துங்கபத்ரா ஸ்தோத்திரம்

துங்கா துங்கதரங்கவேகஸுபகா கங்காஸமா நிம்னகா
ரோகாந்தா(அ)வது ஸஹ்யஸஞ்ஜ்ஞிதனகாஜ்ஜாதாபி பூர்வாப்திகா.
ராகாத்யாந்தரதோஷஹ்ருத்வரபகா வாகாதிமார்காதிகா
யோகாதீஷ்டஸுஸித்திதா ஹதபகா ஸ்வங்கா ஸுவேகாபகா.
ஸ்வஸா க்ருஷ்ணாவேணீஸரித உத வேணீவஸுமணீ-
ப்ரபாபூதக்ஷோணீசகிதவர- வாணீஸுஸரணி꞉.
அஶேஷாகஶ்ரேணீஹ்ருதகில- மனோத்வாந்ததரணிர்த்ருடா
ஸ்வர்நிஶ்ரேணிர்ஜயதி தரணீவஸ்த்ரரமணீ.
த்ருடம் பத்வா க்ஷிப்தா பவஜலநிதௌ பத்ரவிதுதா
ப்ரமச்சித்தாஸ்த்ரஸ்தா உபகத ஸுபோதா அபி கதா꞉.
அதோதஸ்தான்ப்ராந்தான்- பரமக்ருபயா வீக்ஷ்ய தரணி꞉
ஸ்வயம் துங்கா கங்காபவதஶுபபங்காபஹரணீ.
வர்தா ஸதர்மா மிலிதாத்ர பூர்வதோ பத்ரா குமுத்வத்யபி வாருணீத꞉.
தன்மத்யதேஶே(அ)கில- பாபஹாரிணீ வ்யாலோகி துங்கா(அ)கிலதாபஹாரிணீ.
பத்ரயா ராஜதே கீத்ர்யா யா துங்கா ஸஹ பத்ரயா.
ஸந்நிதிம் ஸா கரோத்வேதம் ஶ்ரீதத்தம் லகுஸந்நிதிம்.
கங்காஸ்னானம் துங்காபானம் பீமாதீரே யஸ்ய த்யானம்
லக்ஷ்மீபுர்யா பிக்ஷாதானம் க்ருஷ்ணாதீரே சானுஷ்டானம்.
ஸிம்ஹாக்யாத்ரௌ நித்ராஸ்தானம் ஸேவா யஸ்ய ப்ரீத்யா த்யானம்
ஸத்பக்தாயாக்ஷய்யம் தானம் ஶ்ரீதத்தாஸ்யாஸ்யாஸ்து த்யானம்.
துங்காபகா மஹாபங்கா பாது பாபவிநாஶினீ.
ராகாதிகா மஹாகங்கா ஜந்துதாபவிநாஶினீ.
ஹர பரமரயே ஸமஸ்தமதாமயான்
கலபலதலனே(அ)கமப்யமலே மம.
ஹரஸி ரஸரஸே ஸமஸ்தமநாமலம்
குரு குருகருணாம் ஸமஸ்தமதே மயி.
வேகாதுங்காபகாகம் ஹரது ரதரயா தேவதேவர்ஷிவந்த்யா
வாரம் வாரம் வரம் யஜ்ஜலமலமலகுப்ராஶனே ஶஸ்தஶர்ம.
ஶ்ரீதத்தோ தத்ததக்ஷ꞉ பிபதி பத பஹு ஸ்யா꞉ பய꞉ பத்மபத்ரா-
க்ஷீம் தாமேதாமிதார்தாம் பஜ பஜ பஜதாம் தாரகாம் ரம்யரம்யாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |