లలితా పుష్పాంజలి స్తోత్రం

సమస్తమునియక్ష- కింపురుషసిద్ధ- విద్యాధర-
గ్రహాసురసురాప్సరో- గణముఖైర్గణైః సేవితే.
నివృత్తితిలకాంబరా- ప్రకృతిశాంతివిద్యాకలా-
కలాపమధురాకృతే కలిత ఏష పుష్పాంజలిః.
త్రివేదకృతవిగ్రహే త్రివిధకృత్యసంధాయిని
త్రిరూపసమవాయిని త్రిపురమార్గసంచారిణి.
త్రిలోచనకుటుంబిని త్రిగుణసంవిదుద్యుత్పదే
త్రయి త్రిపురసుందరి త్రిజగదీశి పుష్పాంజలిః.
పురందరజలాధిపాంతక- కుబేరరక్షోహర-
ప్రభంజనధనంజయ- ప్రభృతివందనానందితే.
ప్రవాలపదపీఠీకా- నికటనిత్యవర్తిస్వభూ-
విరించివిహితస్తుతే విహిత ఏష పుష్పాంజలిః.
యదా నతిబలాదహంకృతిరుదేతి విద్యావయ-
స్తపోద్రవిణరూప- సౌరభకవిత్వసంవిన్మయి.
జరామరణజన్మజం భయముపైతి తస్యై సమా-
ఖిలసమీహిత- ప్రసవభూమి తుభ్యం నమః.
నిరావరణసంవిదుద్భ్రమ- పరాస్తభేదోల్లసత్-
పరాత్పరచిదేకతా- వరశరీరిణి స్వైరిణి.
రసాయనతరంగిణీ- రుచితరంగసంచారిణి
ప్రకామపరిపూరిణి ప్రకృత ఏష పుష్పాంజలిః.
తరంగయతి సంపదం తదనుసంహరత్యాపదం
సుఖం వితరతి శ్రియం పరిచినోతి హంతి ద్విషః.
క్షిణోతి దురితాని యత్ ప్రణతిరంబ తస్యై సదా
శివంకరి శివే పదే శివపురంధ్రి తుభ్యం నమః.
శివే శివసుశీతలామృత- తరంగగంధోల్లస-
న్నవావరణదేవతే నవనవామృతస్పందినీ.
గురుక్రమపురస్కృతే గుణశరీరనిత్యోజ్జ్వలే
షడంగపరివారితే కలిత ఏష పుష్పాంజలిః.
త్వమేవ జననీ పితా త్వమథ బంధవస్త్వం సఖా
త్వమాయురపరా త్వమాభరణమాత్మనస్త్వం కలాః.
త్వమేవ వపుషః స్థితిస్త్వమఖిలా యతిస్త్వం గురుః
ప్రసీద పరమేశ్వరి ప్రణతపాత్రి తుభ్యం నమః.
కంజాసనాదిసురవృందల- సత్కిరీటకోటిప్రఘర్షణ- సముజ్జ్వలదంఘ్రిపీఠే.
త్వామేవ యామి శరణం విగతాన్యభావం దీనం విలోకయ యదార్ద్రవిలోకనేన.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |