സരസ്വതീ സ്തവം

വിരാജമാനപങ്കജാം വിഭാവരീം ശ്രുതിപ്രിയാം
വരേണ്യരൂപിണീം വിധായിനീം വിധീന്ദ്രസേവിതാം.
നിജാം ച വിശ്വമാതരം വിനായികാം ഭയാപഹാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
അനേകധാ വിവർണിതാം ത്രയീസുധാസ്വരൂപിണീം
ഗുഹാന്തഗാം ഗുണേശ്വരീം ഗുരൂത്തമാം ഗുരുപ്രിയാം.
ഗിരേശ്വരീം ഗുണസ്തുതാം നിഗൂഢബോധനാവഹാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
ശ്രുതിത്രയാത്മികാം സുരാം വിശിഷ്ടബുദ്ധിദായിനീം
ജഗത്സമസ്തവാസിനീം ജനൈഃ സുപൂജിതാം സദാ.
ഗുഹസ്തുതാം പരാംബികാം പരോപകാരകാരിണീം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
ശുഭേക്ഷണാം ശിവേതരക്ഷയങ്കരീം സമേശ്വരീം
ശുചിഷ്മതീം ച സുസ്മിതാം ശിവങ്കരീം യശോമതീം.
ശരത്സുധാംശുഭാസമാന- രമ്യവക്ത്രമണ്ഡലാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
സഹസ്രഹസ്തസംയുതാം നു സത്യസന്ധസാധിതാം
വിദാം ച വിത്പ്രദായിനീം സമാം സമേപ്സിതപ്രദാം.
സുദർശനാം കലാം മഹാലയങ്കരീം ദയാവതീം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
സദീശ്വരീം സുഖപ്രദാം ച സംശയപ്രഭേദിനീം
ജഗദ്വിമോഹനാം ജയാം ജപാസുരക്തഭാസുരാം.
ശുഭാം സുമന്ത്രരൂപിണീം സുമംഗലാസു മംഗലാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
മഖേശ്വരീം മുനിസ്തുതാം മഹോത്കടാം മതിപ്രദാം
ത്രിവിഷ്ടപപ്രദാം ച മുക്തിദാം ജനാശ്രയാം.
ശിവാം ച സേവകപ്രിയാം മനോമയീം മഹാശയാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.
മുദാലയാം മുദാകരീം വിഭൂതിദാം വിശാരദാം
ഭുജംഗഭൂഷണാം ഭവാം സുപൂജിതാം ബുധേശ്വരീം.
കൃപാഭിപൂർണമൂർതികാം സുമുക്തഭൂഷണാം പരാം
സരസ്വതീമഹം ഭജേ സനാതനീം വരപ്രദാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |