లలితా అష్టక స్తోత్రం

రాధాముకుందపద- సంభవఘర్మబిందు
నిర్మంఛనోపకరణీ- కృతదేహలక్షాం.
ఉత్తుంగసౌహృద- విశేషవశాత్ ప్రగల్భాం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
రాకాసుధాకిరణ- మండలకాంతిదండి-
వక్త్రశ్రియం చకితచారు- చమూరునేత్రాం.
రాధాప్రసాధనవిధాన- కలాప్రసిద్ధాం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
లాస్యోల్లసద్భుజగ- శత్రుపతత్రచిత్ర-
పట్టాంశుకాభరణ- కంచులికాంచితాంగీం.
గోరోచనారుచి- విగర్హణగౌరిమాణం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
ధూర్తే వ్రజేంద్రతనయే తనుసుష్ఠువామ్యం
మా దక్షిణా భవ కలంకిని లాఘవాయ.
రాధే గిరం శృణు హితామితి శిక్షయంతీం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
రాధామభివ్రజపతేః కృతమాత్మజేన
కూటం మనాగపి విలోక్య విలోహితాక్షీం.
వాగ్భంగిభిస్తమచిరేణ విలజ్జయంతీం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
వాత్సల్యవృందవసతిం పశుపాలరాజ్ఞ్యాః
సఖ్యానుశిక్షణకలాసు గురుం సఖీనాం.
రాధాబలావరజ- జీవితనిర్విశేషాం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
యాం కామపి వ్రజకులే వృషభానుజాయాః
ప్రేక్ష్య స్వపక్షపదవీ- మనురుద్ధ్యమానాం .
సద్యస్తదిష్టఘటనేన కృతార్థయంతీం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
రాధావ్రజేంద్రసుత- సంగమరంగచర్యాం
వర్యాం వినిశ్చితవతీ- మఖిలోత్సవేభ్యః.
తాం గోకులప్రియసఖీ- నికురంబముఖ్యాం
దేవీం గుణైః సులలితాం లలితాం నమామి.
నందనమూని లలితాగుణలాలితాని
పద్యాని యః పఠతి నిర్మలదృష్టిరష్టౌ.
ప్రీత్యా వికర్షతి జనం నిజవృందమధ్యే
తం కీర్తిదాపతికులోజ్జ్వల-కల్పవల్లీ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |