ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವ್ರಾತ- ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲರುಧಿರ- ಸುರಾಪಾನಮತ್ತಂ ಪೃಷತ್ಕಂ
ಚಾಪೇ ಸಂಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂತಾ.
ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ
ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾ- ಚ್ಛಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ.
ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಸುತ-
ಸ್ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ.
ಕೋದಂಡಚ್ಛುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮವ ಸರ್ವದಾ ರಿಪುಗಣತ್ರಸ್ತಂ ದಯಾವಾರಿಧೇ.
ಯೋ ಮಾಂ ಪೀಡಯತಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸತತಂ ದೇವ ತ್ವದೇಕಾಶ್ರಯಂ
ಭಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ರಿಪೋರುರಶ್ಛುರಿಕಯಾ ಶಾತಾಗ್ರಯಾ ದುರ್ಮತೇಃ.
ದೇವ ತ್ವತ್ಕರಪಂಕಜೋ- ಲ್ಲಸಿತಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇ
ತತ್ಪ್ರಾಣಾನ್ ವಿತರಾಂತಕಾಯ ಭಗವನ್ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಾಂಜಸಾ.
ವಿದ್ಧೋ ಮರ್ಮಸು ದುರ್ವಚೋಭಿರಸತಾಂ ಸಂತಪ್ತಶಲ್ಯೋಪಮೈ-
ರ್ದೃಪ್ತಾನಾಂ ದ್ವಿಷತಾಮಶಾಂತಮನಸಾಂ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಯಾವದ್ ಭೃಶಂ.
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಛುರಿಕಾಶರಾಸನ- ಧರಶ್ಚಿತ್ತೇ ಮಮಾವಿರ್ಭವನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಕಿರಾತರೂಪ ಶಮಯ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗರ್ವಂ ಕ್ಷಣಾತ್.
ಹರ್ತುಂ ವಿತ್ತಮಧರ್ಮತೋ ಮಮ ರತಾಶ್ಚೋರಾಶ್ಚ ಯೇ ದುರ್ಜನಾ-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಮರ್ಮಸು ತಾಡಯಾಶು ವಿಶಿಖೈಸ್ತ್ವತ್- ಕಾರ್ಮುಕಾನ್ನಿಃಸೃತೈಃ.
ಶಾಸ್ತಾರಂ ದ್ವಿಷತಾಂ ಕಿರಾತವಪುಷಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ತ್ವಾಮೃತೇ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯತ್ರ ಪುರಾರಿಪುತ್ರ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಯಕ್ಷಪ್ರೇತಪಿಶಾಚ- ಭೂತನಿವಹಾ ದುಃಖಪ್ರದಾ ಭೀಷಣಾ
ಬಾಧಂತೇ ನರಶೋಣಿತೋತ್ಸುಕಧಿಯೋ ಯೇ ಮಾಂ ರಿಪುಪ್ರೇರಿತಾಃ.
ಚಾಪಜ್ಯಾ- ನಿನದೈಸ್ತ್ವಮೀಶ ಸಕಲಾನ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್
ಗೌರೀಶಾತ್ಮಜ ದೈವತೇಶ್ವರ ಕಿರಾತಾಕಾರ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ.
ದ್ರೋಗ್ಧುಂ ಯೇ ನಿರತಾಃ ತ್ವದೀಯಪದ- ಪದ್ಮೈಕಾಂತಭಕ್ತಾಯ ಮೇ
ಮಾಯಾಚ್ಛನ್ನಕಲೇವರಾ- ಶ್ರುವಿಷದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸದಾ ಕರ್ಮಭಿಃ.
ವಶ್ಯಸ್ತಂಭನ- ಮಾರಣಾದಿಕುಶಲ- ಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಷಾನರೀನ್
ದುಷ್ಟಾನ್ ಸಂಹರ ದೇವದೇವ ಶಬರಾಕಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ.
ತನ್ವಾ ವಾ ಮನಸಾ ಗಿರಾಪಿ ಸತತಂ ದೋಷಂ ಚಿಕೀರ್ಷಂತ್ಯಲಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ನಿರಪರಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ.
ಸರ್ವಾನ್ ಸಂಹರ ತಾನ್ ಗಿರೀಶಸುತ ಮೇ ತಾಪತ್ರಯೌಘಾನಪಿ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶಬರಾಕೃತೇ ಭಯಹರಂ ನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ರಾಜಭಟೈಸ್ತದಾಪಿ ಪರಿಭೂತೋಽಹಂ ಖಲೈಃ ಶತ್ರುಭಿ-
ಶ್ಚಾನ್ಯೈರ್ಘೋರತರೈ- ರ್ವಿಪಜ್ಜಲನಿಧೌ ಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದುಃಖಾತುರಃ.
ಹಾ ಹಾ ಕಿಂ ಕರವೈ ವಿಭೋ ಶಬರವೇಷಂ ತ್ವಾಮಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಂ
ವಂದೇಽಹಂ ಪರದೈವತಂ ಕುರು ಕೃಪಾನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ ಮಯಿ.
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪ್ರಶಾಂತಕರಣೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ
ಸಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಶಗಾನ್ ಕರೋತಿ ನೃಪತೀನಾಬದ್ಧ- ವೈರಾನಪಿ.
ಸಂಹೃತ್ಯಾತ್ಮವಿರೋಧಿನಃ ಖಲಜನಾನ್ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನಪ್ಯಸೌ
ಯಾತ್ಯಂತೇ ಯಮದೂತಭೀತಿರಹಿತೋ ದಿವ್ಯಾಂ ಗತಿಂ ಶಾಶ್ವತೀಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |