ನರಸಿಂಹ ಸ್ತವ

ಭೈರವಾಡಂಬರಂ ಬಾಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಂ
ಚಂಡಕೋಪಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಮೇಕಂ ಪ್ರಭುಂ.
ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತಂ ಸ್ಮರಾತ್ಸುಂದರಂ
ಹ್ಯುಗ್ರಮತ್ಯುಷ್ಣಕಾಂತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ದಿವ್ಯಸಿಂಹಂ ಮಹಾಬಾಹುಶೌರ್ಯಾನ್ವಿತಂ
ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ಮಹಾದೇವಮಾಶಾಂಬರಂ.
ರೌದ್ರಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಚ ದೈತ್ಯಾಂಬರಂ
ವೀರಮಾದಿತ್ಯಭಾಸಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಮಂದಹಾಸಂ ಮಹೇಂದ್ರೇಂದ್ರಮಾದಿಸ್ತುತಂ
ಹರ್ಷದಂ ಶ್ಮಶ್ರುವಂತಂ ಸ್ಥಿರಜ್ಞಪ್ತಿಕಂ.
ವಿಶ್ವಪಾಲೈರ್ವಿವಂದ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಾಗ್ರಜಂ
ನಾಶಿತಾಶೇಷದುಃಖಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಸವ್ಯಜೂಟಂ ಸುರೇಶಂ ವನೇಶಾಯಿನಂ
ಘೋರಮರ್ಕಪ್ರತಾಪಂ ಮಹಾಭದ್ರಕಂ.
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಮುಗ್ರಪ್ರಭಂ
ತೇಜಸಾ ಸಂಜ್ವಲಂತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಂ ಶರೀರೇಣ ಲೋಕಾಕೃತಿಂ
ವಾರಣಂ ಪೀಡನಾನಾಂ ಸಮೇಷಾಂ ಗುರುಂ.
ತಾರಣಂ ಲೋಕಸಿಂಧೋರ್ನರಾಣಾಂ ಪರಂ
ಮುಖ್ಯಮಸ್ವಪ್ನಕಾನಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಪಾವನಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಸುಸೇವ್ಯಂ ಹರಿಂ
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಂ ಭವಂತಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸಂ.
ಯೋಗಿನಂದಂ ಚ ಧೀರಂ ಪರಂ ವಿಕ್ರಮಂ
ದೇವದೇವಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕರೂಪಂ ಸುರೇಶಂ ಶುಭಂ
ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಸತ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಂ.
ವಜ್ರಹಸ್ತೇರುಹಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಪಕಂ
ಭೀಷಣಂ ಭೂಮಿಪಾಲಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಸರ್ವಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಶರಣ್ಯಂ ಸುರಂ
ದಿವ್ಯತೇಜಃಸಮಾನಪ್ರಭಂ ದೈವತಂ.
ಸ್ಥೂಲಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಮೈಶ್ವರ್ಯದಂ
ಭದ್ರಮಾದ್ಯಂತವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಚ ಸಂಕರ್ಷಣಂ
ಸರ್ವಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಂ.
ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಚಾಚ್ಯುತಂ ಚೋತ್ತಮಂ
ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ವಿಶಾಲಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ.
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾಂ ಕೃಪಾಕಾರಣಾಂ ಸಂಸ್ತುತಿಂ
ನಿತ್ಯಮೇಕೈಕವಾರಂ ಪಠನ್ ಸಜ್ಜನಃ.
ಸರ್ವದಾಽಽಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೃಸಿಂಹಾತ್ ಕೃಪಾಂ
ದೀರ್ಘಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಪ್ಯುತ್ತಮಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |