ధర్మశాస్తా కవచం

 

Dharma Shasta Kavacham

 

అథ ధర్మశాస్తాకవచం.
ఓం దేవ్యువాచ -
భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక.
ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే.
మహావ్యాధిమహావ్యాల- ఘోరరాజైః సమావృతే.
దుఃస్వప్నఘోరసంతాపై- ర్దుర్వినీతైః సమావృతే.
స్వధర్మవిరతే మార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా.
తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషధ్వజ.
ఈశ్వర ఉవాచ -
శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకల్యాణకారణే.
మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి కవచం పుణ్యవర్ధనం.
అగ్నిస్తంభజలస్తంభ- సేనాస్తంభవిధాయకం.
మహాభూతప్రశమనం మహావ్యాధినివారణం.
మహాజ్ఞానప్రదం పుణ్యం విశేషాత్ కలితాపహం.
సర్వరక్షాకరం దివ్యమాయురారోగ్య- వర్ధనం.
కిమతో బహునోక్తేన యం యం కామయతే ద్విజః.
తం తమాప్నోత్యసందేహో మహాశాస్తుః ప్రసాదతః.
కవచస్య ఋషిర్బ్రహ్మా గాయత్రీశ్ఛంద ఉచ్యతే.
దేవతా శ్రీమహాశాస్తా దేవో హరిహరాత్మజః.
షడంగమాచరేద్ భక్త్యా మాత్రయా జాతియుక్తయా.
ధ్యానమస్య ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే.
అస్య శ్రీమహాశాస్తుః కవచస్తోత్ర- మహామంత్రస్య. బ్రహ్మా ఋషిః. గాయత్రీ ఛందః. శ్రీమహాశాస్తా దేవతా.
ప్రాం బీజం. ప్రీం శక్తిః. ప్రూం కీలకం. శ్రీమహాశాస్తుః ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః.
ధ్యానం.
తేజోమండలమధ్యగం త్రినయనం దివ్యాంబరాలంకృతం
దేవం పుష్పశరేక్షుకార్ముక- లసన్మాణిక్యపాత్రాభయం.
బిభ్రాణం కరపంకజే మదగజస్కంధాధిరూఢం విభుం
శాస్తారం శరణం వ్రజామి సతతం త్రైలోక్యసమ్మోహనం.
మహాశాస్తా శిరః పాతు ఫాలం హరిహరాత్మజః.
కామరూపీ దృశౌ పాతు సర్వజ్ఞో మే శ్రుతీ సదా.
ఘ్రాణం పాతు కృపాధ్యక్షో ముఖం గౌరీప్రియః సదా.
వేదాధ్యాయీ చ జిహ్వాం మే పాతు మే చుబుకం గురుః.
కంఠం పాతు విశుద్ధాత్మా స్కంధౌ పాతు సురార్చితః.
బాహూ పాతు విరూపాక్షః కరౌ తు కమలాప్రియః.
భూతాధిపో మే హృదయం మధ్యం పాతు మహాబలః.
నాభిం పాతు మహావరీః కమలాక్షోఽవతాత్ కటిం.
అపాణం పాతు విశ్వాత్మా గుహ్యం గుహ్యార్థవిత్తమః.
ఊరూ పాతు గజారూఢో వజ్రధారీ చ జానునీ.
జంఘే పాశాంకుశధరః పాదౌ పాతు మహామతిః.
సర్వాంగం పాతు మే నిత్యం మహామాయావిశారదః.
ఇతీదం కవచం పుణ్యం సర్వాఘౌఘనికృంతనం.
మహావ్యాధిప్రశమనం మహాపాతకనాశనం.
జ్ఞానవైరాగ్యదం దివ్యమణిమాది- విభూషితం.
ఆయురారోగ్యజననం మహావశ్యకరం పరం.
యం యం కామయతే కామం తం తమాప్నోత్యసంశయః.
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్విద్వాన్ స యాతి పరమాం గతిం.
ఇతి ధర్మశాస్తాకవచం సంపూర్ణం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilMalayalamKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |