಷಡಾನನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋಽಸ್ತು ವೃಂದಾರಕವೃಂದವಂದ್ಯ- ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ . ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ. ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಂ. ದಾತ್ರೇ ರತಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ. ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಗುಣಾಯ ಗುಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ.

Click here to know more..

ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ

ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರವದನಂ ಪರಂ. ಸಹಸ್ರದೋಃಸಹಸ್ರಾರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ರಣತ್ಕಂಕಿಣಿಜಾಲೇನ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ಪ್ರಾಕಾರಸಹಿತಂ ಮಂತ್ರಂ ವದಂತಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಂ. ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಕರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಮ

Click here to know more..

ಚಂದಮಾಮ - November - 1980

ಚಂದಮಾಮ - November - 1980

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |