లలితా సహస్రనామం

అస్య శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః .
అనుష్టుప్ ఛందః . శ్రీలలితా పరమేశ్వరీ దేవతా .
ఐం శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజం . క్లీం మధ్యకూటేతి శక్తిః .
సౌః శక్తికూటేతి కీలకం . మూలప్రకృతిరితి ధ్యానం .
శ్రీలలితా మహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధిద్వారా
చింతితఫలావాప్త్యర్థే జపే వినియోగః .

ధ్యానం

సిందూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలి స్ఫురత్
తారా నాయక శేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహాం .
పాణిభ్యామలిపూర్ణ రత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్న ఘటస్థ రక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామంబికాం ..

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం .
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ..

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీం .
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వ సంపత్ప్రదాత్రీం ..

సకుంకుమ విలేపనామలికచుంబి కస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం .
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికాం ..

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం

శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ .
చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా .. 1..

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా .
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా .. 2..

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా .
నిజారుణ ప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా .. 3..

చంపకాశోక పున్నాగసౌగంధికలసత్కచా .
కురువిందమణిశ్రేణీ కనత్కోటీరమండితా .. 4..

అష్టమీచంద్రవిభ్రాజ దలికస్థలశోభితా .
ముఖచంద్రకలంకాభ మృగనాభివిశేషకా .. 5..

వదనస్మరమాంగల్యగృహ తోరణచిల్లికా .
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహ చలన్మీనాభలోచనా .. 6..

నవచంపకపుష్పాభ నాసాదండవిరాజితా .
తారాకాంతితిరస్కారి నాసాభరణభాసురా .. 7..

కదంబమంజరీకౢప్త కర్ణపూరమనోహరా .
తాటంకయుగలీభూత తపనోడుపమండలా .. 8..

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావి కపోలభూః .
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారి రదనచ్ఛదా .. 9.. (దశనచ్ఛదా)

శుద్ధవిద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా .
కర్పూరవీటికామోద సమాకర్షిదిగంతరా .. 10..

నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ .
మందస్మితప్రభాపూర మజ్జత్కామేశమానసా .. 11..

అనాకలితసాదృశ్య చిబుకశ్రీవిరాజితా . (చుబుకశ్రీ)
కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్ర శోభితకంధరా .. 12..

కనకాంగదకేయూర కమనీయభుజాన్వితా .
రత్నగ్రైవేయచింతాక లోలముక్తాఫలాన్వితా .. 13..

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణి ప్రతిపణస్తనీ .
నాభ్యాలవాలరోమాలి లతాఫలకుచద్వయీ .. 14..

లక్ష్యరోమలతాధారతా - సమున్నేయమధ్యమా .
స్తనభారదలన్మధ్య పట్టబంధవలిత్రయా .. 15..

అరుణారుణకౌసుంభ వస్త్రభాస్వత్కటీతటీ .
రత్నకింకిణికారమ్య రశనాదామభూషితా .. 16..

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్వితా .
మాణిక్యముకుటాకార జానుద్వయవిరాజితా .. 17..

ఇంద్రగోపపరిక్షిప్త స్మరతూణాభజంఘికా .
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణు ప్రపదాన్వితా .. 18..

నఖదీధితిసంఛన్న నమజ్జనతమోగుణా .
పదద్వయప్రభాజాల పరాకృతసరోరుహా .. 19..

సింజానమణిమంజీర మండితశ్రీపదాంబుజా . (శింజాన)
మరాలీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః .. 20..

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా .
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా .. 21..

సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా .
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా .. 22..

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ .
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ .. 23..

దేవర్షిగణసంఘాత స్తూయమానాత్మవైభవా .
భండాసురవధోద్యుక్త శక్తిసేనాసమన్వితా .. 24..

సంపత్కరీసమారూఢ సింధురవ్రజసేవితా .
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటిభిరావృతా .. 25..

చక్రరాజరథారూఢ సర్వాయుధపరిష్కృతా .
గేయచక్రరథారూఢ మంత్రిణీపరిసేవితా .. 26..

కిరిచక్రరథారూఢ దండనాథాపురస్కృతా .
జ్వాలామాలినికాక్షిప్త వహ్నిప్రాకారమధ్యగా .. 27..

భండసైన్యవధోద్యుక్త శక్తివిక్రమహర్షితా .
నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణసముత్సుకా .. 28..

భండపుత్రవధోద్యుక్త బాలావిక్రమనందితా .
మంత్రిణ్యంబావిరచిత విషంగవధతోషితా .. 29.. (విశుక్రవధతోషితా)

విశుక్రప్రాణహరణ వారాహీవీర్యనందితా . (విషంగప్రాణహరణ)
కామేశ్వరముఖాలోక కల్పితశ్రీగణేశ్వరా .. 30..

మహాగణేశనిర్భిన్న విఘ్నయంత్రప్రహర్షితా .
భండాసురేంద్రనిర్ముక్త శస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ .. 31..

కరాంగులినఖోత్పన్న నారాయణదశాకృతిః .
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసురసైనికా .. 32..

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధ సభండాసురశూన్యకా .
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాది దేవసంస్తుతవైభవా .. 33..

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధ కామసంజీవనౌషధిః .
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైక స్వరూపముఖపంకజా .. 34..

కంఠాధఃకటిపర్యంత మధ్యకూటస్వరూపిణీ .
శక్తికూటైకతాపన్న కట్యధోభాగధారిణీ .. 35..

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకలేబరా .
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ .. 36..

కులాంగనా కులాంతస్థా కౌలినీ కులయోగినీ .
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా .. 37..

మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ .
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ .. 38..

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాలస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ .
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ .. 39..

తడిల్లతాసమరుచిః షట్చక్రోపరిసంస్థితా .
మహాసక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ .. 40..

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా .
భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ .. 41..

భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా .
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ .. 42..

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా .
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా .. 43..

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా .
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా .. 44..

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా .
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా .. 45..

నిష్కారణా నిష్కలంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా .
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ .. 46..

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ .
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ .. 47..

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ .
నిఃసంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ .. 48.. (నిస్సంశయా)

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ .
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా .. 49..

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా .
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా .. 50..

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా .
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా .. 51..

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగలా సద్గతిప్రదా .
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ .. 52..

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ .
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా .. 53..

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ .
మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తిర్మహారతిః .. 54..

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా .
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధి - ర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ .. 55..

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా .
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా .. 56..

మహేశ్వరమహాకల్ప మహాతాండవసాక్షిణీ .
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ .. 57..

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ .
మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితా .. 58..

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా .
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకలాధరా .. 59..

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా .
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా .. 60..

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ .
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ .. 61..

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా .
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా .. 62..

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా .
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ .. 63..

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ .
సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా .. 64..

భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ .
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ .. 65..

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్న విపన్నభువనావలీ .
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ .. 66..

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ .
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా .. 67..

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృత పాదాబ్జధూలికా .
సకలాగమసందోహ శుక్తిసంపుటమౌక్తికా .. 68..

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ .
అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా .. 69..

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా .
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా .. 70..

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా .
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా .. 71..

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా .
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా .. 72..

కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా .
కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా .. 73..

కలావతీ కలాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా .
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా .. 74..

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ .
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ .. 75..

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ .
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా .. 76..

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా .
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ .. 77..

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ .
సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా .. 78.. (పాఖండా)

తాపత్రయాగ్నిసంతప్త సమాహ్లాదనచంద్రికా .
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా .. 79..

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ .
స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానందసంతతిః .. 80..

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా .
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా .. 81..

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా .
శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా .. 82..

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ .
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా .. 83..

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా .
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా .. 84..

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ .
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ .. 85..

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ .
మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ .. 86..

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యావిద్యా-స్వరూపిణీ .
మహాకామేశనయన కుముదాహ్లాదకౌముదీ .. 87..

భక్తహార్దతమోభేద భానుమద్భానుసంతతిః .
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిః శివంకరీ .. 88..

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా .
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా .. 89..

చిచ్ఛక్తిశ్ చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా .
గాయత్రీ వ్యాహృతిః సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా .. 90..

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా .
నిఃసీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ .. 91.. (నిస్సీమ)

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః .
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా .. 92..

కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లా కులేశ్వరీ .
కులకుండాలయా కౌలమార్గతత్పరసేవితా .. 93..

కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టిర్మతిర్ధృతిః .
శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ .. 94..

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ .
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ .. 95..

సుముఖీ నలినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా .
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ .. 96..

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా .
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ .. 97..

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా .
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా .. 98..

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ .
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ .. 99..

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా .
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా .. 100..

కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా .
మహావీరేంద్రవరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ .. 101..

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా .
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా .. 102..

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా .
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ .. 103..

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా .
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా .. 104..

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బంధిన్యాదిసమన్వితా .
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ .. 105..

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా .
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా .. 106..

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ .
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా .. 107..

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా .
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ .. 108..

సహస్రదలపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా .
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ .. 109..

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ .
స్వాహా స్వధాఽమతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా .. 110..

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా .
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా .. 111.. (మోచనీ బర్బరాలకా)

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః .
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ .. 112..

అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ .
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా .. 113..

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా .
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ .. 114..

నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ .
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రలయసాక్షిణీ .. 115..

పరా శక్తిః పరా నిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ .
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ .. 116..

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా .
మహనీయా దయామూర్తిర్మహా సామ్రాజ్యశాలినీ .. 117..

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా .
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా .. 118..

కటాక్షకింకరీభూత కమలాకోటిసేవితా .
శిరఃస్థితా చంద్రనిభా భాలస్థేంద్రధనుఃప్రభా .. 119..

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా .
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ .. 120..

దరాందోలితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ .
గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః .. 121..

దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ .
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంత తిథిమండలపూజితా .. 122..

కలాత్మికా కలానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ . (విమోదినీ)
సచామరరమావాణీ సవ్యదక్షిణసేవితా .. 123..

ఆదిశక్తిరమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః .
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా .. 124..

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ .
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ .. 125..

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా .
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా .. 126..

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భాఽవరదా వాగధీశ్వరీ .
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా .. 127..

సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ .
లోపాముద్రార్చితా లీలాకౢప్తబ్రహ్మాండమండలా .. 128..

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా .
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా .. 129..

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ .
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ .. 130..

అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ . (అజాజేత్రీ)
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా .. 131..

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ .
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా .. 132..

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా .
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభా గతిః .. 133..

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా .
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా .. 134..

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ .
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా .. 135..

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ .
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ .. 136..

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ .
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ .. 137..

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా .
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ .. 138..

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ .
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా .. 139..

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ .
సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ .. 140..

చిత్కలాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ .
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ .. 141..

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ .
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా .. 142..

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా .
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా .. 143..

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా .
రోగపర్వతదంభోలి - ర్మృత్యుదారుకుఠారికా .. 144..

మహేశ్వరీ మహాకాలీ మహాగ్రాసా మహాశనా .
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ .. 145..

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ .
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా .. 146..

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః .
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా .. 147..

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా .
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా .. 148..

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ .
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ .. 149..

మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః . (మార్తండ)
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా .. 150..

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా .
కపర్దినీ కలామాలా కామధుక్ కామరూపిణీ .. 151..

కలానిధిః కావ్యకలా రసజ్ఞా రసశేవధిః .
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా .. 152..

పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా .
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ .. 153..

మూర్తాఽమూర్తాఽనిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా .
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ .. 154..

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా .
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః .. 155..

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ .
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః .. 156..

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ .
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ .. 157..

ఛందఃసారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ .
ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ .. 158..

జన్మమృత్యుజరాతప్త జనవిశ్రాంతిదాయినీ .
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకలాత్మికా .. 159..

గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా .
కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా .. 160..

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేలితరంగితా .
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ .. 161..

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ .
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా .. 162..

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ .
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః .. 163.. (సుధాస్రుతిః)

సంసారపంకనిర్మగ్న సముద్ధరణపండితా .
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ .. 164..

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ .
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ .. 165..

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ .
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ .. 166..

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ .
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా .. 167..

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ .
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ .. 168.. (సోమ్యా)

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ .
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా .. 169..

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా .
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా .. 170..

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా .
కౌలినీకేవలాఽనర్ఘ్య కైవల్యపదదాయినీ .. 171..

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా .
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగలాకృతిః .. 172..

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ .
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ .. 173..

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ .
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ .. 174..

పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ .
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ .. 175..

ధరాధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ .
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా .. 176..

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ .
సుమంగలీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ .. 177..

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా .
బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా .. 178..

దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ .
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ .. 179..

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా .
అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ .. 180..

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ .
అవ్యాజ కరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాంత దీపికా .. 181..

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా .
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ .. 182..

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా .
ఏవం శ్రీలలితా దేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |