നരസിംഹ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

അസ്യ ശ്രീനൃസിംഹ ദ്വാദശനാമ സ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
വേദവ്യാസോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹോ ദേവതാ
ശ്രീനൃസിംഹപ്രീത്യർഥേ വിനിയോഗഃ
സ്വപക്ഷപക്ഷപാതേന തദ്വിപക്ഷവിദാരണം.
നൃസിംഹമദ്ഭുതം വന്ദേ പരമാനന്ദവിഗ്രഹം..
പ്രഥമം തു മഹാജ്വാലോ ദ്വിതീയം തൂഗ്രകേസരീ.
തൃതീയം വജ്രദംഷ്ട്രശ്ച ചതുർഥം തു വിശാരദഃ.
പഞ്ചമം നാരസിംഹശ്ച ഷഷ്ഠഃ കശ്യപമർദനഃ.
സപ്തമോ യാതുഹന്താ ചാഷ്ടമോ ദേവവല്ലഭഃ.
നവമം പ്രഹ്ലാദവരദോ ദശമോഽനന്തഹസ്തകഃ.
ഏകാദശോ മഹാരുദ്രോ ദ്വാദശോ ദാരുണസ്തഥാ..
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി നൃസിംഹസ്യ മഹാത്മനഃ.
മന്ത്രരാജേതി വിഖ്യാതം സർവപാപവിനാശനം.
ക്ഷയാപസ്മാരകുഷ്ഠാദി- താപജ്വരനിവാരണം.
രാജദ്വാരേ മഹാഘോരേ സംഗ്രാമേ ച ജലാന്തരേ.
ഗിരിഗഹ്വാര ആരണ്യേ വ്യാഘ്രചോരാമയാദിഷു.
രണേ ച മരണേ ചൈവ ശർമദം പരമം ശുഭം.
ശതമാവർതയേദ്യസ്തു മുച്യതേ വ്യാധിബന്ധനാത്.
ആവർതയേത് സഹസ്രം തു ലഭതേ വാഞ്ഛിതം ഫലം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഹയഗ്രീവ സ്തോത്രം

ഹയഗ്രീവ സ്തോത്രം

നമോഽസ്തു നീരായണമന്ദിരായ നമോഽസ്തു ഹാരായണകന്ധരായ. നമോഽസ്തു പാരായണചർചിതായ നമോഽസ്തു നാരായണ തേഽർചിതായ. നമോഽസ്തു മത്സ്യായ ലയാബ്ധിഗായ നമോഽസ്തു കൂർമായ പയോബ്ധിഗായ. നമോ വരാഹായ ധരാധരായ നമോ നൃസിംഹായ പരാത്പരായ. നമോഽസ്തു ശക്രാശ്രയവാമനായ നമോഽസ്തു വിപ്രോത്സവഭാർഗവായ. നമോഽ

Click here to know more..

ഗണേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

ഗണേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

രണത്ക്ഷുദ്രഘണ്ടാനിനാദാഭിരാമം ചലത്താണ്ഡവോദ്ദണ്ഡവത്പദ്മതാലം। ലസത്തുന്ദിലാംഗോപരിവ്യാലഹാരം ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥

Click here to know more..

ദേവീഭാഗവതം - കണ്ടിയൂര്‍ മഹാദേവ ശാസ്ത്രികള്‍

ദേവീഭാഗവതം - കണ്ടിയൂര്‍ മഹാദേവ ശാസ്ത്രികള്‍

കണ്ടിയൂര്‍ മഹാദേവ ശാസ്ത്രികള്‍ എഴുതിയ ദേവീഭാഗവതത്തിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |