Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ

ವೃತ್ತೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಂ.
ನಿನಾದತ್ರಸ್ತವಿಶ್ವಾಂಡಂ ವಿಷ್ಣುಮುಗ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸರ್ವೈರವಧ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಕಲೌಘಂ ದಿತೇಃ ಸುತಂ.
ನಖಾಗ್ರೈಃ ಶಕಲೀಚಕ್ರೇ ಯಸ್ತಂ ವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪಾದಾವಷ್ಟಬ್ಧಪಾತಾಲಂ ಮೂರ್ದ್ಧಾವಿಷ್ಟತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಂ.
ಭುಜಪ್ರವಿಷ್ಟಾಷ್ಟದಿಶಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಜ್ಯೋತೀಷ್ಯರ್ಕೇಂದುನಕ್ಷತ್ರ- ಜ್ವಲನಾದೀನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್.
ಜ್ವಲಂತಿ ತೇಜಸಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ಜ್ವಲಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ವಿನಾ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ.
ಜಾನಾತಿ ಯೋ ನಮಾಮ್ಯಾದ್ಯಂ ತಮಹಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ.
ನರವತ್ ಸಿಂಹವಚ್ಚೈವ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ.
ಮಹಾಸಟಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ಭೀತಾ ಭೂತವೇತಾಲರಾಕ್ಷಸಾಃ.
ರೋಗಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಭೀಷಣಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸರ್ವೋಽಪಿ ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ.
ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಭದ್ರಯಾ ಜುಷ್ಟೋ ಯಸ್ತಂ ಭದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಶತ್ರುಗಣಾನಪಿ.
ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಾಶಯೇದ್ಯಸ್ಯು ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ನಮಾಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾತ್ಮನಿವೇದನಂ.
ತ್ಯಕ್ತದುಃಖೋಽಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನಶ್ನುತೇ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ದಾಸಭೂತಾಃ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ.
ಅತೋಽಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಶಂಕರೇಣಾದರಾತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಂ.
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರ್ವಿದ್ಯಾಯುಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995