భూతనాథ సుప్రభాతం

Other languages: EnglishTamilMalayalamKannada

శ్రీకంఠపుత్ర హరినందన విశ్వమూర్తే
లోకైకనాథ కరుణాకర చారుమూర్తే.
శ్రీకేశవాత్మజ మనోహర సత్యమూర్తే
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
శ్రీవిష్ణురుద్రసుత మంగలకోమలాంగ
దేవాధిదేవ జగదీశ సరోజనేత్ర.
కాంతారవాస సురమానవవృందసేవ్య
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
ఆశానురూపఫలదాయక కాంతమూర్తే
ఈశానజాత మణికంఠ సుదివ్యమూర్తే.
భక్తేశ భక్తహృదయస్థిత భూమిపాల
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
సత్యస్వరూప సకలేశ గుణార్ణవేశ
మర్త్యస్వరూప వరదేశ రమేశసూనో.
ముక్తిప్రద త్రిదశరాజ ముకుందసూనో
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
కాలారిపుత్ర మహిషీమదనాశన శ్రీ-
కైలాసవాస శబరీశ్వర ధన్యమూర్తే.
నీలాంబరాభరణ- శోభితసుందరాంగ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
నారాయణాత్మజ పరాత్పర దివ్యరూప
వారాణసీశశివ- నందన కావ్యరూప.
గౌరీశపుత్ర పురుషోత్తమ బాలరూప
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
త్రైలోక్యనాథ గిరివాస వనేనివాస
భూలోకవాస భువనాధిపదాస దేవ.
వేలాయుధప్రియ- సహోదర శంభుసూనో
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
ఆనందరూప కరధారితచాపబాణ
జ్ఞానస్వరూప గురునాథ జగన్నివాస.
జ్ఞానప్రదాయక జనార్దననందనేశ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
అంభోజనాథసుత సుందర పుణ్యమూర్తే
శంభుప్రియాకలిత- పుణ్యపురాణమూర్తే.
ఇంద్రాదిదేవగణవందిత సర్వనాథ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
దేవేశ దేవగుణపూరిత భాగ్యమూర్తే
శ్రీవాసుదేవసుత పావనభక్తబంధో.
సర్వేశ సర్వమనుజార్చిత దివ్యమూర్తే
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
నారాయణాత్మజ సురేశ నరేశ భక్త-
లోకేశ కేశవశివాత్మజ భూతనాథ.
శ్రీనారదాదిముని- పుంగవపూజితేశ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
ఆనందరూప సురసుందరదేహధారిన్
శర్వాత్మజాత శబరీశ సురాలయేశ.
నిత్యాత్మసౌఖ్య- వరదాయక దేవదేవ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
సర్వేశ సర్వమనుజార్జిత సర్వపాప-
సంహారకారక చిదాత్మక రుద్రసూనో.
సర్వేశ సర్వగుణపూర్ణ- కృపాంబురాశే
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.
ఓంకారరూప జగదీశ్వర భక్తబంధో
పంకేరుహాక్ష పురుషోత్తమ కర్మసాక్షిన్.
మాంగల్యరూప మణికంఠ మనోభిరామ
శ్రీభూతనాథ భగవన్ తవ సుప్రభాతం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవిగర్భజననం గోపీగృహే వర్ధనం మాయాపూతనజీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణం। కంసచ్ఛేదనకౌరవాదిహననం కుంతీసుతాపాలనం చైతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతం।। ఆదౌ దేవకిదేవిగర్భజననం గోపీగృహే వర్ధనం మాయాపూతనజీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణం। కంసచ్ఛేదనకౌరవాదిహననం కుంతీ

Click here to know more..

ఏకదంత శరణాగతి స్తోత్రం

ఏకదంత శరణాగతి స్తోత్రం

సదాత్మరూపం సకలాది- భూతమమాయినం సోఽహమచింత్యబోధం. అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః. అనంతచిద్రూపమయం గణేశమభేదభేదాది- విహీనమాద్యం. హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః. సమాధిసంస్థం హృది యోగినాం యం ప్రకాశరూపేణ విభాతమేతం. సదా నిరాలంబసమాధి

Click here to know more..

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

కార్త్తికేయాయ విద్మహే సుబ్రహ్మణ్యాయ ధీమహి తన్నః స్కందః ప్రచోదయాత్

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |