ಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

 

Video - Shasta Pancharatna Stotram 

 

Shasta Pancharatna Stotram

 

ಲೋಕವೀರಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ.
ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯಾನಂದಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಶಂಭ್ವೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಸುತಂ.
ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರಿತಂ.
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಅಸ್ಮತ್ಕುಲೇಶ್ವರಂ ದೇವಮಸ್ಮಚ್ಛತ್ರುವಿನಾಶನಂ.
ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಪ್ರದಾತಾರಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪಾಂಡ್ಯೇಶವಂಶತಿಲಕಂ ಕೇರಲೇ ಕೇಲಿವಿಗ್ರಹಂ.
ಆರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಂ ದೇವಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಮೇತದ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತಾ ವಸತಿ ಮಾನಸೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತಾರಕಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ

Click here to know more..

ಋಣಹರ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಋಣಹರ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ಸಿಂದೂರವರ್ಣಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಗಣೇಶಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪದ್ಮದಲೇ ನಿವಿಷ್ಟಂ। ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸಿದ್ಧೈರ್ಯುತಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಂ॥ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೂಜಿತಃ ಫಲಸಿದ್ಧಯೇ। ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥ ತ್ರಿಪುರಸ್ಯ ವಧಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಶಂಭುನಾ ಸಮ್ಯಗರ್ಚಿತಃ। ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ

Click here to know more..

ಶಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-2

ಶಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-2

ಉಪ ಪ್ರಾಗಾದ್ದೇವೋ ಅಗ್ನೀ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ । ದಹನ್ನ್ ಅಪ ದ್ವಯಾವಿನೋ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಕಿಮೀದಿನಃ ॥1॥

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |