நரசிம்ம புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

ருதம் கர்துமேவாஶு நம்ரஸ்ய வாக்யம் ஸபாஸ்தம்பமத்யாத்ய ஆவிர்பபூவ.
தமானம்ரலோகேஷ்டதானப்ரசண்டம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
இனாந்தர்த்ருகந்தஶ்ச காங்கேயதேஹம் ஸதோபாஸதே யம் நரா꞉ ஶுத்தசித்தா꞉.
தமஸ்தாகமேனோநிவ்ருத்த்யை நிதாந்தம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
ஶிவம் ஶைவவர்யா ஹரிம் வைஷ்ணவாக்ர்யா꞉ பராஶக்திமாஹுஸ்ததா ஶக்திபக்தா꞉.
யமேவாபிதாபி꞉ பரம் தம் விபின்னம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
க்ருபாஸாகரம் க்லிஷ்டரக்ஷாதுரீணம் க்ருபாணம் மஹாபாபவ்ருக்ஷௌகபேதே.
நதாலீஷ்டவாராஶிராகாஶஶாங்கம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
ஜகன்னேதி நேதீதி வாக்யைர்நிஷித்த்யாவஶிஷ்டம் பரப்ரஹ்மரூபம் மஹாந்த꞉.
ஸ்வரூபேண விஜ்ஞாய முக்தா ஹி யம் தம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
நதான்போகஸக்தானபீஹாஶு பக்திம் விரக்திம் ச தத்வா த்ருடாம் முக்திகாமான்.
விதாதும் கரே கங்கணம் தாரயந்தம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
நரோ யன்மனோர்ஜாபதோ பக்திபாவாச்சரீரேண தேனைவ பஶ்யத்யமோகாம்.
தனும் நாரஸிம்ஹஸ்ய வக்தீதி வேதோ நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
யதங்க்ர்யப்ஜஸேவாபராணாம் நராணாம் விரக்திர்த்ருடா ஜாயதே(அ)ர்தேஷு ஶீக்ரம்.
தமங்கப்ரபாதூதபூர்ணேந்துகோடிம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
ரதாங்கம் பினாகம் வரம் சாபயம் யோ விதத்தே கராப்ஜை꞉ க்ருபாவாரிராஶி꞉.
தமிந்த்வச்சதேஹம் ப்ரஸன்னாஸ்யபத்மம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
பினாகம் ரதாங்கம் வரம் சாபயம் ச ப்ரபுல்லாம்புஜாகாரஹஸ்தைர்ததானம்.
பணீந்த்ராதபத்ரம் ஶுசீனேந்துநேத்ரம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
விவேகம் விரக்திம் ஶமாதேஶ்ச ஷட்கம் முமுக்ஷாம் ச ஸம்ப்ராப்ய வேதாந்தஜாலை꞉.
யதந்தே விபோதாய யஸ்யாநிஶம் தம் நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
ஸதா நந்தினீதீரவாஸைகலோலம் முதா பக்தலோகம் த்ருஶா பாலயந்தம்.
விதாமக்ரகண்யா நதா꞉ ஸ்யுர்யதங்க்ரௌ நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம்.
யதீயஸ்வரூபம் ஶிகா வேதராஶேரஜஸ்ரம் முதா ஸம்யகுத்கோஷயந்தி.
நலிந்யாஸ்தடே ஸ்வைரஸஞ்சாரஶீலம் சிதானந்தரூபம் தமீடே ந்ருஸிம்ஹம்.
யமாஹுர்ஹி தேஹம் ஹ்ருஷீகாணி கேசித்பரே(அ)ஸூம்ஸ்ததா புத்திஶூன்யே ததான்யே.
யதஜ்ஞானமுக்தா ஜனா நாஸ்திகாக்ர்யா꞉ ஸதானந்தரூபம் தமீடே ந்ருஸிம்ஹம்.
ஸதானந்தசித்ரூபமாம்னாயஶீர்ஷைர்விசார்யார்யவக்த்ராத்யதீந்த்ரா யதீயம்.
ஸுகேனாஸதே சித்தகஞ்ஜே ததானா꞉ ஸதானந்தசித்ரூபமீடே ந்ருஸிம்ஹம்.
புரா ஸ்தம்பமத்யாத்ய ஆவிர்பபூவ ஸ்வபக்தஸ்ய கர்தும் வசஸ்தத்யமாஶு.
தமானந்தகாருண்யபூர்ணாந்தரங்கம் புதா பாவயுக்தா பஜத்வம் ந்ருஸிம்ஹம்.
புரா ஶங்கரார்யா தராதீஶப்ருத்யைர்விநிக்ஷிப்தவஹ்னிப்ரதப்தஸ்வதேஹா꞉.
ஸ்துவந்தி ஸ்ம யம் தாஹஶாந்த்யை ஜவாத்தம் புதா பாவயுக்தா பஜத்வம் ந்ருஸிம்ஹம்.
ஸதேமானி பக்த்யாக்யஸூத்ரேண த்ருப்தான்யமோகானி ரத்னானி கண்டே ஜனா யே.
தரிஷ்யந்தி தான்முக்திகாந்தா வ்ருணீதே ஸகீபிர்வ்ருதா ஶாந்திதாந்த்யதிமாபி꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.0K

Comments Tamil

fawza
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |