ನರಸಿಂಹ ಮಂಗಲ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಘಟಿಕಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರವಿಮಾನೋದರವಾಸಿನೇ.
ನಿಖಿಲಾಮರಸೇವ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಉದೀಚೀರಂಗನಿವಸತ್ಸುಮನಸ್ತೋಮಸೂಕ್ತಿಭಿಃ.
ನಿತ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಯಶಸೇ ನರಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಸುಧಾವಲ್ಲೀಪರಿಷ್ವಂಗಸುರಭೀಕೃತವಕ್ಷಸೇ.
ಘಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವೇಷ್ಟಫಲದಾಯಿನೇ.
ಘಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಮಹಾಗುರುಮನಃಪದ್ಮಮಧ್ಯನಿತ್ಯನಿವಾಸಿನೇ.
ಭಕ್ತೋಚಿತಾಯ ಭವತಾತ್ ಮಂಗಲಂ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಾಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.5K

Comments

cziz5

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |