നരസിംഹ സ്തവം

ഭൈരവാഡംബരം ബാഹുദംഷ്ട്രായുധം
ചണ്ഡകോപം മഹാജ്വാലമേകം പ്രഭും.
ശംഖചക്രാബ്ജഹസ്തം സ്മരാത്സുന്ദരം
ഹ്യുഗ്രമത്യുഷ്ണകാന്തിം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
ദിവ്യസിംഹം മഹാബാഹുശൗര്യാന്വിതം
രക്തനേത്രം മഹാദേവമാശാംബരം.
രൗദ്രമവ്യക്തരൂപം ച ദൈത്യാംബരം
വീരമാദിത്യഭാസം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
മന്ദഹാസം മഹേന്ദ്രേന്ദ്രമാദിസ്തുതം
ഹർഷദം ശ്മശ്രുവന്തം സ്ഥിരജ്ഞപ്തികം.
വിശ്വപാലൈർവിവന്ദ്യം വരേണ്യാഗ്രജം
നാശിതാശേഷദുഃഖം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
സവ്യജൂടം സുരേശം വനേശായിനം
ഘോരമർകപ്രതാപം മഹാഭദ്രകം.
ദുർനിരീക്ഷ്യം സഹസ്രാക്ഷമുഗ്രപ്രഭം
തേജസാ സഞ്ജ്വലന്തം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
സിംഹവക്ത്രം ശരീരേണ ലോകാകൃതിം
വാരണം പീഡനാനാം സമേഷാം ഗുരും.
താരണം ലോകസിന്ധോർനരാണാം പരം
മുഖ്യമസ്വപ്നകാനാം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
പാവനം പുണ്യമൂർതിം സുസേവ്യം ഹരിം
സർവവിജ്ഞം ഭവന്തം മഹാവക്ഷസം.
യോഗിനന്ദം ച ധീരം പരം വിക്രമം
ദേവദേവം നൃസിംഹം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
സർവമന്ത്രൈകരൂപം സുരേശം ശുഭം
സിദ്ധിദം ശാശ്വതം സത്ത്രിലോകേശ്വരം.
വജ്രഹസ്തേരുഹം വിശ്വനിർമാപകം
ഭീഷണം ഭൂമിപാലം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
സർവകാരുണ്യമൂർതിം ശരണ്യം സുരം
ദിവ്യതേജഃസമാനപ്രഭം ദൈവതം.
സ്ഥൂലകായം മഹാവീരമൈശ്വര്യദം
ഭദ്രമാദ്യന്തവാസം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
ഭക്തവാത്സല്യപൂർണം ച സങ്കർഷണം
സർവകാമേശ്വരം സാധുചിത്തസ്ഥിതം.
ലോകപൂജ്യം സ്ഥിരം ചാച്യുതം ചോത്തമം
മൃത്യുമൃത്യും വിശാലം ഭജേഽഹം മുഹുഃ.
ഭക്തിപൂർണാം കൃപാകാരണാം സംസ്തുതിം
നിത്യമേകൈകവാരം പഠൻ സജ്ജനഃ.
സർവദാഽഽപ്നോതി സിദ്ധിം നൃസിംഹാത് കൃപാം
ദീർഘമായുഷ്യമാരോഗ്യമപ്യുത്തമം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

അപ്രമേയ രാമ സ്തോത്രം

അപ്രമേയ രാമ സ്തോത്രം

നമോഽപ്രമേയായ വരപ്രദായ സൗമ്യായ നിത്യായ രഘൂത്തമായ. വീരായ ധീരായ മനോഽപരായ ദേവാധിദേവായ നമോ നമസ്തേ. ഭവാബ്ധിപോതം ഭുവനൈകനാഥം കൃപാസമുദ്രം ശരദിന്ദുവാസം. ദേവാധിദേവം പ്രണതൈകബന്ധും നമാമി ഓമീശ്വരമപ്രമേയം. അപ്രമേയായ ദേവായ ദിവ്യമംഗലമൂർതയേ. വരപ്രദായ സൗമ്യായ നമഃ കാരുണ്യരൂപ

Click here to know more..

ഋണ മോചന ഗണേശ സ്തുതി

ഋണ മോചന ഗണേശ സ്തുതി

രക്താംഗം രക്തവസ്ത്രം സിതകുസുമഗണൈഃ പൂജിതം രക്തഗന്ധൈഃ ക്ഷീരാബ്ധൗ രത്നപീഠേ സുരതരുവിമലേ രത്നസിംഹാസനസ്ഥം. ദോർഭിഃ പാശാങ്കുശേഷ്ടാ- ഭയധരമതുലം ചന്ദ്രമൗലിം ത്രിണേത്രം ധ്യായേ്ഛാന്ത്യർഥമീശം ഗണപതിമമലം ശ്രീസമേതം പ്രസന്നം. സ്മരാമി ദേവദേവേശം വക്രതുണ്ഡം മഹാബലം. ഷഡക്ഷരം കൃ

Click here to know more..

തുളസി ഗായത്രി

തുളസി ഗായത്രി

ശ്രീ തുളസ്യൈ ച വിദ്മഹേ വിഷ്ണുപ്രിയായൈ ധീമഹി . തന്നസ്തുളസീ പ്രചോദയാത്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |