ಭೂತನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಶ್ರೀಕಂಠಪುತ್ರ ಹರಿನಂದನ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ
ಲೋಕೈಕನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ಚಾರುಮೂರ್ತೇ.
ಶ್ರೀಕೇಶವಾತ್ಮಜ ಮನೋಹರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುದ್ರಸುತ ಮಂಗಲಕೋಮಲಾಂಗ
ದೇವಾಧಿದೇವ ಜಗದೀಶ ಸರೋಜನೇತ್ರ.
ಕಾಂತಾರವಾಸ ಸುರಮಾನವವೃಂದಸೇವ್ಯ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಆಶಾನುರೂಪಫಲದಾಯಕ ಕಾಂತಮೂರ್ತೇ
ಈಶಾನಜಾತ ಮಣಿಕಂಠ ಸುದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ.
ಭಕ್ತೇಶ ಭಕ್ತಹೃದಯಸ್ಥಿತ ಭೂಮಿಪಾಲ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಸಕಲೇಶ ಗುಣಾರ್ಣವೇಶ
ಮರ್ತ್ಯಸ್ವರೂಪ ವರದೇಶ ರಮೇಶಸೂನೋ.
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದ ತ್ರಿದಶರಾಜ ಮುಕುಂದಸೂನೋ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರ ಮಹಿಷೀಮದನಾಶನ ಶ್ರೀ-
ಕೈಲಾಸವಾಸ ಶಬರೀಶ್ವರ ಧನ್ಯಮೂರ್ತೇ.
ನೀಲಾಂಬರಾಭರಣ- ಶೋಭಿತಸುಂದರಾಂಗ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಜ ಪರಾತ್ಪರ ದಿವ್ಯರೂಪ
ವಾರಾಣಸೀಶಶಿವ- ನಂದನ ಕಾವ್ಯರೂಪ.
ಗೌರೀಶಪುತ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಾಲರೂಪ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಗಿರಿವಾಸ ವನೇನಿವಾಸ
ಭೂಲೋಕವಾಸ ಭುವನಾಧಿಪದಾಸ ದೇವ.
ವೇಲಾಯುಧಪ್ರಿಯ- ಸಹೋದರ ಶಂಭುಸೂನೋ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಆನಂದರೂಪ ಕರಧಾರಿತಚಾಪಬಾಣ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಗುರುನಾಥ ಜಗನ್ನಿವಾಸ.
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ ಜನಾರ್ದನನಂದನೇಶ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಅಂಭೋಜನಾಥಸುತ ಸುಂದರ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾಕಲಿತ- ಪುಣ್ಯಪುರಾಣಮೂರ್ತೇ.
ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತ ಸರ್ವನಾಥ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ದೇವೇಶ ದೇವಗುಣಪೂರಿತ ಭಾಗ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಸುತ ಪಾವನಭಕ್ತಬಂಧೋ.
ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಮನುಜಾರ್ಚಿತ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಜ ಸುರೇಶ ನರೇಶ ಭಕ್ತ-
ಲೋಕೇಶ ಕೇಶವಶಿವಾತ್ಮಜ ಭೂತನಾಥ.
ಶ್ರೀನಾರದಾದಿಮುನಿ- ಪುಂಗವಪೂಜಿತೇಶ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಆನಂದರೂಪ ಸುರಸುಂದರದೇಹಧಾರಿನ್
ಶರ್ವಾತ್ಮಜಾತ ಶಬರೀಶ ಸುರಾಲಯೇಶ.
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಸೌಖ್ಯ- ವರದಾಯಕ ದೇವದೇವ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಮನುಜಾರ್ಜಿತ ಸರ್ವಪಾಪ-
ಸಂಹಾರಕಾರಕ ಚಿದಾತ್ಮಕ ರುದ್ರಸೂನೋ.
ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣ- ಕೃಪಾಂಬುರಾಶೇ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಓಂಕಾರರೂಪ ಜಗದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಬಂಧೋ
ಪಂಕೇರುಹಾಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿನ್.
ಮಾಂಗಲ್ಯರೂಪ ಮಣಿಕಂಠ ಮನೋಭಿರಾಮ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |